Vzdělávání dětí cizinců perspektivou rovných vzdělávacích příležitostí

Klára Záleská

Abstrakt


Předkládaný text je průběžným výsledkem širšího výzkumu realizovaného pro účely disertační práce, který se zabývá tématem podpory adaptace dětí cizinců v základních školách v českém a norském kontextu. Poskytování rovných vzdělávacích příležitostí dětem cizincům se vynořilo jako jedno z klíčových témat prvotních analýz. Cílem kvalitativně orientované studie je proto porozumět současnému stavu vzdělávání dětí cizinců v základních školách, a to perspektivou rovných vzdělávacích příležitostí. Studie si klade následující výzkumné otázky: Jak učitelé vnímají rovné příležitosti pro děti cizince a jakým z působem se pro ně snaží ve školách vytvářet rovné podmínky? Jako hlavní z jištění se ukázalo, že učitelé považují koncept rovných vzdělávacích příležitostí pro děti cizince za utopii kvůli nedostatečné podpoře škol ze strany ministerstva. Tu učitelé považují za důvod, proč jsou do značné míry omezeni ve vytváření specifických podmínek pro děti cizince. S málem, které mají k dispozici, se snaží spíše zmírnit nerovnosti dětí cizinců, než docílit jejich rovnosti.

Klíčová slova


rovné vzdělávací příležitosti; vzdělávání dětí cizinců; podpůrná opatření pro děti cizince

https://doi.org/10.5817/SP2018-3-7

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bačáková, M. (2012). Vzdělávání dětí-uprchlíků: podpora nabízená základními školami v Norsku a ČR. Orbis Scholae, 6(1), 81–93. | DOI 10.14712/23363177.2015.51

Bell, D. (1973). The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting. New York: Basic Books.

Brind, T., Harper, C., & Moore, K. (2008). Education for migrant, minority and marginalised children in Europe. A report commissioned by the Open Society Institute's Education Support Programme. Dostupné z https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/review_20080131.pdf

Colding, B., Husted, L., & Hummelgaard, H. (2009). Educational Progression of Second Generation Immigrants and Immigrant Children. Economics of Education Review, 28(4), 434–443. | DOI 10.1016/j.econedurev.2007.08.004

Coleman, J. S. (1975). Equal educational opportunity: A definition. Oxford Review of Education, 1(1), 25–29. | DOI 10.1080/0305498750010104

Coleman, J. S., et al. (1966). Equality of educational opportunity. Washington, DC: US Government Printing Office.

Council of European Communities. (1977). Council directive 77/486/EEC of 25 July 1977 on the education of the children of migrant workers. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0486:EN:HTML

Creswell, J. D. (2014). Research design. Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Los Angeles: Sage.

Cuthill, M. (2002). Exploratory research: Citizen participation, local government, and sustainable development in Australia. Sustainable Development, 10(2), 79–89. | DOI 10.1002/sd.185

ČŠI (Česká školní inspekce). (2014). Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení. Dostupné z http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1432571599.pdf

ČSÚ (Český statistický úřad). (2016). Děti, žáci a studenti podle státního občanství v mateřských školách, základních, středních a vyšších odborných školách a konzervatořích ve školním roce 2015/16. Dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/4-vzdelavani-cizincu-crxkgzujg9

Demeuse, M., Crahay, M., & Monseur, C. (2001). Efficiency and equity. In W. Hutmacher, D. Cochrane & N. Bottani (Eds.), Pursuit of equity in education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Díez, D., Gatt, S., & Racionero, S. (2011). Placing immigrant and minority family and community members at the school's centre: the role of community participation. European Journal of Education, 46(2), 184–196. | DOI 10.1111/j.1465-3435.2011.01474.x

Dumčius et al. (2013). Study on educational support for newly arrived migrant children. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

EGREES (European Group of Research on Equity of the Educational Systems). (2005). Equity in European Educational Systems: A Set of indicators. Liege: University of Liege.

European Commission. (2000). Communication from the Commission on a community immigration policy. Dostupné z http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2001/maggio/ong-comunic.-immigrazione.html

European Commission. (2009a). Commission staff working document: Results of the consultation on the education of children from a migrant background. European Parliament. Dostupné z http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2009/ 1115/COM_SEC(2009)1115_EN.pdf

European Commission. (2009b). The strategic framework for European cooperation in education and training 2020 (ET 2020). Dostupné z http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_en

European Parliament. (2005). Report on integrating immigrants in Europe through schools and multilingual education. Dostupné z http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2005-0243+0+DOC+PDF+V0//EN

Eurostat. (2015). Statistics data based on the variable 'Population on 1 January by five year age group, sex and country of birth'. Dostupné z http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_pop3ctb&lang=en

Eurydice. (2004). Integrating Immigrant Children into Schools in Europe. Brusel: Eurydice.

