Musicologica Brunensia

Vědecký časopis vydávaný na Filozofické fakultě MU.

ISSN 1212-0391
e-ISSN 2336-436X

Musicologica Brunensia je recenzovaný vědecký časopis, který vydává Masarykova univerzita a který uveřejňuje příspěvky z oblasti hudební vědy a příbuzných disciplín.
Vychází dvakrát ročně.
Je evidován MK ČR pod č. E 18711.

Časopis vychází od roku 2009. Navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řada hudebněvědná (H), ISSN 0231-522X a ISSN 1212-0391, které vycházelo v letech 1966-2008.

Ústav hudební vědy FF MU patří k předním hudbněvědným pracovištím v České republice. Personální obsazení ústavu, pracovní výsledky a také bohaté mezinárodní kontakty jsou zárukou vysoké úrovně časopisu.

Redakční rada:

Miloš Štědroň (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Petr Macek (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Martin Eybl (Musikhochschule Wien, Rakousko)
Mikuláš Bek (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Jitka Bajgarová (Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika)
Geoffrey Chew (University of London, Velká Británie)
Lubomír Spurný (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
John Tyrrell (Cardiff University, Velká Británie)
Vladimír Zvara (Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko)

Výkonní redaktoři:

Petr Macek (macek@phil.muni.cz)
Martin Flašar (flasar@phil.muni.cz)
Jan Karafiát (karafiat@phil.muni.cz)

Abstrakty a fulltextové verze studií dostupné na:
http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/111872.

 

Publikační etika

 

Povinnosti redaktora

Recenzní řízení
Všechny stati publikované v tomto časopisu prošly důkladným recenzním řízením, jehož součástí je prvotní posouzení redaktorem a anonymizované recenzní posouzení minimálně dvěma anonymními recenzenty.

Rozhodnutí o publikování práce
O tom, který z článků předložených časopisu bude publikován, rozhoduje redakce časopisu Musicologica Brunensia. Redakce se řídí politikou redakční rady časopisu a postupují také v souladu s platnými právními předpisy, pokud jde o urážku na cti, porušení autorských práv a plagiátorství. Redakce může své rozhodnutí konzultovat s recenzenty.

Fair play
Redakce hodnotí rukopis dle jeho intelektuálního obsahu bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, etnický původ, občanství nebo politické smýšlení autora.

Mlčenlivost
Redaktor ani kterýkoli jiný člen redakce nesmí sdělit žádné informace o předloženém rukopisu nikomu jinému než korespondujícímu autorovi, recenzentům, potencionálním recenzentům, dalším redakčním poradcům a vydavateli.

Zveřejnění, střet zájmů a další otázky
Při rozhodování o stažení článku, zveřejnění upozornění na možné pochybení v článku a zveřejnění oprav článku vydaného v časopise Musicologica Brunensia se redaktor řídí Pravidly pro stahování článků Výboru pro publikační etiku (COPE). Redaktor nesmí bez výslovného písemného souhlasu autora(ů) použít nepublikované materiály obsažené v předloženém rukopise pro účely svého vlastního výzkumu. Chráněné informace nebo myšlenky získané v rámci recenzního řízení musí být považovány za důvěrné a nesmí být použity pro osobní užitek. Redaktor odpovídá za to, že redakční rozhodnutí nebudou žádným způsobem ovlivněna příjmy z inzerce, reprintu a dalších komerčních aktivit.

Redakce je povinna zajistit spravedlivé a odpovídající recenzní řízení. Redaktor je povinen odmítnout účast na posuzování rukopisů (tj. je povinen požádat jiného redaktora nebo jiného člena redakční rady o zajištění recenze a posouzení), jestliže v daném případě dochází ke střetu zájmů v důsledku konkurenčních vztahů, vztahů založených na spolupráci či jiných vztahů nebo spojení s kterýmkoli z autorů, společností nebo (případně) institucí spjatých s danou prací. Redaktor je povinen požadovat, aby všichni přispěvatelé uvedli příslušné střety zájmů, a uveřejnit opravy, jestliže střet zájmů vyjde najevo až poté, co je příspěvek publikován. V případě potřeby mohou být podniknuty další kroky, jako například zveřejnění oznámení o stažení článku nebo upozornění na možné pochybení v článku.

