Centralizovat, nebo rozvolnit? Analýza diskuse o individuálním vzdělávání na půdě Poslanecké sněmovny ČR optikou teorie modernity Petera Wagnera

Irena Kašparová, Marie Láníková

Abstrakt


Článek přináší diskurzivní analýzu poslanecké diskuse na téma individuálního vzdělávání, která probíhala v letech 2014 a 2015 a předcházela následnému zavržení legalizace této formy vzdělávání na druhém stupni ZŠ v roce 2015. Autorky zkoumají argumenty poslanců pro a proti této alternativě, kontextualizují je v současné sociálně-vědní literatuře na téma individuálního vzdělávání a post-socialismu a aplikují na ni teorii modernity Petera Wagnera. Dochází k závěru, že jádrem poslaneckého sporu a následného nepřijetí individuálního vzdělávání jako rovnocenného vzdělávacího přístupu není obsah či kvalita kurikula, ale moc a kontrola, která je skrze vzdělávání uplatňována. Rozhodující roli při této politické disputaci nehrají politici zastávající stanovisko pro ani proti, ale ti, kteří stojí v samém středu, zastávající stanovisko ano-ale. Zdůrazněním subjektivně vnímaných nedostatků stávajícího zákonného nastavení individuálního vzdělávání se zbavují politické odpovědnosti a nutnosti rozhodnout a posílají téma individuálního vzdělávání z pět do diskuse odborné.

Klíčová slova


individuální vzdělávání; organizovaná modernita; moc; Poslanecká sněmovna

https://doi.org/10.5817/SP2016-3-3

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bačovská, M. (2011). Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí (seminární práce). Litomyšl: Vyšší odborná škola pedagogická.

Birch, K., & Mykhnenko, V. (Ed.). (2010). The Rise and Fall of Neoliberalism: The Collapse of an Economic Order? London: Zed Books.

Bourdieu, P. (1999). Teorie jednání. Praha: Karolinum.

Fairclough, N. (1989). Language and Power. London: Longman, Inc.

Feřtek, T. (2015, 23. ledna). Proč vidí Chládek v domácím vzdělávání líheň extremismu. Respekt. Dostupné z http://www.respekt.cz/vzdelani/proc-vidi-chladek-v-domacim-vzdelavani-lihen-extremismu.

Follerová, J. (2006). Individuální vzdělávání – domácí škola (závěrečná práce). Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Foulcault, M. (2003). Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové.

Hann, M. C. (Ed.). (2002). Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia. London: Routledge.

Holý, L. (2001). Malý český člověk a skvělý český národ. Praha: Sociologické nakladatelství.

James, A., & James, A. (2004). Constructing Childhood. Theory Policy and Social Practice. New York: Palgrave.

Kaščák, O. (2006). Moc školy. O formatívnej sile organizácie. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.

Kašparová, I. (2012, listopad). First Steps to Unschooling as a Result of Current Institutional Child-Care Crisis in the Czech Republic. Příspěvek prezentovaný na konferenci s názvem Proceedings of Belgrade International Conference on Education, Bělehrad, Srbsko.

Kašparová, I. (2015). The right to be included: Homeschoolers combat the structural discrimination embodied in their lawful protection in the Czech republic. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(1), 61–174.

Kostelecká, Y. (2003). Domácí vzdělávání (dizertační práce). Praha: Univerzita Karlova.

Kostelecká, Y. (2014a). Doma, nebo ve škole? Studia peadagogica, 19(1), 65–81. | DOI 10.5817/SP2014-1-4

Kostelecká, Y. (2014b). Domácí vzdělávání a legislativa: Studie postkomunistických států střední Evropy. Orbis scholae, 8(1), 9–26.

Makovicky, N. (Ed.). (2014). Neoliberalism, Personhood and Postsocialism: Enterprising Selves in Changing Economies. Farnham: Ashgate.

Marvánová, G. (2001). Experiment domácí vzdělávání v ČR (diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita.

Mertin, V. (2003). Pedagogicko-psychologické aspekty individuálního vzdělávání. Pedagogika, 53(4), 405–417.

Munroe, R. L., & Gauvain, M. (2010). The cross-cultural study of children's learning and socialization: A short history. In D. F. Lancy, J. Bock, & S. Gaskins (Eds.), The Anthropology of Learning in Childhood (35–63). Plymouth: AltaMira Press.

Murphy, J. F. (2012). Homeschooling in America: Capturing and Assessing the Movement. Thousand Oaks: Corwin.

Nosál, I. (2004). Diskurzivní re-konstrukce dětství: Mezi nostalgií a nejistotou. Analýza čtyř textů. In I. Nosál (Ed.), Obrazy dětství v dnešní české společnosti: Studie ze sociologie dětství (198–218). Brno: Barrister & Principal.

Skoupá, N. (2012). Domácí vzdělávání. Genealogie a mocenské aspekty fenoménu (diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita.

Pastorová, M., Altmanová, J., & Koubek, P. (2012). Srovnávací analýza: Domácí (individuální) vzdělávání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/93.

Štech, S. (2003). Škola, nebo domácí vzdělávání? Teoretická komplikace jedné praktické otázky. Pedagogika, 53(4), 418–436.

Štech, S. (2007). Mise školy – chránit kulturu i rozvíjet dítě. Dostupné 11. října 2016 z http://www.konzervativizmus.sk/article.php?1435

Verdery, K. (1996). What Was Socialism and What Comes Next? Princeton: Princeton University Press.

Wagner, P. (1994). A Sociology of Modernity: Liberty and Discipline. London: Routledge.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). (2004). Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)