PROFILY PEDAGOGŮ

Zaměstnanci katedry

doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D.
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Mgr. Iva Mikulová, Ph.D.
Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
prof. PhDr. Eva Stehlíková
Mgr. Libor Vodička, Ph.D.

  

doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D.

Přednáší anglickou literaturu a divadlo se zaměřením na Shakespearovo divadlo, dílo a jeho překlady do češtiny. Překládá starší hry z angličtiny. V rámci dvou výzkumných grantových projektů se spolupracovníky vytvořil databázi Kapradí: Knihovna překladů raného anglického dramatu, která zdigitalizovala všechny dochované české překlady starších anglických her až do roku 1800 (databáze obsahuje zhruba 700 textů). Pilotní verze databáze je dostupná zde.
Je členem výzkumného týmu EuroDrama a členem mezinárodní teatrologické skupiny Theater Without Borders, která se zaměřuje na mezinárodní divadelní vztahy v raně novověké Evropě. Pro nakladatelství Větrné mlýny vede edici Repertoár.
V letech 1993-2000 byl členem Studia Dům režisérky Evy Tálské jako hudebník, skladatel a herec. Od roku 1999 se skladatelem Ondřejem Kyasem napsali ke dvěma desítkám různě dlouhých hudebně-divadelních kusů: od anglického Papouška podle Poeova Havrana, anglické scénické oratorium Vražda v katedrále podle T. S. Eliota, přes řadu minioper až po celovečerní kusy Pickelhering 1607 aneb Nový Orfeus z Bohemie (2007) a Společná smrt milenců v Šinagawě (2009). Jako odskok do světa velké opery v roce 2008 napsal nové libreto na Smetanova Dalibora (premiéra v Moravském divadle Olomouc v prosinci 2008).
V roce 2003 spoluzaložil Ensemble Opera Diversa, hudební a hudebně-divadelní společnost (www.operadiversa.cz), která uvádí klasický i původní repertoár.
 

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Se k divadlu dostal již drahně dávno, nejprve jako amatérský herec. Začínal v dětském souboru Mraveneček, v roce 1991 se stal na základě konkurzu členem právě vznikajícího Studia Dům režisérky Evy Tálské. Zde působil zejména jako herec a hudebník, příležitostný výtvarník a režisér. Ze zásadnějších rolí uveďme Kůň (Svatby), Anděl (Betlém), Sirotek (Svatbičky).
Po maturitě na matematickém gymnáziu a úspěšných přijímacích zkouškách na obor teoretické fyzika PřF MU se pokusil o talentové zkoušky na Divadelní fakultu JAMU. Nakonec absolvoval studium dramaturgie (1995-2000) a po té i studium doktorské (2000-2007) pod vedením prof. Bořivoje Srby (disertační práce Fenomén divadla v myšlení Josefa Šafaříka). Hojně také docházel na semináře prof. Evy Stehlíkové a doc. Gity Havlíčkové na tehdejší divadelní vědě. Během studia spoluzaložil internetový YORICK - časopis věcné zuřivosti. Dosud se nepodařilo prokázat hypotézu, že šlo o první internetový magazín o divadle ve světovém měřítku.
Pedagogicky působil na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií v Olomouci, nyní je interním pedagogem Katedry divadelních studií FF MU, jako výzkumný pracovník a pedagog je zaměstnán také na Divadelní fakultě JAMU.
Publikuje v odborných periodicích – zejm. Divadelní revue, Theatralia-Yorick. V současnosti je hlavním řešitelem grantu GAAV Josef Šafařík – život a dílo v kontextu kultury 20.století. Zaměřuje se zejména na teorii divadla a dramatu, problematiku postmoderní režie.
K živému divadlu přispívá momentálně pouze svými překlady britské, potažmo skotské dramatiky (M. Crimp, S. Kane, D. Harrower, D. Greig, L. Lochhead, S. Glover), z nichž některé byly hrány i na předních scénách a vydány v regionálních nakladatelstvích.
 

