Tacitní znalosti v metaforách studentky učitelství

Jan Nehyba, Petr Svojanovský

Abstrakt


V předloženém textu se nejdříve zabýváme terminologickým vyjasněním tacitních znalostí tak, aby je bylo možné následně výzkumně uchopit. Tacitní znalosti vymezujeme v kontrastu ke znalostem explicitním na základě dvou kritérií – míry artikulovatelnosti a míry uvědomovanosti znalosti. Jako stěžejní prvek pro výzkum tacitních znalostí byly použity metafory. Metodologie výzkumu je založená na designu případové studie jednoho případu – studentky učitelství Aleny. Při získávání empirických dat byl použit netradiční z působ vedení kvalitativního hloubkového rozhovoru zvaný "čistý jazyk". V analýze dat hledáme odpověď na otázku, jakým z působem se tacitní znalosti projevují v kontextu metaforických vyjádření studentky, přičemž ve výsledku identifikujeme čtyři různé projevy: 1) kumulace metafor a významů, se kterými jsou provázané; 2) transformace metafory a z působený dopad na podobu metaforické krajiny; 3) specifická verbální vyjádření, která doprovázejí snahu formulovat znalost skrze metafory; 4) méně uvědomované vzorce metafor, které ovlivňují pojetí výuky a jednání ve třídě. Ve světle výzkumných nálezů v závěru textu vznášíme návrh na kladení většího důrazu na záměrné ovlivňování tacitních znalostí skrze facilitaci metafor spíše než na snahu o odhalování tacitních znalostí. Taktéž poukazujeme na užitečnost využití osobních metafor studentů ve vysokoškolské výuce při snaze z prostředkovat jim teoretické konstrukty pedagogické vědy.

Klíčová slova


tacitní znalosti; typy tacitních znalostí; projevy tacitních znalostí; metafory; čistý jazyk

https://doi.org/10.5817/SP2016-1-4

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ackerman, J. M., Nocera, C. C., & Bargh, J. A. (2010). Incidental haptic sensations influence social judgments and decisions. Science, 328(5986), 1712–1715. | DOI 10.1126/science.1189993

Ambrosini, V., & Bowman, C. (2001). Tacit knowledge: Some suggestions for operationalization. Journal of Management Studies, 38(6), 811–829. | DOI 10.1111/1467-6486.00260

Cameron, L. (2007). Patterns of metaphor use in reconciliation talk. Discourse and Society, 18(2), 197–222. | DOI 10.1177/0957926507073376

Castillo, J. (2002). A note on the concept of tacit knowledge. Journal of Management Inquiry, 11(1), 46–59. | DOI 10.1177/1056492602111018

Depraz, N., Varela, F. J., & Vermersch, P. (2002). On Becoming Aware: A pragmatics of Experiencing. Amsterdam: John Benjamins.

Eraut, M. (2000). Non-formal learning and tacit knowledge in professional work. British Journal of Educational Psychology, 70(1), 113–136. | DOI 10.1348/000709900158001

Feldman, J. (2006). From Molecule to Metaphor: A Neural Theory of Language. Cambridge: MIT Press.

Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative Inquiry, 12(2), 219–245. | DOI 10.1177/1077800405284363

Gascoigne, N., & Thornton, T. (2013). Tacit Knowledge. Durham: Acumen.

Gibbs, R. (1994). The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language, and Understanding. New York: Cambridge University Press.

Gourlay, S. N., & Nurse, A. (2005). Flaws in the "engine" of knowledge creation: A critique of nonaka's SECI model. In A. F. Buono & F. Poulfelt (Eds.), Challenges and Issues in Knowledge Management (pp. 293–315). Connecticut: Information Age Publishing.

Grondin, J. (1997). Úvod do hermeneutiky. Praha: Oikoymenh.

Harland, P. (2012). Trust Me, I'm the Patient. London: Wayfinder Press.

Haron, H., & Alias, R. A. (2005). Conceptualization of Tacit Knowledge Dimension. In Proceedings of the Postgraduate Annual Research Seminar 2005 (pp. 12–17).