Greger, D. (2006). Vzdělanostní nerovnosti v teoretické reflexi. In P. Matějů & J. Straková (Eds.), (Ne)rovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v České republice (s. 21–40). Praha: Academia.

Grisay, A. (1984). Quels indicateurs pour quelle réduction des inégalités scolaires? Revue de la Direction générale de l'organisation des études. In EGREES. (2005). Equity in European Educational Systems: A Set of indicators (s. 3–14). Liege: University of Liege.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Hermansen, A. S. (2016). Moving up or falling behind? Intergenerational socieconomic progress among children of Norwegian immigrants. European Sociological Review, 32(5), 675–689. | DOI 10.1093/esr/jcw024

Ichou, M. (2014). Who they were there: Immigrants' educational selectivity and their children's educational attainment. European Sociological Review, 30(6), 750–765. | DOI 10.1093/esr/jcu071

Janská, E., Průšvicová, A., & Čermák, Z. (2011). Možnosti výzkumu integrace dětí Vietnamců v Česku: příklad základní školy Praha-Kunratice. Geografie, 116(4), 480–496.

Janta, B., & Harte, E. (2016). Education of migrant children Education policy responses for the inclusion of migrant children in Europe. United Kingdom: RANT Europe. Dostupné z ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16680&langId=en

Jarkovská, L., Lišková, K., Obrovská, J., & Souralová, A. (2015). Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti. Praha: Portál.

Jencks, C. (2007). The immigration charade. The New York Review of Books, 54(14), 49–52.

Jencks, C., Lee, J. O., & Kanpol, B. (2001). Approaches to multicultural education in preservice teacher education: Philosophical frameworks and models for teaching. Urban Review, 33(2), 87–105. | DOI 10.1023/A:1010389023211

Ježková, V. (2010). Multikulturalita Německa, Velké Británie, Švédska a České republiky a opatření vzdělávací politiky pro školní vzdělávání. Orbis Scholae, 4(3), 111–124. | DOI 10.14712/23363177.2018.114

Jonsson, J. O., & Rudolphi, F. (2011). Weak performance – strong determination: school achievement and educational choice among children of immigrants in Sweden. European Sociological Review, 27(4), 487–508. | DOI 10.1093/esr/jcq021

Kitsantas, P., & Mason, G. (2012). Teacher efficacy scale for classroom diversity (TESCD): A validation study. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 16(1), 35–44.

Kivirauma, J., Klemelä, K., & Rinne, R. (2006). Segregation, integration, inclusion – The ideology and reality in Finland. European Journal of Special Needs Education, 21(2), 117–133. | DOI 10.1080/08856250600600729

Kostelecká, Y., Kostelecký, T., Vodičková, K., & Jančařík, A. (2015). Linguistic integration of middle school immigrant children in Czechia. AUC Geographica, 50(20), 181–192. | DOI 10.14712/23361980.2015.97

Kunzová, Z. (2001). Vzdělávání imigrantů – téma pro současnou teorii a praxi. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 107–112.

Kurowski, M. (2013). Žák-uprchlík v českém systému vzdělávání: případová studie. Sociální pedagogika, 1(1), 64–76.

Luit, H., Kitsantas, P., & Nelissen, J. (1995). Nový přístup k výuce u dětí přistěhovalců. Pedagogika, 45(3), 250–259.

Lynch, K. (2001). Equality in education. Studies. An Irish Quarterly Review, 90(360), 395–411.

Machovcová, K. (2017). Czech elementary school teachers' implicit expectations from migrant children. International Journal of Educational Development, 53, 92–100. | DOI 10.1016/j.ijedudev.2016.12.006

Matthiesen, N. C. L. (2016). Understanding silence: an investigation of the processes of silencing in parent–teacher conferences with Somali diaspora parents in Danish public schools. International Journal of Qualitative Studies in Education, 29(3), 320–337. | DOI 10.1080/09518398.2015.1023236

Meuret, D. (2001). School equity as a matter of justice. In W. Hutmacher, D. Cochrane, & N. Bottani (Eds.), Pursuit of Equity in Education: Using international indicators to compare equity policies (s. 93–111). Dordrecht: Kluwer.