prof. PhDr. Margita Havlíčková

Vystudovala divadelní vědu a španělštinu na Filozofické fakultě MU v Brně. V polovině 70. let vedla a režírovala divadelní soubor PIRÁM s repertoárem zaměřeným na české surrealisty (Kolář, Weiss, Nezval). Od roku 1981-2008 pracovala jako odborná pracovnice s funkcí kurátorky na oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně, v letech 1995-2000 a znovu od podzimu 2006 působí jako odborná asistentka Kabinetu divadelních studií při Semináři estetiky Filozofické fakulty MU, v téže funkci také na Divadelní fakultě JAMU. Zabývá se dějinami českého a německého profesionálního divadla, a to zejména v Brně a na Moravě, také staršími dějinami scénografie. Z dění v současném českém divadle systematicky sleduje činnost brněnského Divadla U stolu. V letech 2006-2008 byla spoluřešitelkou tříletého grantového projektu GAČR Identifikace německojazyčných městských divadel na Moravě a ve Slezsku.  V letech 2006-2008 vykonávala funkci předsedkyně Teatrologické společnosti. V posledních letech publikuje především výsledky svého výzkumu z oblasti profesionálního divadla v Brně v 17. a 18. století. 
 

Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

Vystudovala teorii a dějiny divadla a český jazyk a literaturu na Masarykově univerzitě. V roce 2010 absolvovala doktorské studium divadelní vědy na Filozofické fakultě MU disertační prací s názvem Hastábhinaja. Gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. V letech 2009–2012 přednášela teorii divadla na KDFMS FF Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2011–2015 se na Katedře divadelních studií FF MU podílela na řešení grantového projektu Český divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál (GAČR), od roku 2012 do roku 2014 pracovala rovněž na projektu Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU (OPVK). 
Od roku 2012 pracuje jako odborná asistentka na Katedře divadelních studií FF MU v Brně. Ve svém výzkumu a pedagogické činnosti se zaměřuje na teorii divadla (obzvláště v rámci perspektivy kognitivních studií), inscenování opery a tradiční indické divadlo kúdijáttam. Od roku 2015 vede výzkumný projekt zaměřený na brněnské operní inscenace 2. pol. 20. století – projekt GA ČR s názvem "Generace režiséra Miloše Wasserbauera a progresívní dramaturgie v opeře Státního divadla v Brně" (projekt č. GA15-06548S).
 

Mgr. Iva Mikulová, Ph.D.

Iva Mikulová vystudovala magisterský obor Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (ČJ–NJ) na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a bakalářský kombinovaný obor Teorie a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2016 dokončila doktorské studium na Katedře divadelních studií v Brně obhajobou práce na téma Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968). V letech 2012–2014 pracovala v Městském divadle ve Zlíně (MDZ) na pozici archivářka, lektorka dramaturgie. Působila jako šéfredaktorka internetového časopisu RozRazil online a magazínu MDZ Tady a teď. Spolu s Marcelem Sladkowským je autorkou knihy Městské divadlo Zlín. 70. sezon (2015). V současné době pracuje jako výkonná redaktorka časopisu Theatralia, který vydává KDS FF MU v Brně. Věnuje se českému oblastnímu divadlu druhé poloviny 20. století se zaměřením především na 50. léta.
 

Mgr. Martina Musilová, Ph.D.

Martina Musilová (4. 12. 1969) Vystudovala obor Divadelní věda na FF UK v Praze, kde v roce 2007 obhájila disertační práci Zdravá schizofrenie. Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví (knižně Fauefekt. Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví, 2010). Během univerzitních studií navštěvovala hodiny Dialogického jednání prof. Ivana Vyskočila na Katedře autorské tvorby a pedagogiky na DAMU v Praze. Od roku 1999 působí jako asistentka této disciplíny. Od roku 2009 působí na Katedře divadelních studií FF MU v Brně.  Specializuje se v oboru historie českého divadla 20. století, herectví, teorie herectví a teatralita slavností a veřejných událostí. Studium a následná pedagogická praxe na KATaP DAMU prohloubila její zájem o širší pojetí fenoménu divadelní kultury, který chápe v kontextu antropologickém a celospolečenském, a o divadelní projevy hraniční a alternativní. Jako dramaturgyně dlouhodobě spolupracuje s režisérem J. Adámkem a skupinou BocaLocaLab, jíž je členkou, a režisérkou P. Tejnorovou. Je iniciátorkou projektu a editorkou knihy E. Jandl a F. Mayröckerová Experimentální hry (FRA, Praha 2005, nominace na cenu Magnesia Litera za rok 2005). Publikuje v odborných časopisech. 
 

Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.

