Žákovská verbální vulgarita o přestávkách a o vyučování

Irena Smetáčková, Hana Novotná, Petra Šimečková

Abstrakt


Článek se zabývá verbální vulgaritou u dětí v průběhu základní školy, konkrétně její frekvencí, podobou a funkcemi. Prezentovány jsou výsledky čtyř případových studií školních tříd, které mapovaly užívání vulgarismů, a doplněny jsou údaji z širšího dotazníkového šetření. Vulgarismy byly analyzovány z hlediska znalosti a aktivního použití a dále z hlediska jejich funkce. Srovnáván je výskyt vulgarismů o přestávkách a vyučovacích hodinách (tedy v závislosti na formálnosti situace). Pozornost byla věnována také věku a genderu. Studie ukázaly, že chlapci používají vulgarismy častěji než dívky, že výskyt vulgarismů o přestávkách je vyšší než ve výuce a že dospívající používají vulgarismy více než mladší děti. U dospívajících dívek používání vulgarismů stoupá, zejména o přestávkách, což naznačuje efektivnější rozlišování situačních norem (oproti chlapcům).

Klíčová slova


vulgarita; sprostá slova; škola; gender

https://doi.org/10.5817/SP2014-3-4

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aitchison, J. (2006). Whassup? Slang and swearing among school children. Education Review, 19(2), 18–24.

Bendl, S. (2011). Kázeňské problémy. Praha: Triton.

Filipec, J. (Red.). (2012). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia.

Fitch, K. L., & Sanders, R. E. (2013). Handbook of language and social interaction. New York: Psychology Press.

Gervais, S. J. (2013). Objectification and (de)humanization. New York: Springer.

Haslam, N. (2006). Dehumanization: An integrative review. Personality and Social Psychology Review, 10(3), 252–264. | DOI 10.1207/s15327957pspr1003_4

Hugo, J. (2009). Slovník nespisovné češtiny. Praha: Maxdorf.

Janová, P. (2011). Výběr a užití vulgarismů v závislosti na situaci žáků a žákyň osmé třídy (bakalářská práce). Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/111497/

Jay, T. B. (1992). Cursing in America. Philadelphia: John Benjamins.

Jay, T. B. (2000). Why we curse. Philadelphia: John Benjamins.

Jay, T. B. (2003). The psychology of language. Upper Saddle River: Prentice-Hall.

Jay, T. B. (2009a). Do offensive words harm people? Psychology, Public Policy, and Law, 15(2), 81–101. | DOI 10.1037/a0015646

Jay, T. B. (2009b). The utility and ubiquity of taboo words. Perspectives on Psychological Science, 4(2), 153–161. | DOI 10.1111/j.1745-6924.2009.01115.x

Jay, T. B., & Janschewitz, K. (2008). The pragmatics of swearing. Journal of Politeness Research: Language, Behavior, Culture, 4(2), 267–288.

Jay, T. B., King, K., & Duncan, T. (2006). Memories of punishment for cursing. Sex Roles: A Journal of Research, 55(1/2), 123–133. | DOI 10.1007/s11199-006-9064-5

Kast, V. (2010). Hněv a jeho smysl. Praha: Portál.

Kopová, S. (2006). Žákovský slang: výsledky internetového výzkumu na základních a středních školách. [PowerPoint prezentace]. Dostupné z: http://web.dbm.cz/dbmweb/actions.nsf/0/34CB2C72BF86AECBC125711E0032289F/$File/prezentace_TK.ppt

Kramulová, D. (2009). Vulgarity: užíváme je rádi a stále častěji. Psychologie dnes, 15(1), 18–23.

Macek, P. (2003). Adolescence. Praha: Portál.

Marynčák, R. (2002). Čítanka o lidech zlostných, sprostých, nadávajících a jiných. Praha: Richard Marynčák.

Novotná, H. (2010). Vulgarita dívek a chlapců ve 3. a 7. třídě základní školy (bakalářská práce). Dostupné z: http://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?doo=detail&did=70290

Rejzek, J. (2001). Český etymologický slovník. Voznice: Leda.

Rudman, L. A., & Glick, P. (2010). The social psychology of gender: How power and intimacy shape gender relations. New York: The Guilford Press.

Šimečková, P. (2013). Sociální funkce verbální vulgarity u dívek a chlapců ve školním prostředí 6. a 9. třídy základní školy (bakalářská práce). Dostupné z: https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?doo=detail&did=120914

Tajfel, H. (Ed.). (2010). Social identity and intergroup relations. Cambridge: Cambridge University Press.

Tvarůžková, L., & Ludvíková, V. (2004). O hubách nevymáchaných. CS magazín. Dostupné z: http://www.cs-magazin.com/semag/index.php?a=a2004102113

Unger, R. K. (2001). Handbook of the psychology of women and gender. New Jersey: John Wiley & Sons.

Vybíral, Z. (2005). Psychologie komunikace. Praha: Portál.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)