Toto je archivní verze webu do r. 2017. Nový web na http://religionistika.phil.muni.cz

Státní závěrečná zkouška bakalářská (religionistika): Průběh a tematické okruhy platné do podzimního semestru 2015

Platnost okruhů

Níže uvedené okruhy jsou platné do podzimního semestru 2015 včetně a pro studenty, kteří podle nich v tomto svém studiu poprvé skládali státní závěrečnou zkoušku bakalářskou a nyní podstupují její opakovaný pokus.

Základní informace

Bakalářské studium religionistiky je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

K státní závěrečné zkoušce je student povinen přihlásit se prostřednictvím IS MU nejpozději jeden měsíc před vypsaným termínem zkoušky. Nejpozději 5 dní před konáním zkoušky student požádá Studijní oddělení FF MU o vydání potvrzení o splnění podmínek studijního programu a odevzdá je na sekretariátě Ústavu religionistiky FF MU. Bez tohoto potvrzení není oprávněn státní závěrečnou zkoušku konat. K uskutečnění obhajoby je zapotřebí, aby práce byla nejpozději 5 dní před konáním obhajoby přijata studijním oddělením a zveřejněna (nezapomeňte proto po naplnění Archivu závěrečné práce napsat e-mail na studijní oddělení, aby práci přijalo!).

Státní závěrečná zkouška má ústní podobu a probíhá před komisí, která je nejméně tříčlenná. Zkouška sestává ze dvou samostatně hodnocených celků:

 • obhajoba bakalářské diplomové práce / rozprava k bakalářské oborové práci,
 • ústní zkouška z religionistiky.

Státní závěrečná zkouška je zahájena losováním tematických okruhů, stanovením konkrétních otázek a samostatnou přípravou studenta. Teprve poté následují obhajoba/rozprava a ústní zkouška.

Připomenutí některých povinností

Kromě dalších povinností vyplývajících z jiných předpisů a požadavků je třeba k vykonání státní závěrečné zkoušky z religionistiky splnit tyto tři podmínky: (1) Student, který chce vykonat státní závěrečnou zkoušku, musí mít v daném semestru zapsán kurz RLZkB Státní závěrečná zkouška bakalářská či si jej nechat zapsat dodatečně Studijním oddělením nejpozději měsíc před termínem (i v případě opakování zkoušky pro neúspěch). (2) Je nutno se v kurzu RLZkB Státní závěrečná zkouška bakalářská přihlásit ke zkušebnímu termínu, a to nejpozději měsíc před termínem (poté uplyne termín přihlašování a k termínu se již nelze přihlašovat). (3) Případné přerušené studium je třeba si aktivovat nejpozději měsíc před termínem. Tyto požadavky jsou nutné k tomu, aby mohl Ústav religionistiky FF MU splnit povinnosti uložené mu Studijním a zkušebním řádem, jmenovitě sestavit komise a vyhlásit rozpis komisí ve stanoveném termínu. Děkujeme za pochopení.

Také bakalářskou diplomovou či oborovou práci je nutné odevzdat fyzicky na sekretariát katedry a po udělení zápočtu vedoucím také do Archivu závěrečné práce v ISu (viz Studijní příručku Ústavu religionistiky FF MU) nejpozději měsíc před termínem obhajoby.

Další podrobnosti státní závěrečné zkoušky určuje Studijní a zkušební řád MU a Studijní příručka oboru religionistika, zveřejněná na stránkách Ústavu religionistiky FF MU.

Průběh zkoušky

Státní závěrečná zkouška z religionistiky má ústní podobu a probíhá před komisí, která je nejméně tříčlenná. Zkouška sestává ze dvou samostatně hodnocených celků:

 • obhajoba bakalářské diplomové práce / rozprava k bakalářské oborové práci,
 • ústní zkouška z religionistiky.

Obhajoba bakalářské diplomové práce / rozprava k bakalářské oborové práci

Obhajoba bakalářské diplomové práce je zpravidla úvodní částí státní závěrečné zkoušky. Nejpozději tři dny před konáním obhajoby student (prostřednictvím Archivu závěrečné práce) obdrží posudky zpracované vedoucím práce a oponentem. Na jejich základě se může předem připravit a při obhajobě poté nahlížet do vlastních poznámek k prezentaci bakalářské práce i k námětům či výhradám obou posudků. Obhajoba sestává (1) ze stručného představení práce autorem se zaměřením na její základní teze a výsledky (asi 5 minut) a (2) ze shrnutí obou posudků, autorovy reakce na posudky a otázky v nich položené a závěrečné rozpravy (celkem asi 25 minut).

Bakalářská oborová práce se neobhajuje, je pouze předmětem neklasifikované rozpravy v úvodu státní závěrečné zkoušky.

Ústní zkouška

Ústní zkouška z religionistiky, která zpravidla bezprostředně navazuje na obhajobu bakalářské diplomové práce či rozpravu k bakalářské oborové práci, má tři části:

 • obecná a aplikovaná religionistika,
 • východní náboženské tradice,
 • západní náboženské tradice.
Student si nejdříve vylosuje jeden tematický okruh z obecné a aplikované religionistiky, jeden okruh z východních náboženských tradic a jeden okruh ze západních náboženských tradic. V rámci každého z vylosovaných okruhů komise položí konkrétní otázku. Posléze má student nárok na patnáctiminutovou přípravu. Za tímto účelem dostane čisté archy papíru s razítkem Ústavu religionistiky FF MU, které se po zkoušce zakládají do protokolu. Odpovídat na zadané otázky může student v libovolném pořadí.

Ústní zkouška je hodnocena souborně, v případě neúspěchu se opakuje v plném rozsahu.

Obecná a aplikovaná religionistika

Bakalářské předměty pokrývající téma

Základní bakalářské předměty

 • RLA01 Úvod do religionistiky
 • RLKA01 Úvod do religionistiky
 • RLA12 Dějiny religionistiky
 • RLKA12 Dějiny religionistiky
 • RLB312 Proseminář k Dějinám religionistiky
 • RLKB312 Proseminář k Dějinám religionistiky

Rozšiřující bakalářské předměty

 • RLB21 Náboženství a politika
 • RLB29 Srovnávací religionistika
 • RLB30 Geografie náboženství
 • RLB31 Sociologie náboženství
 • RLB32 Psychologie náboženství
 • RLB33 Antropologie náboženství
 • RLB73 Multikulturní a multireligiózní výchova
 • RLB79 Aplikovaná a angažovaná religionistika

Základní studijní literatura

Povinná literatura

Horyna, Břetislav, Úvod do religionistiky, (Rubikon 2), Praha: Oikúmené 1994.

Horyna, Břetislav – Helena Pavlincová (eds.), Dějiny religionistiky: Antologie, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2001.

Paden, William E., Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací, (Religionistika 11), Brno: Masarykova univerzita 2002.

Waardenburg, Jacques, Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky, (Religionistika 2), Brno: Masarykova univerzita – Georgetown 1997.

Doporučená obecná literatura

Slovníky a antologie

Braun, Willi – Russel McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London: Cassell 2000.

Cancik, Hubert – Burkhard Gladigow – Matthias Laubscher / Karl-Heinz Kohl (eds.), Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe I-V, Stuttgart: W. Kohlhammer 1988-2001.

Figl, Johann (ed.), Handbuch Religionswissenschaft: Religionen und ihre zentrale Themen, Innsbruck: Tyrolia – Götingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2003.

Horyna, Břetislav – Helena Pavlincová (eds.), Dějiny religionistiky: Antologie, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2001.

Smith, Jonathan Z. (ed.), The HarperCollins Dictionary of Religion, San Francisco: HarperSanFrancisco 1995.

Sutcliffe, Steven J. (ed.), What is Religious Studies? A Reader in Disciplinary Formation, London: Equinox 2008 (v tisku).

Taylor, Mark C. (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago – London: University of Chicago Press 1998.

Obecná pojednání

Eliade, Mircea, Pojednání o dějinách náboženství, (Logos 9), Praha: Argo 2004.

Geertz, Clifford, Interpretace kultur: Vybrané eseje, Praha: Sociologické nakladatelství 2000.

Heller, Jan – Milan Mrázek, Nástin religionistiky: Uvedení do vědy o náboženstvích, Praha: Kalich 22004 (1. vyd. Praha: ÚCN – Kalich 1988).

Horyna, Břetislav, Úvod do religionistiky, (Rubikon 2), Praha: Oikúmené 1994.

Kippenberg, Hans G. – Kocku von Stuckrad, Einführung in die Religionswissenschaft, München: C. H. Beck 2003.

Komorovský, Ján, Religionistika: Veda o náboženstvách sveta a jej pomocné disciplíny, Bratislava: Univerzita Komenského 1994.

Michaels, Axel, Klassiker der Religionswissenschaft: Von Friedrich Schleiermacher bis Mircea Eliade, München: C. H. Beck 1997.

Paden, William E., Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací, (Religionistika 11), Brno: Masarykova univerzita 2002.

Whaling, Frank (ed.), Theory and Method in Religious Studies: Contemporary Approaches to the Study of Religion, Berlin: Mouton de Gruyter 1995.

Waardenburg, Jacques, Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky, (Religionistika 2), Brno: Masarykova univerzita – Georgetown 1997.

Tematické okruhy

1) Vědecké studium náboženství

 • religionistika jako věda
 • vědecký přístup k náboženství
 • substanciální definice náboženství
 • funkcionální definice náboženství
 • symbolické definice náboženství
Literatura:

Eliade, Mircea, Posvátné a profánní, Praha: Česká křesťanská akademie 1994.

Geertz, Clifford, „Náboženství jako kulturní systém“, in: Clifford Geertz, Interpretace kultur: Vybrané eseje, Praha: Sociologické nakladatelství 2000, s. 103-145.

Horyna, Břetislav, „Kulturní věda – další dilema religionistiky“, Religio: Revue pro religionistiku 15/1, 2007, s. 3-28.

Horyna, Břetislav, „Finalizace religionistiky: Problematika vnějších determinant rozvoje vědecké teorie“, Religio: Revue pro religionistiku 16/1, 2008, s. 5-32.

Nešpor, Zdeněk R. – Dušan Lužný, Sociologie náboženství, Praha: Portál 2007.

Paden, William E., Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací, (Religionistika 11), Brno: Masarykova univerzita 2002.

Waardenburg, Jacques, „Náboženství a výzkum náboženství“, in: Jacques Waardenburg, Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky, (Religionistika 2), Brno: Masarykova univerzita – Georgetown 1997, s. 10-39.

2) Religionistika a teologie

 • podíl teologie na vzniku religionistiky
 • náboženská a vědecká interpretace náboženství
 • rozdíly v pojetí náboženství v religionistice a teologii
 • teologie jako předmět studia religionistiky
Literatura:

Funda, Otakar A., „Rozdíl mezi teologem a religionistou“, Religio: Revue pro religionistiku 1/2, 1993, s. 177-179.

Heller, Jan – Milan Mrázek, Nástin religionistiky: Uvedení do vědy o náboženstvích, Praha: Kalich 22004 (1. vyd. Praha: ÚCN – Kalich 1988).

Horyna, Břetislav, „Religionistika a theologie“, in: Břetislav Horyna, Úvod do religionistiky, (Rubikon 2), Praha: Oikúmené 1994, s. 114-123.

Horyna, Břetislav – Helena Pavlincová, „Vztah religionistiky a teologie“, in: Břetislav Horyna – Helena Pavlincová (eds.), Dějiny religionistiky: Antologie, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2001, s. 54-59.

Paden, William E., Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací, (Religionistika 11), Brno: Masarykova univerzita 2002.

Skalický, Karel, Po stopách neznámého Boha, Svitavy: Trinitas 32003 (1. vyd. Po stopách neznámého Boha: Náboženství a Bůh v novodobém religionistickém bádání, Praha: Aula 1994).

Skalický, Karel, V zápase s posvátnem: Náboženství v religionistickém bádání, (Cogitatio religionis 2), Brno: Centru pro studium demokracie a kultury 2005.

Štampach, Odilo Ivan, „Může být teolog religionistou?“, Religio: Revue pro religionistiku 1/2, 1993, s. 180-182.

Štampach, Odilo Ivan, Náboženství v dialogu: Kritické studie na pomezí religionistiky a teologie, Praha: Portál 1998.

Werner, Karel, „K metodologii studia náboženství se zvláštním ohledem na roli filozofie náboženství a na postavení teologie“, Religio: Revue pro religionistiku 1/1, 1993, s. 7-26

3) Magie, dynamismus, totemismus, animismus

 • magie (J. G. Frazer, B. Malinowski, E. E. Evans Pritchard, C. Lévi-Strauss)
 • dynamismus, pojem mana (R. R. Marett)
 • totemismus (C. Lévi-Strauss)
 • animismus (E. B. Tylor)
Literatura:

Frazer, James George, Zlatá ratolest, Praha: Mladá fronta 21994 (1. vyd. 1977).

