Toto je archivní verze webu do r. 2017. Nový web na http://religionistika.phil.muni.cz

Základní informace o projektu REVACERN

FP6-2004-CITIZENS-5 COORDINATION ACTIONS

Religions and Values: Central and Eastern European Research Network (Náboženství a hodnoty: Středo- a východoevropská badatelská síť)

http://www.revacern.eu/

Dne 1. 1. 2007 zahájilo činnost konsorcium vytvořené z čtrnácti středo- a východoevropských akademických pracovišť zabývajících se náboženstvím, aby realizovalo projekt nazvaný REVACERN (akronym vznikl z celého názvu projektu: Religions and Values: Central and Eastern European Research Network). Z České republiky jako jediná instituce na projektu participuje  Masarykova universita, konkrétně Ústav religionistiky Filozofické fakulty (ÚR FF MU), koordinátorem projektu je doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. Z pracoviště se na řešení projektu účastní ještě doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr., PhDr. Eleonóra Hamar, PhD., a PhDr. David Václavík, PhD.

Hlavním cílem REVACERNu je vytvořit fungující síť pro vybraná středo- a východoevropská akademická pracoviště zabývající se náboženstvím. Projekt se uskutečňuje od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2009 a je financovaný celkovou částkou 800 000 EUR, jedná se o projekt 6. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj. Konkrétní zařazení projektu: koordinační akce v rámci 7. priority Občané a vládnutí ve znalostní společnosti. Podíl ÚR FF MU představuje 46 000 EUR, které obdrží v průběhu realizace projektu přímo, předpokládá se, že zhruba stejnou částku může pracoviště ještě čerpat v rámci aktivit financovaných hlavním koordinátorem doc. Andrásem Máté-Tóthem (Department of Religious Studies, University of Szeged, Maďarsko).

Hlavním výstupem REVACERNu bude soubor zhruba sedmdesáti studií, které zpracují účastníci z deseti účastnických zemí (Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina). Jedná se o celkem čtrnáct pracovišť, které vytvořily v prosinci 2006 konsorcium (viz tabulka č. 1). REVACERN sdružuje stávající národní výzkumné projekty (za ÚR FF MU se jedná o tři granty GAČR, viz tabulka č. 2) a vzhledem k tomu, že je zaměřený na podporu koordinačních aktivit, nevytváří žádné vlastní speciální badatelské projekty

Projekt REVACERN zahrnuje celkem pět výzkumných oblastí, přičemž každá z nich má svého vlastního koordinátora, jedním z nich je i ÚR FF MU:

1. Vzájemné působení rolí hodnot (The mutual interaction between the roles of values, řídí Vienna University)

2. Identita, vnímání hodnot (Identity, perception of values, řídí Masaryk University)

3. Náboženský pluralismus (Religious pluralism, řídí Sofia University)

4. Srovnávací hledisko (Comparative perspective, řídí Pazmany University)

5. Výzvy do budoucnosti (Challenges, řídí University of Szeged).

Výzkumná témata:

Komparativní religionistika; studium církví; náboženská a kulturní pluralita; evropská identita; proměny náboženství; minoritní a majoritní kultury a hodnoty; Střední a Východní Evropa; rozšiřování EU

doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
belka@phil.muni.cz
koordinátor projektu za ÚR FF MU
Ústav religionistiky Filozofické fakulty

Tabulka č. 1: Účastníci konsorcia REVACERN

1 SZTE University of Szeged, Department of Religious Studies (H)
2 UW University of Wien, Institute for Practical Theology (A)
3 PPKE - S Pazmany Peter Catholic University, Institute of Sociology (H)
4 PPKE - L Pazmany Peter Catholic University, Department of Constitutional Law (H)
5 AMU Adam Mickiewicz University (PL)
6 ULJ Pastoral Institute, University of Ljubljana (SLO)
7 UD University of Debrecen (H)
8 MU Masaryk University (CZ)
9 IDIZ Institute for Social Research (HR)
10 SU-NIS Center for Interreligious Dialogue and Conflict Prevention (BG)
11 UNAS Ukrainian Academy of Science (UA)
12 MWF Max Weber Foundation (RO)
13 WU Warsaw University (PL)
14 CU Comenius University (SK)

Tabulka č. 2: Granty GAČR řešené na ÚR FF MU, které participují na projektu REVACERN

řešitel název období
Luboš Bělka

Obraz a text v buddhismu: tibetská a mongolská ikonografie

Tříletý standardní projekt

(č. 401/05/2744)

2005-2007
Dušan Lužný

Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky

Tříletý standardní projekt

(č. 403/06/05744)

2006-2008
Eleonóra Hamar

Narativní konstrukce židovských identit

Tříletý postdoktorský projekt

(č. 401/06/P290)

 

2005-2007