Manuál pro citační normu APA

 

Seznam literatury

Zápis citací (seznamu literatury) a odkazy na citace se v časopise řídí doporučeními APA (American Psychological Association, Sixth Edition) s drobnými úpravami zohledňujícími některé specifické prvky českého jazyka.

 • V seznamu literatury se uvádějí pouze tituly, na které se v příspěvku odkazuje. Všechny použité zdroje je třeba uvést v závěrečném seznamu literatury seřazené abecedně podle příjmení autora. Díla pocházející od stejného autora jsou seřazena chronologicky. Díla stejného autora publikovaná v témže roce jsou seřazena abecedně podle názvu.
 • Názvy (zejm. anglicky psaných publikací) jsou v seznamu literatury uváděny malými písmeny, ovšem v souladu s gramatickými pravidly. Velkými písmeny jsou naopak uváděny anglické názvy časopisů.
 • Seznam literatury není číslován.
 • Není-li v citovaném díle uveden autor nebo organizace vlastnící autorská práva, stojí jako první údaj název díla.

 

Odkazy v textu a citace

Forma odkazu v textu: (autor, rok vydání), případně (autor, rok vydání, stránky). Odkaz na více zdrojů je oddělen v závorce středníkem, například (Horák, 2003; Kolář 1997, 1998, 1999; Novák, 2007, s. 223). Zdroje uvedené v závorce jsou řazeny abecedně.

 

Tištěné zdroje

Citace monografie (vč. sborníku)

 • Hloušková, L. (2008). Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech. Brno: Masarykova univerzita.
 • Zounek, J., & Šeďová, K. (2009). Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido.
 • Pol, M., Rabušicová, M., & Novotný, P. (2006). Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita.
 • Malewski, E. (Ed.). (2012, in press). Curriculum studies handbook: The next moment. New York: Routledge.
 • Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2005). Orientace české základní školy. Brno: Masarykova univerzita.

Citace příspěvku v monografické publikaci (vč. sborníku):

 • Miková, M., & Janík, T. (2007). Pořizování videozáznamu jako metoda sběru dat. In R. Švaříček & K. Šeďová, et al., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (s. 192–201). Praha: Portál.
 • Kolář, J., Nehyba, J., & Lazarová, B. (2011). Osobnostně sociální rozvoj – o významu pojmu optikou pedagogického diskursu. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová, Konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 349–355). Brno: Masarykova univerzita.

Citace příspěvku v časopisu

 • Šeďová, K. (2012). Žáci se smějí učitelům: Podoby a funkce školního humoru zaměřeného na učitele. Pedagogická orientace, 22(1), 41–65.
 • Pol, M., Hloušková, L., Novotný, P., & Sedláček, M. (2012). Profesní dráha ředitelů základních škol: Od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica, 15(1), 65–84.
 • Veenman, M., Wilhelm, P., & Beishuisen, J. (2004). The relation between intellectual and metacognitive skills from a developmental perspective. Learning and Instruction, 14(1), 89–104.

Citace monotematického čísla časopisu

 • Chvál, M., Michek, S., & Pol, M. (Eds.). (2010). Evaluace ve škole [Monotematické číslo]. Orbis scholae, 4(1).

Citace diplomových a disertačních prací

 • Trnková, K. (2007). Málotřídní školy a faktory ovlivňující jejich fungování (Disertační práce). Dostupné z https://is.muni.cz/auth/th/8942/ff_d/cele-po_korekci.pdf
 • Valenta, M. (1996). Tvorba učebnic dějepisu pro mentálně retardované žáky (Disertační práce). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, PdF.

Příspěvek prezentovaný na konferenci

 • Kašparová, I. (2012). First steps to unschooling as a result of current institutional childcare crisis in the Czech Republic. Příspěvek prezentovaný na konferenci  Belgrade International Conference on Education, listopad 2012, Bělehrad, Srbsko.

Zákony, vyhlášky a usnesení

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon. (2004). Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra.
 • Vládní usnesení ze dne 30. 5. 1950 podle ustavení § 72 školského zákona. (1950). Praha: Wolters Kluwer ČR. [vid. 2016-04-28].

Autora nelze identifikovat, nebo je autorem instituce, organizace, skupina, atp.

 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. (2005). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy
 • Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS. (2009). Paris: OECD.
 • Pražská skupina školní etnografie. (2005). Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum. 