Kanovský, Martin, Kultúrna a sociálna antropológia: Osobnosti a teórie, (Anthropos 2), Bratislava: Chronos 2004.

Lévi-Strauss, Claude, Myšlení přírodních národů, Praha: Dauphin 21996 (1. vyd. Praha: Československý spisovatel 1971).

Lévi-Strauss, Claude, Totemizmus, Bratislava: Chronos 1998.

Lévi-Strauss, Claude, Totemismus dnes, Praha: Dauphin 2001.

Malinowski, Bronislaw, Sex a represe v divošské společnosti, Praha: Sociologické nakladatelství 2007.

Soukup, Václav, Dějiny sociální a kulturní antropologie, Praha: Karolinum 21996 (1. vyd. 1993).

Soukup, Václav, Přehled antropologických teorií kultury, Praha: Portál 2000.

4) Nadlidské bytosti v náboženstvích

 • typologie nadlidských bytostí (héroové, démoni, bohové)
 • problematika teistických a neteistických náboženství (karmanová náboženství)
 • démonismus, polyteismus, monoteismus
 • exkluzivní a inkluzivní monoteismus
 • henoteismus a monolatrie
Literatura:

Heller, Jan – Milan Mrázek, Nástin religionistiky: Uvedení do vědy o náboženstvích, Praha: Kalich 22004 (1. vyd. Praha: ÚCN – Kalich 1988).

Horyna, Břetislav, „Monoteismus: Krátké dějiny jedinobožství“, in: Helena Pavlincová – Břetislav Horyna (eds.), Judaismus, křesťanství, islám, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2003, s. 11-33.

Chlup, Radek (ed.), Bůh a bohové: Pojetí božství v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia 2004.

Paden, William E., „Gods“, in: William E. Paden, Religious Worlds: The Comparative Study of Religion, Boston: Beacon Press 21994, (1. vyd. 1988), s. 121-140.

5) Mýtus a rituál

 • základní vymezení mýtu a rituálu
 • vztah mýtu a rituálu
 • typologie mýtu a rituálu
 • mýtické pojetí času a prostoru
Literatura:

Eliade, Mircea, Mýtus o věčném návratu: Archetypy a opakování, Praha: Oikúmené 1993.

Eliade, Mircea, Pojednání o dějinách náboženství, (Logos 9), Praha: Argo 2004.

Chlup, Radek, „Struktura a antistruktura: Rituál v pojetí Victora Turnera I-II“, Religio: Revue pro religionistiku 13/1-2, 2005, s. 3-28, 179-197.

Lévi-Strauss, Claude, Mýtus a význam, Bratislava: Archa 1993.

Lévi-Strauss, Claude, Štrukturálna antropológia I-II, Bratislava: Kalligram 2000.

Lévi-Strauss, Claude, Strukturální antropologie I-II, (Capricorn 18-19), Praha: Argo 2006-2007.

Paden, William E., „Myth“, „Ritual and Time“, in: William E. Paden, Religious Worlds: The Comparative Study of Religion, Boston: Beacon Press 21994, (1. vyd. 1988), s. 69-92, 93-120.

Turner, Victor, Průběh rituálu, Brno: Computer Press 2004.

Van Gennep, Arnold, Přechodové rituály: Systematické studium rituálů, (Mythologie 1), Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997.

6) Sakrální a profánní

 • sakrální a profánní jako religionistické kategorie
 • hierofanie
 • kritika koncepce posvátna
Literatura:

Eliade, Mircea, Posvátné a profánní, Praha: Česká křesťanská akademie 1994.

Otto, Rudolf, Posvátno: Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě, Praha: Vyšehrad 1998

Paden, William E., Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací, (Religionistika 11), Brno: Masarykova univerzita 2002.

Webrová, Helena (ed.), O posvátnu: Kolokvium Praha 26.-27.10. 1992, (Sborníky ČKA 8), Praha: Česká křesťanská akademie 1993.

7) Teorie vzniku a vývoje náboženství

 • důvody hledání prvotní formy náboženství
 • degenerativní hypotéza a její kritika (W. Schmidt)
 • evoluční teorie vzniku náboženství a jejich kritika
 • responzivní hypotéza a její kritika (J. Heller)
 • náboženství jako kompenzátor
Literatura:

Heller, Jan – Milan Mrázek, Nástin religionistiky: Uvedení do vědy o náboženstvích, Praha: Kalich 22004 (1. vyd. Praha: ÚCN – Kalich 1988).

Horyna, Břetislav, „Religionistické teorie vzniku a vývoje náboženství“, in: Břetislav Horyna, Úvod do religionistiky, (Rubikon 2), Praha: Oikúmené 1994, s. 30-53.

Skalický, Karel, V zápase s posvátnem: Náboženství v religionistickém bádání, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2005.

Nešpor, Zdeněk R. – Dušan Lužný, Sociologie náboženství, Praha: Portál 2007.

8) Typologie náboženství

 • evolucionistické typologie náboženství
 • fenomenologické typologie náboženství
 • náboženství etického zlomu
 • kritický rozbor vybrané typologie náboženských systémů
Literatura:

Heller, Jan – Milan Mrázek, Nástin religionistiky: Uvedení do vědy o náboženstvích, Praha: Kalich 22004 (1. vyd. Praha: ÚCN – Kalich 1988).

Horyna, Břetislav, „Religionistické teorie vzniku a vývoje náboženství“, in: Břetislav Horyna, Úvod do religionistiky, (Rubikon 2), Praha: Oikúmené 1994, s. 30-53.

Pertold, Otakar, Základy všeobecné vědy náboženské, Kladno: J. Šnajdr 1920.

Václavík, David, Sociologie nových náboženských hnutí, (Proměny náboženství 5), Brno: Masarykova univerzita – Praha: Malvern 2007.

Weber, Max, „,Objektivita‘ sociálněvědního a sociálněpolitického poznání“, in: Max Weber, Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 1998, s. 39-57.

9) Historická religionistika

 • náboženství v historické perspektivě
 • základní metody historické religionistiky
 • hlavní představitelé
Literatura:

Horyna, Břetislav, „Historická religionistika“, in: Břetislav Horyna, Úvod do religionistiky, (Rubikon 2), Praha: Oikúmené 1994, s. 59-69.

Paden, William E., Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací, (Religionistika 11), Brno: Masarykova univerzita 2002.

Waardenburg, Jacques, „Historické zkoumání“, in: Jacques Waardenburg, Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky, (Religionistika 2), Brno: Masarykova univerzita – Georgetown 1997, s. 40-59.

10) Srovnávací religionistika

 • náboženství v komparativní perspektivě
 • základní metody komparativní religionistiky
 • hlavní představitelé
Literatura:

Antalík, Dalibor, Jak srovnávat nesrovnatelné: Strategie mezináboženské komparace, Praha: Oikúmené 2005.

Horyna, Břetislav, „Srovnávací religionistika“, in: Břetislav Horyna, Úvod do religionistiky, (Rubikon 2), Praha: Oikúmené 1994, s. 69-76.

Horyna, Břetislav – Helena Pavlincová (eds.), Dějiny religionistiky: Antologie, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2001.

Paden, William E., „Srovnávací perspektiva v religionistice“, in: William E. Paden, Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací, (Religionistika 11), Brno: Masarykova univerzita 2002, s. 81-99.

Paden, William E., Religious Worlds: The Comparative Study of Religion, Boston: Beacon Press 21994, (1. vyd. 1988).

Waardenburg, Jacques, „Srovnávací výzkum“, in: Jacques Waardenburg, Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky, (Religionistika 2), Brno: Masarykova univerzita – Georgetown 1997, s. 60-77.

11) Hermeneutická religionistika

 • náboženství v hermeneutické perspektivě
 • základní metody hermeneutické religionistiky
 • hlavní představitelé
Literatura:

Gebelt, Jiří, „Aplikovaná hermeneutika Jacquesa Waardenburga: Sémantický a fenomenologický výzkum náboženství“, Religio: Revue pro religionistiku 12/1, 2004, s. 5-26.

Grondin, Jean, Úvod do hermeneutiky, Praha: Oikúmené 1997.

Horyna, Břetislav, „Exkurs: Hermeneutická religionistika“, in: Břetislav Horyna, Úvod do religionistiky, (Rubikon 2), Praha: Oikúmené 1994, s. 87-94.

Horyna, Břetislav – Helena Pavlincová (eds.), Dějiny religionistiky: Antologie, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2001.

Paden, William E., Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací, (Religionistika 11), Brno: Masarykova univerzita 2002.

Sládek, Ondřej, „Hermeneutická imaginace Mircei Eliada“, Religio: Revue pro religionistiku 14/2, 2006, s. 147-172.

Waardenburg, Jacques, „Výzkum aplikované hermeneutiky“, in: Jacques Waardenburg, Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky, (Religionistika 2), Brno: Masarykova univerzita – Georgetown 1997, s. 108-133.

12) Fenomenologie náboženství

 • náboženství ve fenomenologické perspektivě
 • základní metody fenomenologické religionistiky
 • hlavní představitelé
Literatura:

Blecha, Ivan, Proměny fenomenologie: Úvod do Husserlovy filozofie, Praha: Triton 2007.

Gebelt, Jiří, „Aplikovaná hermeneutika Jacquesa Waardenburga: Sémantický a fenomenologický výzkum náboženství“, Religio: Revue pro religionistiku 12/1, 2004, s. 5-26.

Horyna, Břetislav, „Fenomenologie náboženství“, in: Břetislav Horyna, Úvod do religionistiky, (Rubikon 2), Praha: Oikúmené 1994, s. 95-113.

Horyna, Břetislav – Helena Pavlincová (eds.), Dějiny religionistiky: Antologie, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2001.

Paden, William E., Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací, (Religionistika 11), Brno: Masarykova univerzita 2002.

Schaeffler, Richard, Filosofie náboženství, Praha: Academia 2003.

13) Mircea Eliade a totální hermeneutika

 • základní východiska totální hermeneutiky
 • koncept hierofanie
 • kritika Eliadeho v současné religionistice
Literatura:

Antalík, Dalibor, „Mircea Eliade a tzv. totální komparace“, in: Dalibor Antalík, Jak srovnávat nesrovnatelné: Strategie mezináboženské komparace, Praha: Oikúmené 2005, s. 91-102.

Eliade, Mircea, Mýtus o věčném návratu, Praha: Oikúmené 1993.

Eliade, Mircea, Pojednání o dějinách náboženství, (Logos 9), Praha: Argo 2004.

Horyna, Břetislav – Helena Pavlincová (eds.), Dějiny religionistiky: Antologie, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2001, s. 139-147.

Paden, William E., Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací, (Religionistika 11), Brno: Masarykova univerzita 2002.

Sládek, Ondřej, „Hermeneutická imaginace Mircei Eliada“, Religio: Revue pro religionistiku 14/2, 2006, s. 147-172.

14) Klasická antropologie náboženství

 • základní problémy antropologie náboženství v 19. století a v 1. polovině 20. století
 • základní charakteristiky a představitelé evolucionismu
 • základní charakteristiky a představitelé difusionismu
 • základní charakteristiky a představitelé funkcionalismu
Literatura:

Bowie, Fiona, Antropologie náboženství, Praha: Portál 2008.

Frazer, James George, Zlatá ratolest, Praha: Mladá fronta 21994 (1. vyd. 1977).

Horyna, Břetislav – Helena Pavlincová (eds.), Dějiny religionistiky: Antologie, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2001.

Kanovský, Martin, Kultúrna a sociálna antropológia: Osobnosti a teórie, (Anthropos 2), Bratislava: Chronos 2004.

Lévy-Bruhl, Lucien, Myšlení člověka primitivního, (Capricorn 2), Praha: Argo 1999.

Malinowski, Bronislaw, Sex a represe v divošské společnosti, Praha: Sociologické nakladatelství 2007.

Soukup, Václav, Dějiny sociální a kulturní antropologie, Praha: Karolinum 21996 (1. vyd. 1993).

Soukup, Václav, Přehled antropologických teorií kultury, Praha: Portál 2000.

15) Soudobá antropologie náboženství

 • základní problémy antropologie náboženství v 2. polovině 20. století.
 • základní charakteristiky a představitelé symbolické antropologie
 • základní charakteristiky a představitelé kognitivní antropologie
 • základní charakteristiky a představitelé strukturální antropologie
Literatura:

Bowie, Fiona, Antropologie náboženství, Praha: Portál 2008.

Geertz, Clifford, Interpretace kultur: Vybrané eseje, Praha: Sociologické nakladatelství 2000.

Horyna, Břetislav – Helena Pavlincová (eds.), Dějiny religionistiky: Antologie, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2001.