Vystudovala obory divadelní věda a norský jazyk a literatura na FF MU. V roce 2007 absolvovala doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury disertační prací Language Used in Drama at the End of the Twentieth Century /A Textual Analysis of Works by Jon Fosse and their Place in the Scandinavian Context/. V průběhu studia absolvovala dva semestrální pobyty na norských univerzitách (Tromsø, Oslo).
Mezi lety 2000  ̶  2013 působila ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky MU.  Od roku 2007 externě spolupracovala s Katedrou divadelních studií a Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Od roku 2015 je interním zaměstnancem KDS FF MU. V přednáškové a výzkumné činnosti se zabývá skandinávským divadlem, filmem a literaturou.
Je editorkou sborníku Ipse ipsa Ibsen (Elg, 2006) a výboru her 3x3 Norén, Fosse, Saalbachová (Elg, 2008). Překládá z norštiny současné drama, prózu a odbornou literaturu vztahující se k divadlu. Spolupracuje při uvádění skandinávské dramatiky na českých scénách a v rozhlasu.

prof. PhDr. Eva Stehlíková

Přišla ke studiu divadla náhodně i zákonitě. Za svých studijních let (obor latina-čeština na FFUK) neslyšela o antickém divadle ani slovo, zato v době normalizace, kdy byla zaměstnána v Československé akademii věd a trávila čas hlavně zpracováváním bibliografie, objevili ji divadelníci, kteří ji  využívali jako odborného poradce. V té době se také začala zabývat inscenacemi antického divadla v Čechách, což bylo dlouho považováno za soukromou a neškodnou pošetilost. Když se však po r. 1989 spojila obdobně smýšlejícími kolegy v zahraničí (Oxford, Athény), zjistilo se, že česká databaze (nyní viz www.olympos.cz) předstihla podobné pokusy o délku koně. S živým divadlem ji kromě toho spojilo vydávání samizdatového časopisu Dialog (s Václavem Königsmarkem).
Když byla povolána k přednášení antického divadla (nejprve jako externista na FFUK, později jako řádný zaměstnanec FFMU a jistou dobu také na FFUK), soustředila se na napsání textů, které by konečně nahradily jedinou českou práci o řeckém divadle z r. 1906. Tak vyšlo Řecké divadlo klasické doby (1991), Římské divadlo (1993), Antické divadlo (2005). Za jediné publikace, které nemají takto prvoplánový účel, považuje studie věnovanou ranně středověkému divadlu A co když je to divadlo? (1998) a antické postmoderně Divadlo za časů Nerona a Seneky (2006). Za svůj koníček považuje divadlo šedesátých let (ed. Alfréd Radok mezi filmem a divadlem 2007) a zkoumání všeho, co přesahuje hranice divadla. Překládá spíše na zakázku, na počátku s Karlem Hubkou (Menandros, Hrotsvita), poté sama (Plautus, Seneca).
Ze všech rolí, které jí profesionální život nabídl, ji nejvíce těší role pedagoga, který má tak chytré studenty, že se bez ní obejdou, a diváka, který o báječné inscenaci nemusí nic psát.
 

Mgr. Libor Vodička, Ph.D.

Od roku 1990 spolupráce s nakladatelstvím K22a v Brně, v letech 1990-1991 editorem nakladatelského čtrnáctideníku o nových knihách Edice. V letech 1993-1998 vystudoval Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (teorie a dějiny divadla). 
Žák prof. Bořivoje Srby, prof. Evy Stehlíkové a doc. Havlíčkové, navštěvoval přednášky a semináře prof. Iva Osolsobě, prof. Petra Oslzlého, prof. Jaroslava Stříteckého, prof. Jaroslava Fryčera a dal. Již v průběhu studia zaměstnán v Divadle Husa na provázku, jehož byl archivářem (1996-2000). Absolvoval diplomovou prací Znaky dramatu socialistického realismu. Roku 1998 nastoupil na interní doktorandské studium (do r. 2000), posléze studium externí. Obhajoba disertační práce r. 2005 (téma České drama v období tzv. normalizace). 2000-2010 zaměstnán v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR (brněnská pobočka). 2011-2013 pracoval jako dramaturg ve Slováckém divadle (mj. autorem dramatizace novely E. E. Schmitta Oskar a růžová paní a románu Válka s Mloky Karla Čapka). Od roku 2007 odborným asistentem Kabinetu divadelních studií při Semináři estetiky FF MU, posléze Katedry divadelních studií.
Zabývá se českým činoherním divadlem a dramatem ve XX. století, zejména po roce 1945, problematikou vztahu státu a umění, umění a společnosti, problematikou žánrových a stylových proměn dramatické básně v průběhu dvacátého století; sociologických souvislostí divadla, projevů a podob teatrality aj. Divadlo a drama pravidelně reflektuje v odborných domácích periodikách (Svět a divadlo, Literární noviny, A2 aj.).  Své studie publikoval v řadě domácích i zahraničních publikacích, knižních i periodických.

