Nový institucionalismus v pedagogice

Dominik Dvořák

Abstrakt


Přestože velká reforma českého základního vzdělávání byla iniciována relativně nedávno, pod vlivem klesajících výsledků českých žáků v mezinárodních šetřeních jako TIMSS a PISA se diskutuje o dalších zásazích do českého vzdělávacího systému. Článek podává nárys teorie nového institucionalismu, kterou autor považuje za vhodný teoretický rámec pro hlubší pochopení charakteristik českého školství a problémů, na něž narážejí snahy o reformu. Například více či méně oborově založené kognitivní úlohy šetření PISA a TIMSS odrážejí určitou „globální kulturu školního vzdělávání“, která se ne zcela kryje s idejemi české reformy poněkud jednostranně akcentující nadoborové, obtížně měřitelné klíčové kompetence.


Klíčová slova


nový institucionalismus; školní vzdělávání; sociologie vzdělávání; vzdělávací reforma

https://doi.org/10.5817/SP2012-2-2

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ANDERSON-LEVITT, K. M. Teaching Culture as National and Transnational: A. Response to Teachers’ Work. Educational Researcher, 2002, roč. 31, č. 3, s. 19–21. ISSN 2141-5161.

BACÍK , F., KALOUS, J., SVOBODA, J., BERAN, V., HELUS, Z., HLINK A, V. a kol. Kapitoly ze školského managementu. Praha: PedF UK, 1998. ISBN 80-86039-49-8.

BAKER, D. The Invisible Hand of World Education Culture: Thoughts for Policy Makers. In SYKES, G., SCHNEIDER, B., PLANK , D. (Eds.). AER A’s Handbook of Education Policy Research. Washington D.C.: AERA, 2009, s. 958–968. ISBN 978-0-415-98992-3.

BENAVOT, A. Institutional approach to the Study of Education. In SAHA, L. (Ed.). International Encyclopedia of the Sociolog y of Education. Oxford, UK: Elsevier Science, 1997, s. 340–345. ISBN 0-08-042990-4.

BERG, G. From structural dilemmas to institutional imperatives: a descriptive theory of the school as an institution and of school organizations. Journal of Curriculum Studies, 2007, roč. 39, č. 5, s. 577–596. ISSN 0022-0272.

BREINEK, P. Ekonomický význam institucí. Národohospodářský obzor, 2006, roč. 4, č. 1, s. 12–26. ISSN 1213-2446.

BUCHHOL Z, T. G. Živé myšlenky mrtvých ekonomů. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-85605-50-3.

BURCH, P. Educational policy and practice from the perspective of institutional theory: crafting a wider lens. Educational Researcher, 2007, roč. 36, č. 2, s. 84–95. ISSN 2141-5161.

DAHL, R. O demokracii. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-422-2

DiMAGGIO, P. J., POWELL , W. W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. Americal Sociological Review, 1983, roč. 48, č. 2, s. 147–160. ISSN 0003-1224.

DVOŘÁK, D., STARÝ, K., URBÁNEK, P., CHVÁL, M., WALTERO VÁ, E. Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1896-8.

FULLAN, M. The three stories of education reform. Phi Delta Kappa, 2000, roč. 81, č. 8, s. 581–584. ISSN 0031-7217.

FULLAN, M. Tri-level solution. Education Analyst, 2005 (Winter), s. 4–5.

GOODLAD, J. A Place Called School. New York: McGraw Hill, 1984. ISBN 978-0070236271.

GOTTSCHALL , K., HAGEMANN , K. Die Halbtagsschule in Deutschland: Ein Sonderfall in Europa? Aus Politik und Zeitgeschichte, 2002, roč. 41, s. 12–22. ISSN 0479-611X.

HALL , P. A., TAYLOR , R. C. R. Political science and the three new institutionalisms. Political Studies, 1996, roč. 44, č. 5, s. 936–957. ISSN 0032-3217.

HOLMAN, R. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-380-9.

HOPKINS , D. Every school a great school – Realising the potential of system leadership. In HARGREAVES, A., LIEBERMAN, A., FULLAN, M., HOPKINS , D. (Eds.). Second International Handbook of Educational Change. Dordrecht: Springer, 2010, s. 741–764. ISBN

-90-481-2659-0.

JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-535-0.

JANÍK , T., JANKO , T., KNECHT, P., KUBIATKO , M., NAJVAR, P., PAVLAS, T., SLAVÍK , J., SOLNIČK A, D., VLČKOVÁ, K. Kurikulární reforma na g ymnáziích. Výsledky dotazníkového šetření. Praha: VÚP, 2010a. ISBN 978-80-87000-39-7.

JANÍK , T., KNECHT, P., NAJVAR, P., PAVLAS, T., SLAVÍK , J., SOLNIČK A, D. Kurikulární reforma na g ymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. Praha: VÚP, 2010b. ISBN 978-80-87000-36-6.

KABELE, J. Přerody: Principy sociálního konstruování. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-359-8.

KAŠČÁK, O., PUPALA, B. PISA v kritickej perspektíve. Orbis scholae, 2011, roč. 5, č. 1, s. 53–70. ISSN 1802-4637.

