Akademie staré hudby na MU v Brně

Z HISTORIE

 

Provozovací praxe staré hudby byla již v roce 1991 natolik aktuální, že byla kvůli jejímu studiu při Ústavu hudební vědy FF MU založena Akademie staré hudby a zřízen speciálně zaměřený studijní obor. Tento typ studia spojuje hlediska hudebně praktická s hledisky muzikologickými, a jako takový je jedním z mála svého druhu v celoevropském měřítku.

 

Realizací tohoto typu studia vychází Akademie staré hudby vstříc zájmu hudebních pedagogů, vydavatelů, teoretiků a zejména praktických hudebníků zaměřujících se na oblast historického hudebního repertoáru. Skladba studijního plánu vychází z profilu absolventa, kterým má být erudovaný hudebník, jenž je schopen samostatně a úspěšně řešit problémy provozovací praxe staré hudby, a to od výběru repertoáru a přípravy notového materiálu až po jeho nastudování a koncertní provedení. Jako takový, na bázi suverénního zvládnutí techniky hry a zpěvu, je schopen aktivně reagovat na požadavky koncertní, badatelské a ediční praxe.

 

 

 

 

STUDIUM

 

Studijní obor Teorie a provozovací praxe staré hudby je realizován formou šestisemestrálního jednooborového kombinovaného (dálkového) studia, jež je zakončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou. Kontaktní hromadná výuka probíhá šestkrát za semestr každou druhou sobotu a sestává jak z přednášek a seminářů týkajících se hudební historie a teorie, tak také z praktických seminářů a cvičení.

 

Vedle lekcí zpěvu a hry na nástroj zabírá studium širokou škálu aspektů a je věnováno jak obecné problematice (např. všeobecné dějiny hudby 16.-18.století, dějiny hudební teorie, úvod do hudební vědy, úvod do estetiky), tak také speciálním oblastem provozovací praxe (problematika hudebního zápisu, tempa, hudební ornamentika, hudebně rétorické figury, historická ladění a pod.). Výrazný prostor je věnován ansámblové hře a orchestrální praxi. Po ukončení studia získá absolvent titul bakaláře v oboru teorie a provozovací praxe staré hudby.

 

Ve akademickém roce 2005/2006 jsou realizovány tyto obory:

  • Zpěv: Vladimír Richter (Brno), Marika Žáková (Brno)
  • Renesanční a barokní zobcová flétna: Susanne Wagner (Trstěnice)
  • Barokní příčná flétna: Andreas Hoffmann (Kröper) (Landau/Orlovice)
  • Barokní housle: Eleonora Machová (Praha)
  • Viola da gamba, barokní violoncello: Lucia Krommer (Pécs/Vídeň)
  • Kontrabas: Ondřej Štajnochr (Všenory)
  • Loutna: Miloslav Študent (Sv.Jan pod Skalou)
  • Cembalo: Vít Bébar (Brno)

 

Přijímací řízení

 

Přijímací řízení je dvoukolové a o studium se mohou ucházet zájemci se středoškolským vzděláním zakončeným maturitou nebo absolutoriem příslušné školy a samozřejmě i studenti či absolventi vysokých škol, kteří si chtějí v daném oboru doplnit nebo rozšířit kvalifikaci. Uchazeči o studium absolvují nejprve talentovou zkoušku, na kterou si připraví libovolnou skladbu (resp. skladby) z hudební tvorby 16. až 18. století v rozsahu cca 10 minut (uchazeči hrající na melodický nástroj mohou připravit buď skladbu pro sólový nástroj nebo skladbu s doprovodem). Tentýž den proběhne také tzv. oborový test, který prověřuje základní znalosti z dějin hudby a hudební nauky (v rozsahu např.: J. Kouba: ABC hudebních slohů, Praha 1988 a L. Zenkl: ABC hudební nauky, Praha 1991) a hudební schopnosti uchazečů (zápis slyšené melodie, souzvuku a rytmu). Na základě úspěšných výsledků talentové zkoušky a oborového testu budou uchazeči pozváni k testu studijních předpokladů, který je jednotný pro celou Masarykovu univerzitu. Více informací o celouniverzitním testu a systému přijímacího řízení na webových stránkách FF MU, na adrese http://www.muni.cz/study/exam.html

 

Přihlášku je možné podat i elektronickou formou (www.is.muni.cz)

 

Další informace o studiu na Akademii staré hudby získáte na adrese http://www.phil.muni.cz/ash/.

 

V případě dalších dotazů: Akademie staré hudby, ÚHV FF MU, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arne Nováka 1, Brno 660 88, tel: 549493153 e-mail: ash@phil.muni.cz