 

Povinnosti recenzentů

Podíl na redakčním rozhodování
Recenzní řízení napomáhá redaktorovi v redakčním rozhodování a prostřednictvím komunikace s autorem může také přispět ke zkvalitnění rukopisu.

Způsobilost
Oslovený recenzent, který se necítí být dostatečně kvalifikovaný k posouzení výzkumu, jímž se příslušný rukopis zabývá, nebo který ví, že nebude moci vyhotovit recenzní posudek v požadovaném termínu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat redaktora, tak aby mohli být kontaktováni jiní recenzenti.

Objektivita
Recenze musí být prováděny objektivně. Osobní kritika autora(ů) je nevhodná. Recenzenti by měli vyjadřovat svoje názory jasně a podložit je příslušnými argumenty.

Uvádění zdrojů
Recenzenti jsou povinni uvést relevantní publikované práce, které nebyly autorem(y) citovány. Tvrzení o tom, že konkrétní pozorování, odvození nebo argument byly již dříve publikovány, musí být doplněno příslušnou citací. Recenzenti jsou dále povinni upozornit redaktora na jakoukoli podstatnou podobnost nebo překrývání se mezi posuzovaným rukopisem a jakýmikoli jinými publikovanými daty, kterých jsou si osobně vědomi.

Zveřejnění a střet zájmů
Chráněné informace nebo myšlenky získané v rámci recenzního řízení musí být považovány za důvěrné a nesmí být použity pro osobní užitek. Recenzenti jsou povinni zdržet se posuzování rukopisů, jestliže v daném případě dochází ke střetu zájmů z důvodů konkurenčních vztahů, vztahů založených na spolupráci či jiných vztahů nebo spojení s autory, společnostmi nebo institucemi spjatými s předloženou prací.

 

Povinnosti autorů

Publikační standardy
Autoři prací prezentujících původní výzkum jsou povinni poskytnout přesné údaje o provedeném výzkumu a také objektivní zhodnocení jeho významu. V článku by měla být přesně uvedena také podkladová data. Článek by měl obsahovat dostatečné údaje a reference, aby bylo možné jeho obsah replikovat. Podvodná nebo vědomě nepřesná tvrzení představují neetické chování a jsou nepřijatelná.

Originalita a plagiátorství
Autoři odpovídají za to, že jejich práce je zcela původní, a v případě, že použili dílo a/nebo slova jiných autorů, nesou odpovědnost za jejich řádné ocitování.

Mnohonásobné, duplicitní nebo souběžné publikování
Obecně platí, že autor nesmí publikovat rukopis popisující v podstatě stejný výzkum ve více než jednom časopise nebo primární publikaci. Souběžné předložení stejného rukopisu do více než jednoho časopisu představuje neetické publikační chování a je nepřijatelné.

Uvádění zdrojů
Autoři musí v každém případě uvést autory použitých prací. Autoři jsou povinni uvést publikace, které významnou měrou ovlivnily povahu předkládané práce.

Autorství rukopisu
Autorství by mělo být přisouzeno pouze těm, kteří významně přispěli ke koncepci, podobě, provedení nebo interpretaci předkládané studie. Všichni, kteří významněji přispěli, by měli být uvedeni jako spoluautoři. V případě, že se na určitých podstatných aspektech výzkumného projektu podílely další osoby, měly by být zmíněny v části věnované přispěvatelům. Korespondující autor dbá na to, aby v seznamu autorů rukopisu byli uvedeni všichni příslušní spoluautoři (dle výše uvedené definice), a naopak, aby na tomto seznamu nebyli uvedeni spoluautoři, kteří tam nepatří. Rovněž zajistí, aby všichni spoluautoři měli k dispozici a schválili finální verzi příspěvku a souhlasili s předložením této finální verze k publikaci. Všichni spoluautoři musí být jednoznačně uvedeni v okamžiku předložení rukopisu. Žádosti o doplnění spoluautorů poté, co byl rukopis přijat, podléhají schválení redaktorem.

Zveřejnění a střet zájmů
Všichni autoři jsou povinni uvést v rukopise jakékoli finanční nebo jiné podstatné střety zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky uvedené v rukopise nebo jejich interpretaci. Veškeré zdroje finanční podpory musí být zveřejněny.

Chyby zásadního významu v publikovaných pracích
Pokud autor objeví významnou chybu či nepřesnost ve své publikované práci, je jeho povinností okamžitě uvědomit redaktora nebo vydavatele časopisu a spolupracovat s nimi na stažení článku nebo uveřejnění oznámení o opravě článku.

