O časopisu

ISSN 1803-7445 (print), ISSN 2336-453X (online)

Evidenční číslo MK ČR: E 18708

Zaměření

Studia philosophica je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje původní studie i překlady z oblasti filozofie a příbuzných disciplín (metafyzika, etika, noetika, dějiny filozofie, sociální a politická filozofie, filozofie náboženství, filozofie přírody ad.), informace ze života filosofické obce, rozhovory s významnými současnými filosofy i kvalifikované recenze.

Časopis vydává Masarykova univerzita (Katedra filozofie Filozofické fakulty MU) od r. 2009. Navazuje na tradici Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada filozofická (B), ISSN 0231-7664, který vycházel v letech 1953–2008.

Časopis vychází dvakrát ročně.

Indexace v databázích

Časopis Studia philosophica je indexován v databázích ERIH Plus, Philosophy Documentation Center: E-Collection a Journals and Series, EBSCO, Ulrich’s Web Global Serials Directory, v ka­talozích a databázích Národní knihovny ČR a je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktova­ných periodik vydávaných v ČR.

Elektronická verze

Plné texty článků Studia philosophica jsou dostupné v Digitální knihovně Filozofické fakulty MU: http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/106164.

Historie časopisu

Studia philosophica navazuje na na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada filozofická (B) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series philosophica (B), ISSN 0231-7664, které vycházelo v letech 1953-2008.  

Jeho elektronická verze je dostupná v Digitální knihovně FF MU na adrese: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/106163.

Kontaktní adresa

Studia philosophica
Katedra filozofie
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika 

PhDr. Josef Petrželka, Ph.D, výkonný redaktor
E-mail: josef@phil.muni.cz
Tel.: +420 5 4949 6009

Vydavatel

Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
Brno
601 77 Brno 

IČ 00216224