Kanovský, Martin, Kultúrna a sociálna antropológia: Osobnosti a teórie, (Anthropos 2), Bratislava: Chronos 2004.

Lévi-Strauss, Claude, Myšlení přírodních národů, Praha: Dauphin 21996 (1. vyd. Praha: Československý spisovatel 1971).

Lévi-Strauss, Claude, Štrukturálna antropológia I-II, Bratislava: Kalligram 2000.

Lévi-Strauss, Claude, Strukturální antropologie I-II, (Capricorn 18-19), Praha: Argo 2006-2007.

Soukup, Václav, Dějiny sociální a kulturní antropologie, Praha: Karolinum 21996 (1. vyd. 1993).

Soukup, Václav, Přehled antropologických teorií kultury, Praha: Portál 2000.

Turner, Victor, Průběh rituálu, Brno: Computer Press 2004.

Whitehouse, Harvey, "Teorie dvou modů náboženskosti", Religio: Revue pro religionistiku 17/2, 2009, 209-230.

16) Klasická sociologie náboženství (M. Weber, É. Durkheim)

 • Weberovo pojetí náboženství
 • protestantská etika
 • typologie náboženských skupin u Webera
 • Durkheimovo pojetí náboženství
 • náboženství a sociální koheze
Literatura:

Durkheim, Émile, Elementární formy náboženského života: Systém totemismu v Austrálii, Praha: Oikúmené 2002.

Halbwachs, Maurice, Pôvod náboženského vedomia podľa E. Durkheima, (Čas snov 2), Bratislava: Chronos 1997.

Nešpor, Zdeněk R. – Dušan Lužný, Sociologie náboženství, Praha: Portál 2007

Weber, Max, Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 1998.

Weber, Max, Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998.

17) Soudobá sociologie náboženství (P. L. Berger, T. Luckmann)

 • sociální konstrukce reality a role náboženství
 • sekularizační teze a její následná kritika
 • neviditelné náboženství
Literatura:

Berger, Peter L., Vzdálená sláva: Hledání víry ve věku lehkověrnosti, Brno: Barrister & Principal – Centrum pro studium demokracie a kultury 1997.

Berger, Peter L. – Thomas Luckmann, Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1999.

Lužný, Dušan, Náboženství a moderní společnost: Sociologické teorie modernizace a sekularizace, (Religionistika 6), Brno: Masarykova univerzita 1999.

Nešpor, Zdeněk R. – Dušan Lužný, Sociologie náboženství, Praha: Portál 2007

18) Psychologie náboženství

 • typy náboženské zkušenosti
 • interpretace náboženství v hlubinné psychologii
 • změněné stavy vědomí
Literatura:

Holms, Nils, Úvod do psychologie náboženství, Praha: Portál 1993.

James, William, Druhy náboženské zkušenosti, (Výhledy 4), Praha: Melantrich 1930.

Paden, William E., „Jaká duše, takoví bohové“, in: William E. Paden, Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací, (Religionistika 11), Brno: Masarykova univerzita 2002, s. 63-80.

Skalický, Karel, V zápase s posvátnem: Náboženství v religionistickém bádání, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2005.

Stevens, Anthony, Jung, Praha: Argo 1996.

Storr, Anthony, Freud, Praha: Argo 1996.

Stríženec, Michal, Psychológia náboženstva, Bratislava: Veda 1996.

19) Geografie náboženství a ekologie náboženství

 • geografický faktor v náboženství
 • ekologie náboženství
 • náboženská topografie
Literatura:

Gojda, Martin, Archeologie krajiny: Vývoj archetypů kulturní krajiny, Praha: Academia 2000.

Matlovič, René, Geografia relígií: Náčrt problematiky, Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity 2001.

Norberg-Schulz, Christian, Genius loci: K fenomenologii architektury, Praha: Odeon 1994.

Park, Chris C., Sacred Worlds: An Introduction to Geography and Religion, London: Routledge 1994.

Smart, Ninian, Atlas of the World’s Religions, Oxford: Oxford University Press 1999.

Wilson, Colin, Místa, kde se lidé setkávají s bohy: Historický atlas, Praha: Knižní klub – Balios 1998.

20) Institucionalizace religionistiky

 • počátky religionistiky jako vědecké a akademické disciplíny
 • první religionistická pracoviště
 • vznik a vývoj mezinárodních religionistických organizací (IAHR, EASR)
 • hlavní religionistická periodika
Literatura:

Stránky IAHR.

Stránky EASR.

Horyna, Břetislav – Helena Pavlincová, „Nástin dějin religionistiky“, in: Břetislav Horyna – Helena Pavlincová (eds.), Dějiny religionistiky: Antologie, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2001, s. 7-76.

Horyna, Břetislav, „Finalizace religionistiky: Problematika vnějších determinant rozvoje vědecké teorie“, Religio: Revue pro religionistiku 16/1, 2008, 5-32.

Heller, Jan – Milan Mrázek, Nástin religionistiky: Uvedení do vědy o náboženstvích, Praha: Kalich 22004 (1. vyd. Praha: ÚCN – Kalich 1988).

21) Aplikovaná a angažovaná religionistika

 • role religionistiky v současné společnosti
 • možnosti religionistiky v mezináboženském dialogu
 • meze a možnosti aplikované religionistiky
 • multikulturalismus jako religionistický problém
Literatura:

Barša, Pavel, „Multikulturalismus a liberální politická teorie“, Politologický časopis 3/2, 1996, s. 163-177.

Doležalová, Iva – Luther H. Martin – Dalibor Papoušek (eds.), The Academic Study of Religion during the Cold War: East and West, (Toronto Studies in Religion 27), New York – Bern: Peter Lang 2001.

Huntington, Samuel P., Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu, Praha: Rybka 2001.

Taylor, Charles, Zkoumání politiky uznání: Multikulturalismus, Praha: Epocha – Filosofický ústav AV ČR 22004 (1. vyd. Multikulturalismus: Zkoumání politiky uznání, [Filosofie a sociální vědy 11], Praha: Filosofia, 2001).

22) Hlavní představitelé současné světové religionistiky

 • základní otázky současné religionistiky
 • nové přístupy v současné religionistice
 • Jonathan Z. Smith
 • Hans G. Kippenberg
 • Donald Wiebe
 • Russell T. McCutcheon
Literatura:

Doležalová, Iva, „Jonathan Z. Smith a diskuse o počátcích křesťanství“, Religio: Revue pro religionistiku 5/1 1997, s. 63-69.

Horyna, Břetislav – Helena Pavlincová, „Nástin dějin religionistiky“, in: Břetislav Horyna – Helena Pavlincová (eds.), Dějiny religionistiky: Antologie, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2001, s. 7-76.

Horyna, Břetislav, „Kulturní věda – další dilema religionistiky“, Religio: Revue pro religionistiku 15/1, 2007, s. 3-28.

Horyna, Břetislav, „Finalizace religionistiky: Problematika vnějších determinant rozvoje vědecké teorie“, Religio: Revue pro religionistiku 16/1, 2008, 5-32.

Kippenberg, Hans G. – Kocku von Stuckrad, Einführung in die Religionswissenschaft, München: C. H. Beck 2003.

McCutcheon, Russell T., Manufacturing Religion: The Discourse on Sui Generis Religion and the Politics of Nostalgia, Oxford – New York: Oxford University Press 1997.

McCutcheon, Russell T., The Discipline of Religion: Structure, Meaning, Rhetoric, London: Routledge 2003.

Smith, Jonathan Z., Imagining Religion: From Babylon to Jonestown, Chicago: University of Chicago Press 1982.

Smith, Jonathan Z., Relating Religion: Essays in the Study of Religion, Chicago: University of Chicago Press 2004.

Wiebe, Donald, The Politics of Religious Studies: The Continuing Conflict with Theology in the Academy, New York: Palgrave 2000.

23) Česká religionistika a její hlavní představitelé

 • ustavování české religionistiky
 • religionistická pracoviště v České republice
 • Česká společnost pro religionistiku a její proměny
 • vztah religionistiky a teologie v českém prostředí
Literatura:

Horyna, Břetislav, Úvod do religionistiky, (Rubikon 2), Praha: Oikúmené 1994, s. 124-127.

Horyna, Břetislav – Helena Pavlincová, „Dějiny české religionistiky“, in: Břetislav Horyna – Helena Pavlincová (eds.), Dějiny religionistiky: Antologie, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2001, s. 60-72.

Štampach, Odilo Ivan, Náboženství v dialogu: Kritické studie na pomezí religionistiky a teologie, Praha: Portál 1998.

Internetové stránky České společnosti pro religionistiku.

Východní náboženské tradice

Hinduismus, džinismus, sikhismus

Bakalářské předměty pokrývající téma

Základní bakalářské předměty
 • RLB28 Hinduismus
Rozšiřující bakalářské předměty
 • RLB19 Stará indoíránská náboženství
 • RLB241 Moderní hinduistický reformismus

Základní studijní literatura

Povinná literatura

Brockington, John L., The Sacred Thread: A Short History of Hinduism, New Delhi: Oxford University Press 22000.

Knipe, David M., Hinduismus: Experimenty s posvátnem, (Náboženské tradice světa 4), Praha: Prostor 1997.

Michaels, Axel, Hinduism: Past and Present, Princeton: Princeton University Press 32004.

Strnad, Jaroslav – Jan Filipský – Jaroslav Holman – Stanislava Vavroušková, Dějiny Indie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003, s. 168-191 ,301-319, 364-370, 495-506.

Zbavitel, Dušan (ed.), Bozi, bráhmani a lidé: Čtyři tisíciletí hinduismu, Praha: Nakladatelství ČSAV 1964.

Doporučená obecná literatura
Slovníky a atlasy

Filipský, Jan, Encyklopedie indické mytologie: Postavy indických bájí a letopisů, Praha: Libri 22007 (1. vyd. 1998).

Johnson, Cordon, Svět Indie: Indie, Pákistán, Nepál, Bhútán, Bangladéš a Šrí Lanka: Kulturní atlas, Praha: Knižní klub – Balios 1998.

Lexikon východní moudrosti: Buddhismus, hinduismus, taoismus, zen, Olomouc: Votobia – Praha: Victoria Publishing 1996.

Werner, Karel, Malá encyklopedie hinduismu, Praha: Atlantis 1996.

Obecná pojednání

Deák, Dušan, Indickí svätci medzi minulosťou a prítomnosťou: Hľadanie hinduistov a muslimov v Južnej Ázii, Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2010, s. 22-94.

Fárek, Martin, „Hinduismus – reálné náboženství, nebo konstrukt koloniální vědy?“, Religio: Revue pro religionistiku 14/2, 2006, s. 227-242.

Krása, Miloslav – Dagmar Marková – Dušan Zbavitel, Indie a Indové od dávnověku k dnešku, Praha: Vyšehrad 1997.

Küng, Hans – Heinrich von Stietencron, Křesťanství a hinduismus: Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1997.

Marková, Dagmar, Hrdinky Kámasútry: Historie indické ženy, Praha: Dar Ibn Rushd 1998.

Miltner, Vladimír, Indie má jméno Bhárat aneb Úvod do historie bytí a vědomí indické společnosti, Praha: Panorama 1978.

Miltner, Vladimír, Krišna a Osm pečetí, Praha: DharmaGaia 1994.

Ondračka, Lubomír (ed.), Mé zlaté Bengálsko: Studie k bengálskému náboženství a kultuře věnované Haně Preinhaelterové k jejím sedmdesátinám, Praha: FF UK a ExOriente 2008.

Preinhaelterová, Hana, Ó Matko Lakšmí, dej mi dar: Magické obřady bengálských žen, Praha: DharmaGaia 2007.

Vacek, Jaroslav – Dušan Zbavitel, Průvodce dějinami staroindické literatury, Třebíč: Arca JiMfa 1996.

Vavroušková, Stanislava (ed.), Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii: Tradice a současnost, Praha: Orientální ústav AV ČR 2005.

Zbavitel, Dušan, Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, Praha: DharmaGaia 1993.

Zbavitel, Dušan (ed.), Moudrost a umění starých Indů, Praha: Odeon 1971.

Zbavitel, Dušan, Otazníky starověké Indie,Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997.

Požadovaná znalost pramenů

Bhagavadgíta

Bhagavadgíta neboli Zpěv Vznešeného, přel. Jan Filipský a Jaroslav Vacek, Praha: Votobia 22000 (1. vyd. Praha: Odeon 1976) = „Bhagavadgíta neboli Zpěv vznešeného“, přel. Jan Filipský a Jaroslav Vacek, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství I: Hinduismus, Praha: Argo 2007, s. 91-167.

Bhagavadgíta aneb Zpěvy o Vznešeném, přel. Svetislav Kostič, Praha: Santóš 1998.

