Doma, nebo ve škole?

Yvona Kostelecká

Abstrakt


Devatenácté století je považováno za období vzniku "moderního školství". Ve vyspělých zemích jsou postupně přijímány zákony, jejichž cílem bylo zajistit všeobecné vzdělání pro všechny děti. Tyto zákony ve většině případů ukládaly obcím povinnost zakládat školy a rodičům povinnost zajistit svým dětem základní vzdělání. Postupem času se vzdělávací povinnost změnila na všeobecnou "školní povinnost" a v průběhu dvacátého století v některých zemích také na povinnou školní docházku. V průběhu druhé poloviny dvacátého století se však znovu začaly intenzivněji objevovat tendence rodičů vzdělávat své děti mimo školu. Cílem této studie je identifikovat důvody, které rodiče vedou k domácímu vzdělávání, a otevřít debatu o vhodnosti či nevhodnosti tohoto způsobu vzdělávání pro dítě i společnost.

Klíčová slova


domácí vzdělávání; vzdělávání; socializace

https://doi.org/10.5817/SP2014-1-4

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Avicenna. (1954). Kniha definic. Praha: Státní nakladatelství politické literatury.

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Blok, H. (2003). Performance in home schooling: an argument against compulsory schooling in the Netherlands. International Review of Education, 49(3), 39–52.

Cipro, M. (2002). Galerie světových pedagogů. Praha: Vlastním nákladem.

Clinton, H. R. (1996). It Takes a Village. New York: Simon & Schuster.

Dalahooke, M. M. (1986). Home educated children's social/emotional adjustment and academic achievement: A comparative study (Doktorská práce). Los Angeles: California School of Professional Psychology.

Dorian, T., & Tyler, Z. P. (1996). Anyone Can Homeschool. Lafayette: Huntington House Publishers.

Dueholm, N. (2006). History of Homeschooling Movement in Poland. Dostupné z: http://www.hslda.org/hs/international/Poland/200612191.asp.

Education otherwise. (2001). Dostupné z: http://www.education-otherwise.org/legal/summ_law.htm.

Farris, M. (1997). The Future of Home Schooling. Washington D.C.: Regnery Publishing.

Fortune-Wood, M. (2006). The Face of Home-based Education: Numbers, Support, Special Needs. Nottingham: Educational Heretics Press.

Gorder, Ch. (1996). Home Schools: An alternative. Knoxville, TN: Blue Bird Publishing.

Graham, J., & Bennett, T. (1997). Strategie prevence kriminality v Evropě a v USA. Helsinki: HEUNI.

Havlík, R., Halászová, V., & Prokop, J. (1996). Kapitoly ze sociologie výchovy. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Havlík, R. (1998). Demokratický přístup ke vzdělání. In Kapitoly ze sociální pedagogiky a psychologie (s. 103–116). Brno: Paido.

Holt, J. (1981). Teach Your Own. New York: Dell.

Holt, J. (1994). Proč děti neprospívají. Praha: Agentura Strom.

Holt, J. (1995). Jak se děti učí. Praha: Agentura Strom.

Illich, I. (2001). Odškolnění společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství.

Kádner, O. (1910). Dějiny pedagogiky, 1. díl. Praha: Dr. Ed. Grega a syn.

Kádner, O. (1924). Dějiny pedagogiky, 2. díl. Praha: Dr. Ed. Grega a syn.

Klicka, Ch. J. (1995). The Right Choice: The Incredible Failure of Public Education and the Rising Hope of Homechooling. Gresham, OR : Noble Publishing Associates.

Klicka, Ch. J. (2002). Home Educated Students Excel in College. Issue Analysis. Home School Legal Defence Association. Dostupné z: http://www.hslda.org/docs/nche/000000/00000017.asp.

Kostelecká, Y. (2003). Domácí vzdělávání (Dizertační práce). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Kostelecká, Y. (2005). Legislativní úprava domácího vzdělávání v zahraničí a její komparace se situací v České republice. Pedagogika, 55(4), 354–367.

Kostelecká, Y. (2010). Home education in the post-communist countries: Case study of the Czech Republic. International Electronic Journal of Elementary Education, 3(1), 29–44. Dostupné z: http://www.iejee.com/3_1_2010/29_44.pdf.

Kostelecká, Y. (2012). The Legal status of home education in the post-communist countries of Central Europe. International Journal of Education, 58(4), 445–463.

Kuhn, T. S. (2012). The structure of scientific revolutions. Chicago: University of Chicago Press.

Lakatos, I., & Feyerabend, P. (1999). For and against method. Chicago: University of Chicago Press.

Locke, J. (1984). O výchově. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Mill, J. S. (1891). O svobodě. Praha: Časopis českého studentstva.

Montaigne de, M. (1995). Eseje. Praha: ERM.

Montessori, M. (1998). Tajuplné dětství. Praha: Nakladatelství SPS.

Moore, R., & Moore, D. (1982). Home-spun Schools. Washougal: Hewitt Research Foundation.

Moore, R., & Moore, D. (1986). Better late than early. A new approach to your child's education. Cama, WA: Rider’s Digest Press.

Možný, I. (1999). Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství.

Palouš, R. (1991). K filosofii výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Pestalozzi, J. J. (1899). Linhart a Gertruda. Brno: Leopold Karafiát.

Pestalozzi, J. J. (1910). Kterak Gertruda své děti vyučuje. Brno: Karel Winiker.

Pestalozzi, J. J. (1956). Výbor z pedagogických spisů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Petrie, A. (1995). Home educators and the law within Europe. International Review of Education, 41(3/4), 285–296.

Petrie, A. (2001). Home education in Europe and the implementation of changes to the law. International Review of Education, 47(5), 477–500.

Plútarchos. (1971). Hovory o lidském štěstí. Praha: Odeon.

Plútarchos. (1987). O lásce a přátelství. Praha: Svoboda.

Quintilianus, M. F. (1985). Základy rétoriky. Praha: Odeon.

Ray, B. (1990). A nationwide study of home education: Family characteristics, student achievement, and policy matters. Paeonian Springs, VA: Home School Legal Defence Association.

Ray, B. (1994). A nationwide study of home education in Canada: Family characteristics, student achievement, and other topics. Salem, OR : National Home Education Research Institute.

Ray, B. (1997). Strengths of their own – Home schoolers across America: Academic achievement, family characteristics, and longitudinal traits. Salem, OR : National Home Education Research Institute.

Ray, B. (1999). Home schooling on the threshold. Salem, OR : National Home Education Research Institute.

Rousseau, J. J. (1926). Emil, čili O vychování. Olomouc: R. Promberger.

Rothermel, P. (2002). Home-Education: Rationales, Practices and Outcomes. University of Durham, nepublikováno, dostupné z: http://www.jspr.btinternet.co.uk/Research/Researcchpaper/BERAworkingpaper.htm.

Rudner, M. L. (1999). Scholastic and Demographic Characteristics of Home School Students in 1998. Education Policy Analysis Archives, 7(8), 1–33. Dostupné z: http://epaa.asu.edu/epaa/v7n8/.

Singly de, F. (1999). Sociologie současné rodiny. Praha: Portál.

Střelec, S. (1998). Rodina jako výchovné prostředí. In Kapitoly ze sociální pedagogiky a psychologie (s. 53–70). Brno: Paido.

Velký sociologický slovník (1996). Praha: Karolinum.

Zeise, A. (2002). Why Home School? Dostupné z: http://homeschooling.gomilpitas.com/index.htm#.UbRyBNhljTo.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)