Nuda ve škole

Ingrid Čejková

Abstrakt


Předložený text je věnován fenoménu nudy na středních školách. Téma bylo zkoumáno kvalitativně prostřednictvím analýzy písemných vyprávění třinácti žáků gymnázií a středních odborných škol. Článek přibližuje pohled žáků na prožitek nudy v každodennosti školního života, vyjadřuje se k otázkám příčin vzniku nudy, ke způsobům jejího řešení a k dopadům nudy na žáky.

Klíčová slova


nuda; žák střední školy; učitel; zábava

https://doi.org/10.5817/SP2014-3-9

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aho, K. (2007). Simmel on acceleration, boredom and extreme aesthesia. Journal for the Theory of Social Behaviour, 37(4), 447–462. | DOI 10.1111/j.1468-5914.2007.00345.x

Čermák, I. (2002). Myslet narativně. In I. Čermák & M. Miovský (Eds.), Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí I. (s. 11–25). Tišnov: Sdružení SCAN.

Čermák, I. (2004). Narativní myšlení a skutečnost. Československá psychologie, 48(1), 17–26.

Diehl, D., & McFarland, D. A. (2012). Classroom Ordering and the Situational Imperatives of Routine and Ritual. Sociology of Education, 85(4), 326–349. | DOI 10.1177/0038040712452093

Eagleton, T. (2010). Úvod do literární teorie. Praha: Plus.

Farmer, R., & Sundberg, N. (1986). Boredom proneness – the development and correlates of a new scale. Journal of Personality Assessment, 50(1), 4–17. | DOI 10.1207/s15327752jpa5001_2

Gavora, P. (2005). Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido.

Goodstein, E. (2005). Experience without qualities: boredom and modernity. Standford: Standford university press.

Hill, A., & Perkins, R. (1985a). Cognitive and affective aspects of boredom. British Journal of Psychology, 76(2), 221–234. | DOI 10.1111/j.2044-8295.1985.tb01946.x

Hill, A., & Perkins, R. (1985b). Towards a model of boredom. British Journal of Psychology, 76(2), 235–240. | DOI 10.1111/j.2044-8295.1985.tb01947.x

Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.

Hrabal, V., Man, F., & Pavelková, I. (1989). Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Krejčová, L. (2011). Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Praha: Grada.

Mareš, J., & Křivohlavý, J. (1995). Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

Mareš, J., Slavík, J., Svatoš, T., & Švec, V. (1996). Učitelovo pojetí výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Pavelková, I. (2010). Nuda ve škole. In H. Krykorková & R. Váňová et al. Učitel v současné škole (s. 219–233). Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human sciences. London: Sage.

Robinson, W. P. (1975). Boredom at school. British Journal of Educational Psychology, 45(2), 141–152. | DOI 10.1111/j.2044-8279.1975.tb03239.x

Svendsen, L. F. H. (2011). Malá filosofie nudy. Zlín: Kniha Zlín.

Štech, S. (2009). Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. Pedagogika, 59(2), 105–115.

Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: Dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

Viktorová, I. (2004). Představy o budoucnosti. In Pražská skupina školní etnografie, Čeští žáci po deseti letech (s. 148–170). Praha: Univerzita Karlova v Praze.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Paul Mahieu, Jan Mareš, Jiří Mareš, Patricie Mertová, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)