Upanišady

Upanišady, přel. Dušan Zbavitel, Praha: DharmaGaia 2004.

Védské sanhity a bráhmany

Filipský, Jan, „Védská doba“, in: Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997, s. 237-257 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982, s. 189-209).

Védské hymny, přel. Oldřich Friš, (Prameny hinduismu 1), Praha: DharmaGaia 32000 (1. vyd. Praha: Symposion 1947).

„Z komentářů bráhman“, přel. Eliška Merhautová, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství I: Hinduismus, Praha: Argo 2007, s. 28-33.

„Z védských sanhit“, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství I: Hinduismus, Praha: Argo 2007, s. 10-27.

Příběhy z purán a eposů

„Mahábhárata“, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství I: Hinduismus, Praha: Argo 2007, s. 77-90.

„Purány“, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství I: Hinduismus, Praha: Argo 2007, s. 169-186.

„Purány“, přel. Eliška Merhautová, in: Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997, s. 276-297 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982, s. 227-246).

Zbavitel, Dušan et al., Bohové s lotosovýma očima: Hinduistické mýty v indické literatuře tří tisíciletí, Praha: Vyšehrad 21997 (1. vyd. 1986).

Dharmašástry

„Mánavadharmašástra“, přel. Dušan Zbavitel, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství I: Hinduismus, Praha: Argo 2007, s. 60-72.

Jógová literatura

„Šivasanhitá“, přel. Dušan Zbavitel, in: Dušan Zbavitel, Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, Praha: DharmaGaia 1993, s. 112-115.

Vivékánanda, Svámí, „Šest lekcí o rádžajóze“, přel. Dušan Zbavitel, in: Dušan Zbavitel, Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, Praha: DharmaGaia 1993, s. 116-128.

Komentářová filozofická literatura

„Rámanudžův komentář k Bhagavadgítě”, přel. Jaroslav Vacek, in: Bhagavadgíta neboli Zpěv Vznešeného, Praha: Votobia 22000, s. 99-122 (1. vyd. Praha: Odeon 1976, s. 101-124).

„Šankarův komentář k Bhagavadgítě”, přel. Jaroslav Vacek, in: Bhagavadgíta neboli Zpěv Vznešeného, Praha: Votobia 22000, s. 123-133 (1. vyd. Praha: Odeon 1976, s. 125-135).

Džinistická literatura

Merhautová, Eliška, „Džinismus“, in: Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997, s. 315-325 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982, s. 263-272).

Tematické okruhy

1) Protoindická (harappská) a védská doba, védské náboženství
 • náboženství harappské kultury
 • védská literatura a role bráhmanů
 • charakter védské religiozity
Prameny:

Filipský, Jan, „Védská doba“, in: Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997, s. 237-257 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982, 189-209).

Upanišady, přel. Dušan Zbavitel, Praha: DharmaGaia 2004.

Védské hymny, přel. Oldřich Friš, (Prameny hinduismu 1), Praha: DharmaGaia 32000 (1. vyd. Praha: Symposion 1947).

„Védy“, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství I: Hinduismus, Praha: Argo 2007, s. 9-58.

Literatura:

Brockington, John L., The Sacred Thread: A Short History of Hinduism, New Delhi: Oxford University Press 22000, s. 1-50.

Friš, Oldřich, „O védské literatuře“, in: Védské hymny, přel. Oldřich Friš, (Prameny hinduismu 1), Praha: DharmaGaia 32000, s. 11-20.

Knipe, David M., Hinduismus: Experimenty s posvátnem, (Náboženské tradice světa 4), Praha: Prostor 1997, s. 27-68.

Vavroušek, Petr, „K védské literatuře, mytologii a kultu“, in: Védské hymny, přel. Oldřich Friš, (Prameny hinduismu 1), Praha: DharmaGaia 32000, s. 111-177.

Zbavitel, Dušan (ed.), Bozi, bráhmani a lidé: Čtyři tisíciletí hinduismu, Praha: Nakladatelství ČSAV 1964, s. 11-42.

Zbavitel, Dušan, Otazníky starověké Indie,Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997, s. 7-61.

2) Společenské hierarchie a jejich legitimizace
 • varny a kastovní systém
 • status a role ženy v dějinách Indie
 • čandálové a dějiny sociálního vylučování
Prameny:

„Chvalozpěv na muže“, přel. Oldřich Friš, in: Zbavitel, Dušan (ed.), Základní texty východních náboženství I: Hinduismus, Praha: Argo 2007, s. 18-20.

„Chvalozpěv na muže“, přel. Jan Filipský, in: Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997, s. 245-248 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982, 197-200).

„Mánavadharmašástra“, přel. Dušan Zbavitel, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství I: Hinduismus, Praha: Argo 2007, s. 60-72.

Preinhaelterová, Hana, Ó Matko Lakšmí, dej mi dar: Magické obřady bengálských žen, Praha: DharmaGaia 2007.

Literatura:

Knipe, David M., Hinduismus: Experimenty s posvátnem, (Náboženské tradice světa 4), Praha 1997, s. 172-181.

Marková, Dagmar, Hrdinky Kámasútry: Historie indické ženy, Praha: Dar Ibn Rushd 1998.

Michaels, Axel, Hinduism: Past and Present, Princeton: Princeton University Press 32004, s. 159-200.

Miltner, Vladimír, Indie má jméno Bhárat aneb Úvod do historie bytí a vědomí indické společnosti, Praha: Panorama 1978.

Preinhaelterová, Hana, Ó Matko Lakšmí, dej mi dar: Magické obřady bengálských žen, Praha: DharmaGaia 2007.

Strnad, Jaroslav – Jan Filipský – Jaroslav Holman – Stanislava Vavroušková, Dějiny Indie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003, s. 316-319.

Zbavitel, Dušan (ed.), Bozi, bráhmani a lidé: Čtyři tisíciletí hinduismu, Praha: Nakladatelství ČSAV 1964, s. 204-217, 247-256.

3) Základní pojmy hinduismu a indická filozofie
 • šest „ortodoxních“ filozofických škol a tantrismus
 • átman/brahman, karma, znovuzrození (punardžanma)
 • čtyři cíle života a čtyři formy zbožnosti (džňána, karma, bhakti, vírja)
 • sannjása, májá
 • kosmický řád a úděl člověka
Prameny:

Bhagavadgíta neboli Zpěv Vznešeného, přel. Jan Filipský a Jaroslav Vacek, Praha: Votobia 22000 (1. vyd. Praha: Odeon 1976);

Bhagavadgíta aneb Zpěvy o Vznešeném, přel. Svetislav Kostič, Praha: Santóš 1998.

„Mánavadharmašástra“, přel. Dušan Zbavitel, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství I: Hinduismus, Praha: Argo 2007, s. 60-72.

„Purány“, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství I: Hinduismus, Praha: Argo 2007, s. 169-186.

„Rámanudžův komentář k Bhagavadgítě”, přel. Jaroslav Vacek, in: Bhagavadgíta neboli Zpěv Vznešeného, Praha: Votobia 22000, s. 99-122 (1. vyd. Praha: Odeon 1976, s. 101-124).

„Šankarův komentář k Bhagavadgítě”, přel. Jaroslav Vacek, in: Bhagavadgíta neboli Zpěv Vznešeného, Praha: Votobia 22000, s. 123-133 (1. vyd. Praha: Odeon 1976, s. 125-135).

„Šivasanhitá“, přel. Dušan Zbavitel, in: Dušan Zbavitel, Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, Praha: DharmaGaia 1993, s. 112-115.

„Žár“, přel. Jan Filipský, in: Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích,Praha: Vyšehrad 21997,s. 243 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982, s. 195).

Literatura:

Brockington, John L., The Sacred Thread: A Short History of Hinduism, New Delhi: Oxford University Press 22000, s. 29-112.

Knipe, David M., Hinduismus: Experimenty s posvátnem, (Náboženské tradice světa 4), Praha: Prostor 1997, s. 105-158.

Küng, Hans – Heinrich von Stietencron, Křesťanství a hinduismus: Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1997, s. 79-97, 117-132.

Michaels, Axel, Hinduism: Past and Present, Princeton: Princeton University Press 32004, s. 201-282.

Strnad, Jaroslav – Jan Filipský – Jaroslav Holman – Stanislava Vavroušková, Dějiny Indie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003, s. 179-191, 305-319, 364-370.

Zbavitel, Dušan (ed.), Bozi, bráhmani a lidé: Čtyři tisíciletí hinduismu, Praha: Nakladatelství ČSAV 1964, s. 32-56.

Zbavitel, Dušan, Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, Praha: DharmaGaia 1993, s. 14-77.

Zbavitel, Dušan, Otazníky staré Indie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997, s. 137-149.

4) Indická náboženství a literatura
 • psaná a ústní slovesnost v indické literatuře
 • typologie indické „náboženské“ literatury a její dějinný vývoj
 • teoretická autoritativnost versus reálná autorita v dějinách indické literatury
Prameny:

Bhagavadgíta neboli Zpěv Vznešeného, přel. Jan Filipský a Jaroslav Vacek, Praha: Votobia 22000 (1. vyd. Praha: Odeon 1976);

Bhagavadgíta aneb Zpěvy o Vznešeném, přel. Svetislav Kostič, Praha: Santóš 1998.

Filipský, Jan, „Védská doba“, in: Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997, s. 237-257 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982, s. 189-209).

Miltner, Vladimír, Mahábhárata aneb Velký boj, Praha: Albatros 1988.

„Rámanudžův komentář k Bhagavadgítě”, přel. Jaroslav Vacek, in: Bhagavadgíta neboli Zpěv Vznešeného, Praha: Votobia 22000, s. 99-122 (1. vyd. Praha: Odeon 1976, s. 101-124).

„Šankarův komentář k Bhagavadgítě”, přel. Jaroslav Vacek, in: Bhagavadgíta, neboli Zpěv Vznešeného, Praha: Votobia 22000, s. 123-133 (1. vyd. Praha: Odeon 1976, s. 125-135).

Valmíki, Rámájanam, (Nesmrtelní 34), přel. Oldřich Friš, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1957.

Valmíki, Rámájana, přel. Dušan Zbavitel, Praha: Argo 2000.

Zbavitel, Dušan, „Hinduismus“, in: Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997, s. 257-297 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982, s. 209-246).

Zbavitel, Dušan (ed.), Základní texty východních náboženství I: Hinduismus, Praha: Argo 2007.

Literatura:

Filipský, Jan, „Védská doba“, in: Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997, s. 237-257 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982, s. 189-209).

Filipský, Jan – Jaroslav Vacek, „Bhagavadgíta a její význam v indickém myšlení“, in: Bhagavadgíta neboli Zpěv Vznešeného, Praha: Votobia 22000, s. 5-30 (1. vyd. Praha: Odeon 1976, s. 7-34).

Knipe, David M., Hinduismus: Experimenty s posvátnem, (Náboženské tradice světa 4), Praha: Prostor 1997, s. 45-50, 63-68, 71-79.

„Literatura analfabetů“, in: Dušan Zbavitel, (ed.), Moudrost a umění starých Indů, Praha: Odeon 1971, s. 39-44.

Michaels, Axel, Hinduism: Past and Present, Princeton: Princeton University Press 32004, s. 47-70.

Ondračka, Lubomír, „Která Rámájana? Zamyšlení nad novou českou adaptací Rámájany“, Religio: Revue pro religionistiku 9/1, 2001, s. 79-90.

Vacek, Jaroslav – Dušan Zbavitel, Průvodce dějinami staroindické literatury, Třebíč: Arca JiMfa 1996, s. 12-72, 135-173, 394-453, 491-493.

Vavroušek, Petr, „K védské literatuře, mytologii a kultu“, in: Védské hymny, přel. Oldřich Friš, (Prameny hinduismu 1), Praha: DharmaGaia 32000, s. 111-178.

Zbavitel, Dušan, „Hinduismus“, in: Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997, s. 257-297 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982, s. 209-246).

Zbavitel, Dušan, „Předmluva“, in: Upanišady, přel. Dušan Zbavitel,Praha: DharmaGaia 2004, s. 5-16.

Zbavitel, Dušan, „Ústní tradice a písemný záznam“, in: Dušan Zbavitel, Otazníky staré Indie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997, s. 49-61.

5) Stará vyprávění (purány): příběhy o stvoření světa a životech bohů
 • purány jako literární žánr
 • koncepce avatárů, sanskrtizace a bhaktická religiozita
 • mytologický obraz světa a jeho rituální aktualizace
Prameny:

„Mánavadharmašástra“, přel. Dušan Zbavitel, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství I: Hinduismus, Praha: Argo 2007, s. 60-72.

„Purány“, přel. Eliška Merhautová, in: Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997, s. 276-297 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982, s. 227-246).

„Purány“, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství I: Hinduismus, Praha: Argo 2007, s. 169-186.

