Kabinet češtiny pro cizince

Studium

Všichni zájemci o kurzy českého jazyka pro cizince musí podat přihlášku ke studiu přímo v Kabinetu češtiny pro cizince, a to elektronicky (e-mailem) nebo poštou. Přihlášku naleznete u kurzů vždy na konci stránky.

Do ISu (Informační systém Masarykovy univerzity) se studenti MU mohou do našich kurzů zapsat až po obdržení potvrzení o přijetí ke studiu a absolvování vstupního testu.

Russian English

Letní škola slovanských (bohemistických) studií

20. července - 17. srpna 2019/52. ročník Letní školy slovanských (bohemistických) studií/
Letní škola slovanských (bohemistických) studií je organizována Kabinetem češtiny pro cizince FF MU.

Program

Jádro výuky je soustředěno do pěti vyučovacích hodin dopoledne a skládá se z intenzivních jazykových kurzů, speciálních seminářů a přednášek.

Jazykové kurzy jsou rozděleny podle úrovně znalosti českého jazyka:

V odpoledních hodinách mají studenti Letní školy možnost navštěvovat hodiny správné české výslovnosti, lexikálně-stylistická cvičení, interpretaci literárního textu a mohou se zúčastnit besed o české hudbě, dějinách umění, městě Brně atd. Začátečníci I a II mohou své znalosti získané v dopoledních kurzech prohlubovat v hodinách jazykových cvičení. Pro nejpokročilejší je připraven speciální lingvistický a literární seminář. Večery jsou vyhrazeny pro filmová představení, na nichž budou promítány zajímavé české filmy.

Program Letní školy rovněž zahrnuje řadu celodenních exkurzí na historicky zajímavá místa Moravy a Čech. Sekretariát Kabinetu češtiny je připraven umožnit zájemcům samostatnou práci v archivech a knihovnách a na požádání zprostředkuje i individuální konzultace s profesory a dalšími pracovníky Filozofické fakulty MU.

Organizace

Letní školy se účastní reciproční stipendisté českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR), stipendisté Masarykovy univerzity a Kabinetu češtiny pro cizince Filozofické fakulty MU, popřípadě i jiných kulturních institucí a samoplátci.

Účastníci budou ubytováni v univerzitním letním hotelu. Snídaně a obědy jsou podávány v univerzitní menze.

Pro platící účastníky činí plná cena za čtyřtýdenní pobyt 35.000,- Kč (zahrnuje registrační poplatek, školné, ubytování, stravování formou polopenze a náklady spojené s exkurzemi).

Registrační nevratný poplatek činí 4.000,- Kč a je nutno jej zaplatit nejpozději do 15. 7. daného roku.

Uvedenou částku je třeba po podání přihlášky poukázat na následující účet (při převodu platby z cizí měny na Kč platí středový kurz Komerční banky pro daný den):
Majitel účtu:Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Česká republika
Číslo účtu:85636621/0100
Adresa banky:Komerční banka (Regionální pobočka Brno), nám. Svobody 21, 602 00 Brno, Česká republika
IBAN:CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT:KOMBCZPP
Variabilní symbol:2174001017

(BANKOVNÍ POPLATKY PLATÍ ZÁJEMCE O KURZ)

Zbývající část školného lze uhradit rovněž bankovním převodem (účet viz výše) i hotově po příjezdu na Letní školu v kanceláři Kabinetu češtiny pro cizince ekonomické tajemnici. Částku je nutno uhradit v českých korunách.

Redukovaná cena

Pro platící účastníky, kteří mají v Brně zajištěno ubytování, nabízí sekretariát Letní školy účast za redukovanou cenu.

REDUKOVANÁ CENA = registrační poplatek + školné + strava + exkurze = 26.000,- Kč

Registrační nevratný poplatek činí 4.000,- Kč a je nutno jej zaplatit nejpozději do 15. 7. daného roku.

Uvedenou částku je třeba po podání přihlášky poukázat na výše uvedený účet. Bankovní poplatky hradí zájemce o kurz!

Zbývající část školného lze uhradit rovněž bankovním převodem (účet viz výše) i hotově po příjezdu na Letní školu v kanceláři Kabinetu češtiny pro cizince ekonomické tajemnici. Částku je nutno uhradit v českých korunách.

Podmínky přijetí

Počet míst na Letní škole je omezen (cca 150). Část volných míst je určena stipendistům MŠMT ČR na základě mezistátních kulturních dohod. O tato stipendia se zahraniční zájemci ucházejí u příslušných úřadů (obvykle u ministerstva školství) ve své zemi. Druhá část volných míst je určena platícím účastníkům, kteří si náklady na pobyt hradí sami.

Vyplněnou přihlášku je třeba poslat poštou nebo e-mailem nejpozději do 15. 7. daného roku. Sekretariát oznámí ihned po přijetí přihlášky písemně recipročním stipendistům i platícím účastníkům, zda byli ke studiu přijati (a to nejpozději do 15. 7. daného roku).

Přihláška

Přihláška na Letní školu slovanských (bohemistických) studií ke stažení.

Zvolenou variantu (plná cena nebo redukovaná cena) v přihlášce zřetelně označte.