Konstruktivismus jako cesta ke zlepšování výsledků vzdělávání v českém jazyce?

Stanislav Štěpáník, Martin Chvál

Abstrakt


Cílem předkládané studie je ukázat jednu z možností implementace konstruktivistických prvků do výuky českého jazyka a ověřit, zda, příp. nakolik jsou tyto postupy efektivnější než postupy užívané tradičně. Prezentovaný výzkum má charakter pedagogického kvazi-experimentu ve dvou skupinách na střední škole, kdy vybraná partie učiva (vztahy mezi propozicemi v parataktickém souvětí) byla v jedné skupině vyučována tradičně a ve druhé s využitím konstruktivistických prvků vyučování a učení. Jako výzkumný nástroj byly použity slohové práce žáků v podobě pretestu a posttestu ve vztahu k výuce daného obsahu. Výsledky výzkumu naznačují, že konstruktivistický program je vůči tradičně pojaté výuce úspěšnější v té části, kdy má dojít k transferu nabytých poznatků do komunikační praxe žáků, tedy při jejich vlastní produkci komunikátu. Z uvedeného vyplývá, že konstruktivismus by mohl být vhodným nástrojem k intenzivnějšímu skloubení komunikačního a poznávacího cíle jazykového vyučování a také k překonání problémů, jimž české vzdělávání v mateřském jazyce čelí. Proto si v této studii nastíněná problematika zasluhuje další zkoumání.

Klíčová slova


konstruktivismus; didaktika; český jazyk; syntax; souřadné souvětí; mezipropoziční vztahy; školní prospěch; střední škola

https://doi.org/10.5817/SP2016-1-3

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anderson, T., & Shattuck, J. (2012). Design-based research: A decade of progress in education research? Educational Researcher, 41(1), 16–25. | DOI 10.3102/0013189X11428813

Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1999a). The courage to be constructivist. Educational Leadership, 57(3), 18–24.

Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1999b). In search of understanding: The case for constructivist classrooms. Alexandria, VA, Association for Supervision and Curriculum Development.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research methods in education. Oxon: Routledge.

Čechová, M. (1998). Komunikační a slohová výchova. Praha: ISV nakladatelství.

Čechová, M. (2005/2006). Některé předpoklady osvojování poznatků z českého jazyka. Český jazyk a literatura, 56(4), 157–163.

Čechová, M. (2013). Smysl středoškolského studia češtiny ve stínu maturit. Český jazyk a literatura, 64(1), 1–6.

Čechová, M., & Styblík, V. (1998). Čeština a její vyučování. Praha: SPN.

Čechová, M. et al. (2007). Český jazyk pro 3. ročník SOŠ. Praha: SPN.

Daneš, F., Grepl, M., & Hlavsa, Z. (Eds.). (1987). Mluvnice češtiny 3. Praha: Academia.

Dvořák, K. (1997/1998a). Stupeň schopnosti poznávat a vyjadřovat myšlenkové vztahy ve výpovědích. Český jazyk a literatura, 48(3–4), 67–73.

Dvořák, K. (1997/1998b). Stupeň schopnosti poznávat a vyjadřovat myšlenkové vztahy ve výpovědích (dokončení). Český jazyk a literatura, 48(5–6), 113–121.

Gabler, I. C., & Schroeder, M. (2003). Constructivist methods for the secondary classroom: Engaged minds. Boston: Pearson Education.

Hájková, E. et al. (2012). Čeština ve škole 21. století – II. Úvodní studie. Praha: PedF UK v Praze.

Hájková, E. et al. (2013). Čeština ve škole 21. století – III. Jazykové jevy v dětských prekonceptech. Praha: PedF UK v Praze.

Hájková, E. et al. (2014). Čeština ve škole 21. století – IV. Výzkum edukačních podmínek jazykových jevů. Praha: PedF UK v Praze.

Hejný, M., & Kuřina, F. (2009). Dítě, škola a matematika. Praha: Portál.

Hitchcock, G., & Hughes, D. (2001). Research and the Teacher: A Qualitative Introduction to Schoolbased Research. London: Routledge.

Chvál, M., Dvořák, D., Starý, K., & Marková, K. (2008). Design-based research při hledání cest dalšího vzdělávání učitelů. Orbis scholae, 2(3), 107–130.

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634–663. | DOI 10.5817/PedOr2013-5-634

Janík, T., Maňák, J., Knecht, P., & Němec, J. (2010). Proměny kurikula současné české školy: Vize a realita. Orbis scholae, 4(3), 9–35.

Janík, T. et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: MU.

Jelínek, J. (1972). Nástin dějin vyučování českému jazyku v letech 1774–1918. Praha: SPN.

Jelínek, J. (1980). Úvod do teorie vyučování českému jazyku. Praha: SPN.