 

Povinnosti vydavatele

Redakční autonomie
Časopis Musicologica Brunensia dbá na to, aby ve spolupráci s redaktory byly jasně definovány role vydavatele a redaktorů, tak aby byla zajištěna autonomie redakčních rozhodnutí, a to bez ovlivnění inzerenty nebo dalšími partnery z komerční sféry.

Duševní vlastnictví a autorská práva
Chráníme duševní vlastnictví a autorská práva časopisu Musicologica Brunensia, jeho značek, autorů a publikačních partnerů tím, že prezentujeme a uchováváme finální publikovanou verzi každého článku. Časopis Musicologica Brunensia zaručuje integritu a transparentnost jednotlivých publikovaných článků s ohledem na: střety zájmů, financování publikace a výzkumu, publikační a výzkumnou etiku, případy publikačního a výzkumného pochybení, důvěrnost informací, autorství, opravy, objasnění a stažení článků a včasné publikování obsahu.

Vědecká pochybení
V případě domnělého nebo prokázaného vědecké pochybení, podvodného publikování nebo plagiátorství podnikne vydavatel, v úzké spolupráci s redaktory, veškeré kroky nezbytné k vyjasnění situace a opravě předmětného článku. Součástí tohoto postupu je bezodkladné publikování oznámení o opravě, případně, v nejzávažnějších případech, stažení dotčené práce

 

Zdroje:
Etický kodex Výboru pro publikační etiku (COPE): www.publicationethics.org,
Etický kodex České asociace pedagogického výzkumu: www.capv.cz,
Publikační etika: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica.

 

Kontaktní informace:

Musicologica Brunensia, recenzovaný vědecký časopis
Ústav hudební vědy FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
PhDr. Petr Macek, Ph.D., výkonný redaktor
Telefon/Fax: +420 549 49 7478
E-mail: musicologica.brunensia@phil.muni.cz

Objednávky přijímá:
Knihkupectví Hana Smílková
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno
tel. 549 49 8734
e-mail: knihysmilkova@atlas.cz

Instrukce pro přispěvatele

Podmínky přijímání příspěvků

Přijímány jsou rukopisy v češtině, slovenštině, angličtině, němčině a francouzštině. Rukopisy zasílejte na emailovou adresu musicologica.brunensia@phil.muni.cz v textovém formátu Word. Rozsah příspěvků, včetně poznámek pod čarou je maximálně 15 stran v úpravě podle normy ČSN ISO 690. Rukopisy statí musí kromě vlastního textu zahrnovat afiliaci autora, anglický abstrakt, klíčová slova v angličtině a bibliografii.

Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy všech textů, veškeré stylistické i jiné úpravy má autor možnost posoudit při korektuře.

Autoři rukopisů nemohou vystupovat anonymně, zároveň s prvním rukopisem, jejž redakci nabízejí, dávají k dispozici i svou plnou adresu včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.

 

Formální náležitosti studií v časopise Musicologica Brunensia

Struktura příspěvku:

 1. Název článku česky a anglicky
 2. Autor článku (bez titulů)
 3. Stať (členěná do přiměřeného počtu podkapitol) 
 4. Afiliace autora (e-mailový kontakt, pracoviště a pozice autora)
 5. Abstrakt v anglickém jazyce (max. celkem 900 zn.)
 6. Klíčová slova anglicky
 7. Soupis bibliografie

Pravidla odkazování a citování:

Základem formální úpravy je norma ČSN ISO 690.

Vybrané příklady:

Monografie:
HELFERT, Vladimír. Česká moderní hudba: studie o české hudební tvořivosti. 1. vyd. Olomouc: Index, 1936, s. 28-29.

Příspěvek v konferenčním sborníku:
DAHLHAUS, Carl. Über die Idee des Nationalismus in der Musik des 19. Jahrhunderts. In Idea národnosti a novodobá hudba. Colloquia musicologica. Brno: Mezinárodní hudební festival, 1973, s. 426-435.

Kapitola v kolektivní monografii:
ŠTĚDROŇ, Miloš. Elektronika a konkrétní hudba: Marginálie o některých momentech vývoje elektronické a konkrétní hudby v Brně konce 60. a začátku 70. let. In Umění a nová média. Martin Flašar – Jana Horáková – Petr Macek (eds.). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 56-59.