Sómadéva, Oceán příběhů: Kathásaritságaram I-II, přel. Dušan Zbavitel, Praha: Odeon 1981.

Zbavitel, Dušan et al., Bohové s lotosovýma očima: Hinduistické mýty v indické literatuře tří tisíciletí, Praha: Vyšehrad 21997 (1. vyd. 1986).

„Zlatý zárodek“, přel. Jan Filipský, in: Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997, s. 244 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982, s. 196).

Literatura:

Brockington, John L., The Sacred Thread: A Short History of Hinduism, New Delhi: Oxford University Press 22000, s. 51-73.

Knipe, David M., Hinduismus: Experimenty s posvátnem, (Náboženské tradice světa 4), Praha: Prostor 1997, s. 69-95.

Küng, Hans – einrich von Stietencron, Křesťanství a hinduismus: Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1997, s. 79-97, 155-176.

Michaels, Axel, Hinduism: Past and Present, Princeton: Princeton University Press 32004, s. 201-225, 252-258, 283-314.

Vacek, Jaroslav – Dušan Zbavitel, Průvodce dějinami staroindické literatury, Třebíč: Arca JiMfa 1996, s. 422-438, 491-493.

Zbavitel, Dušan et al., Bohové s lotosovýma očima: Hinduistické mýty v indické literatuře tří tisíciletí, Praha: Vyšehrad 21997 (1. vyd. 1986).

Zbavitel, Dušan (ed.), Bozi, bráhmani a lidé: Čtyři tisíciletí hinduismu, Praha: Nakladatelství ČSAV 1964, s. 102-123, 150-161, 241-243.

Zbavitel, Dušan, Otazníky staré Indie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997, s. 101-115.

6) Dominantní tradice indické religiozity
 • šivaismus
 • višnuismus
 • šaktismus
 • tantrismus a asketická hnutí
Prameny:

Bhagavadgíta neboli Zpěv Vznešeného, přel. Jan Filipský a Jaroslav Vacek, Praha: Votobia 22000 (1. vyd. Praha: Odeon 1976);

Bhagavadgíta aneb Zpěvy o Vznešeném, přel. Svetislav Kostič, Praha: Santóš 1998.

„Mahábhárata“, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství I: Hinduismus, Praha: Argo 2007, s. 77-90.

Miltner, Vladimír, Krišna a Osm pečetí, Praha: DharmaGaia 1994.

„Purány“, přel. Eliška Merhautová, in: Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997, s. 276-297 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982, s. 227-246).

„Purány“, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství I: Hinduismus, Praha: Argo 2007, s. 169-186.

„Rámanudžův komentář k Bhagavadgítě”, přel. Jaroslav Vacek, in: Bhagavadgíta neboli Zpěv Vznešeného, Praha: Votobia 22000, s. 99-122 (1. vyd. Praha: Odeon 1976, s. 101-124).

„Šankarův komentář k Bhagavadgítě”, přel. Jaroslav Vacek, in: Bhagavadgíta, neboli Zpěv Vznešeného, Praha: Votobia 22000, s. 123-133 (1. vyd. Praha: Odeon 1976, s. 125-135).

„Šivasanhitá“, přel. Dušan Zbavitel, in: Dušan Zbavitel, Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, Praha: DharmaGaia 1993, s. 112-115.

Valmíki, Rámájanam, (Nesmrtelní 34), přel. Oldřich Friš, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1957.

Valmíki, Rámájana, přel. Dušan Zbavitel, Praha: Argo 2000.

Literatura:

Brockington, John L., The Sacred Thread: A Short History of Hinduism, New Delhi: Oxford University Press 22000, s. 113-172.

Himmer, Ondřej, "Tantrický višnuismus v Bengálsku: Sahadžijá a kartábhadžové", in: Ondračka, Lubomír (ed.), Mé zlaté Bengálsko: Studie k bengálskému náboženství a kultuře věnované Haně Preinhaelterové k jejím sedmdesátinám, Praha: FF UK a ExOriente 2008, s. 53-75.

Huspeková, Tereza, "Role estetiky a emocionality v rámci praxe gaudíjského višnuismu", in: Ondračka, Lubomír (ed.), Mé zlaté Bengálsko: Studie k bengálskému náboženství a kultuře věnované Haně Preinhaelterové k jejím sedmdesátinám, Praha: FF UK a ExOriente 2008, s. 35-52.

Knipe, David M., Hinduismus: Experimenty s posvátnem, (Náboženské tradice světa 4), Praha: Prostor 1997, s. 69-95.

Michaels, Axel, Hinduism: Past and Present, Princeton: Princeton University Press 32004, s. 315-344.

Miltner, Vladimír, Krišna a Osm pečetí, Praha: DharmaGaia 1994.

Ondračka, Lubomír, "Tantrické příběhy o nesmrtelnosti: Literatura bengálských náthů", in: Ondračka, Lubomír (ed.), Mé zlaté Bengálsko: Studie k bengálskému náboženství a kultuře věnované Haně Preinhaelterové k jejím sedmdesátinám, Praha: FF UK a ExOriente 2008, s. 13-34.

Strnad, Jaroslav – Jan Filipský – Jaroslav Holman – Stanislava Vavroušková, Dějiny Indie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003, s. 168-191, 305-319, 364-370, 495-506.

Zbavitel, Dušan (ed.), Bozi, bráhmani a lidé: Čtyři tisíciletí hinduismu, Praha: Nakladatelství ČSAV 1964, s. 43-67.

Zbavitel, Dušan et al., Bohové s lotosovýma očima: Hinduistické mýty v indické literatuře tří tisíciletí, Praha: Vyšehrad 21997 (1. vyd. 1986)

Zbavitel, Dušan, Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, Praha: DharmaGaia 1993, s. 25-77.

Zbavitel, Dušan, Otazníky staré Indie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997, s. 137-149.

7) Rituální život hinduismu
 • védská oběť a po-védské chrámové obřady
 • domácí púdža, poutě a náboženské slavnosti
 • sanskáry: obřady životního cyklu
Prameny:

Preinhaelterová, Hana, Ó Matko Lakšmí, dej mi dar: Magické obřady bengálských žen, Praha: DharmaGaia 2007.

„Ustavení posvátných ohňů“, přel. Eliška Merhautová, in: Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997, s. 256-257 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982, s. 208-209).

Védské hymny, přel. Oldřich Friš, (Prameny hinduismu 1), Praha: DharmaGaia 32000 (1. vyd. Praha: Symposion 1947).

„Z komentářů bráhman“, přel. Eliška Merhautová, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství I: Hinduismus, Praha: Argo 2007, s. 28-33.

„Z védských sanhit“, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství I: Hinduismus, Praha: Argo 2007, s. 10-27.

Literatura:

Hříbek, Martin, "Bohyně Durgá a její podoby v současné Kolkatě", in: Ondračka, Lubomír (ed.), Mé zlaté Bengálsko: Studie k bengálskému náboženství a kultuře věnované Haně Preinhaelterové k jejím sedmdesátinám, Praha: FF UK a ExOriente 2008, s. 134-148.

Knipe, David M., Hinduismus: Experimenty s posvátnem, (Náboženské tradice světa 4), Praha: Prostor 1997, s. 159-191.

Michaels, Axel, Hinduism: Past and Present, Princeton: Princeton University Press 32004, s. 71-158, 226-251.

Preinhaelterová, Hana, Ó Matko Lakšmí, dej mi dar: Magické obřady bengálských žen, Praha: DharmaGaia 2007.

Strnad, Jaroslav – Jan Filipský – Jaroslav Holman – Stanislava Vavroušková, Dějiny Indie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003, s. 305-308, 364-370, 495-506.

Vavroušek, Petr, „K védské literatuře, mytologii a kultu“, in: Védské hymny, přel. Oldřich Friš, (Prameny hinduismu 1), Praha: DharmaGaia 32000, s. 111-177.

Zbavitel, Dušan (ed.), Bozi, bráhmani a lidé: Čtyři tisíciletí hinduismu, Praha: Nakladatelství ČSAV 1964, s. 57-67, 150-203.

8) Hinduismus a moderní Evropa
 • obrodná a reformní hnutí
 • hinduismus na Západě
Prameny:

Aurobindo, Šrí, Budoucí vývoj člověka, přel. Jan Kohout a Karel Jadrný, Mnichov: Aurovillská knihovna 1978.

Gándhí, Móhandás Karamčand, Hind svarádž neboli Indická samospráva, Brno: Doplněk 2003.

Roland, Romain, Mystický a činný život Indie, Praha: Eminent (bez dat.) (1. vyd. Praha: Symposion 1931).

Thákur, Rabíndranáth, Gora; Dvě sestry, přel. Dušan Zbavitel, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1959.

Thákur, Rabíndranáth, „Vztah k veškerenstvu“, přel. Dušan Zbavitel, in: Dušan Zbavitel, Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, Praha: DharmaGaia 1993, s. 129-138.

Vivékánanda, Svámí, „Šest lekcí o rádžajóze“, přel. Dušan Zbavitel, in: Dušan Zbavitel, Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, Praha: DharmaGaia 1993, s. 116-128.

Vivékánanda, Svámí, Slova o cestě lásky, přel. Eva Küblbeková, Praha: Avatar 1996.

Literatura:

Brockington, John L., The Sacred Thread: A Short History of Hinduism, New Delhi: Oxford University Press 22000, s. 173-209.

Fujda, Milan, "Svámí Vivékánanda a modernita: K podmínkám exportu/importu neohinduismu", in: Lukáš Pecha (ed.), Orientalia antiqua nova VII, Plzeň: Dryada 2007, s. 49-59.

Knipe, David M., Hinduismus: Experimenty s posvátnem, (Náboženské tradice světa 4), Praha: Prostor 1997, s. 96-103, 193-203.

Krása, Miroslav – Jaroslav Holman, „Indové a my“, in: Jaroslav Strnad – Jan Filipský – Jaroslav Holman – Stanislava Vavroušková, Dějiny Indie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003, s. 861-887.

Küng, Hans – Heinrich von Stietencorn, Křesťanství a hinduismus, Praha: Vyšehrad 1997, s. 53-60.

Štolcová, Jindra, "Vzpurná dítka krvavé matičky Kálí: Vznik a vývoj bengálského neošaktismu", in: Ondračka, Lubomír (ed.), Mé zlaté Bengálsko: Studie k bengálskému náboženství a kultuře věnované Haně Preinhaelterové k jejím sedmdesátinám, Praha: FF UK a ExOriente 2008, s. 112-133.

Válková Kristýna, "Svámí Vivékánanda a jeho pojetí hinduismu: Indie v dialogu se západním modernismem", in: Ondračka, Lubomír (ed.), Mé zlaté Bengálsko: Studie k bengálskému náboženství a kultuře věnované Haně Preinhaelterové k jejím sedmdesátinám, Praha: FF UK a ExOriente 2008, s. 149-169.

Vavroušková, Stanislava (ed.), Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii: Tradice a současnost, Praha: Orientální ústav AV ČR 2005.

Zbavitel, Dušan (ed.), Bozi, bráhmani a lidé: Čtyři tisíciletí hinduismu, Praha: Nakladatelství ČSAV 1964, s. 218-240.

Zbavitel, Dušan, Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, Praha: DharmaGaia 1993, s. 78-95.

9) Islám v Indii a sikhismus
 • etnický původ (etnická rozmanitost) indických muslimů a kulturní a jazykový charakter dvorů muslimských vládců
 • súfijské řády, světci a identity: definice druhých, prolínání tradic a konverze ve středověkých indických společnostech
 • formování sikhismu v kulturním a společenském kontextu mughalské říše
 • sikhská tradice: guru, kniha, spiritualita, identita
Prameny:

Krása, Miloslav – Dagmar Marková – Dušan Zbavitel, „Svědectví soudobých kronikářů a poutníků“, in: Indie a Indové od dávnověku k dnešku, Praha: Vyšehrad 1997, s. 132-145.

Literatura:

Brockington, John L., The Sacred Thread: A Short History of Hinduism, New Delhi: Oxford University Press 22000, s. 151-172.

Deák, Dušan, Indickí svätci medzi minulosťou a prítomnosťou: Hľadanie hinduistov a muslimov v Južnej Ázii, Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2010, s. 22-94.

Kaur Singh, Nikky-Guninder, Sikhismus, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1998.

Krása, Miloslav – Dagmar Marková – Dušan Zbavitel, „Pod příkrovem islámu“, in: Indie a Indové od dávnověku k dnešku, Praha: Vyšehrad 1997, s. 83-145.

Marková, Dagmar, „Zelená v záplavě oranžové: Osudy islámu v Indii“, in: Ľubica Obuchová (ed.), Variace na Korán: Islám v diaspoře, Praha: Orientální ústav AV ČR 1999, s. 87-134.

