Uplatnění otevřeného přístupu k matematice v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ – empirická studie v kontextu badatelsky orientovaného kurzu

Libuše Samková

Abstrakt


Předkládaná empirická studie se zaměřuje na otázky související s využitím badatelsky orientované výuky matematiky v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů 1. stupně ZŠ, konkrétně na otázky související s uplatňováním otevřeného přístupu k matematice. V rámci dvousemestrálního kurzu matematiky jsem provedla kvalitativní šetření, ve kterém jsem sledovala jevy související s otevřeným přístupem v záznamech řešení matematických úloh a v reflexích sepsaných účastníky na konci kurzu. Zkoumala jsem uplatňování různých postupů řešení a jejich obvyklost, počet hledaných řešení, akceptaci různých zápisů řešení apod. U tří čtvrtin účastníků jsem zaznamenala zlepšení v otevřeném přístupu k matematice (v akceptaci různých zápisů řešení, v počtu hledaných řešení a/nebo ve z působu hledání řešení), nikdo se nezhoršil. Odhalila jsem souvislosti mezi obvyklostí postupů používaných jednotlivými účastníky při řešení úloh, obsahem jejich reflexí a jejich zlepšením v otevřeném přístupu.

Klíčová slova


učitelé na základních školách; badatelsky orientovaná výuka; otevřený přístup k matematice; výuka matematiky; vzdělávání budoucích učitelů

https://doi.org/10.5817/SP2018-3-3

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Artigue, M., & Blomhøj, M. (2013). Conceptualizing inquiry-based education in mathematics. ZDM Mathematics Education, 45(6), 797–810. | DOI 10.1007/s11858-013-0506-6

Bruder, R., & Prescott, A. (2013). Research evidence on the benefits of IBL. ZDM Mathematics Education, 45(6), 811–822. | DOI 10.1007/s11858-013-0542-2

Bruner, J. S. (1965). Vzdělávací proces. Praha: SPN.

Cihlář, J., Lesáková, E., Řídká, E., & Zelenka, M. (2007). Očekávané výstupy z RVP ZV z matematiky ve světle testových úloh. Praha: ÚIV.

Činčera, J. (2014). Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České republice. Scientia in Educatione, 5(1), 74–81.

Dabell, J., Keogh, B., & Naylor, S. (2008). Concept Cartoons in mathematics education [CD]. Sandbach: Millgate House Education.

Dewey, J. (1938). Logic: The theory of inquiry. New York: Holt.

Dorier, J.-L., & Maaß, K. (2014). Inquiry-based mathematics education. In S. Lerman, Encyclopedia of mathematics education (s. 300–304). Dordrecht: Springer.

Dostál, J. (2015). Badatelsky orientovaná výuka: Kompetence učitelů k její realizaci v technických a přírodovědných předmětech na základních školách. Olomouc: UPOL.

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routledge.

Hošpesová, A. (2016). Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni základního vzdělávání. Orbis Scholae, 10(2), 117–130.

Hruša, K., & Vyšín, J. (1964). Vybrané kapitoly z metodiky vyučování matematice na základní devítileté škole. Praha: SPN.

Janoušková, S., Novák, J., & Maršák, J. (2008). Trendy ve výuce přírodovědných oborů z evropského pohledu. Acta Facultatis Paedagiogicae Universitatis Trnaviensis, Ser. D, Supplementum, 2(12), 129–132.

Jao, L. (2017). Shifting pre-service teachers' beliefs about mathematics teaching: The contextual situation of a mathematics methods course. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(5), 895–914. | DOI 10.1007/s10763-016-9719-9

Kalhous, Z., & Obst, O., et al. (2009). Školní didaktika. Praha: Portál.

Koman, M., & Tichá, M. (1997). Jak v matematice zvládají žáci zkoumání situací z praxe (Cestování – čas – peníze). Matematika – fyzika – informatika, 7(1), 2–12.