Kasíková, H. (1999). Kooperativní učení, kooperativní vyučování. Praha: Portál.

Kostečka, J. (2002). Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha: SPN.

Kostečka, J. (2012a). Obrana centrálního hodnocení maturitních prací proti zlobivým jeho utrhačům. Učitelské noviny, 115(26), 17.

Kostečka, J. (2012b). Rekviem za státní maturitu z češtiny. Učitelské noviny, 115(31), 15.

Krausová, Z., & Pašková, M. (2005). Český jazyk 8: Učebnice pro 8. ročník základní školy a tercii víceletého gymnázia. Plzeň: Fraus.

Krausová, Z., & Pašková, M. (2006). Český jazyk 8: Příručka učitele. Plzeň: Fraus.

Kyriacou, Ch. (2012). //Klíčové dovednosti učitele: Cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál.

Lankshear, C., & Knobel, M. (2004). A handbook for teacher research: From design to implementation. Maidenhead: Open University Press.

Maňák, J., & Švec, V. (2003). Výukové metody. Brno: Paido.

Martinec, I., Tušková, J., & Zimová, L. (2009). Český jazyk pro střední školy. Plzeň: Fraus.

Myhill, D. (2012a). Grammar for writing? The impact of contextualised grammar teaching on pupils' writing and pupils' metalinguistic understanding. End of Grant Report. Retrieved from http://education.exeter.ac.uk/research_projects_detail.php?id=18.

Myhill, D. A., Jones, S. M., Lines, H., & Watson, A. (2012b). Re-thinking grammar: The impact of embedded grammar teaching on students' writing and students' metalinguistic understanding. Research Papers in Education, 27(2), 139–166. | DOI 10.1080/02671522.2011.637640

Palečková, J., Tomášek, V., & Basl, J. (2010). Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009. Praha: ÚIV.

Palečková, J. et al. (2013). Hlavní z jištění PISA 2012. Praha: Česká školní inspekce.

Pavelková, I., Škaloudová, A., & Hrabal, V. (2010). Analýza vyučovacích předmětů na základě výpovědí žáků. Pedagogika, 60(1), 38–61.

Pelech, J., & Pieper, G. (2010). The comprehensive handbook of constructivist teaching. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Pine, G. J. (2009). Teacher Action Research: Building Knowledge Democracies. Thousand Oaks, SAGE Publications, Ltd.

Rohlíková, L., & Vejvodová, J. (2012). Vyučovací metody na vysoké škole: Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Praha: Grada.

Rysová, K. (2006/2007). Příprava školních vzdělávacích programů. Český jazyk a literatura, 57(5), 216–218.

Rysová, K. (2007/2008). Propojení jazyka, literatury a slohu ve výuce českého jazyka. Český jazyk a literatura, 58(3), 137–142.

Santrock, J. W. (2011). Educational Psychology. New York: McGraw-Hill.

Seberová, A. (2008). Cesta zvyšování kvality vyučování – stanou se učitelé výzkumníky ve svých třídách? Orbis scholae, 2(3), 143–155.

Svoboda, K. (1975). Stylizační výcvik ve spisovné češtině a rozvoj myšlení I a II. Praha: SPN.

Svoboda, K. (1977). Didaktika českého jazyka a slohu. Praha: SPN.

Svobodová, J., Jandová, E., & Hubáček, J. (2002). Čeština pro učitele. Praha: Vade mecum Bohemiae.

Šalamounová, Z. (2013). Výuková situace: Když spojky nejen spojují aneb Ke komunikačnímu pojetí výuky gramatiky. Komenský, 137(3), 38–44.

Šmejkalová, M. (2010). Čeština a škola – úryvky skrytých dějin: Český jazyk a jeho vyučování na středních školách, 1918–1989. Praha: Karolinum.

Štěpáník, S. (2014a). Příklad výzkumu žákovských představ v české syntaxi. Pedagogická orientace, 24(1), 111–127. | DOI 10.5817/PedOr2014-1-111

Štěpáník, S. (2014b). Konstruktivismus ve vyučování českého jazyka na střední škole. Nepublikovaná dizertační práce.

Tomková, A. et al. (2012). Rámec profesních kvalit učitele. Praha: NÚV.

Wang, F., & Hannafin, M. J. (2005). Design-based research and technology-enhanced learning environments. Educational Technology, Research and Development, 53(4), 5–23. | DOI 10.1007/BF02504682

Yager, R. E. (2000). The constructivist learning model. The Science Teacher, 67(1), 44–45.

Zouharová, M. (2005). Inovace organizace a prezentace syntaktických termínů v učivu českého jazyka na základní škole. Olomouc: UP v Olomouci.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Paul Mahieu, Jan Mareš, Jiří Mareš, Patricie Mertová, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)