Strnad, Jaroslav – Jan Filipský – Jaroslav Holman – Stanislava Vavroušková, Dějiny Indie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003, s. 495-506.

Werner, Karel, Náboženské tradice Asie: Od Indie po Japonsko s přihlédnutím k Přednímu východu, (Religionistika 5), Brno: Masarykova univerzita 2002, s. 242-261.

Zbavitel, Dušan (ed.), Bozi, bráhmani a lidé: Čtyři tisíciletí hinduismu, Praha: Nakladatelství ČSAV 1964, s. 136-149.

10) Džinismus
 • Mahávíra, vznik džinismu a jeho společenský kontext
 • džinistický obraz světa a člověka, cíle lidského života
 • džinistické společenství a hlavní proudy mnišského života
Prameny:

Merhautová, Eliška, „Džinismus“, in: Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997, s. 315-325 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982, s. 263-272).

Literatura:

Brockington, John L., The Sacred Thread: A Short History of Hinduism, New Delhi: Oxford University Press 22000, s. 80-82.

Pertold, Otakar, Džinismus, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1966.

Werner, Karel, Náboženské tradice Asie: Od Indie po Japonsko s přihlédnutím k Přednímu východu, (Religionistika 5), Brno: Masarykova univerzita 2002, s. 207-221.

Zbavitel, Dušan (ed.), Bozi, bráhmani a lidé: Čtyři tisíciletí hinduismu, Praha: Nakladatelství ČSAV 1964, s. 80-89.

Buddhismus

Bakalářské předměty pokrývající téma

Základní bakalářské předměty
 • RLA10 Buddhismus I
 • RLKA10 Buddhismus I
 • RLA11 Buddhismus II
 • RLKA11 Buddhismus II
 • RLB310 Proseminář k Buddhismu I
 • RLKB310 Proseminář k Buddhismu I
 • RLB311 Proseminář k Buddhismu II
 • RLKB311 Proseminář k Buddhismu II
Rozšiřující bakalářské předměty
 • JAP116 Japonský buddhismus
 • JAP222 Japonský ezoterický buddhismus
 • JAP223 Japonsky buddhismus v obrazech
 • JAP308 Japonské buddhistické umění a architektura
 • RLB53 Tibetský buddhismus
 • RLB54 Buddhistická ikonografie
 • RLB204 Théravádový buddhismus

Základní studijní literatura

Povinná literatura

Lopez, Donald, Příběh buddhismu: Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením, Brno: Barrister & Principal 2003

Miltner, Vladimír, Vznik a vývoj buddhismu, Praha: Vyšehrad 2001.

Werner, Karel, Náboženské tradice Asie: Od Indie po Japonsko, s přihlédnutím k Přednímu Východu, (Religionistika 5), Brno: Masarykova univerzita 2002.

Doporučená obecná literatura
Slovníky a atlasy

Blunden, Caroline – Mark Elvin, Svět Číny: Kulturní atlas, Praha: Knižní klub 1997.

Collcutt, Martin – Marius Jansen – Isao Kumakura, Svět Japonska. Kulturní atlas, Praha: Knižní klub 1997.

Filipský, Jan, Encyklopedie indické mytologie: Postavy indických bájí a letopisů, Praha: Libri 22007 (1. vyd. 1998).

Johnson, Gordon, Svět Indie: Indie, Pákistán, Nepál, Bhútán, Bangladéš a Šrí Lanka: Kulturní atlas, Praha: Knižní klub – Balios 1998.

Lexikon východní moudrosti: Buddhismus, hinduismus, taoismus, zen, Olomouc: Votobia – Praha: Victoria Publishing 1996.

Winkelhöferová, Vlasta – Miriam Löwensteinová, Encyklopedie mytologie Japonska a Koreje, Praha: Libri 2006.

Obecná pojednání

Bowring, Richard, The Religious Traditions of Japan, 500-1600, Cambridge: Cambridge University Press 2005.

Conze, Edward, Stručné dějiny buddhismu, (Nové obzory 14), Brno: Jota 1997.

Lester, Robert C., Buddhismus: Cesta k osvícení, (Náboženské tradice světa 3), Praha: Prostor 32003 (1. vyd. 1997).

Swanson, Paul – Chilson, Clark, Nanzan Guide to Japanese Religions, Honolulu: University of Hawai’i Press 2005.

Požadovaná znalost pramenů

Dhammapadam

Dhammapadam: Buddhistická sbírka průpovědí správného života, přel. Vincenc Lesný, Praha: Symposion 1947

Dhammapadam: Cesta k pravdě, přel Karel Werner, Bratislava: CAD Press 22001 (1. vyd. Praha: Odeon 1992).

Džátaky

Džátaky: Příběhy z minulých životů Buddhy, (Prameny buddhismu 2), přel. Dušan Zbavitel, Praha: DharmaGaia 2007.

Tribunová sútra Šestého patriarchy

Chuej-neng, Tribunová sútra Šestého patriarchy, přel. Oldřich Král, Praha: Odeon 1988.

Sútra srdce

Sútra srdce; Diamantová sútra, přel. Dita Horáková, Praha: Argo 1995.

Diamantová sútra

Sútra srdce; Diamantová sútra, přel. Dita Horáková, Praha: Argo 1995.

Sútra o znaku ne-já

„Sútra o znaku ne-já“, přel. Miroslav Rozehnal, in: Buddhovy rozpravy I, Praha: DharmaGaia 1994, s. 16-20.

Tibetská kniha mrtvých (Bardo thödol)

Tibetská kniha mrtvých: Bardo thödol: Vysvobození v bardu skrze naslouchání, přel. Josef Kolmaš, Praha: Vyšehrad 72007 (1. vyd. Praha: Odeon 1991).

Sútra o roztočení kola Zákona (Dhammačakkappavattanasutta)

„Rozprava o roztočení kola Zákona“, přel. Jan Filipský, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství II: Raný indický buddhismus, Praha: Argo 2008, s. 10-12.

„Sútra o roztočení kola Zákona“, přel. Miroslav Rozehnal, in: Buddhovy rozpravy I, Praha: DharmaGaia – Sdružení přátel Indie 1994, s. 11-15.

„Rozprava o roztočení kola Zákona“, přel. Jan Filipský, in: Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997, s. 301-304 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982, s. 250-253).

Maháparinibbánasutta
 • „Maháparinibbánasutta“, přel. Miroslav Rozehnal, in: Buddhovy rozpravy IV, Praha: DharmaGaia 1995.

Tematické okruhy

11) Historické souvislosti vzniku buddhismu
 • Indové a jejich náboženství
 • základní pojmy indického myšlení (dharma, karma, sansára, átman, brahma)
 • dobové filozofické školy
Prameny:

Upanišady, přel. Dušan Zbavitel, Praha: DharmaGaia 2004.

Vacek, Jaroslav – Dušan Zbavitel, Průvodce dějinami staroindické literatury, Třebíč: Arca JiMfa 1996.

Zbavitel, Dušan (ed.), Základní texty východních náboženství II: Raný indický buddhismus, Praha: Argo 2008.

Literatura:

Brockington, John L., The Sacred Thread: A Short History of Hinduism, New Delhi: Oxford University Press 22000, s. 29-50, 74-91.

Miltner, Vladimír, Vznik a vývoj buddhismu, Praha: Vyšehrad 2001.

Werner, Karel, Náboženské tradice Asie: Od Indie po Japonsko, s přihlédnutím k Přednímu Východu, (Religionistika 5), Brno: Masarykova univerzita 2002, s. 105-117.

Zbavitel, Dušan, Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, Praha: DharmaGaia 1993.

Zbavitel, Dušan, „Předmluva“, in: Upanišady, přel. Dušan Zbavitel, Praha: DharmaGaia 2004, s. 5-16.

12) Gótama Siddhatta, Buddha Šákjamuni
 • Buddhův legendární životopis, Buddha jako historická postava
 • narace o asketických učitelích: religionistické srovnání hagiografií Buddhy a Džiny
 • Buddha a buddhové
 • buddhovská těla
Prameny:

„Maháparinibbánasutta“, přel. Miroslav Rozehnal, in: Buddhovy rozpravy IV, Praha: DharmaGaia 1995.

Džátaky: Příběhy z minulých životů Buddhy, (Prameny buddhismu 2), přel. Dušan Zbavitel, Praha: DharmaGaia 2007.

Literatura:

Armstrongová, Karen, Buddha, Brno: Barrister & Principal 2006.

Bondy, Egon, Buddha, Praha : DharmaGaia 32006 (1. vyd. Zbyněk Fišer, Buddha, [Portréty 34], Praha: Orbis 1968).

Bosselier, Jean, Buddha: Cesta probuzení, Praha: Slovart 1997.

Carrithers, Michael, Buddha, Praha: Odeon – Argo 1994.

Conze, Edward, Stručné dějiny buddhismu, (Nové obzory 14), Brno: Jota 1997.

Lopez, Donald, Příběh buddhismu: Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením, Brno: Barrister & Principal 2003, s. 37-84.

Werner, Karel, Náboženské tradice Asie: Od Indie po Japonsko, s přihlédnutím k Přednímu Východu, (Religionistika 5), Brno: Masarykova univerzita 2002, s. 109-117.

Zotz, Volker, Buddha, Olomouc: Votobia, 1995.

13) Základní pojmy Buddhovy nauky
 • čtyři vznešené pravdy
 • dvanáctičlenný řetězec závislého vznikání
 • osmidílná vznešená stezka
Prameny:

Bhavačakra (obrazový pramen).

„Rozprava o roztočení kola Zákona“, přel. Jan Filipský, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství II: Raný indický buddhismus, Praha: Argo 2008, s. 10-12.

„Sútra o roztočení kola Zákona“, přel. Miroslav Rozehnal, in: Buddhovy rozpravy I, Praha: DharmaGaia – Sdružení přátel Indie 1994, s. 11-15.

„Rozprava o roztočení kola Zákona“, přel. Jan Filipský, in: Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997, s. 301-304 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982, s. 250-253).

Literatura:

Fišer, Ivo, Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu, Praha: DharmaGaia 1992.

Lester, Robert C., Buddhismus: Cesta k osvícení, (Náboženské tradice světa 3), Praha: Prostor 32003 (1. vyd. 1997).

Lopez, Donald, Příběh buddhismu: Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením, Brno: Barrister & Principal 2003, s. 41-49.

Werner, Karel, Náboženské tradice Asie: Od Indie po Japonsko, s přihlédnutím k Přednímu Východu, (Religionistika 5), Brno: Masarykova univerzita 2002, s. 118-138.

14) Sangha raného buddhismu
 • Buddhovi žáci
 • rozkoly v sangze
 • Buddha a ženy
 • Ašóka, šíření buddhismu mimo Indii
Prameny:

„Milindapaňha“, přel. Vladimír Miltner, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství II: Raný indický buddhismus, Praha: Argo 2008, s. 191-218.

Otázky Milindovy, přel. Vladimír Miltner, Praha: Supraphon 1988.

Dhammapadam: Buddhistická sbírka průpovědí správného života, přel. Vincenc Lesný, Praha: Symposion 1947

Dhammapadam: Cesta k pravdě, přel Karel Werner, Bratislava: CAD Press 22001 (1. vyd. Praha: Odeon 1992).

Literatura:

Conze, Edward, Stručné dějiny buddhismu, (Nové obzory 14), Brno: Jota 1997.

Filipský, Jan – Jaroslav Vacek, Ašóka, (Portréty 40), Praha: Orbis 1970.

Lopez, Donald, Příběh buddhismu: Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením, Brno: Barrister & Principal 2003, s. 109-138.

Miltner, Vladimír, Vznik a vývoj buddhismu, Praha: Vyšehrad 2001.

Werner, Karel, Náboženské tradice Asie: Od Indie po Japonsko, s přihlédnutím k Přednímu Východu, (Religionistika 5), Brno: Masarykova univerzita 2002, s. 139-162.

15) Buddhistická literatura
 • první koncil
 • struktura a obsah pálijského kánonu
 • nekanonická literatura
Prameny:

Džátaky: Příběhy z minulých životů Buddhy, přel. Dušan Zbavitel, (Prameny buddhismu 2), Praha: DharmaGaia 1997.

„Milindapaňha“, přel. Vladimír Miltner, in: Dušan Zbavitel (ed.), Základní texty východních náboženství II: Raný indický buddhismus, Praha: Argo 2008, s. 191-218.

Otázky Milindovy, přel. Vladimír Miltner, Praha: Supraphon 1988.

Dhammapadam: Buddhistická sbírka průpovědí správného života, přel. Vincenc Lesný, Praha: Symposion 1947

Dhammapadam: Cesta k pravdě, přel Karel Werner, Bratislava: CAD Press 22001 (1. vyd. Praha: Odeon 1992).