 

Doktorandky a doktorandi

 

 

Mgr. Tereza Konývková 

Vystudovala obor Divadelní věda na KDV FF UK (Bc. 2009) a dále pokračovala v magisterském stupni studia téhož oboru na KDS FF MU. V roce 2011 obhájila diplomovou práci Sokolské sletové scény v letech 1907 – 1938 (školitelka prof. PhDr. Eva Stehlíková). Část práce pojednávající o sletové scéně Marathón (1912) byla posléze publikována v periodiku Theatralia-Yorick (2012/1). Práce byla v soutěži o Cenu Václava Königsmarka v roce 2013 oceněna čestným uznáním. 
Od r. 2012 je interní doktorandkou na téže katedře, kde připravuje disertační práci zabývající teatralitou sokolského hnutí (školitelka Mgr. Martina Musilová, Ph.D.), kterou pojímá v širším kulturně-antropologickém kontextu. V roce 2013 se zúčastnila Letní školy antického dramatu v Epidauru pořádané organizací Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama. Od roku 2010 přispívá do časopisu Svět a divadlo. 
 

Mgr. Tomáš Kubart

Vystudoval bakalářský program Teorie a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, který zakončil diplomovou prací Spolupráce Milana Zezuly a Milana Páska v letech 1969–1970. Poté se marně pokoušel skloubit dvě navazující magisterská studia, Kurátorská studia na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně. Po neúspěšném kloubení nastoupil, a prací Počátky happeningu v tvorbě skupin Gutai a Fluxus 1954–1962 zakončil, studium navazujícího magisterského programu v oboru Teorie a dějiny divadla. Práce byla v roce 2015 oceněna čestným uznáním v soutěži o Cenu Václava Königsmarka. 
Zabývá se scénografií a její teorií a mezními oblastmi dějin divadla a umění, především teorií a vývojem akčních umění, happeningu a performance. Je pravidelným přispěvatelem portálu věnovanému dění ve výtvarné sféře Artalk.cz a berlínského magazínu Jitter.de. V rámci doktorského studia zpracovává problematiku teorie happeningu a jeho vývojových předpokladů v regionu střední Evropy. V podzimním semestru 2015 přednášel na Katedře kulturní dramaturgie Slezské univerzity v Opavě předmět Performance a happening, v jarním semestru 2016 přednáší na KDS Rány a mystéria: podoby rakouského akčního umění.  V současnosti působí na Katedře divadelních studií jako knihovník a pobývá ve Vídni v rámci stipendijního programu AKTION.
 

Mgr. Lukáš Kubina

V roce 2014 dokončil magisterské studium oboru Teorie a dějiny divadla na KDS FF MU v Brně. Ve své diplomové práce se zabýval teatralitou prvomájových komunistických oslav v Československu na přelomu 40. a 50. let minulého století. Za tuto práci obdržel v roce 2015 čestné uznání v soutěži o Cenu Václava Königsmarka. V roce 2015 byl přijat jako doktorand na stejnou katedru a tématu teatrality se věnuje také ve své disertační práci (konkrétně se zaměřuje na kulturní performance 60. let ve střední a jihovýchodní Evropě).Zajímá se o interdisciplinární přesahy především do sociokulturní antropologie a sociologie, mezní formy divadla a obecně o teatralitu veřejných událostí. Studijně strávil semestr na Instytutu Kultury Polskiej na Varšavské univerzitě a také na University of Bergen v Norsku. Publikoval v revue Theatralia, příležitostně přispíval do Rozrazilu online a festivalových zpravodajů. Dlouhou dobu pracoval v brněnském HaDivadle, v současné době působí jako knihovník na Katedře divadelních studií.

 

Mgr. Dita Lánská

Vystudovala magisterský program Teorie a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, který zakončila diplomovou prací Vývoj teoretického systému Otakara Zicha – významová představa a další aspekty. Od roku 2013 je doktorandkou na Katedře divadelních studií tamtéž. Ve své disertační práci se zabývá počátky české divadelní vědy, především v teoretickém díle Otakara Hostinského. Její zájem směřuje zejména k teorii divadla, jejím počátkům na českém území a estetice a filozofii 19. století. Věnovala se i divadelní kritice (RozRazil online, Divadelní noviny). V letech 2013 - 2017 působila na Katedře divadelních studií jako knihovnice. V současnosti je zaměstnána jako vedoucí Divadelního a filmového úseku Městské knihovny v Praze a je rovněž spoluřešitelkou výzkumného projektu Divadlo jako syntéza umění: Otakar Zich v kontextu moderní vědy a dnešní potenciál jeho konceptů (KDS, FF MU).