Mareš, J., & Gavora, P. (1999). Anglicko-český pedagogický slovník. Praha: Portál.

Minner, D. D., Levy, A. J., & Century, J. (2010). Inquiry-based science instruction – What is it and does it matter? Results from a research synthesis years 1984 to 2002. Journal of Research in Science Teaching, 47(4), 474–496. | DOI 10.1002/tea.20347

National Research Council. (1996). National science education standards. Washington: National Academy Press.

National Research Council. (2000). Inquiry and the national science education standards. Washington: National Academy Press.

Nohda, N. (2000). Teaching by open-approach method in Japanese mathematics classroom. In T. Nakahara & M. Koyama (Eds.), Proceedings of the 24th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 24) (Vol. 1) (s. 39–53), Hiroshima: Hiroshima University.

Papáček, M. (2010). Badatelsky orientované přírodovědné vyučování – Cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa?. Scientia in Educatione, 1(1), 33–49.

Pehkonen, E. (Ed.). (1997). Use of open-ended problems in mathematics classroom. Helsinki: University of Helsinki.

Pehkonen, E. (2017). Finnish elementary teachers' conceptions on problem solving in mathematics teaching. La matematica e la sua Didattica, 25(1), 13–27.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., Walberg-Henriksson, H., & Hemmo, V. (2007). Scientific education now: A renewed pedagogy for the future of Europe. Brussels: European Commission.

Samková, L. (2016a). Badatelsky orientované vyučování matematice v přípravě budoucích prvostupňových učitelů. In M. Uhlířová, EME 2016 Proceedings. Primární matematické vzdělávání v souvislostech (s. 9–14). Olomouc: Pedagogická fakulta UPOL.

Samková, L. (2016b). Didaktické znalosti obsahu budoucích učitelů 1. stupně základní školy před studiem didaktiky matematiky. Scientia in Educatione, 7(2), 71–99.

Samková, L. (2017). Badatelské úlohy ve vyučování matematice. In P. Rosa, Sborník 8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky (s. 116–131). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Samková, L. (2018). Polyvalentní úlohy v matematice. Příspěvek prezentovaný na 23. konferenci EME 2018, Perspektivy primárního vzdělávání matematice, 25.–27. 4. 2018, Olomouc.

Samková, L., Hošpesová, A., Roubíček, F., & Tichá, M. (2015). Badatelsky orientované vyučování matematice. Scientia in Educatione, 6(1), 91–122.

Samková, L., & Tichá, M. (2017). On the way to observe how future primary school teachers reason about fractions. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 10(4), 93–100.

Schoenfeld, A. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics. In D. A. Grouws, Handbook of research on mathematics teaching and learning (s. 334–370). New York: Macmillan.

Schoenfeld, A. H., & Kilpatrick, J. (2013). A US perspective on the implementation of inquiry-based learning in mathematics. ZDM Mathematics Education, 45(6), 901–909. | DOI 10.1007/s11858-013-0531-5

Sullivan, P., Warren, E., & White, P. (2000). Students' responses to content specific open-ended mathematical tasks. Mathematics Education Research Journal, 12(1), 2–17. | DOI 10.1007/BF03217071

Swan, M., Pead, D., Doorman, M., & Mooldijk, A. (2013). Designing and using professional development resources for inquiry-based learning. ZDM Mathematics Education, 45(7), 945–957. | DOI 10.1007/s11858-013-0520-8

Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Tichá, M. (2013). Modernizace vyučování matematice v letech 1965–1985. Orbis Scholae, 7(1), 119–130.

Vácha, Z., & Ditrich, T. (2016). Efektivita badatelsky orientovaného vyučování na primárním stupni základních škol v přírodovědném vzdělávání s využitím školních zahrad. Scientia in Educatione, 7(1), 65–79.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Paul Mahieu, Jan Mareš, Jiří Mareš, Patricie Mertová, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)