„Rozprava ke Kálamům“, přel. Miroslav Rozehnal, in: Buddhovy rozpravy I, Praha: DharmaGaia 1994, s. 25-33.

Literatura:

Conze, Edward, Stručné dějiny buddhismu, (Nové obzory 14), Brno: Jota 1997.

Kolmaš, Josef, Buddhistická svatá písma: Šestnáct arhatů, Praha: Práh 1995.

Vacek, Jaroslav – Dušan Zbavitel, Průvodce dějinami staroindické literatury, Třebíč: Arca JiMfa 1996.

Werner, Karel, Náboženské tradice Asie: Od Indie po Japonsko, s přihlédnutím k Přednímu Východu, (Religionistika 5), Brno: Masarykova univerzita 2002, s. 148-162.

16) Buddhistický kult a symbolika
 • poutní místa
 • buddhistické svátky
 • buddhistický panteon
Prameny:

„Maháparinibbánasutta“, přel. Miroslav Rozehnal, in: Buddhovy rozpravy IV, Praha: DharmaGaia 1995.

Literatura:

Brauen, Martin, Mandala: Posvátný kruh tibetského buddhismu, Praha: Volvox Globator 1998.

Lester, Robert C., Buddhismus: Cesta k osvícení, (Náboženské tradice světa 3), Praha: Prostor 32003 (1. vyd. 1997).

Lopez, Donald, Příběh buddhismu: Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením, Brno: Barrister & Principal 2003, s. 109-138, 165-168.

Posvátná místa buddhismu, Praha: Pragma 1994.

Werner, Karel, Náboženské tradice Asie: Od Indie po Japonsko, s přihlédnutím k Přednímu Východu, (Religionistika 5), Brno: Masarykova univerzita 2002.

17) Pojetí osobnosti v buddhismu
 • složky osobnosti
 • arhat
 • bódhisattva
Prameny:

„Sútra o znaku ne-já“, přel. Miroslav Rozehnal, in: Buddhovy rozpravy I, Praha: DharmaGaia 1994, s. 16-20.

Šántidéva, Uvedení na cestu k probuzení – Bódhičarjávatára, přel. bhikkhu Dhammadípa, (Prameny buddhismu 1), Praha: DharmaGaia 2000.

Literatura:

Lopez, Donald, Příběh buddhismu: Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením, Brno: Barrister & Principal 2003, s. 65-73.

Werner, Karel, Náboženské tradice Asie: Od Indie po Japonsko, s přihlédnutím k Přednímu Východu, (Religionistika 5), Brno: Masarykova univerzita 2002, s. 125-129, 172-181.

18) Hlavní směry buddhismu
 • théraváda
 • mahájána
 • vadžrajána
Prameny:

Chuej-neng, Tribunová sútra Šestého patriarchy, přel. Oldřich Král, Praha: Odeon 1988.

Sútra srdce; Diamantová sútra, přel. Dita Horáková, Praha: Argo 1995.

Literatura:

Bělka, Luboš, „Karmický a nirvánický buddhismus jako normativní a žité náboženství“, in: Luboš Bělka – Milan Kováč (eds.), Normativní a žité náboženství, (Religionistika 9), Brno: Masarykova univerzita – Bratislava: Chronos 1999, s. 115-124.

Holba, Jiří, „Počátky mahájánového buddhismu v Indii“, in: Studia Orientalia Slovaca 3, Bratislava: Univerzita Komenského 2004, s. 109-126.

Lopez, Donald, Příběh buddhismu: Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením, Brno: Barrister & Principal 2003, s. 58-80.

Werner, Karel, Náboženské tradice Asie: Od Indie po Japonsko, s přihlédnutím k Přednímu Východu, (Religionistika 5), Brno: Masarykova univerzita 2002, s. 131-139.

19) Čínský buddhismus
 • příchod buddhismu do Číny
 • buddhismus a stát v Číně
 • čchanový buddhismus
 • škola Čisté země
 • čínský buddhismus v současnosti
Prameny:

Vávra, Dušan (ed.), Antologie textů k náboženství Číny. Brno: Masarykova univerzita 2011 [studijní text dostupný na: http://www.phil.muni.cz/relig/csncj-materialy.php].

Fa-sien, Zápisky o buddhistických zemích, přel. Josef Kolmaš, Praha: Aurora 1995.

Chuej-neng, Tribunová sútra Šestého patriarchy, přel. Oldřich Král, Praha: Odeon 1988.

Süan-cang, Zápisky o západních krajinách za Velkých Tchangů, přel. Josef Kolmaš, Praha: Academia 2002.

Literatura:

Vávra, Dušan – Šindelář, Pavel (eds.), Sborník statí k náboženství Číny a Japonska. Brno: Masarykova univerzita 2011 [studijní text dostupný na: http://www.phil.muni.cz/relig/csncj-materialy.php].

Cheng, Anne, Dějiny čínského myšlení, Praha: DharmaGaia 2006, 329-339.

Lagerwey, John – Pengzhi, Lü (eds.) Early Chinese Religion II: The Period of Division (220 – 589 AD). Leiden: Brill 2009.

Werner, Karel, Náboženské tradice Asie: Od Indie po Japonsko, s přihlédnutím k Přednímu Východu, (Religionistika 5), Brno: Masarykova univerzita 2002, 323-342.

Zürcher, E. The Buddhist conquest of China: the spread and adaptation of Buddhism in early medieval China. Leiden: Brill, 1972.

20) Tibetský buddhismus
 • příchod buddhismu do Tibetu
 • školy tibetského buddhismu
 • tibetský buddhismus na Západě
Prameny:

Gjalcchän, Sönam, Zrcadlo králů: Tibetská kronika 14. století, přel. Josef Kolmaš, Praha: Vyšehrad 1998.

Kolmaš, Josef, Suma tibetského písemnictví, Praha: Argo 2004.

Tibetská kniha mrtvých: Bardo thödol: Vysvobození v bardu skrze naslouchání, přel. Josef Kolmaš, Praha: Vyšehrad 72007 (1. vyd. Praha: Odeon 1991).

Literatura:

Eliade, Mircea, Dějiny náboženského myšlení III: Od Muhammada po dobu křesťanských reforem, Praha: Oikúmené 1997, s. 253-270.

Kolmaš, Josef et al., Svět tibetského buddhismu, Praha: Slovart 1996.

Kotler, Arnold (ed.), Buddhismus, Praha: Pragma 2000.

Lenoir, Frédéric, Setkávání buddhismu se Západem, Praha: Volvox Globator 2002.

Slobodník, Martin, Tibet, Bratislava: Fidat 1996.

Tändzin Gjamccho (14. dalajlama), O Tibetu a tibetském buddhismu, Praha: Panorama – Buddhistická společnost 1992.

Werner, Karel, Náboženské tradice Asie: Od Indie po Japonsko, s přihlédnutím k Přednímu Východu, (Religionistika 5), Brno: Masarykova univerzita 2002, s. 603-658.

Žagabpa, Cipön Wangčhug Dedän, Dějiny Tibetu, přel. Josef Kolmaš, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2000.

21) Raný buddhismus v Japonsku
 • příchod buddhismu do Japonska
 • střet buddhismu a šintó
 • buddhismus a císařský dvůr
 • školy období Nara a jejich fungování
 • buddhistické texty
Literatura:

Carmen, Blacker, The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Routledge 1999.

Bowring, Richard, The Religious Traditions of Japan, 500-1600, Cambridge: Cambridge University Press 2005.

De Barry, Theodore – Keene, Donald – Tanabe, George – Varley, Paul (eds.) Sources of Japanese Tradition I: From Earliest Times to 1600. New York: Columbia University Press 2002.

Kasahara, Kazuo, A History of Japanese Religion, Tokyo: Kosei Publishing 2001.

Matsunaga, Alicia – Matsunaga, Daigan, Foundations of Japanese Buddhism I-II, Los Angeles: Buddhist Books International 1996.

Swanson, Paul – Chilson, Clark, Nanzan Guide to Japanese Religions, Honolulu: University of Hawai’i Press 2005.

22) Středověký japonský buddhismus
 • buddhismus období Heian, Kamakura
 • esoterický buddhismus
 • amidismus
 • zenové školy
 • buddhistické texty Srdcová sútra, Lotosová sútra
Literatura:

Abe, Ryúichi, The Weaving of Mantra, New York: Columbia University Press 2000.

Bowring, Richard, The Religious Traditions of Japan, 500-1600, Cambridge: Cambridge University Press 2005.

Osumi, Kazuo, „Buddhism in the Kamakura Period“, in: Kozo Yamamura (ed.), The Cambridge History of Japan III: Medieval Japan. Cambridge: Cambridge University Press 1990.

Swanson, Paul – Chilson, Clark, Nanzan Guide to Japanese Religions, Honolulu: University of Hawai’i Press 2005.

Tanabe, George – Tanabe, Willa, The Lotus Sutra in Japanese Culture, Honolulu: University of Hawai’i Press 1989.

Náboženství Číny a Japonska

Bakalářské předměty pokrývající téma

Základní bakalářské předměty
 • KSCB003 Náboženství Číny
 • JAP216 Náboženství Japonska
Rozšiřující bakalářské předměty
 • JAP325 Šintó a moderní Japonsko
 • JAP221 Náboženství a nacionalismus v moderním Japonsku
 • JAP116 Japonský buddhismus
 • JAP222 Japonský ezoterický buddhismus
 • JAP327 Kapitoly z dějin náboženství Japonska
 • KSCB020 Raný taoismus
 • KSCB022 Náboženská scéna v poreformní Číně
 • KSCB023 Stát a náboženství v současné Číně
 • KSCB024 Kniha proměn
 • KSCB027 Konfucianismus dnes
 • RLB276 Mahájánový buddhismus

Základní studijní literatura

Povinná znalost pramenů

Vávra, Dušan (ed.), Antologie textů k náboženství Číny. Brno: Masarykova univerzita 2011 [studijní text dostupný na: http://www.phil.muni.cz/relig/csncj-materialy.php].

Lao-c’, Tao te ťing: O tao a ctnosti, přel. Berta Krebsová, Praha: DharmaGaia 1998, 2003 (1. vyd. Praha: Odeon, 1971).

I-ťing: Kniha proměn, přel Oldřich Král, Praha: Maxima, 2001 (1. vyd. 1995).

Kodžiki, in: Hrdličkovi, Věra a Zdeněk, „Japonsko“, in: Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 1997, 437-470 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982).

Kodžiki: Japonské mýty, přel. Viktor Krupa, (Panteon 7), Bratislava: Tatran 1979.

Povinná literatura

Vávra, Dušan – Šindelář, Pavel (eds.), Sborník statí k náboženství Číny a Japonska. Brno: Masarykova univerzita 2011 [studijní text dostupný na: http://www.phil.muni.cz/relig/csncj-materialy.php].

Byron, Earhart H., Náboženství Japonska: Mnoho tradic na jedné svaté cestě, (Náboženské tradice světa 9), Praha: Prostor 1999 (1. vyd. 1998).

Doporučená obecná literatura
Slovníky a atlasy

Collcutt, Martin – Marius Jansen – Isao Kumakura, Svět Japonska: Kulturní atlas, Praha: Knižní klub 1997.

Lexikon východní moudrosti: Buddhismus, hinduismus, taoismus, zen, Olomouc: Votobia – Praha: Victoria Publishing 1996.

Winkelhöferová, Vlasta – Miriam Löwensteinová, Encyklopedie mytologie Japonska a Koreje, Praha: Libri 2006.

Obecná pojednání

Bowring, Richard, The Religious Traditions of Japan, 500-1600, Cambridge: Cambridge University Press 2005.

Fowler, Jeaneane – Fowler, Merv, Chinese Religions: Beliefs and Practices, Sussex Academic Press 2008.

Lopez, Donald F. (ed.), Religions of China in Practice, Princeton: Princeton University Press 1996.

Ching, Julia, Chinese Religions, Houndmills: Macmillan 1993.

Lagerwey, John a Marc Kalinowski (eds.) Early Chinese Religion I: Shang through Han (1250 BC – 220 AD), Leiden: Brill 2009.

Lagerwey, John – Pengzhi, Lü (eds.) Early Chinese Religion II: The Period of Division (220 – 589 AD), Leiden: Brill 2009.

Cheng, Anne, Dějiny čínského myšlení, Praha: DharmaGaia 2006.

Overmyer, Daniel (ed.), Religion in China Today (The China Quarterly Special Issues), Cambridge: Cambridge University Press 2003.

Overmyer, Daniel L., Náboženství Číny: Svět jako živý organizmus, Praha: Prostor 1998.

Reischauer, Edwin O., Dějiny Japonska, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2006 (1. vyd. 2000).

Swanson, Paul – Chilson, Clark, Nanzan Guide to Japanese Religions, Honolulu: University of Hawai’i Press 2005.