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení. Praha: McKinsey & Company, 2010. [cit. 2012-09-10]. Dostupné z: http://www.mckinsey.com/locations/prague/work/probono/2010_09_02_McKinsey&Company_Klesajici_vysledky_ceskych_zakladnich_

a_strednich_skol_fakta_a_reseni.pdf .

LeTENDRE, G. K., BAKER, D. P., AKIBA, M., GOESLING, B., WISEMAN, A. W. Teachers’ work: Institutional isomorphism and cultural variation in the U.S., Germany and Japan. Educational Researcher, 2001, roč. 30, č. 6, s. 3–16. ISSN 2141-5161.

MEYER, J. W., ROWAN, B. Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. The American Journal of Sociolog y, 1977, roč. 83, č. 2, s. 340–363. ISSN 0002-9602.

MEYER, J. W., ROWAN, B. The structure of educational organizations. In MEYER, J. W., SCOTT, W. R. (Eds.). Organizational environments: Ritual and rationality. Beverly Hills: Sage, 1978, s. 71–96. ISBN 978-080-39246-97.

MEYER, H. D., RO WAN, B. (Eds.). The new institutionalism in education. Albany: State University of New York Press, 2006. ISBN 978-079-14690-57.

MÜNICH, D., ON DKO , P., STRAKA, J. Dopad vzdělanosti na dlouhodobý hospodářský růst a deficity důchodového systému. Studie projektu IDEA. [online]. 2012. [cit. 2012-09-10]. Dostupné z: http://idea.cerge-ei.cz/documents/Studie_2012_02_Vzdelanost.pdf.

PALEČKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V., BASL , J. Umíme ještě číst? Hlavní z jištění výzkumu PISA 2009. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2010. ISBN 978-80-211-0608-6.

PEDERSEN, J. S., DOBBIN, F. In search of identity and legitimation. American Behaviorial Scientist, 2006, roč. 49, č. 7, s. 897–907. ISSN 0002-7642.

PÍŠOVÁ, M., KOSTKO VÁ, K., JANÍK , T., DOULÍK , P., HAJDUŠKOVÁ, L., KN ECHT, P. a kol. Kurikulární reforma na g ymnáziích. Případové studie tvorby kurikula. Praha: VÚP, 2011. ISBN 978-80-87000-78-6.

POL , M. Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4499-9.

POL , M., HLOUŠKO VÁ, L., NOVOTNÝ, P., ZOUNEK, J. (Eds.). Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3746-6.

PRÁŠILOVÁ, M. Management školy. In PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s. 297–302. ISBN 978-80-7367-546-2.

PROKOP, J. Kritika a mýty současné školy. In CHRÁSK A, M. (Ed.). Klima současné české školy. Olomouc: Konvoj, 2003, s. 46–62. ISBN 80-7302-064-5.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.

PRŮCHA, J. Srovnávací pedagogika. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-155-7.

RAMIREZ, F. O., MEYER, J. W. National Curricula: World Models and National Historical Legacies. In CARUSO , M., TENOR TH, H. E. (Eds.). Internationalisierung – Internationalisation. Frankfurt am Main: Lang, 2002, s. 91-107. ISBN 978-3-631-38661-3.

ŘÍCHOVÁ, B. Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-461-3.

SEDLÁČEK, M. Škola a její ředitel. Pohled na ředitelskou profesi očima případové studie. In ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, s. 285–311. ISBN 978-80-7367-313-0.

SEDLÁČEK, M. Řízení školy na vesnici: případová studie. Studia paedagogica, 2008, roč. 13, č. 1, s. 85–99. ISSN 1803-7437.

SPILLANE, J., BURCH, P. The institutional environment and instructional practice: Changing patterns of guidance and control in public education. In MEYER, H. D., ROWAN, B. (Eds.). The New Institutionalism in Education. Albany: State University of New York Press, 2006, s. 87–102. ISBN 978-07914-6905-7.

ŠTECH, S. Co je to učitelství a lze se mu naučit? Pedagogika, 1994, roč. 44, č. 4, s. 310–320. ISSN 0031-3815.

ŠTECH, S. PISA – nástroj vzdělávací politiky, nebo výzkumná metoda? Orbis scholae, 2011, roč. 5, č. 1, s. 123–133. ISSN 1802-4637.

TOMÁŠEK, V. a kol. Výzkum TIMSS 2007. Obstojí čeští žáci v mezinárodní konkurenci? Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2008. ISBN 978-80-211-0565-2.

VERLOP, N., DRIEL, J. V., MEIJER, P. Teacher knowledge and the knowledge base of teaching. International Journal of Educational Research, 2001, roč. 35, č. 5, s. 441–461. ISSN 1929-2538.

WALTEROVÁ, E. Srovnávací pedagogika: Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-7290-269-5.

WEICK, K. E. Educational organizations as loosely coupled systems. Administrative Science Quarterly, 1976, roč. 21, č. 1, s. 1–19. ISSN 0001-8392.

WISEMAN, A. W. The institutionalization of a global educational community: the impact of imposition, invitation and innovation in the Gulf Cooperation Council (GCC). Orbis scholae, 2010, roč. 4, č. 2, s. 21–40. ISSN 1802-4637.

ZAKARÍ A, F. Budoucnost svobody. Neliberální demokracie v USA a ve světě. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1285-0.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)