Příspěvky

Online příspěvky

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Ezin TIM?
Jít na přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Jít na registraci

Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

 

Pokyny autorům

Zásady pro předávání rukopisů

 Vážené autorky, vážení autoři,

těší nás Váš zájem o publikování v e-zinu TIM. Abychom Vám usnadnili přípravu rukopisu pro online publikování, připravili jsme pro Vás následující Zásady pro předávání rukopisů. Doufáme, že Vám usnadní orientaci v technických požadavcích a průběhu prací na rukopisu.

Text prosím zasílejte na adresu kobikova@mail.muni.cz ve formátu doc jako prostý, neformátovaný text

Informace pro autory

 Zaslané příspěvky nesmí být v recenzním řízení jiného časopisu, nesmí se jednat o texty již publikované či jejich překlad. Autor příspěvku odpovídá za autorská práva k ilustracím a dalším dílům ve článku použitým.

TIM ezin přijímá rukopisy původních, přehledových a recenzních studií v rozsahu 10–15 normostran (Times New Roman, velikost 12), jež musí být opatřeny:

 • titulem článku v češtině
 • abstraktem v češtině a angličtině (v max. rozsahu 1000 znaků včetně mezer),
 • 4–6 klíčovými slovy v češtině a angličtině
 • kontaktem na autora (jméno, institucionální adresa, email, url).
 • Pokud si autoři přejí uvést poděkování či informace o grantu, v jehož rámci studie vznikla, lze tak učinit v poznámce uvedené na konci článku.
 • Původní, přehledové a recenzní studie podléhají recenznímu řízení. Autoři jsou povinni přihlédnout k doporučení recenzentů a spolu s finálním rukopisem předložit ve zvláštním dokumentu stručný přehled změn v textu, případně zdůvodnění, proč některé námitky či návrhy zohledněny nebyly.
 • Podrobnější informace o úpravách textů a citování včetně řady ukázek najdete zde.

Původní studie prezentuje původní výsledky bádání. Jedná se o členěný text doprovázený poznámkovým aparátem, který splňuje obvyklé nároky na vědeckou práci.

V přehledové studii autor shrnuje a interpretuje výsledky bádání jiných autorů. Přehledová studie může mít introduktivní charakter, obvykle neklade důraz na kritické zhodnocení komentovaných textů.

Recenzní studie jsou původní studie vycházející z kritického zhodnocení díla jiného autora, případně děl více souvisejících autorů. V recenzní stati je kladen důraz na původní zpracování problematiky, která souvisí s recenzovaným dílem.

Drobné žánry

TIM ezin dále vydává recenze aktuálních monografií, sborníků, konferencí, výstav či projektů reflektujících umění nových médií (doporučený rozsah 3–6 normostran). Recenze by kromě shrnutí obsahu recenzovaného díla měla obsahovat i jeho zasazení do kontextu příbuzných prací a autorovo zhodnocení.

TIM ezin dále vydává reportáže z aktivit pořádaných oborem Teorie interaktivních médií (rubrika TIM; doporučený rozsah 3–8 normostran), v TIM galerii prezentuje také umělecká díla nových médií.

 Způsob komunikace redakce s autory

Příspěvky autoři postupují redakci prostřednictvím e-mailové komunikace. Zaslané příspěvky nesmí být v recenzním řízení jiného časopisu, nesmí se jednat o texty již publikované či jejich překlad. Autor příspěvku odpovídá za autorská práva k ilustracím a dalším dílům ve článku použitým.

Redakce provádí v rukopisech jazykové úpravy, které v případě studií s autorem konzultuje; pro ostatní typy příspěvků si redakce vyhrazuje právo provést jazykové úpravy samostatně. Příspěvek lze považovat za doručený, obdrží-li autor potvrzení o jeho přijetí. Případné dotazy zasílejte na adresu kobikova@mail.muni.cz.

Podrobnější informace o úpravách textů a citování včetně řady ukázek najdete zde.

 

 

Zaškrtávací seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 1. Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
 2. Soubor příspěvku je ve formátu OpenOffice, Microsoft Word, RTF nebo WordPerfect.
 3. URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
 4. Text má řádkování 1; písmo má velikost 12; je použita spíše kurzíva než podtržení (kromě url adres);všechny ilustrace tabulky a obrázky jsou umístěny spíše v textu, než na konci.
 5. Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.
 6. Pokud je příspěvek zasílán do recenzované sekce časopisu, byly dodrženy instrukce pro Zajištění anonymního recenzního řízení.
 

Oznámení o copyrightu

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:

  1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.

  1. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.

 1. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).

 

Prohlášení o soukromí

 1. Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.