Ediční pravidla

Zaměření a záběr

Poslání časopisu

TIM ezin je internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii, který vydává obor Teorie interaktivních médií při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

TIM ezin je platformou pro původní studie, přehledové studie a recenzní studie, jež časopis publikuje v češtině, slovenštině a angličtině. Publikovány jsou také české a slovenské překlady cizojazyčných textů, stejně jako klasické texty domácí a zahraniční produkce. Z drobných žánrů uveřejňujeme recenze odborných monografií, sborníků, konferencí a výstav nebo festivalů umění nových médií.

TIM ezin se rovněž podílí na organizaci vědeckých konferencí, sympozií a odborných přednášek, které jsou na stránkách časopisu reflektovány, případně na jejich základě vznikají monotematická čísla.

TIM ezin vznikl v roce2011 a vychází dvakrát ročně. Od roku 2012 všechny uveřejněné odborné studie procházejí recenzním řízením, které odpovídá standardu publikování v recenzovaných odborných časopisech.

 

Pravidla sekcí

Obsah a tiráž

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Úvod

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Původní recenzované studie

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Překlady

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Recenze

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Rozhovor

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

TIM 2012/2013

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Kompletní časopis

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované
 

Recenzní řízení

Původní, přehledové i recenzní studie podléhají recenznímu řízení; každý text je vždy zhodnocen alespoň dvěma odborníky, na základě jejich posudků rozhoduje redakční rada časopisu o podmínkách ne/publikování nabídnutého textu.

O zahájení recenzního řízení pro jednotlivé texty rozhoduje redakční. Pokud předložený text nesplňuje požadovaná kritéria (viz v části Pro autory), může být odmítnut ještě před recenzním řízením.

Recenze jsou interním materiálem redakce a jsou archivovány.

Informace pro recenzenty prezentují kritéria pro posuzování adekvátnosti příspěvků pro publikování v ezinu, a také další instrukce pro přípravu efektivní a nápomocné studie.

Informace pro recenzenty

Redakce prosí recenzenty příspěvků, aby při vypracovávání posudků přihlédli k následujícím aspektům:

Odborné hledisko

Studie představuje původní vědecký příspěvek v souladu s tematickým zaměřením časopisu. Problém je jasně formulován a v kontextu příslušné odbornosti je důležitý a zajímavý. Zvolená metodologie a argumentace jsou adekvátní řešenému problému. Práce s empirickými daty je korektní.

Struktura

Text je přehledný a logicky koherentní. Jednotlivé části textu – úvod, přehled dosavadního poznání, diskuse metody, závěr – mají odpovídající rozsah. Název, abstrakt a vlastní stať jsou v souladu. Tabulky a obrazový materiál jsou relevantní a v textu vhodně umístěné, očíslované.

Jazyková a stylistická úroveň

Text příspěvku je v souladu s pravopisnou normou a obsahuje jasná a srozumitelná vyjádření. Odborná terminologie je používána správně.

Formální náležitosti

Příspěvek dodržuje redakcí vydané instrukce pro autory rukopisů, zejména pokud jde o konzistentní používání citačního úzu časopisu. Studie obsahuje český název, odpovídající anotaci a klíčová slova v češtině a angličtině.

Vědecká etika

Nejedná se o plagiát ani o falešný příspěvek. Všechny zdroje jsou náležitě uvedeny. Příspěvek nevznáší neopodstatněně jiné etické problémy.

Recenzní posudek

Recenzní posudek musí na závěr obsahovat konečné rozhodnutí ve stupnici:

  • doporučuji k publikaci bez připomínek (popř. s drobnými úpravami),
  • doporučuji k publikaci s výhradami (nedostatky vyžadují doplnění či jiné podstatnější úpravy),
  • doporučuji k publikaci po přepracování (hodnotné téma je zpracováno způsobem, který není pro otištění vhodný),
  • nedoporučuji k publikaci (uveďte zásadní důvod)

Redakce žádá recenzenty, aby posudky v rozsahu min. jedné normostrany vypracovali do 4 týdnů po obdržení textu. Nemůže-li recenzent text přijmout, měl by redakci obratem uvědomit.

Recenzní posudky zasílají recenzenti redakci prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu kobikova@mail.muni.cz

 

Pravidla otevřeného přístupu

Tento časopis poskytuje okamžitý otevřený přístup ke svému obsahu na principu, podle kterého volné zpřístupnění výsledků výzkumu podporuje větší celosvětovou výměnu poznatků.

 

Archivování

Tento časopis využívá systém LOCKSS pro vytvoření distribuovaného archivačního systému mezi zúčastněnými knihovnami a dovoluje těmto knihovnám vytvářet trvalé archivy časopisu pro účely jeho uchování a obnovení. Více...

 

Redakční rada

Hlavní redaktorka: Jana Horáková

Výkonná redaktorka: Zuzana Kobíková

  

Členové redakční rady:

Barbara Büscher (Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“, Lipsko, Spolková republika Německo)

Jozef Kelemen (Slezská univerzita, Opava, Česká republika)

Katarína Rusnáková (Akadémia umenia, Banská Bystrica, Slovenská republika)

Martin Flašar (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)

Denisa Kera (National University of Singapour, Singapur)

Dušan Barok (Bratislava, Slovenská republika)

Tomáš Staudek (Vysoké učení technické, Brno)

 

Pravomoci a povinnosti redakční rady

Redakční rada společně se šéfredaktorkou navrhuje, schvaluje či zamítá jednotlivé kroky koncepčního a formálního vývoje časopisu.

Redakční rada navrhuje a schvaluje témata jednotlivých čísel časopisu. Podle zvoleného tématu vybírá pro každé číslo editora. Editor nemusí být členem redakční rady.

Redakční rada navrhuje vhodné autory pro jednotlivá čísla.

Redakční rada schvaluje recenzenty, které navrhuje hlavní redaktorka, případně editor čísla.

Na základě posudků od recenzentů vybírá redakční rada společně s editorem nejvhodnější příspěvky do recenzované části čísla časopisu.

Redakční rada má pravomoc vyjádřit se k recenznímu řízení v celém jeho průběhu.

Redakční rada vybírá nejvhodnější příspěvky do nerecenzované části čísla časopisu, a to s ohledem na zaměření čísla časopisu.

 

Vydavatel

Ústav hudební vědy

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Janáčkovo náměstí 2a, budova N

602 00 Brno, Česká republika

Kontakt

kobikova@mail.muni.cz

horakova@mail.muni.cz