Spor o víceletá gymnázia: historický kontext a empirická data

Petr Sucháček

Abstrakt


Víceletá gymnázia jsou specifickým a zároveň diskutabilním prvkem českého vzdělávacího systému. Dlouhodobě se vedou debaty o jejich existenci, jimž je velmi těžké porozumět bez znalosti historického kontextu. Cílem tohoto příspěvku je představit historický vývoj gymnaziálního vzdělávání, okolnosti vzniku víceletých gymnázií, jejich měnící se pozici v systému a data, která máme o tomto typu školy k dispozici. Snahy o rušení víceletých gymnázií jsou ve zřetelné souvislosti s usilováním o rovnější přístup ke vzdělání. Na závěr autor identifikuje oblasti, kterým by měla být v kontextu sporu o víceletá gymnázia věnována výzkumná pozornost.

Klíčová slova


víceletá gymnázia; spravedlivost vzdělávacího systému; historie školství; výsledky žáků

https://doi.org/10.5817/SP2014-3-8

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

CERMAT. (9/2008). Závěrečná zpráva z cyklu pilotních projektů 2005–2008. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Dostupné z: http://www.esf-kvalita1.cz/Vystupy_projektu/1A1U1_Narodni_hodnotici_zkouska/ZZ_cyklus_30092008_FINAL_s_titulni_stranou.pdf

ČŠI. (9/2012). Závěrečná zpráva o přípravě, průběhu a výsledcích první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (ve školním roce 2011/2012 pilotovaném na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol). Praha: Česká školní inspekce. Dostupné z: http://www.niqes.cz/Niqes/media/Testovani/Zpr%C3%A1vy/Zaverecna-zprava-59-zverejneni.pdf

Dvořák, D. (2012). Nový institucionalismus v pedagogice. Studia paedagogica, 17(2), s. 9–12. Brno: Masarykova univerzita. | DOI 10.5817/SP2012-2-2

Greger, D. (2005). The development and debating of the comprehensive school model in the Czech Republic and other Central and Eastern European Countries. Dostupné z: http://userweb.pedf.cuni.cz/uvrv/admin/download/b7.pdf

Chvál, M., Kasíková, H., & Valenta, J. (2011). Rozvoj kompetence k učení na základních školách a víceletých gymnáziích. In H. Kasíková & J. Straková (Eds.), Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání (s. 134–172). Praha: Karolinum.

Kádner, O. (1929). Vývoj a dnešní soustava školství. První díl. Praha: Sfinx.

Kádner, O. (1931). Vývoj a dnešní soustava školství. Druhý díl. Praha: Sfinx.

Kotásek, J. (2005). Vzdělávací politika a rozvoj školství v České republice po roce 1989 – 1. část. Technológia vzdelávania, 2005(3), 7–11.

Kotásek, J., Greger, D., & Procházková, I. (2004). Understanding the Demand for Schooling in the Czech Republic (Country Report for OECD). Dostupné z: http://www.oecd.org/dataoecd/38/37/33707802.pdf

Krejčová, S. (2012). Debata o reformě českého školství v letech 1989–2004 (diplomová práce). Dostupné z: http://is.muni.cz/th/190012/fss_m/DP-Krejcova.pdf

Kuzmin, M. (1981). Vývoj školství a vzdělání v Československu. Praha: Academia.

Matějů, P., & Straková, J. (Eds.). (2006). Nerovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia.

Mertlík, R. (1947). Nebezpečí jednotné školy. Praha: Václav Petr.

Morkes, F. (2010). Víceletá gymnázia – ano, či ne? Dostupné z: http://www.modernivyucovani.cz/temata/fejeton/220-viceleta042009.html

MŠMT. (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha. Praha: ÚIV – Tauris.

OECD. (1996). Zprávy o národní politice ve vzdělávání: Česká republika. Praha: ÚIV.

Palečková, J., & Tomášek, V. (2005). Učení pro život: Výsledky výzkumu OECD PISA 2003. Praha: ÚIV.

Palečková, J., Tomášek, V., & Basl, J. (2010). Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009. Umíme ještě číst? Praha: ÚIV.

Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J., Blažek, R., & Boudová, S. (2013). Hlavní zjištění PISA 2012. Matematická gramotnost patnáctiletých žáků. Praha: Česká školní inspekce.

Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J., & Kramplová, I. (2007). Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006: Poradí si žáci s přírodními vědami? Praha: ÚIV.

Průcha, J. (Ed.). (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

Příhoda, V. (1945). Idea školy druhého stupně. Brno: Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví.

SCIO. (9/2012). Srovnávací testy pro ZŠ (Stonožka) 2005/06–2011/12 – analýza výsledků. Dostupné z: https://www.scio.cz/download/kea_stzs/TK_09_2012/kea_analyza.pdf

Simonová, N. (2011). Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti: vývoj od počátku 20. století do současnosti. Praha: Sociologické nakladatelství.

Straková, J. (2006). Víceletá gymnázia a jejich role v reprodukci vzdělanostních nerovností. In P. Matějů & J. Straková (Eds.), Nerovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice (s. 194–219). Praha: Academia.

Straková, J. (2010). Přidaná hodnota studia na víceletých gymnáziích ve světle dostupných datových zdrojů. Sociologický časopis, 46(2), 187–210.

Straková, J., & Greger, D. (2013). Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté gymnázium. Orbis Scholae, 7(3), 73–85.

Straková, J., Greger, D., Kalous, J., Košťálová, H., Polechová, P., Simonová, J. … & Veselý, A. (2009). Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání. Praha: MŠMT.

Straková, J., Kašpárková, L., Kramplová, I., Palečková, J., Procházková, I., Raabová, E., & Tomášek, V. (2002). Vědomosti a dovednosti pro život. Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD. Praha: ÚIV.

Tomášek, V., Basl, J., Kramplová, I., Palečková, J., Pavliková, D. (2008). Výzkum TIMSS 2007. Obstojí čeští žáci v mezinárodní konkurenci? Praha: ÚIV.

Váňová, R. (2011). Téma rovných vzdělávacích příležitostí ve vzdělávání. In H. Kasíková & J. Straková (Eds.), Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání (s. 36–54). Praha: Karolinum.

Vorlíček, Ch. (2004). České školství v letech 1945–2000. In E. Walterová (Ed.), Česká pedagogika: Proměny a výzvy (s. 119–176). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Walterová, E. (2004). Vývoj české školy. In E. Walterová a kol., Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. díl (s. 49–67). Brno: Paido.

Walterová, E. (2011). Vývoj primární a nižší sekundární školy v českém kontextu. In E. Walterová a kol., Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň (s. 16–51). Praha: Karolinum.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Paul Mahieu, Jan Mareš, Jiří Mareš, Patricie Mertová, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)