Článek v časopise:
FUKAČ, Jiří. Kam směřuje dvořákovské vědění. Opus musicum, 1983, roč. 15, č. 3, s. 65-67.

Novinový článek:
JANÁČEK, Leoš. Moje Lašsko. Lidové noviny, roč. XXXVI, č. 269, 27. 5. 1928, s. 39.

Archivní pramen:
Je třeba pokud možno uvést: místo uložení (název archivu), název fondu, příp. jeho části, signaturu, karton, inventární číslo, typ dokumentu, dataci, případně adresáta a původce. Pro uložení hudebnin je vhodné používat RISM sigla.

Příklad:
Moravský zemský archiv (dále jen MZA), fond B 280 Zemský národní výbor Brno. Prezidium (dále jen B 280-P), inv. č. 6, sign. III/1, kart. 353, f. 83, Zpravodajské hlášení SNB z 29. 3. 1947.

Elektronické zdroje:

CD-ROM:
NOVÁ, Hana. Elektronické informační zdroje v knihovnách České republiky.
Informace na dlani 2001=Informácie na dlani 2001 [CD-ROM]. Praha:
Albertina Icome Praha; Bratislava: Albertina Icome Bratislava, 2001
[cit. 2001-09-24]. Adresář: /infos/infos2001/29.htm.

WWW stránky:
BAUMAN, Zygmunt. Liquid Arts. Theory, Culture & Society [online]. 2007, 24, 117. [cit. 2010-10-15]. Dostupné z: <http://tcs.sagepub.com/cgi/content/abstract/24/1/117>.

Povinné údaje pro citace el. dokumentů:
Druh nosiče: [online] / [CD-ROM]
Datum citace: [cit. 22. září 2003] / [cit. 2003–09–22]
Přístup ke zdroji: Dostupné z: <...> / URL: <...>
Verze: poslední úpravy 12. 6. 2002

Další informace

 • Názvy děl a publikací uvádíme v kurzívě.
 • Pokud užíváte dva nebo více pramenů od jednoho autora se stejným vročením, lze jej odlišit malými písmeny.
 • Jsou-li dva nebo tři autoři, oddělují se jména pomlčkou, je-li více autorů, další se vynechají a za poslední jméno se připojí „et al.“ (et alii).
 • „In“ se užívá pouze u kolektivních monografií a sborníků.
 • ISBN není nutné uvádět.
 • Odkazy uvádíme formou poznámek pod čarou na téže straně.
 • Při prvním odkazu uvést plný bibliografický údaj, při druhé a další citaci „op. cit.“ (PEČMAN, op. cit., s. 142.) 
 • Při následné citaci z téhož dokumentu stačí „Ibid., s. xx-yy.“
 • citáty uvádíme v kurzívě a v uvozovkách dole a nahoře.

Příklad:
„[...] theory [of information] - which is valuable for technological communications – has proved incapable of giving the characteristics of aesthetic value even for a simple melody of J. S. Bach. Identifications of music with message, with communication, and with language are schematizations whose tendency is towards absurdities and desiccations.”

Obrazové přílohy:

Přílohy označujeme: Př. 1, Obr. 1, Tab. 1...
Uvádíme zdroj obr. přílohy:
Př. 1 Titulní strana klavírního výtahu z Melusiny od Conradina Kreutzera, Vienna 1833. Zdroj: Notendrucke aus der Musikabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek, München, Bayerische Staatsbibliothek, 2 Mus. pr. 4424.

Obrazové přílohy uvádíme na jejich pozici v textu, zároveň v přiloženém souboru (JPG, TIFF apod.) v tiskové kvalitě (300 DPI).

 


 

Musicologica Brunensia

Scholarly journal published by the Faculty of Arts, Masaryk University.

ISSN 1212-0391
e-ISSN 2336-436X

Musicologica Brunensia is an international peer-reviewed scholarly journal, published regularly twice a year by Masaryk University, Brno, Czech Republic. It welcomes contributions in Musicology and related disciplines. The journal is a continuation of Series musicologica (H) of  Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis established in 1966. It develops a long tradition of Brno musicology school fostered by personal contacts with leading world scientists as were/are C. Dahlhaus, H. H. Eggebrecht, Z. Lissa, J. Tyrrell and others.