MŠMT. (2015). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Dostupné z http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020

NESSE (Network of Experts in Social Sciences of Education and training). (2008). Education and Migration strategies for integrating migrant children in European schools and societies A synthesis of research findings for policy-makers. Dostupné z http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf

Nusche, D. (2009). What works in migrant education? A review of evidence and policy options. OECD Education working paper no. 22. Paris: OECD Publishing.

OECD (2010). Equal opportunities? The labour market integration of the children of immigrants. OECD Publishing. Dostupné z http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/equal-opportunities_9789264086395-en

OECD. (2014). TALIS 2013 results: An international perspective on teaching and learning. OECD Publishing. Dostupné z http://www.oecd-ilibrary.org/education/talis-2013-results_9789264196261-en

OECD. (2015). Immigrant background, student performance and students' attitudes towards science. OECD Publishing. Dostupné z http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i/immigrant-background-student-performance-and-students-attitudes-towards-science_9789264266490-11-en

Papademetriou, S. (2009). The education of non-native language speaking children: European Union. Dostupné z https://www.loc.gov/law/help/non-native-education/european-union.php

Portes, A., Vickstrom, E., Haller, W. J., & Aparicio, R. (2013). Dreaming in Spain: Parental determinants of immigrant children's ambition. Ethnic and Racial Studies, 36(4), 557–589. | DOI 10.1080/01419870.2013.757339

Průcha, J. (2006). Multikulturní výchova. Příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton.

Rabušicová, M. (1992). Otázky rovnosti a nerovnosti vzdělávacích příležitostí. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, s. 59–70. Brno: Vydavatelství MU.

Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences, 4(2), 155–169. | DOI 10.1007/BF01405730

Rys, V. (2004). Teorie a praxe srovnávacích studií v oblasti sociálního zabezpečení. In G. Munková et al., Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum.

UNESCO. (1994). The Salamanca statement and framework for action on special needs education. Adopted by the World conference on special needs education: Access and quality. Salamanca, Spain, 7–10 June 1994. Dostupné z http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF

UNSPECIFIED. (1984). Report from the Commission to the Council on pilot schemes relating to education of migrant workers' children. COM (84) 244 final, 27 April 1984. [EU Commission – COM Document]. Dostupné z http://aei.pitt.edu/3674/

Secada, W. G. (1989). Educational equity versus equality of education: An alternative conception. In W. G. Secada (Ed.), Equity in Education (s. 68–88). New York: Falmer Press.

Shapira, M. (2012). An exploration of differences in mathematics attainment among immigrant pupils in 18 OECD countries. European Educational Research Journal, 11(1). 68–95. | DOI 10.2304/eerj.2012.11.1.68

Strauss, A. L., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

Streb, C. K. (2010). Exploratory case study. In A. J. Mills, G. Durepos, & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research (s. 372–374). Thousand Oaks, CA: Sage.

Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Tollarová, B. (2006). Integrace cizinců v Česku: pluralita, nebo asimilace? Biograf, 39. Dostupné na http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=v3902

Úmluva o právech dítěte. (1993). Ostrava: Aries.

Vojtíšková, K. (2012). Vzdělávání dětí cizinců na pražských základních školách. Naše společnost, 9(2), 10–19.

Witter, S. (2013). An exploratory study of the policy process and early implementation of the free NHIS coverage for pregnant women in Ghana. The official journal of the International Society for Equity in Health, 12(16), 1–11.

Základní listina práv a svobod. (1993). Dostupné z https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání spolu s vyhláškou 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Záleská, K. (2014). Integrace dětí přistěhovalců do základních škol v České republice a v Norsku. (Diplomová práce). Dostupné z https://theses.cz/id/dlrtyr

Zelazek, K. (2016). Immigrant integration model. Gdansk: Gdansk City Hall. Dostupné z http://www.wup.gdansk.pl/g2/2017_03/2a4585b2e4931df8ecf7e518cdbe3cfc.pdf

Zoletto, D. (2007). Regimes of social and school integration of immigrant in Europe. In S. Moutsios & H. Kotthoff. Education Policies in Europe: Economy, Citizenship, Diversity (s. 197–220). Munich: Waxmann Verlag.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Paul Mahieu, Jan Mareš, Jiří Mareš, Patricie Mertová, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)