Toto je archivní verze webu do r. 2017. Nový web na http://religionistika.phil.muni.cz

Interní grantový program pro magisterské studenty Ústavu religionistiky FF MU pro rok 2015

Ústav religionistiky FF MU vyhlašuje soutěž výzkumných projektů studentů magisterského studijního programu oboru Religionistika. V rámci grantového programu budou rozděleny finanční prostředky v úhrnné výši až 100 tisíc Kč. Zaměření výzkumných projektů není omezeno, preferovány ale budou projekty s publikačním výstupem a projekty související s tématem magisterské diplomové práce žadatele. Veškeré přislíbené výstupy musí být realizovány do konce února 2016.

Projekty se odevzdávají na předepsaném formuláři do 31. 1. 2015 včetně na adrese chalupa@phil.muni.cz. O výběru podpořených projektů rozhodne hodnoticí komise složená z pracovníků a doktorských studentů Ústavu religionistiky. Na každý z projektů budou vypracovány dva posudky, které mají pro hodnoticí komisi doporučující charakter. Vyhlášení výsledků výběrového řízení se uskuteční na počátku března 2015.

Podmínky přihlášení:

 • Žadatel je studentem magisterského studia oboru Religionistika v aktivním studiu (po celou dobu roku 2015). Jednosemestrální pobyt v rámci programu ERASMUS nebo CEEPUS v zahraničí není překážkou k podání a získání projektu.
 • Úspěšně ukončený kurz Seminář k magisterské diplomové práci I (RLA19), případně Seminář k magisterské oborové práci (RLA18), v době hodnocení projektů.
 • Vystavení odborného životopisu na osobní stránce žadatele v Informačním systému MU.

Z projektu lze primárně hradit:

 • Nákup odborné literatury. Knihy budou v držení řešitele po dobu řešení projektu. Po jeho skončení budou převedeny do dlouhodobých výpůjček pracovníků Ústavu religionistiky FF MU nebo do Ústřední knihovny FF MU.
 • Poplatky spojené s vnitrostátními a mezinárodními meziknihovními výpůjčními službami.
 • Služby související se zpracováním materiálů (kopírování, skenování, tisk fotografií atd.).
 • Náklady související s výzkumem (cestovné, tisk dotazníků, odměny respondentů/pokusných subjektů, vybavení atd.).
 • Běžný spotřební materiál (papír, tonery atd.).

Z projektu nelze hradit:

 • Odměnu řešitele.
 • Účast na konferencích. Případná účast na konferencích může být hrazena z jiných prostředků.

Přidělení finančních prostředků:

 • Finanční prostředky budou přiděleny formou stipendia ve dvou splátkách (dvě třetiny přidělené částky na začátku dubna 2015; zbylá částka po kontrole plnění výstupů na počátku října 2015). Součástí závěrečné zprávy bude vyúčtování a zdůvodnění využití přidělených finančních prostředků.

Další podmínky:

 • Veškeré výstupy, především publikační, musí být označeny klauzulí zmiňující, že daný výstup vznikl a byl finančně podpořen v rámci projektu specifického výzkumu řešeného Ústavem religionistiky FF MU (s uvedením přesného názvu projektu a roku řešení).