Kabinet češtiny pro cizince

Studium

Všichni zájemci o kurzy českého jazyka pro cizince musí podat přihlášku ke studiu přímo v Kabinetu češtiny pro cizince, a to elektronicky (e-mailem) nebo poštou. Přihlášku naleznete u kurzů vždy na konci stránky.

Do ISu (Informační systém Masarykovy univerzity) se studenti MU mohou do našich kurzů zapsat až po obdržení potvrzení o přijetí ke studiu a absolvování vstupního testu.

Russian English

Kurzy češtiny pro cizince


0.Celoroční jazyková příprava cizinců (studentů) ke studiu na českých vysokých školách
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
více info tel., e-mailem
A.Semestrální kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky II, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 25 výukových hod. týdně/
2.190,- EUR
B.Semestrální kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 15 výukových hod. týdně/
1.190,- EUR
C8.Semestrální kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 8 výukových hod. týdně/
* redukovaná cena C8 (pro zahraniční lektory vyučující na českých základních, středních
a vysokých školách, studenty studující na území ČR a občany s trvalým pobytem
na území ČR)
790,- EUR

8.900,- Kč
C4.Semestrální kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 4 výukové hod. týdně/
* redukovaná cena C4 (pro zahraniční lektory vyučující na českých základních, středních
a vysokých školách, studenty studující na území ČR a občany s trvalým pobytem
na území ČR)
395,- EUR

4.450,- Kč
C3.Semestrální večerní kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky a mírně pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 3 výukové hod. týdně/
* redukovaná cena C3 (pro zahraniční lektory vyučující na českých základních, středních
a vysokých školách, studenty studující na území ČR a občany s trvalým pobytem
na území ČR)
295,- EUR

3.200,- Kč
D.Individuální studijní program češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/50 výukových hodin dle individuálních požadavků zájemců/
990,- EUR
E.Stáže pro bohemisty
(pro mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé stipendisty
Kabinetu češtiny pro cizince FF MU, stipendisty FF MU)
viz stipendium
S.Individuální výuka "na dálku" prostřednictvím služby Skype
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/50 výukových hodin dle individuálních požadavků zájemců/
790,- EUR

Uvedenou částku je třeba poukázat na následující účet (při převodu platby z cizí měny na Kč platí středový kurz Komerční banky pro daný den):
Majitel účtu:Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Česká republika
Číslo účtu:85636621/0100
Adresa banky:Komerční banka (Regionální pobočka Brno), nám. Svobody 21, 602 00 Brno, Česká republika
IBAN:CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT:KOMBCZPP
Variabilní symbol:2174000917

BANKOVNÍ POPLATKY PLATÍ ZÁJEMCE O KURZ!!!


Pokud studentům s vízovou povinností není uděleno vízum k pobytu na území ČR, vrací se po předložení zamítavého rozhodnutí částka 75% z celkové výše školného, a to pouze bankovním převodem.
75% z celkové částky školného se vrací taktéž studentům (bez vízové povinnosti), pokud zruší účast v kurzu před jeho zahájením.

Data konání

Viz přihláška do kurzů českého jazyka pro cizince.

Hodnocení

Kurzy jsou zakončeny závěrečnými testy písemnými z gramatiky, ortografie, českých reálií, lexikálních cvičení, konverzace (esej) a ústní zkouškou z konverzace, fonetiky a interpretace literárního textu (pokročilí) podle úrovně pokročilosti.

Na základě těchto testů je vystaveno vysvědčení s klasifikací a získanými ECTS kredity (pro určitý stupeň pokročilosti).

Vyučující

Interní a externí učitelé Kabinetu češtiny pro cizince FF MU

Obsah kurzu


Začátečníci I - IIgramatika + konverzace + fonetika
Mírně pokročilí I - IIIgramatika + konverzace + fonetika
Středně pokročilí I - IIIgramatika + konverzace + fonetika + tvůrčí psaní
Pokročilí I - Vgramatika + konverzace + fonetika + tvůrčí psaní + ortografie + interpretace literárního textu + české reálie + lexikální cvičení
Velmi pokročilí I - Vgramatika + konverzace + fonetika + tvůrčí psaní + ortografie + interpretace literárního textu + české reálie + lexikální cvičení

Přihláška

Přihláška do kurzů českého jazyka pro cizince ke stažení.