Srovnávací uměnovědná studia

Z důvodu omezené akreditace není obor už v nabídce novým uchazečům.

Informace pro uchazeče o studijní obor 

Obor Srovnávací uměnovědná studia je koncipován jako navazující magisterské jednooborové a dvouoborové prezenční, i kombinované jednooborové studium. Obor je primárně určen zájemcům o problematiku teorie a dějin umění, umělecké praxe a obecné teorie kultury. 

Studium navazujícího magisterského oboru Srovnávací uměnovědná studia je postaveno na pochopení, reflexi a analýze různých přístupů k teorii umění v širších kulturních kontextech. Kromě samotné problematiky Obecné teorie umění a estetiky budou dále posluchači v průběhu studia seznámeni s filozofickými, antropologickými a sociologickými koncepcemi kulturně-uměleckého prostředí. Cílem studia je rovněž profilace na otázky spojené se současným mediálním prostředím a populární kulturu, jako jejím hlavním výdobytkem. 

Absolvent navazujícího studijního oboru Kulturní management bude připraven k praktickému zhodnocení svých znalostí v oblasti uměleckého prostředí, ekonomických i právních aspektů fungování kulturních a společenských institucí a organizací, jako též ve státní kulturní politice a jejich systémových modifikacích v euro-americkém prostředí. Bude schopen reflexe aktuálního kulturně společenského dění a jeho adaptace k praktickému využití při organizátorské, manažerské či řídící práci v umělecky profilovaných institucích. Díky kombinaci teoretického uměnovědného vzdělání a prakticky orientovaného směřování ekonomického, právnického a praxeologického budou absolventi splňovat veškeré podmínky pro plnění manažerských, organizátorských a řídících úkolů na různých kulturně-společenských postech ve státním i soukromém sektoru. 

Absolvent navazujícího magisterského oboru Srovnávací uměnovědná studia bude připraven k teoretické a kritické reflexi umělecké tvorby v kulturně – společenském kontextu. Mezioborová koncepce studia (obecná teorie umění, estetika, filozofie, sociologie, antropologie, mediální studia) umožní absolventům uchopení dané problematiky umění jako kulturního fenoménu, ale též konkrétních uměleckých druhů, či děl mnohem komplexněji a zároveň strukturovaněji než nabízejí úzce vymezené přístupy. Absolventi tak budou schopni ve funkcích pracovníků v kulturních a uměleckých zařízeních mnohem lépe reagovat na současnou společenskou poptávku po rozšiřování hranic uměleckých druhů v souvislostech multikulturních, multižánrových, intermediálních a interdisciplinárních. Kromě praktického využití získaných znalostí budou absolventi způsobilí k dalšímu rozvíjení vědeckých poznatků v institucích s uměnovědnou profilací. 

Garantem studijního oboru je Ústav hudební vědy, který je jedním z nejlépe vybavených pracovišť v rámci celé MU. K dispozici je domovským studentům vlastní počítačová pracovna s připojením na internet, knihovna a studovna. V rámci programu SOCRATES mohou studenti využívat stipendijních pobytů na univerzitách v celé Evropě. Díky spolupráci s dalšími uměleckými podniky v Brně je možno získávat slevněné nebo volné vstupenky na celou řadu kulturních akcí. 

Pro přijímací zkoušku na studijní obor Srovnávací uměnovědná studia je nutným předpokladem získání bakalářského titulu, nejlépe na některém z uměnovědných, kulturně-společenských oborů. Zájemci o studium musí projít přijímacím řízením, zaměřeným na otázky aktuálního stavu umělecké tvorby a problematiku organizace a podpory kulturních institucí a prokázat své znalosti na úrovni bakalářského, na umění profilovaného oboru. 

Od podzimního semestru 2008 se předpokládá zahájení výuky rovněž v kombinované (dálkové) formě studia. 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:

  • Prezenční studium: 50
  • Kombinované studium: 50

Máte-li zájem o další informace, obracejte se na kontaktní osobu Mgr. Viktora Pantůčka, nejlépe na e-mailovou adresu pantucek@phil.muni.cz, případně telefonicky na číslo 549 494 732.