Editorial board:
Miloš Štědroň (Masaryk University, Brno, Czech Republic)
Petr Macek (Masaryk University, Brno, Czech Republic)
Martin Eybl (Musikhochschule Wien, Rakousko)
Mikuláš Bek (Masaryk University, Brno, Czech Republic)
Jitka Bajgarová (Academy of Sciences, Prague, Czech Republic)
Geoffrey Chew (University of London, Great Britain)
Lubomír Spurný (Masaryk University, Brno, Czech Republic)
John Tyrrell (Cardiff University, Great Britain)
Vladimír Zvara (Komenský University, Bratislava, Slovakia)

Executive Editors
Petr Macek (macek@phil.muni.cz)
Martin Flašar (flasar@phil.muni.cz)
Jan Karafiát (karafiat@phil.muni.cz)

Abstracts and fulltext versions of the contributions are available here.

 

Guidlines for contributors

 

Submission Criteria
Submissions may be in Czech, Slovak, English, German or French. Submissions must be sent to musicologica.brunensia@phil.muni.cz in .doc or .rtf format. Articles should not exceed 27,000 characters (including spaces) including footnotes following demanded standard. Moreover, submitted manuscripts are supposed to contain an affiliation of the author, abstract in English, key words in English and bibliography.

The journal reserves all rights to make linguistic corrections to submitted texts. All other changes are subject to the author’s approval.

Anonymous submissions are not accepted. All submissions must include the sender’s complete name, address, and contact information (telephone number, fax number, e-mail, etc.)

 

Publication Ethics and Publication Malpractice

 

Editor Responsibilities

Peer Review Policy Statement
All research articles in this journal have undergone rigorous peer review, based on initial editor screening and anonymized refereeing by at least two anonymous referees, normally from two different countries in line with the journal's international status.

Publication decisions
The editor of the Musicologica Brunensia is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The editor may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers in making this decision.

Fair play
The editor at any time evaluates manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

Confidentiality
The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure, conflicts of interest, and other issues
The editor will be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published in Studia paedagogica. Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the explicit written consent of the author(s). Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. The editor is committed to ensuring that advertising, reprint, or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

The editor should seek so ensure a fair and appropriate peer-review process. The editor should recuse himself/herself from handling manuscripts (i.e. should ask a co-editor, associate editor, or other member of the editorial board instead to review and consider) in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. The editor should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

 

Reviewer Responsibilities

Contribution to Editorial Decisions
Peer review assists the editor in making editorial decisions and through the editorial communications with the author may also assist the author in improving the manuscript.


Promptness
Any invited referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

Confidentality
Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

Standards a Objectivity
Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author(s) is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

Acknowledgements of Sources
Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the author(s). Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. Reviewers should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

Disclosure and conflict of interest
Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

Author Responsibilities

Reporting standards
Authors of reports of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Originality and Plagiarism
The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, Redundant or Concurent Publication
An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable.

Acknowledgement of Sources
Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship of the Manuscript
Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as coauthors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in an Acknowledgement section. The corresponding author should ensure that all appropriate coauthors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication. All co-authors must be clearly indicated at the time of manuscript submission. Requests to add co-authors after a manuscript has been accepted will require approval of the editor.

Disclosure and conflicts of interest
All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental errors in published works
When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them to either retract the paper or to publish an appropriate correction statement or erratum.

 

Publisher Responsibilities

Editorial autonomy
Musicologica Brunensia is committed to work with editors to define clearly the respective roles of publisher and of editors in order to ensure the autonomy of editorial decisions, without influence from advertisers or other commercial partners.

Intellectual property and copyright
We protect the intellectual property and copyright of Musicologica Brunensia, its imprints, authors and publishing partners by promoting and maintaining each article’s published version of record. Musicologica Brunensia ensures the integrity and transparency of each published article with respect to: conflicts of interest, publication and research funding, publication and research ethics, cases of publication and research misconduct, confidentiality, authorship, article corrections, clarifications and retractions, and timely publication of content.

Scientific misconduct
In cases of alleged or proven scientific misconduct, fraudulent publication, or plagiarism the publisher, in close collaboration with the editors, will take all appropriate measures to clarify the situation and to amend the article in question. This includes the prompt publication of a correction statement or erratum or, in the most severe cases, the retraction of the affected work.

 

Sources:
Code of Conduct guidlines of the Committee on Publication Ethics (COPE): www.publicationethics.org,
Czech Educational Research Association's Code of Conduct: www.capv.cz,
Publication Ethicshttp://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica.

