Toto je archivní verze webu do r. 2017. Nový web na http://religionistika.phil.muni.cz

Doktorské studium religionistiky

Cílem doktorského studia v oboru religionistika na Masarykově univerzitě je rozvíjení poznatků a dovedností získaných v magisterském studiu religionistiky nebo příbuzných humanitních a sociálních věd a systematická příprava na práci v oboru.

Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a udělením mezinárodně uznávaného titulu „doktor“ (Ph.D.).

Profil absolventa

Absolventi disponují velmi dobrými znalostmi dějin náboženství, současných religionistických diskusí, dějin oboru a zvolené metodologie. Ve zvolené konkrétní tematice dokáží reagovat na mezinárodní diskusi a k této diskusi přispět. Jsou schopni:

  • porozumět náročným teoretickým textům z oblasti humanitních a sociálních věd,
  • propojit obecně teoretickou a empiricky konkrétní rovinu odborné práce na zvoleném tématu,
  • navrhnout a provést náročný, soustavný, původní, metodologicky poučený a teoreticky relevantní religionistický výzkum,
  • přesvědčivě ozřejmit jeho teoretická východiska,
  • zasadit výsledky vlastního výzkumu do kontextu mezinárodního bádání o dané problematice,
  • orientovat se v praktických i etických aspektech publikační činnosti,
  • efektivně pracovat s konstruktivní kritikou vlastních textů,
  • sepsat kvalitní a přínosný odborný text vyhovující mezinárodním standardům
  • a uplatnit získané pedagogické zkušenosti a organizační dovednosti v  praxi.

Uplatnění

S touto kvalifikací absolventi oboru nacházejí uplatnění v různých oblastech sociálních a humanitních věd, v pedagogické a vědecké práci v religionistice a příbuzných oborech, ve školství, v neziskových organizacích, v poradenství, ve sdělovacích prostředcích, v překladatelství apod.

Doktorské studium religionistiky na Masarykově univerzitě zdůrazňuje mezinárodní rozměr oboru, získávání zahraničních zkušeností a budování kontaktů se zahraničními pracovišti, což rozšiřuje okruh možného uplatnění, případně realizace postdoktorského projektu.

Příklady témat disertačních prací

Náboženství jako evoluční adaptace: Individuální výběr, skupinový výběr a jejich syntéza

Kulturní evoluce prosociálních náboženství: Testování teorie velkých bohů a lidské ultrasociality

Buddhistická architektura ve fotografických archivech vybraných československých orientalistů 20. století

Buddhistické chrámy na Sibiři a v Mandžusku v první čtvrtině 20. století v optice československých legionářů: Fotografie a archiválie

Kognitivní faktory šíření náboženství v antickém Středomoří

Environmentální faktory šíření náboženství v antickém Středomoří

Topos a zkušenost ve zprávách středověkých a raně novověkých cestovatelů do Asie

Proměny pojetí středověké hereze ve 20. století

Starozákonní mudrosloví v biblické exegezi nekonformních náboženských hnutí ve středověké Evropě

Myslitelé české reformace z hlediska "historizace sekularizační debaty"

Historické a náboženské souvislosti "arabského jara" ve vybraném státě

Diskurzivní analýza proměn obrazu islámu v českých médiích v souvislosti s uprchlickou krizí v roce 2015

Terénní výzkum současného pohanství v ČR

Dynamika sakralizace a odkouzlení v moderní společnosti

Pragmatické prolínání alternativních a biomedicínských praktik v léčbě pacientů s vážnými nemocemi

Oborová komise religionistika

Předseda:

doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

Členové:

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)
prof. Mgr. Milan Kováč, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
doc. Mgr Tomáš Bubík, Ph.D. (Fakulta filozofická Univerzity Pardubice)
doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského)
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
doc. Mgr. Martin Slobodník, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

Předsedové zkušební komise pro doktorské zkoušky a pro obhajoby doktorských disertací

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého)
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

Seznam školitelů

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)
prof. Mgr. Milan Kováč, Ph.D., (Filozofická fakulta Univerzity Komenského)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
doc. Mgr. Daniel Berounský, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
doc. Mgr Tomáš Bubík, Ph.D. (Fakulta filozofická Univerzita Pardubice)
doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského)
doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého)
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
doc. Mgr. Martin Slobodník, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
PhDr. Daniel Topinka, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého)

Stipendia v doktorském studiu

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity vyplácí doktorským studentům v prezenčním studijním programu pravidelné měsíční stipendium (v současné době 7000 Kč). Vedle toho lze získat stipendium na podporu aktivní účasti na konferencích a stipendium na podporu publikačních aktivit. Více viz Stipendia a poplatky v doktorském studiu na FF MU.