Mgr. Miroslav Lukáš

Vystudoval Teorii a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy unvierzity v Brně, kde je také od roku 2012 doktorandem. Přes úvahy o „Potěmkinových vesnicích v inscenacích Petra Lébla“ se dostal ke studiu divadelních dějin Mikulova. V dizertační práci se zabývá obdobím mezi lety 1740 – 1939 se zaměřením zvláště na kočovné divadelní společnosti a činnost místních spolků. Na předchozím období (dietrichsteinské zámecké divadlo, piaristické školské divadlo) pracuje ve spolupráci s doc. Margitou Havlíčkovou. 
V současnosti je zaměstnán v Archeologickém ústavu AV – ČR v Brně (středisko pro výzkum doby římské a stěhování národů).
 

Mgr. Lubomír Mareček 

V letech 1986-1991 absolvoval na FF MU studium historie a  českého jazyka a literatury. V roce 1992 začal pracovat jako kulturní redaktor v Brněnském večerníku, odkud přešel do Lidových novin. Posléze přestoupil do deníku MF Dnes, kde v letech 1994-2011 pracoval jako kulturní redaktor, divadelní kritik a publicista. V současnosti je novinářem na volné noze a pracuje jako specialista na vnější vztahy na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
Sleduje veškeré kulturní dění na jižní Moravě, nejvíce však tíhne k činohernímu divadlu, které reflektuje jako publicista a recenzent. V roce 1998 absolvoval seminář mladých divadelních kritiků při festivalu v portugalské Almadě. Je autorem knihy Filmové kralování Bolka Polívky. Už léta pravidelně publikuje v Divadelních novinách (přehled článků zde), dříve psal také pro Svět a divadlo. Recenzemi přispívá na stanici Vltava Českého rozhlasu 3, web aktualně.cz a do Lidových novin. Dramaturgicky spolupracoval s Českou televizí na přípravě magazínu Divadlo žije! Texty a studie uveřejňoval také v řadě kulturních a společenských časopisů, divadelních bulletinů či ročenek brněnských divadelních domů.
Zabývá se poválečným vývojem činohry Národního divadla Brno a pracuje na hereckém portrétu Vlasty Fialové, který vlastně je i půlstoletou kronikou zmíněné divadelní instituce. Ve své práci vyzvedne nejsilnější momenty pozoruhodného herectví a originálního stylu významné brněnské herečky stejně jako její problematičtější momenty této profesionální osmačtyřicetileté dráhy.
 

Mgr. Pavla Pinkasová

Vystudovala bakalářský a magisterský program oboru Teorie a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Bakalářská diplomová práce Kritiky Václava Königsmarka v období normalizace (1969–1989) ji přivedla k tématu magisterské práce Divadelní časopis Program Státního divadla v Brně. V rámci doktorského programu se zabývá studiem německého divadla v Brně v období mezi válkami a problematikou expresionistického divadla. V disertační práci s názvem Divadelní expresionismu – činnost Rudolfa Beera ve Spojených německých divadlech v Brně se zaměří na působení významného režiséra a divadelního ředitele, který prosadil na brněnské německé scéně expresionistický repertoár. V roce 2010 ukončila tříletý vzdělávací program na grafologickém institutu ARCANA. V průběhu studií příležitostně spolupracovala s divadelním serverem RozrazilOnline, zajišťovala management pro Klub přátel umění v Brně, zastávala produkční činnost divadelních projektů vznikajících na půdě Katedry divadelních studií a věnovala se občasnému porotování na přehlídkách amatérského divadla. V podzimním semestru 2015 spolupracovala na Katedře kulturní dramaturgie Slezské univerzity v Opavě na předmětu Performance a happening. Od roku 2015 pobývá ve Vídni (nejen v rámci stipendií Erasmus+ a AKTION), kde provádí výzkum v oblasti německojazyčné kultury v Brně v meziválečném období.
 