Hofstadter, D. (2012). Gödel, Escher, Bach: Existenciální gordická balada: Metaforická fuga o mysli a strojích v duchu Lewise Carrolla. Praha: Argo.

Hymes, D. (Ed.). (1964). Language in Culture and Society: A Reader in Linguistics and Anthropology. New York: Harper & Row.

Korthagen, F. A. J. (1993). Two modes of reflection. Teaching and Teacher Education, 9(3), 317–326. | DOI 10.1016/0742-051X(93)90046-J

Kövecses, Z. (2010). Metaphor. A practical Introduction. New York: Oxford University Press.

Lakoff, G. (2014). Mapping the brain's metaphor circuitry: Metaphorical thought in everyday reason. Frontiers in Human Neuroscience, 8(958), 1–14. | DOI 10.3389/fnhum.2014.00958

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and its Chalange to Western Thought. New York: Basic Books.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2002). Metafory, kterými žijeme. Brno: Host.

Lam, A. (2000). Tacit knowledge, organizational learning and societal institutions: An integrated framework. Organization Studies, 21(3), 487–513. | DOI 10.1177/0170840600213001

Landau, M. J., Robinson, M. D., & Meier, B. P. (eds.). (2014). The Power of Metaphor: Examining its Influence on Social Life. Washington: American Psychological Association.

Lawley, J. (2006). When where hatters: How psychoactive space is created and utilised. The Model Magazine. Retrieved from http://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/29/1/When-Where-Matters-How-psychoactive-space-is-created-and-utilised/Page1.html.

Lawley, J. (2011). Joining up the work of David Grove. Acuity, 2(1), 27–41. Retrieved from https://www.academia.edu/1836450/Joining_Up_the_Work_of_David_Grove.

Lawley, J. (v tisku). Protocol for Validating 'Cleanness' of an Interview. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/0B3O55d_vCx53Z0w0R3dmdUdyaWo0RVJ0WmF5OGRCV2JNNGpZ/view?usp=sharing.

Lawley, J., & Tompkins, P. (2000). Metaphors in Mind: Transformation through Symbolic Modelling. London: The Developing Company Press.

Lawley, J., & Tompkins, P. (2011). "If only God would give us a sign": The role of metacomments. Acuity, 1(1), 17–27. Retrieved from http://www.anlp.org/acuity.

Legree, P. J., Heffner, T. S., Psotka, J., Martin, D. E., & Medsker, G. J. (2003). Traffic crash involvement: Experiential driving knowledge and stressful contextual antecedents. Journal of Applied Psychology, 88(1), 15–26. | DOI 10.1037/0021-9010.88.1.15

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Mascolo, M. F., & Fischer, K. W. (2010). The dynamic development of thinking, feeling and acting over the lifespan. In R. Lerner & W. Overton (Eds.), Handbook of Lifespan Development. New York: John Wiley.

Moser, K. S. (2000). Metaphor analysis in psychology-method, theory, and fields of application. Forum: Qualitative Social Research, 1(2). Retrieved from http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1090/2387.

Moss, P. A. (2005). Toward "epistemic reflexivity" in educational research: A response to scientific research in education. Teachers College Record, 107(1), 19–29.

Nonaka, I. (1991). The knowledge-creating company. Harvard Business Review, 69(6), 96–104.

Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Science, 5(1), 14–37. | DOI 10.1287/orsc.5.1.14

Nonaka, I., & Krogh, G. (2009). Tacit knowledge and knowledge conversion: Controversy and advancement in organizational knowledge creation theory. Organization Science, 20(3), 635–652. | DOI 10.1287/orsc.1080.0412

Owen, I. R. (1996). Clean language: A linguistic-experiential phenomenology. Analecta Husserliana, XLVIII, 271–297.

Petitmengin, C. (2006). Describing one's subjective experience in the second person: An interview method for the science of consciousness. Phenomenology and the Cognitive Science, 5(3–4), 229–269. | DOI 10.1007/s11097-006-9022-2

Petitmengin, C., & Bitbol, M. (2009). The validity of first-person descriptions as authenticity and coherence. Journal of Consciousness Studies, 16(10–12), 363–404.