 

Kontaktní informace:

Musicologica Brunensia
Ústav hudební vědy FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
PhDr. Petr Macek, Ph.D., editor
Phone/Fax number: +420 549 49 7478 
E-mail: musicologica.brunensia@phil.muni.cz

 

Formal requirements for papers submitted to the journal Musicologica Brunensia

Structure of the paper:

 1. Article title in an original language and in English
 2. Name of the author (omitting academic degree)
 3. Body of the text (divided into a reasonable number of subsections)
 4. Author‘s affiliation (e-mail contact, institution and position of the author)
 5. Abstract in English (max. total 900 chars.)
 6. Key words in English
 7. List of bibliography


References and citation:

The basis of the form is the standard ČSN ISO 690.

Selected examples:

Monography:
STROHM, Reinhard. Dramma per musica: Italian opera seria of the eighteenth century. 1. Ed. New Haven & London: Yale University Press, 1997.

Contribution in conference proceedings:
DAHLHAUS, Carl. Über die Idee des Nationalismus in der Musik des 19. Jahrhunderts. In Idea národnosti a novodobá hudba. Colloquia musicologica. Brno: International Music Festival Brno, 1973, p. 426-435.

Chapter in collective monography:
ŠTĚDROŇ, Miloš. Elektronika a konkrétní hudba: Marginálie o některých momentech vývoje elektronické a konkrétní hudby v Brně konce 60. a začátku 70. let. In Umění a nová média. Martin Flašar – Jana Horáková – Petr Macek (eds.). 1st Edition. Brno: Masaryk university, 2011, p. 56-59.

Journal article:
WEISS, Piero. Metastasio, Aristotle, and the Opera Seria. The Journal of Musicology, 1982, vol. 1, no. 4, p. 385–394.

Newspaper article:
Pražské poštovské noviny [Prague Post Papers], no. 80, 5. 10. 1728.
JANÁČEK, Leoš. Moje Lašsko. Lidové noviny, vol. XXXVI, no. 269, 27. 5. 1928, p. 39.

Archival sources:
References should include: deposition location (archive name), the name of the fund or the name of its part, the signature, cardboard, inventory number, document type, dating, or addressee and author. For refences to music sources is recommended to use RISM sigla.

Example:
Zemský archiva Opava, pobočka Olomouc [Opava Regional Archives, Olomouc branch] (hereafter ZAO-Ol), Collection of the Olomouc Metropolitan Chapter, cardboard 110h, no. N 88.

Electronic sources:

Website:
BAUMAN, Zygmunt. Liquid Arts. Theory, Culture & Society [online]. 2007, 24, 117. [cit. 2010-10-15]. URL: <http://tcs.sagepub.com/cgi/content/abstract/24/1/117>.

 • The first reference requires full bibliographic data, in the second and next quote using "op. cit.". Example: PEČMAN, op. cit., p. 142.
 • In the subsequent quote from the same document: "Ibid., p. xx-yy." Example:

1) WEISS, Piero. Metastasio, Aristotle, and the Opera Seria. The Journal of Musicology, 1982, vol. 1, no. 4, p. 385–394.
2) Ibid., p. 386.

 • Quotes are presented in italics and in quotation marks.


Example:
"[...] theory [of information] - which is valuable for technological communications – has proved incapable of giving the characteristics of aesthetic value even for a simple melody of J. S. Bach. Identifications of music with message, with communication, and with language are schematizations whose tendency is towards absurdities and desiccations."

Further information:

 • Names of works and publications should be listed in italics.
 • Two or more sources by the same author published in the same year can be distinguished by lowercase letters.
 • Notes are fundamentally placed on the same page in the form of a footnote.
 • If there are two or three authors, names should be separated with a hyphen. If more than three authors, others are being omitted and the last name is appended with "et al." (et alii).
 • "In" is used solely for collective monographs and anthologies, never for journals.
 • Journal entries are included in this order: year, volume, issue, page.
 • ISBN is not required.
 • Data: 19th century; 1855–1860 (not 1855–60)


Figures:
Abbreviations used: Ex. 1, Fig. 1, Tab. 1.
Please, attach images (figure, tabs, etc.) to their position in the text. Pictures in the print quality (300 DPI) should be enclosed in separate files (JPG, TIFF, etc).