Anglické zdroje (kniha, handbook, časopis, konference)

 • Mortimer, E. F., & Scott, P. (2003). Meaning making in science classrooms. Milton Keynes: Open University Press.
 • Reznitskaya, A., & Wilkinson, I. (2015). Professional development in dialogic teaching: Helping teachers promote argument literacy in their classrooms. In D. Scott & E. Hargreaves (Eds.), The SAGE handbook of learning (p. 219-232). London: Sage.
 • Lefstein, A., Snell, J., & Israeli, M. (2015). From moves to sequences: Expanding the unit of analysis in the study of classroom discourse. British Educational Research Journal, 41(5), 866-885.
 • Reynolds, A. J., Chen, C. C., & Herbers, J. E. (2009). School mobility and educational success: A research synthesis and evidence on prevention. Paper presented at the Workshop on the impact of mobility and change on the lives of young children, schools, and neighborhoods, Board on Children, Youth and Families, National Research Council, June 29-30, 2009, Washington, D.C. 

Elektronické zdroje

Elektronická monografie

 • Larsson, E. (Ed.). (2010). Playing reality. Dostupné z http://interactingarts.org/pdf/Playing%20Reality%20(2010).pdf
 • Jandová, R. (Ed.). (2007). Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu [CD-ROM]. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Příspěvek v elektronické monografii (sborníku)

 • Lappi, A.P. (2010). Contra-moral of play. In E. Larsson (Ed.), Playing reality (s. 193–203). Stockholm: Interacting Arts. Dostupné z http://interactingarts.org/pdf/Playing%20Reality%20(2010).pdf

Článek v elektronickém časopise

 • Dočekal, V. (2012). Prožitkové, zážitkové, nebo zkušenostní učení? E-pedagogium, 12(1), 9–17. Dostupné z http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/2012/E-pedagogium_I_-_2012.pdf

Odkaz v textu

 • Jméno autora a rok vydání citovaného zdroje je uvedeno přímo v textu v podobě jméno, rok v kulatých závorkách (Jarvis, 2004). V případě, že má text dva a více autorů, jsou jejich jména spojena znakem & (Argyris & Schön, 1996). Při odkazování na vícero zdrojů jsou všechny v abecedním pořadí uvedeny v jedné kulaté závorce a odděleny středníkem (Jarvis, 2004; Kolb, 1984).
 • Lokace stran, ze kterých bylo citováno, se uvádí oddělena čárkou do kulatých závorek přímo za rok (Pol, 2012, s. 103).
 • V případě, že má více zdrojů stejného autora i rok vydání, využívá se k jejich rozlišení malé písmeno abecedy přiřazené k roku vydání (Valenta, 2004a, s. 56). Písmena se potom uvádějí rovněž v závěrečném seznamu použitých zdrojů.
 • Pokud se jméno autora objevuje přirozeně v textu, je doplněno pouze rokem v kulatých závorkách: Pol (2012), popřípadě s lokací: Pol (2012, s. 120).
 • Jména autorek jsou přechylována výhradně v textu, v odkazech v závorce i v seznamu literatury zůstávají v původní podobě.
 • Kratší citáty (do tří řádků) z literatury či dalších pramenů jsou v hlavním textu zasazeny do uvozovek. Citace delší než tři řádky je psána písmem o velikosti 10 pt. a oddělena od ostatního textu jedním vloženým řádkem před a za textem vlastní citace. Citovaný text není ohraničen uvozovkami.

Tabulky

 • Název tabulky včetně jejího pořadového čísla je umístěn nad tabulkou, není nijak zvýrazněn a má velikost 12 pt. při současném použití písma Times New Roman.
 • Zdroj a případné poznámky nebo legenda jsou umístěny pod tabulkou. Velikost písma je v tomto případě 10 pt., text není nijak zvýrazněn.

Obrázky a grafy

 • Vložené obrázky jsou očíslovány a opatřeny vhodným názvem, který je umístěn pod obrázkem. Název obrázku je psán písmem Times New Roman o velikosti 12 pt. a není nijak zvýrazněn.
 • Pod obrázkem je uveden zdroj, případné poznámky nebo vysvětlivky k obrázku. Velikost písma je 10 pt., text zůstává bez jakéhokoliv zvýraznění.

Další vysvětlení citační normy APA lze nalézt na stránkách Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy university. Naleznete jej zde: Metodika tvorby bibliografických citací.