Mgr. Eliška Poláčková

Vystudovala český a anglický jazyk a literaturu (Bc.) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, titul Mgr. získala jako výsledek studia latinského jazyka (5. let, v magisterském studiu zaměření na medievistiku) a divadelní vědy (2 roky). Závěry svého zkoumání latinské hry Homulus a jeho vztahu k anglickému Everymanovi, které bylo předmětem její závěrečné práce na katedře anglistiky FF MU, publikovala v Listech filologických pod názvem Mutato nomine dicor nunc Homulus. Latin translation of the morality play of Elckerlijc. V magisterské práci Plautův Pseudolus po česku - překlady a inscenace, se zabývala mimo jiné rozborem českých překladů Plautovy hry Pseudolus a na ně navazující obecné úvahy o stavu českého překladu latinských her připravuje k publikaci v časopisu Theatralia-Yorick. 
V roce 2008 se zúčastnila mezinárodní Letní školy antického dramatu v řeckém Epidauru, pořádané organizací European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama. S příspěvky o antickém či středověkém divadle vystoupila na mezinárodních konferencích „Tragic Heroines on Ancient and Modern Stage“ v Portugalsku, „Postgraduate Symposium of Ancient Drama” a “International Medieval Congress” ve Velké Británii a „Triennial Colloquium of the Société Internationale pour l'étude du Théâtre Médiéval” v Polsku. Přednáší také na tuzemských konferencích, jiných vysokých školách (UK, JAMU, DAMU) i pro neodbornou veřejnost (např. na Dni otevřených dveří AV ČR). Ve své disertační práci se zabývá zkoumáním performativního potenciálu středověkých literárních textů doby lucemburské, které vznikly na českém území. Od r. 2008 do r. 2012 působila jako dramaturgyně brněnského Divadla Aldente. Od ledna 2014 je odbornou pracovnicí oddělení antických tradic v Kabinetu pro klasická studia AV ČR.
 

Mgr. Klára Škrobánková 

Studuje v doktorském studiu na Katedře divadelních studií FF MU, kde se zabývá zejména starším německojazyčným divadlem na českém území. Ve své disertační práci se věnuje divadelní kultuře Slezska v 17. a 18. století. Na KDS FF MU vystudovala bakalářský i magisterský program „Teorie a dějiny divadla“. Ve své bakalářské práci nazvané „Autorská libreta Jána Cikkera“ se zabývala teorií libretizace na příkladu rozsáhlého díla slovenského skladatele a libretisty Jána Cikkera. V lednu 2016 obhájila diplomovou práci „Carl Joseph Schwertberger a jeho působení v českých zemích“, ve které je popisován a rekonstruován život kočovné komediantské trupy v druhé polovině osmnáctého století. V současné době dokončuje magisterské studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU, ve své diplomové práci postihuje vývoj divadelní kultury v Anglii po zavření divadel v roce 1642.
V rámci svého studia absolvovala jednosemestrální studijní pobyt na Universität Wien. V roce 2015 se zúčastnila Letní školy antického dramatu v řeckém Lavriu a Epidauru pořádané organizací European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama.  S příspěvky o československé opeře či divadle 17. století vystoupila na mezinárodních i tuzemských konferencích. Je členkou British Shakespeare Association. Od roku 2014 režijně spolupracuje s divadelním spolkem The Gypsywood Players působícím při Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU.
 

Mgr. et Mgr. Jitka Šotkovská 

V roce 2008 absolvovala magisterské studium Českého jazyka a literatury, Teorie a dějin divadla a Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy na FF MU. Zabývá se českým dramatem a divadlem druhé poloviny 20. století.
Aktivně se věnuje divadelní kritice, je spoluzakladatelkou divadelního serveru RozRazil online, psala recenze pro kulturní rubriku serveru www.aktualne.cz, v současnosti přispívá především do kulturního čtrnáctideníku A2 a divadelní revue Svět a divadlo. Patří k zakládajícím členům brněnského divadla BURANTEATR, ve kterém stále aktivně působí. Věnuje se také psaní scénářů pro dětskou redakci České televize a občasnému porotování amatérského divadla. V letech 2007-2009 vedla Diskusní kluby na Jiráskově Hronově. Na Katedře divadelních studií působila jako kontaktní osoba pro studijní záležitosti a výkonná redaktorka revue Theatralia-Yorick.
 

Mgr. Tereza Zálešáková

Studium magisterského programu oboru Teorie a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně zakončila v roce 2015 obhajobou diplomové práce na téma Inscenační historie Války s mloky
Následně se rozhodla prosadit svůj dlouhodobý zájem o hudební divadlo a v doktorském programu se věnuje českému muzikálu po roce 1989.
Příležitostně přispívala do RozRazilu online a Studentského SADu. V letech 2009–2015 pracovala pro Moravskou zemskou knihovnu v Brně, zejména v rámci projektu VISK 9, též VISK 5 a Kramerius.