Toto je archivní verze webu do r. 2017. Nový web na http://religionistika.phil.muni.cz

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE (SVK)
akademický rok 2014/2015

 

Vážené studentky, vážení studenti,

věrni tradici z posledních let, rovněž v akademickém roce 2014/2015 vyhlašujeme soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci. Celá akce nese název Studentská vědecká konference (dále SVK) a má podobu dvoukolového klání. První kolo se odehrává v režii jednotlivých fakult, druhé, mezinárodní kolo, jehož organizaci mají na starosti kolegové z ÚFAR UK, se uskuteční ve dnech 7. až 9. května 2015 v Želivě.

(Termín a místo konání fakultní kola SVK budou upřesněny v průběhu jara 2015. Aktuální informace je možné též nalétz na Facebookovské stránce https://www.facebook.com/ReliSVK?ref=hl)

 

pravidla, podmínky a kritéria

 

Do fakultního kola SVK budou přijaty práce, které vyhoví následujícím požadavkům a kritériím:

Autor/ka: autorem/kou práce SVK může být student/ka prezenčního či kombinovaného bakalářského nebo magisterského studia religionistiky.

Předmět: předmětem práce SVK může být jakékoli téma, které se týká akademického studia náboženství.

Způsob zpracování: očekává se originální zpracování tématu, které bude splňovat nároky kladené na vědeckou práci. Odevzdané práce mohou být rozpracováním předchozích prací autorů (seminární, ročníkové, bakalářské), vyžaduje se však míra přepracování alespoň 50%. Témata mohou být konzultována s odborníky v příslušných oborech, v práci je však nutné tuto skutečnost uvést.

Rozsah a forma: 15-25 stran formátu A4 psané v textovém editoru Word, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5 (27000-45000 znaků včetně mezer).[1] Práce musí mít úvodní stranu (nepočítá se do rozsahu), kde bude uveden titul a podtitul práce, pracoviště, kde práce vznikla, jméno a příjmení autora/ky a akademický rok. Práce musí být rovněž opatřena obsahem, poznámkovým aparátem (viz níže) a seznamem použité literatury (počítají se do rozsahu).     

Poznámkový aparát: práce SVK musí být opatřena průběžným poznámkovým aparátem, který odpovídá citačním pravidlům v religionistických časopisech Religio nebo jinému obvyklému citačnímu systému. Citační aparát musí být navíc doplněn o závěrečný seznam použité literatury.

Resumé: práce musí obsahovat anglickojazyčné resumé v rozsahu 10-15 řádků (cca. 600-900 znaků).

Přílohy: všechny obrazové přílohy by měly být umístěny za textem. Vyžaduje se rovněž jejich očíslování, opatření popisky a proklíčování s textem. V odůvodněných případech, pokud si to vyžaduje povaha práce, mohou být umístěny v textu. Textové přílohy musí být rovněž umístěny za textem a započítávají se do celkového rozsahu práce.

Termín a podmínky odevzdání: konečná verze práce musí být odevzdána ve třech vytištěných exemplářích opatřených pevnou vazbou (kroužková vazba atd.) a rovněž v elektronické podobě na nepřepisovatelném mediu (CD, DVD). Práce bude možné odevzdávat v termínu od 13. 4. 2015 až do 17. 4. 2015 (do 12:00 SEČ) na sekretariátu ÚR FF MU.

 

Pokud práce odevzdaná v rámci SVK nebude splňovat některý s výše zmíněných požadavků, bude z fakultního kola vyloučena.

 

Termín a místo konání fakultní kola SVK budou upřesněny v průběhu jara 2015.

 

Průběh a hodnocení SVK na ÚR FF MU: Představení práce autorem/autorkou (trvání max. 20 minut), přečtení oponentského posudku (délka max. 1 strana), reakce autora na posudek a rozprava nad předloženou prací (max. 5 minut). Po prezentaci všech prací zasedne porota, která určí pořadí na prvních třech místech (rozprava a následné tajné hlasování). Porota se skládá z pedagogů, doktorandů a z jednoho zástupce z řad studentů a studentek a má lichý počet členů.

 

Mgr. Šárka Vondráčková
Koordinátorka SVK na ÚR FF MU
146878@mail.muni.cz

 

Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Vedoucí Ústavu religionistiky FF MU
chalupa.ales@mail.muni.cz

 

           

 


[1] Závazný je počet znaků; počet stran, typ písma, jeho velikost a řádkování slouží pouze k přibližné orientaci.