Instrukce pro přispěvatele

Podmínky přijímání příspěvků

Přijímány jsou rukopisy v češtině, slovenštině, angličtině, němčině a francouzštině na e-mailové adrese v textovém formátu MS Word (.doc, .docx, .rtf). Rozsah příspěvků včetně poznámek pod čarou: stati maximálně 15 stran (27 000 znaků), recenze, zprávy a informace 5 stran (9 000 znaků). Rukopisy statí musí vedle vlastního textu zahrnovat i anglický abstrakt a klíčová slova v češtině a angličtině, obvykle v rozsahu 1 normostrany (1 800 znaků).

Redakce si vyhrazuje právo jazykové a formální úpravy všech textů, veškeré stylistické i jiné úpravy má autor možnost posoudit při korektuře.

Autoři rukopisů nemohou vystupovat anonymně, zároveň s prvním rukopisem, jejž časopisu nabízejí, dávají k dispozici i svou plnou adresu včetně tel. čísla, e-mailové adresy či faxu.

Podmínky uveřejňování rukopisu

STUDIA PHILOSOPHICA je recenzovaný vědecký časopis a jím vydávané příspěvky musí proto splňovat odborná i formální kritéria z této skutečnosti vyplývající. Redakční rada při rozhodování o uveřejnění rukopisu vychází z hodnocení nezávislých odborníků, současně však zohledňuje také formální stránku rukopisu (případně doporučuje autorovi formální úpravy). Redakční rada posuzuje též vhodnost termínů publikování jednotlivých textů. S výsledky recenzního řízení je autor seznamován v nejkratším možném termínu pracovníky redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, honoráře se nevyplácejí. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je v kompetenci předsedy redakční rady STUDIA PHILOSOPHICA.