Polanyi, M. (2009). The tacit dimension. Chicago: University of Chicago Press.

Pravdová, B. (2014). Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství. Brno: PdF MU.

Ramskov, C. B. (2008). Psychology Notes. Dubuque: Kendall Hunt Publishing.

Reber, A. S. (1989). Implicit learning and tacit knowledge. Journal of Experimental Psychology, 118(3), 219–235. | DOI 10.1037/0096-3445.118.3.219

Rorty, R. (1996). Nahodilost, ironie, solidarita. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Rowlands, M. (2010). The New Science of the Mind: From Extended Mind to Embodied Phenomenology. Cambridge: MIT Press.

Searle, J. R. (1979). Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge: Cambridge University.

Searle J. R. (1994). Mysl, mozek a věda. Praha: Mladá fronta.

Slavík, J., Chrz, V., & Štech, S. (2013). Tvorba jako z působ poznávání. Praha: Karolinum.

Slepian, M. L., & Ambady, N. (2014). Simulating sensorimotor metaphors: Novel metaphors influence sensory judgments. Cognition, 130(3), 309–314. | DOI 10.1016/j.cognition.2013.11.006

Sternberg, R. J., Wagner, R. K., Williams, W. M., & Horvath, J. A. (1995). Testing common sense. American Psychologist, 50(11), 912–927. | DOI 10.1037/0003-066X.50.11.912

Svojanovský, P., Nehyba, J., Pravdová, B., & Švec, V. (2014). Podpora profesního učení studentů učitelství se zřetelem k jejich explicitní i tacitní dimenzi znalosti. In V. Švec, J. Krátká, K. Cásková, J. Jakešová, P. Koubek, E. Minaříková, J. Nehyba, B. Pravdová, P. Svojanovský, B. Šimůnková, & P. Vystrčil-Marková, Znalostní báze učitelství. Brno: Masarykova univerzita.

Swanborn, P. (2010). Case Study Research: What, Why and how? London: Sage.

Šeďová, K., & Švaříček, R. (2013). Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace, 23(4), 478–510. | DOI 10.5817/PedOr2013-4-478

Taylor, H. (2007). Tacit knowledge: Conceptualizations and operationalizations. International Journal of Knowledge Management, 3(3), 60–73. | DOI 10.4018/jkm.2007070104

Thibodeau, P. H., & Boroditsky, L. (2013). Natural language metaphors covertly influence reasoning. PLoS ONE, 8(1). | DOI 10.1371/journal.pone.0052961

Tobin, K., & Tippins, D. J. (1996). Metaphors as seeds for conceptual change and the improvement of science teaching. Science Education, 80(6), 711–730. | DOI 10.1002/(SICI)1098-237X(199611)80:6<711::AID-SCE5>3.0.CO;2-M

Tomberg, C. (1999). Unconscious attention manifested in non-averaged human brain potentials by optional short-latency cognitiveelectrogeneses without subsequent P300. Neuroscience Letters, 263(2), 181–184. | DOI 10.1016/S0304-3940(99)00141-X

Tosey, P. C., Lawley, J., & Meese, R. (2014). Eliciting metaphor through clean language: An innovation in qualitative research. British Journal of Management, 25(3), 629–646. | DOI 10.1111/1467-8551.12042

Varela, F., Thompson, E., & Rosch, E. (1993). The Embodied Mind: Cognitive Science and human Experience. Cambridge: MIT Press.

Vrabec, M. (ed.). (2014). Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie. Praha: Togga.

Vygotskij, L. (2004). Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál.

Wall, A., & Jones, T. G. (2009). Myth, Metaphor and Science. Chester: Academic Press.

Wilton, N. (2010). An Introduction to Human Resource Management. London: Sage Publications.

Wittgenstein, L. (1993). Filosofická zkoumání. Praha: Filosofický ústav AV ČR.

Woodside, A. G. (2010). Case Study Research: Theory, Methods, Practice. Bingley: Emerald Group.

Yin, R. K. (2012). Application of Case Study Research. Thousand Oaks: Sage.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Paul Mahieu, Jan Mareš, Jiří Mareš, Patricie Mertová, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)