Management v kultuře

Informace pro uchazeče o studijní obor 

Obor Management v kultuře je koncipován jako navazující magisterské jednooborové a dvouoborové prezenční, i kombinované jednooborové studium. Obor je primárně určen zájemcům o problematiku uměleckého provozu a praktického řešení problematiku managementu v kultuře. 

Studenti navazujícího magisterského oboru Kulturní management budou během studia seznámeni s problematikou ekonomického, právního i uměleckého chodu kulturních institucí (praxeologie, ekonomie kultury, právní vědomí). Nedílnou součástí studia je též orientace na pochopení státní i soukromé podpory neziskových organizací s kulturní profilací (kulturní politika). Posluchači budou zasvěceni do účetnictví, marketingu, managementu, public relations, autorského práva a dále také do samotného řízení kulturního provozu se všemi svými specifiky (ekonomika a řízení kulturního provozu). Posluchači rovněž absolvují kurzy obecně uměnovědného zaměření(obecná teorie umění a estetika, sociologie kultury, masová media a populární kultura) a odbornou praxi. Studium je koncipováno ve spolupráci s Ekonomicko – správní fakultou Masarykovy univerzity.

Absolvent navazujícího studijního oboru Kulturní management bude připraven k praktickému zhodnocení svých znalostí v oblasti uměleckého prostředí, ekonomických i právních aspektů fungování kulturních a společenských institucí a organizací, jako též ve státní kulturní politice a jejich systémových modifikacích v euro-americkém prostředí. Bude schopen reflexe aktuálního kulturně společenského dění a jeho adaptace k praktickému využití při organizátorské, manažerské či řídící práci v umělecky profilovaných institucích. Díky kombinaci teoretického uměnovědného vzdělání a prakticky orientovaného směřování ekonomického, právnického a praxeologického budou absolventi splňovat veškeré podmínky pro plnění manažerských, organizátorských a řídících úkolů na různých kulturně-společenských postech ve státním i soukromém sektoru. 

Garantem studijního oboru je Ústav hudební vědy, který je jedním z nejlépe vybavených pracovišť v rámci celé MU. K dispozici je domovským studentům vlastní počítačová pracovna s připojením na internet, knihovna a studovna. V rámci programu SOCRATES mohou studenti využívat stipendijních pobytů na univerzitách v celé Evropě. Díky spolupráci s dalšími uměleckými podniky v Brně je možno získávat slevněné nebo volné vstupenky na celou řadu kulturních akcí. 

Pro přijímací zkoušku na studijní obor Management v kultuře je nutným předpokladem získání bakalářského titulu, nejlépe na některém z uměnovědných, či manažerských oborů. Zájemci o studium musí projít přijímacím řízením, zaměřeným na otázky aktuálního stavu umělecké tvorby a problematiku organizace a podpory kulturních institucí a prokázat své znalosti na úrovni bakalářského, na umění profilovaného oboru. 

Obor je možno studovat v prezenční i kombinované (dálkové) formě studia. 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:

  • Prezenční studium: 50
  • Kombinované studium: 50

Máte-li zájem o další informace, obracejte se na kontaktní osobu Mgr. Viktora Pantůčka, nejlépe na e-mailovou adresu pantucek@phil.muni.cz, případně telefonicky na číslo 549 494 732.