O časopisu

Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře

ISSN 1803-845X (print), ISSN 2336-4548 (online)

Evidenční číslo MK ČR: E 18717

Zaměření a poslání

Časopis Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře je odborný recenzovaný časopis, který vydává Masarykova univerzita (Katedra divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) od r. 2009.

Cílem časopisu je věnovat se dosud neprobádaným oblastem divadelního umění, zejména českému divadlu. Zároveň časopis sleduje progresivní tendence divadla, počínaje divadelní teorií, přes jednotlivé složky (např. dramatický text, režie, scénografie aj.) až k interdisciplinárním přesahům (např. teatralita). Jednotlivá témata jsou zpracovávána formou odborných studií, kromě nich jsou součástí časopisu recenze na knihy a reportáže z divadelních událostí. Předností časopisu je zveřejňování dosud nepublikovaných materiálů, které autoři objeví při svém bádání v archivech.

Časopis se zaměřuje na tyto oblasti:

  • České divadlo (profesionální i amatérské)
  • Divadelní teorie (např. strukturalismus, kognitivní studia ad.)
  • Vybrané oblasti a složky divadla (např. loutky, scénografie ad.)
  • Interdisciplinární propojení divadla a jiných umění

Časopis vychází dvakrát ročně; jedno číslo je publikováno v češtině, druhé v angličtině. Každé číslo je zaměřeno na určité divadelněhistorické či teoretické téma, které se promítá do příspěvků zařazených do hlavní tematické rubriky Yorick.

V rámci Theatralia vycházejí i speciální monotematická čísla zaměřená na vybrané oblasti českého i světového divadelnictví, např. Czech Puppet Theatre in Global Contexts, Czech Stage Art and Stage Design, Prague Semiotic Stage Revisited aj.

Přehled rubrik časopisu

  • Yorick (tematická rubrika; recenzované studie)
  • Spektrum (příspěvky mimo hlavní téma čísla; recenzované studie)
  • Orientace (kritické knižní recenze)
  • Depeše (zprávy a reportáže z kulturních, divadelních akcí)
  • Archiv (archivní, dosud nezveřejněné materiály)
  • Host (rozhovory s významnými divadelními vědci)

Rubrika Yorick tvoří hlavní tematickou část časopisu, uveřejňuje odborné recenzované studie vztahujícího k hlavnímu tématu čísla. Článkům, které se daného tématu nedotýkají, je vyhrazena rubrika Spektrum. Studie uveřejněné v rubrice Yorick a Spektrum procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením.

Kromě hlavních rubrik Yorick a Spektrum časopis sestává z rubrik Depeše, Orientace, Archiv a Host, přičemž tyto nemusejí být zastoupeny v každém čísle.

Orientaci přispěvatelé kriticky hodnotí nedávno vydané publikace z oblasti divadla a umění.

V rubrice Depeše vycházejí reportáže ze zajímavých kulturních (primárně divadelních) událostí typu konference, sympozium aj.

Rubrika Archiv zahrnuje doposud nezveřejněný archivní materiál mnohdy doprovozený kratší zprávou o stavu výzkumu (tohoto materiálu).

Nová rubrika Host (od r. 2015) přináší rozhovory s významnými divadelními vědci, teoretiky, pedagogy, kteří navštíví ČR v rámci konferencí či vlastní pedagogické činnosti; nebo rozhovory pořízené během výjezdů českých divadelních vědců do zahraničí. Jedním z cílů rubriky je zachytit také rozhovory s pamětníky, kteří mohou přinést ojedinělá a neopakovatelná svědectví o minulosti.

Součástí časopisu byly do roku 2015 rubriky Sondy (nerecenzované studie) a Yoriczek (výběr z nejlepších studentských prací), které již od roku 2016 nezařazujeme. Studentské texty přepracované pro účely publikování uveřejňujeme od roku 2016 v rubrice Spektrum, případně Yorick, souvisejí-li s hlavním tématem časopisu.

Plné texty článků jsou dostupné v Digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na adrese: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/114434.

Indexace v databázích

Časopis je indexován v mezinárodních databázích SCOPUS, EBSCO, ERIH Plus, národní databázi ANL (Articles from Czech Newspapers and Periodicals) a je evidován v Ulrich's web Global Serials Directory.

Historie časopisu

Časopis Theatralia navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada teatrologická (Q) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series theatrologica (Q), ISSN 1214-0406, která vycházela v letech 2002‒2008 (zároveň již se souběžným názvem Theatralia).

Tato řada teatrologická navázala v r. 2002 (po osamostatnění filmologických studií) na předchozí Řadu teatrologicko-filmologickou (Q) = Series theatrologica et cinematologica (Q), ISSN 1212-3358 vydávanou v letech 1998‒2001.

Plné texty obou předchozích periodik jsou dostupné také v Digitální knihovně FF MU: SPFFBU, řada teatrologická; SPFFBU, řada teatrologicko-filmologická.

 

_________________________________

Napsali o nás:

Puchner, Walter. Theatralia/Yorick 2012/1 (review). Parabasis 12 (2014): 1: 123‒125. [recenze]