Teorie interaktivních médií

Informace pro uchazeče o studijní obor

Charakteristika oboru 

Tzv. nová média prostoupila celou naší společností a jsou považována za určující faktor jejího dalšího formování. Mluvíme o informační a nyní znalostní společnosti a o širokém spektru sociálních a kulturních praktik zastřešených názvem kyberkultura

Obor teorie interaktivních médií poskytuje posluchačům poznání v oblasti umění nových (interaktivních) médiíz pohledu jeho historického vývoje, teoretických východisek a analýzy strategií umělecké tvorby. Umění nových médií chápeme v kontextu umělecké tvorby 20. století (1. a 2. umělecké avantgardy), vizuální kultury, kyberkultury, vývoje informačních technologií a postmoderní filozofie. V konceptuální, či teoretické rovině je zasazujeme do širšího kontextu směřování umělecké tvorby směrem k intermedialitě, dematerializaci uměleckého díla, k důrazu na procesuálnost, zrušení hierarchie vztahu autor - vnímatel a přesahu umělecké tvorby do mimouměleckých oblastí, aniž bychom však opomíjely specifický jazyk nových médií. 

Tvorba v oblasti umění nových médií osciluje mezi dvěma póly: na jedné straně je to tvorba rozvíjející technologický a ideologický potenciál nových médií; na straně druhé, stále výrazněji se prosazující přístup, vycházející z kritické analýzy funkce médií v současné společnosti. Nejzajímavější se potom jeví umělecká tvorba založená na dialogu s historií umění nových médií, demaskování, ale i recyklaci utopických vizí, spojených s počátky umělecké tvorby využívající média (rádio, film, televize, video, informační technologie).

 

Specifika studia teorie interaktivních médií na FF MU 

Obor teorie interaktivních médií při ústavu Hudební vědy FF MU je v současné době jediným akreditovaným univerzitním uměnovědným studijním oborem v České republice, zaměřeným na studium umění nových médií

Garantem tohoto studijního oboru je Ústav hudební vědy, který je jedním z nejlépe vybavených pracovišť v rámci celé MU. K dispozici je domovským studentům vlastní počítačová pracovnas připojením na internet. 

Ústav navázal intenzivní spolupráci v rámci programu Erasmus/Socratesa nabízí našim studentům velké množství semestrálních či ročních studijních pobytů na univerzitách v celé Evropě. 

Díky spolupráci s dalšími uměleckými institucemi v Brně je možno získávat zlevněné nebo volné vstupenky na celou řadu kulturních akcí.

 

Studijní programy 

Obor teorie interaktivních médií (TIM) je koncipován jako bakalářské (Bc.) prezenční jednooborové a dvouoborové studium(v kombinaci s bakalářskými obory realizovanými na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity) a jako navazující magisterské (NMgr.) jednooborové a dvouoborové studium (rovněž v kombinaci s NMgr. obory FF a FSS MU). 

Jednooborové Bc. a NMgr. studium je nabízeno rovněž jako jednooborové kombinované studium.

Konzultace a speciální výuka pro studenty kombinovaného studia budou probíhat vždy v pátek, 4x za semestr. Tato výuka zahrnuje povinné předměty oboru. Studenti si podle svých časových možností mohou zapisovat také další volitelné předměty, jejichž výuka je společná s prezenčním studiem.

 

Přijímací řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia TIM

Bakalářské studium TIM: Přijímací zkouška sestává z testu studijních předpokladů, který je společný pro celou Masarykovu univerzitu.

Navazující magisterské studium TIM:Předpokladem k přijetí je složení přijímací zkoušky v rozsahu požadavků k bakalářské státní zkoušce (viz rubrika Komisionální zkoušky na stránkách ústavu). 

V případě úspěšného složení státní bakalářské zkoušky z teorie interaktivních médií na MU s prospěchem výborným a velmi dobrým je tato zkouška současně považována za úspěšně složenou oborovou přijímací zkoušku do navazujícího magisterského studia.

Přihlášky k navazujícímu magisterskému studiu je třeba podávat ve stanovených termínech (viz informace na stránkách fakulty).

 

Profil absolventa bakalářského studijního programu oboru teorie interaktivních médií

Absolventi Teorie interaktivních médií (Bc.) budou způsobilí k samostatné teoretické a kritické činnosti v oblasti umění interaktivních médií a k vědecké, publikační a tvůrčí činnosti v oblasti umění nových médií.
Absolventi bakalářského studijního programu si osvojí vědomosti z historie umění nových médií v českém a světovém kontextu, získají přehled o hlavních teoretických konceptech nových médií, kyberkultury a základní praktické dovednosti pro využívání informačních technologií.

Uplatnění absolventů bakalářského studia Teorie interaktivních médií (Bc.)
Toto základní komplexní uměnovědné vzdělání se zaměřením na umění nových médií je vhodné pro odbornou práci nebo pro činnost v kulturních institucích. Absolventi budou moci působit v tvůrčích týmech vytvářejících komplexní umělecké projekty v oblasti interaktivních médií. Své znalosti budou moci uplatnit např. při organizování přehlídek umění interaktivních médií, v kurátorské praxi, při tvorbě a publikování v prostředí nových médií, ale i při tvorbě CD-ROM publikací a dalších vznikajících forem esteticky formované komunikace prostřednictvím interaktivních médií.

Ti z posluchačů, kteří prokáží schopnosti a inklinaci k badatelské či teoretické práci v oblasti umění nových médií budou moci rozvíjet své poznání a dovednosti v navazujícím magisterském studiu Teorie interaktivních médií.

 

Profil absolventa navazujícího magisterského studijního programu oboru teorie interaktivních médií

Absolventi Teorie interaktivních médií (Mgr.) budou způsobilí k samostatné badatelské, analytické a vědecké činnosti v oblasti umění nových médií. Získají komplexní povědomí o vývojových proměnách umění interaktivních médií v českém a světovém kontextu, budou schopni aktivně využívat teoretické nástroje analýzy umění nových médií.
Vzhledem k bakalářskému studijnímu programu se navazující magisterské studium více orientuje na prohloubení vědomostí a schopností analyzovat a kriticky reflektovat tvorbu v prostředí nových médií.

Uplatnění absolventů magisterského studia Teorie interaktivních médií (Mgr.)
Absolventi se mohou uplatnit ve vysokém školství a vědecké sféře. Budou schopni zakládat a řídit tvůrčí týmy, vytvářející komplexní umělecké projekty v oblasti interaktivních médií. Dále najdou bohaté uplatnění například při organizování přehlídek umění interaktivních médií, v kurátorské praxi, ale i při tvorbě CD-ROM publikací a dalších vznikajících forem esteticky formované komunikace prostřednictvím interaktivních médií.

 

Máte-li zájem o další informace, obracejte se na garanta studia dr. Janu Horákovou, nejlépe elektronickou poštou, na adresu 14870@mail.muni.cz nebo jana-horakova@volny.cz, případně telefonicky na číslo 549 49 3729.