Toto je archivní verze webu do r. 2017. Nový web na http://religionistika.phil.muni.cz

Centrum pro religionistiku a multikulturní edukaci

O projektu

Projekt Centrum pro religionistiku a multikulturní edukaci (CERME) si kladl za cíl pomoci pedagogickým pracovníkům základních a středních škol zvládnout výuku v oblasti, kterou Rámcové vzdělávací programy MŠMT vymezují především průřezovým tématem Multikulturní výchova a odpovídajícími oblastmi vzdělávání v tematické oblasti Člověk a společnost, zejména v okruzích zaměřených na základy společenských věd, dějepis a zeměpis.

Díky CERME se pedagogičtí pracovníci na konkrétních příkladech mohou seznámit s tím, jakým způsobem ve společnosti dochází ke stereotypizaci, diskriminaci, marginalizaci a sociálnímu vylučování různých skupin lidí. Mohou tedy lépe porozumět tomu, jak vznikají a jak se projevují rozličné formy diskriminace či sociální exkluze a k jakým důsledkům vedou. Projekt nabízí pedagogům nejen obohacení spočívající ve vhodných způsobech, jak porozumění těmto problémům předávat svým žákům, ale též ve schopnosti reflektovat vlastní výchovně-vzdělávací praxi, tedy přemýšlet o tom, jak samotný proces vzdělávání může systematicky podporovat sociální vylučování, a tomuto vylučování předcházet. Zcela konkrétně projekt pedagogy připravuje na možná nedorozumění, která se mohou objevit v pedagogické komunikaci mezi nimi a studenty z menšinových společenství jako jsou Vietnamci, Romové, studenti z různých částí muslimského světa, ale i studenti z rozmanitých subkulturních a kontrakulturních prostředí.

K uskutečnění cílů projektu CERME slouží poradna a knihovna, každoročně vypisovaný dvousemestrální kurz s názvem Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ, elektronické i tištěné studijní materiály a webový portál CERME, poskytující jak e-learningovou podporu výuky v rámci seminárního cyklu, tak prostor ke sdílení informací a výměně názorů na aktuální dění (např. veřejné projevy neonacismu, náboženský extremismus, islamofobii apod.) a způsob jeho reflexe ve vlastní praxi.

Projekt byl realizován díky podpoře MŠMT ČR a Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/1.3.10/02.0022). Kromě Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se na něm jako partneři podílely také Muzeum romské kultury v Brně a brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze.

Adresa

Fyzická adresa (kde nás najdete): Centrum pro religionistiku a multikulturní edukaci, Gorkého 7, 602 00 Brno, budova J, 5. patro (výtah jede do 4. patra, potom po schodech), vlevo na konci chodby.

Zasílací adresa: Centrum pro religionistiku a multikulturní edukaci, Ústav religionistiky FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno.

Pracovníci

Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (odborný garant projektu), milky@mail.muni.cz, tel.: 549 494 370.

Mgr. Šárka Vondráčková (administrativní pracovnice), vondrackova.sarka@gmail.com, tel.: 549 49 6239.