Department of Czech for Foreigners

Study

All applicants for Czech language courses for foreigners must submit — by email, fax, or normal post — an application for study directly to the Department of Czech for Foreigners. Applications can be found at the bottom of the page of each course.

Into the IS (Masaryk University Information System) students of Masaryk University can register for our courses only upon receiving confirmation of acceptance to the program as well as successfully completing the entrance examination.Program bakalářského studia

Manuál studia pro studenty, kteří začínají studium v akademickém roce 2004/2005 a letech následujících.

1.1. Bakalářské studium – jednooborové (Bc1)

Bakalářské studium oboru Čeština pro cizince je koncipováno jako tříleté (šestisemestrové) a je zakončeno bakalářskou zkouškou. Po jejím úspěšném absolvování získává student titul Bc.

Výuku oboru na FF MU zajišťují 3 samostatná pracoviště:
 
Kabinet češtiny pro cizince (KČ – webová stránky: http://www.phil.muni.cz/kabcest/indexcz.php)
Ústav českého jazyka (ÚČJ – webová stránka http://www.phil.muni.cz/cest/)
Ústav české literatury a knihovnictví (ÚČL – webová stránka: http://www.phil.muni.cz/clit/)

1.1.1. Předpoklady k závěrečné bakalářské zkoušce pro Bc1 studium:

a) kredity za povinné a povinně výběrové kurzy předepsané studijním plánem oboru
b) absolvování semináře k diplomové práci, její odevzdání vedoucímu práce,*
c) absolvování celofakultně povinných kurzů Sport a hry a Filozofie.
 
* Pro studium platí, že si student může vybrat, zda bude psát diplomovou práci na téma, které vypisuje ÚČJ, nebo ÚČL.

1.1.2. Počty kreditů potřebné k připuštění k závěrečné bakalářské zkoušce:

 
SPORT A HRY 4
FILOZOFIE 4
SEMINÁŘ K BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCI 3
BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 15
POVINNÉ A POVINNĚ VÝBĚROVÉ KURZY PRO OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 154
MINIMÁLNÍ CELKOVÝ POČET KREDITŮ 180

1.1.3. Studijní plán:

Každý kurz je ve studijním plánu (i v univerzitním informačním elektronickém systému, ISu) definován kódem, názvem, způsobem ukončení (z = zápočet, zk = zkouška, k = kolokvium) a počtem kreditů, které student za jeho úspěšné absolvování získá.

Studenti jednooborového bakalářského studia oboru Čeština pro cizince musí absolvovat předepsané penzum povinných kurzů (tzv. A kredity) a určité počty kreditů za povinně výběrové kurzy (tzv. B kredity), které nabízejí KČ, ÚČJ a ÚČL.

1.1.3.1. Registrace do kurzů a rozvrh:

Návod pro registraci do kurzů je na webových stránkách FF MU v rubrice studium:
http://www.phil.muni.cz/studium

1.1.4. Struktura povinných kurzů (kredity A) – ideální studijní plán:

Povinné kurzy se ve většině případů vypisují vždy jen jednou za daný akademický rok. Nejen z tohoto důvodu doporučujeme studentům, aby si je zapsali vždy v tom semestru studia, který navrhuje následující studijní plán. (V případě kurzů členěných na I, II je dodržení jejich posloupnosti povinné – viz prerekvizity předmětů.)

Po prvním semestru skládají posluchači postupovou zkoušku, jejíž úspěšné složení je předpokladem pro zapsání do 2. semestru studia. Podmínkou pro připuštění k postupové zkoušce je získání kolokvií a zápočtů z disciplín označených kódy CJQ001 - CJQ005. Pokud student úspěšně nevykoná postupovou zkoušku, má možnost 1. semestr opakovat, nebo studium ukončit . (Viz http://www.rect.muni.cz/statut/studrad-Bc-Mgr.htm)

1. semestr
CJQ001 Gramatika češtiny pro cizince (způsob ukončení: k, počet kreditů: 7)
CJQ002 Ortografie češtiny pro cizince (k, 5)
CJQ003 Cvičení výslovnosti (k, 3)
CJQ004 Česká konverzace (k, 7)
CJQ005 Interpretace lit. textu (z, 3)
CJQ006 Postupová zkouška z češtiny pro cizince (PZk,0)
2. semestr
CJQ007 Úvod do studia češtiny pro cizince – přednáška (zk, 4)
CJQ008 Úvod do studia češtiny pro cizince – seminář (z, 2)
CJQ009 Fonetika a fonologie pro cizince (k, 3)
CJQ010 Pravopisná cvičení I (zk, 4)
CJQ011 Kulturně-historický přehled (k, 3)
CJQ012 Česká literárněvědná tradice (k, 3)
CJQ013 Rozbor literárního textu (z, 2)
3. semestr
CJQ014 Morfologie češtiny pro cizince (zk, 4)
CJQ015 Syntax češtiny pro cizince I (z, 2)
CJQ016 Pravopisná cvičení II (zk, 4)
CJQ017 Česká literatura 19. stol. I – přednáška (k, 3)
CJQ036 Česká literatura 19. stol. I – seminář (z, 2)
CJQ018 Jan Neruda (z, 2)
4. semestr
CJQ019 Slovotvorba češtiny pro cizince (zk, 4)
CJQ020 Syntax češtiny pro cizince II (zk, 4)
CJQ022 Česká literatura 19. stol. II – seminář (zk, 4)
CJQ023 Česká literatura 20. stol. I – přednáška (k, 3)
CJQ024 Česká literatura 20. stol. I – seminář (z, 2)
5. semestr
CJQ026 Lexikologie češtiny pro cizince (zk, 4)
CJQ027 Stylistika češtiny – bakalářský kurs pro cizince (zk, 4)
CJQ029 Česká literatura 20. stol. II – seminář (zk, 4)
CJQ030 Starší česká literatura I – přednáška (k, 3)
CJQ031 Starší česká literatura I – seminář (z, 2)
6. semestr
CJQ032 Vývoj spisovné češtiny pro cizince (zk, 4)
CJQ033 Starší česká literatura II – seminář (zk, 4)
1.1.4.1. Závěrečné práce a seminář:

Kromě 105 kreditů za povinné kurzy předepsané studijním plánem oboru (viz výše – kredity A) získává student další kredity za absolvování semináře k bakalářské diplomové práci (3 kredity) a za odevzdání bakalářské diplomové práce (15 kreditů).

CJQ034 Seminář k bakalářské práci (z, 3)
CJQ038 Bakalářská práce (z, 15)

Seminář k bakalářské diplomové práci, který si student zapíše buď na ÚČJ, nebo na ÚČL, je součástí 6. semestru. Téma bakalářské diplomové práce si student zvolí po konzultaci s vedoucím bakalářské diplomové práce.

1.1.4.2. Požadavky k bakalářské zkoušce:

Bakalářské studium Češtiny pro cizince je uzavřeno bakalářskou zkouškou, kterou posluchači skládají (nejdříve) po 6. semestru, nejpozději do dvou let po uplynutí standardní délky bakalářského studia.

Předložení bakalářské diplomové práce předchází samotné bakalářské zkoušce.

Bakalářská zkouška se koná před tříčlennou komisí, výsledek zkoušky se hodnotí společnou známkou. Součástí bakalářské zkoušky je i obhajoba bakalářské práce.

A. Obecné předpoklady
Stanovuje čl. 8 Studijního a zkušebního řádu FF MU.
(Viz http://www.rect.muni.cz/statut/studrad-Bc-Mgr.htm)

B. Oborové předpoklady
Absolvování všech povinných seminářů a přednášek za 1. až 6. semestr s předepsanými způsoby ukončení (zápočty, kolokvia, zkoušky, postupová zkouška) podle platných studijních plánů.

1.1.4.3. Obsah bakalářské zkoušky:

Obsahem bakalářské zkoušky z Češtiny pro cizince je v jazykové části dobrá znalost současného jazyka ve všech jeho plánech a příslušných jazykovědných disciplínách (fonetika a fonologie, morfologie, tvoření slov, syntax, lexikologie, stylistika). Při výkladu jevů současného jazyka se předpokládá znalost pojmoslovného aparátu z úvodu do studia českého jazyka. Požadovány jsou rovněž základní znalosti z vývoje češtiny.

Obsahem literárněvědné části je znalost nové české literatury v celém jejím rozsahu, teorie literatury a úvodu do studia literatury a schopnost analýzy literárního textu. Vše v rozsahu látky (přednesené a procvičené) v 1.−6. semestru. Důraz bude kladen na znalosti podepřené vlastní četbou, jakož i na práci s textem (interpretaci).

1.1.5. Bloky povinně výběrových kurzů (kredity B):

Studenti jednooborového studia musejí kromě kreditů uvedených pod 1.1.4. a 1.1.4.1. získat minimálně 49 B kreditů za absolvování povinně výběrových kurzů. Tyto kurzy zahrnují jazykovědné a literárněvědné kurzy.

Obsah jednotlivých bloků je každý semestr aktualizován.

Nabídka povinně výběrových kurzů Kabinetu češtiny pro cizince:
CJQB01 Pravopisná cvičení III (k, 3)
CJQB02 Lexikálně-stylistická cvičení pro cizince I (k, 3)
CJQB03 Lexikálně-stylistická cvičení pro cizince II (k, 3)
CJQB04 Gramatická cvičení pro cizince VPI (k, 3)
CJQB05 Gramatická cvičení pro cizince VPII (k, 3)
CJQB07 Česká literárněvědná tradice (k, 3)
CJQB08 Hlavní díla české literatury 19. stol. (k, 3)
CJQB09 Využití české ortografie při psaní diplomové práce (z, 2)
CJQB10 Hlavní díla české literatury 1. pol. 20. stol. (z, 2)
CJQB11 Hlavní díla české literatury 2. pol. 20. stol. (z, 2)
CJQB12 Literárně kritický seminář (z, 2)
 
CJQP10 Tvůrčí psaní pro cizince I (z, 3)
CJQP11 Tvůrčí psaní pro cizince II (z, 3)

Dále lze povinně výběrové kurzy (kredity B) vybírat z nabídky ÚČJ a ÚČL.

Absolvováním doposud uvedených kurzů získá student jednooborového studia oboru Čeština pro cizince celkem 180 kreditů:

- Sport a hry (4)
- Filozofie (4)
- Kredity A: povinné kurzy (105), seminář k bakalářské diplomové práci (3), bakalářská diplomová práce (15)
- Kredity B (min. 49)

Tímto dosáhne celkového počtu kreditů potřebného k ukončení studia (180).