Yang, C. K, Religion in Chinese Society. A Study of Functions of Religion and Some of Their Historical Factors, Prospect Heights: Waveland Press 1991.

Yu, Anthony C. State and Religion in China. Historical and Textual Perspectives. Chicago: Open Court, 2005.

Tematické okruhy

23) Náboženské představy a praktiky v čínském starověku
 • oběť a věštění
 • kult předků
 • státní kulty
 • mandát Nebes
 • reflexe a reinterpretace náboženských představ ve filozofickém myšlení (konfucianismus, taoismus, mohismus, legismus)
Prameny:

Vávra, Dušan (ed.), Antologie textů k náboženství Číny. Brno: Masarykova univerzita 2011 [studijní text dostupný na: http://www.phil.muni.cz/relig/csncj-materialy.php].

Lao-c’, Tao te ťing: O tao a ctnosti, přel. Berta Krebsová, Praha: DharmaGaia, 1998, 2003 (1. vyd. Praha: Odeon, 1971).

I-ťing: Kniha proměn, přel Oldřich Král, Praha: Maxima, 2001 (1. vyd. 1995).

Literatura:

Vávra, Dušan – Šindelář,Pavel (eds.), Sborník statí k náboženství Číny a Japonska, Brno: Masarykova univerzita 2011 [studijní text dostupný na: http://www.phil.muni.cz/relig/csncj-materialy.php].

Cheng, Anne, Dějiny čínského myšlení, Praha: DharmaGaia 2006.

Puett, Michael J. To Become a God. Cosmology, Sacrifice, and Self-Divinization in Early China, Cambridge: Harvard University Asia Center 2002.

Lagerwey, John a Marc Kalinowski (eds.), Early Chinese Religion I: Shang through Han (1250 BC – 220 AD), Leiden: Brill, 2009.

24) Taoistické kulty a „lidové“ náboženství v čínských dějinách
 • rozdíl mezi raným („filozofickým“) taoismem a taoistickými kulty vznikajícími od doby dynastie Východních Han (25 – 220 n. l.)
 • základní taoistické kulty (Nebeští mistři, Shangqing, Lingbao ad.)
 • koncept nesmrtelnosti v taoistických kultech a čínské kultuře obecně
 • taoistický panteon a netaoistická božstva
 • role a funkce taoistických kněží v rámci taoistických kultů a v čínské kultuře obecně
 • taoistické kulty ve vztahu k jiným tradičním kultům (tzv. „lidové“ náboženství)
Prameny:

Vávra, Dušan (ed.), Antologie textů k náboženství Číny. Brno: Masarykova univerzita 2011 [studijní text dostupný na: http://www.phil.muni.cz/relig/csncj-materialy.php].

Bokenkamp, Stephen R. (ed.) Early Daoist Scriptures. Berkeley: University of California Press, 1999.

Kohn, Livia (ed.) The Taoist Experience: an anthology. Albany: SUNY Press, 1993.

Literatura:

Vávra, Dušan – Šindelář,Pavel (eds.), Sborník statí k náboženství Číny a Japonska, Brno: Masarykova univerzita 2011 [studijní text dostupný na: http://www.phil.muni.cz/relig/csncj-materialy.php].

Kirková, Zornica. „Taoistické kulty čínského středověku“, in: Olga Lomová – Zlata Černá (eds.), Hledání harmonie: Studie z čínské kultury. Brno: Muni press 2009.

Robinet, Isabelle, Taoism: Growth of a Religion, Stanford: Stanford University Press 1997.

Schipper, Kristofer Marinus, The Taoist Body, Berkeley: University of California Press 1993.

Kirkland, Russell, Taoism: The Enduring Tradition, New York: Routledge 2004.

Pregadio, Fabrizio, Great Clarity: Daoism and Alchemy in Early Medieval China. Stanford: Stanford University Press 2006.

Kohn, Livia – Roth, Harold D. (eds.) Daoist Identity: History, Lineage, and Ritual, Honolulu: University of Hawaii Press 2002.

Lagerwey, John – Pengzhi, Lü (eds.) Early Chinese Religion II: The Period of Division (220 – 589 AD). Leiden: Brill 2009.

25) Náboženství v soudobé Číně
 • koncept „náboženství“ v čínské kultuře
 • náboženská politika čínského státu v průběhu 20. století
 • čínské lidové náboženství
 • pět státem uznaných náboženských tradic
 • náboženská obnova po roce 1978
Prameny:

Li Hongzhi, Falun Gong, Praha: Vodnář 2002.

Vávra, Dušan (ed.), Antologie textů k náboženství Číny, Brno: Masarykova univerzita 2011 [studijní text dostupný na: http://www.phil.muni.cz/relig/csncj-materialy.php].

Yun, Bratr – Hattaway, Paul, Nebeský muž: Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna, Albrechtice: Křesťanský život 2005.

Literatura:

Ashiwa, Yoshiko – Wank, David L. (eds.), Making Religon, Making the State: The Politics of Religion in Modern China, Stanford: Stanford University Press 2009.

Chau, Adam Yuet, Miraculous Response: Doing Popular Religion in Contemporary China, Stanford: Stanford University Press 2006.

Kindopp, Jason – Hamrin, Carol Lee (eds.), God and Caesar in China: Policy Implications of Church-State Tensions, Washington: Brookings Institution Press 2004.

Miller, James (ed.), Chinese Religions in Contemporary Societies, Santa Barbara: ABC-CLIO 2006.

Overmyer, Daniel (ed.), Religion in China Today (The China Quarterly Special Issues), Cambridge: Cambridge University Press 2003.

Ownby, David, Falun Gong and the Future of China, New York: Oxford University Press 2008.

Slobodník, Martin, Mao a Buddha: Náboženská politika voči tibetskému buddhizmu v Číne, Bratislava: Chronos 2007.

Vávra, Dušan – Pavel Šindelář (eds.), Sborník statí k náboženství Číny a Japonska, Brno: Masarykova univerzita 2011 [studijní text dostupný na: http://www.phil.muni.cz/relig/csncj-materialy.php].

Yang, C. K, Religion in Chinese Society: A Study of Functions of Religion and Some of Their Historical Factors, Prospect Heights: Waveland Press 1991.

Yao Xinzhong – Badham, Paul, Religious Experience in Contemporary China, Cardiff: University of Wales Press 2007.

26) Nejstarší náboženské představy Japonců
 • nebeská božstva, pozemská božstva
 • národní kroniky
 • mýty
 • utváření císařského kultu
Prameny

Krupa, Viktor, Kodžiki: Japonské mýty, Bratislava: Tatran 1979.

Literatura:

Breen, John – Teeuwen, Mark, A New History of Shinto, Oxford: Wiley – Blackwell 2010.

Breen, John – Teeuwen, Mark, Shinto in History: Ways of the Kami. London: Routledge 2000.

Byron, Earhart H., Náboženství Japonska: Mnoho tradic na jedné svaté cestě, (Náboženské tradice světa 9), Praha: Prostor 21999 (1. vyd. 1998).

Swanson, Paul – Chilson, Clark, Nanzan Guide to Japanese Religions, Honolulu: University of Hawai’i Press 2005.

27) Japonská náboženství v 19. a 20. století
 • „šintoismus“ v badatelské tradici a kritika tohoto konceptu
 • statní šintó
 • nová náboženská hnutí
Literatura:

Hardacre, Helen, Shinto and the State, 1868-1988, Princeton: Princeton University Press, 1989.

Havlíček, Jakub, Cesty božstev. Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku, Brno: Masarykova univerzita, 2011.

Reader, Ian, „Historical, New, and ‚New‘ New Religions," in: Robertson, Jennifer (ed.), A Companion to the Anthropology of Japan, s. 431– 451.

Shimazono, Susumu, „In the Wake of Aum. The Formation and Transformation of a Universe Belief“, Japanese Journal of Religious Studies 22/3-4, 1995, s. 381-415 [studijní text dostupný na: http://nirc.nanzan-u.ac.jp/publications/jjrs/pdf/455.pdf].

Swanson, Paul – Chilson, Clark, Nanzan Guide to Japanese Religions, Honolulu: University of Hawai’i Press 2005.

Západní náboženské tradice

Judaismus

Bakalářské předměty pokrývající téma

Základní bakalářské předměty
 • RLA05 Judaismus
 • RLKA05 Judaismus
 • RLB305 Proseminář k Judaismu
 • RLKB305 Proseminář k Judaismu
Rozšiřující bakalářské předměty
 • RLB07 Náboženské souvislosti arabsko-izraelského konfliktu
 • RLB23 Náboženství starověkého Předního východu
 • RLB41 Biblická archeologie
 • RLB214 Proměny židovských studií

Základní studijní literatura

Povinná literatura

Pavlincová, Helena – Břetislav Horyna (eds.), Judaismus, křesťanství, islám, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 22003 (1. vyd. Praha: Mladá fronta 1994).

Pěkný, Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, (Judaika 2), Praha: Sefer 22001 (1. vyd. 1993).

Schubert, Kurt, Židovské náboženství v proměnách věků, Praha: Vyšehrad 21999 (1. vyd. 1994).

Doporučená obecná literatura
Slovníky a atlasy

Barnavi (ed.), Eli, Atlas univerzálních dějin židovského národa od časů biblických praotců do současnosti, Praha: Victoria Publishing 1995.

De Lange, Nicholas, Svět Židů: Kulturní atlas, Praha: Knižní klub 1996.

Newman, Ja’akov – Gavri’el Sivan, Judaismus od A do Z: Slovník pojmů a termínů, (Judaika 1), Praha: Sefer 1992 (dotisk 1998).

Pavlincová, Helena – Břetislav Horyna (eds.), Judaismus, křesťanství, islám, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 22003 (1. vyd. Praha: Mladá fronta 1994).

Obecná pojednání

De Lange, Nicholas, An Introduction to Judaism, Cambridge: Cambridge University Press 2000.

Fishbane, Michael A., Judaismus: Tradice a zjevení, (Náboženské tradice světa 2), Praha: Prostor 32003 (1. vyd. 1996).

Fohrer, Georg, Geschichte der israelitischen Religion, (Herder-Spektrum 4144), Freiburg im Breisgau 1992.

Franek, Jaroslav, Judaizmus: Kniha o židovskej kultúre, histórii a náboženstve, Bratislava: Archa 1991.

Gillman, Neil, Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení, Praha: Vyšehrad 2007.

Chouraqui, André, Dějiny judaismu, Praha: Victoria Publishing 1995.

Maier, Johann, Geschichte der jüdischen Religion: Von der Zeit Alexanders des Großen bis zur Aufklärung mit einem Ausblick auf das 19./20. Jahrhundert, (Herder-Spektrum 4116), Freiburg im Breisgau 1992.

Martin, Bernd, Židovská menšina v dějinách, Olomouc: Votobia 1997.

Mayer, Daniel, Kapitoly z židovských dějin, Praha: ÚCN – Rada ŽNO 1989.

Mayer, Günter et al., Das Judentum, (Die Religionen der Menschheit 27), Stuttgart – Berlin – Köln: W. Kohlhammer 1994.

Tisíc rokov aškenázskej kultúry, Bratislava: Kalligram 2002.

Požadovaná znalost pramenů

Tenach (Starý zákon)

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona, ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost 31985 (1. vyd. ÚCN – Kalich 1979).

Aristeův list

„Aristeas“, přel. Jiří Farský, in: Zdeněk Soušek (ed.), Knihy tajemství a moudrosti I, Praha: Vyšehrad 1995, s. 19-77.

Výroky otců (Pirkej avot)

Pirkej avot – Výroky otců: Traktát Babylónského talmudu s paralelním českým překladem a komentářem, Texty 1), přel. Bedřich Nosek, Praha: Sefer 1994.

Moše ben Majmon (Maimonides)

Moše ben Majmon, Osm kapitol o lidské duši a mravním konání, přel. Bedřich Nosek, Praha: Sefer 2001.

Moše ben Majmon, „O lidské povaze“, přel. Dita Rukriglová et al., in: Pavel Čech (ed.), Pocta profesoru Jaroslavu Oliveriovi, (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 2, 2001), Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum 2003, s. 177-202.

Jehuda Liva ben Becalel (Rabi Löw)

Maharal (Rabi Löw), Ner micva: O svátku Chanuka, (Sifrej Maharal 1), přel. Jan Divecký, Praha: P3K 2006.

Maharal (Rabi Löw), Stezka návratu: Výběr z knihy Netivot olam, (Sifrej Maharal 2), přel. Jan Divecký, Praha: P3K 2007.

Martin Buber

Buber, Martin, Já a ty, přel. Jiří Navrátil, Praha: Kalich 32005 (1. vyd. Praha: Mladá fronta 1969).

Tematické okruhy

1) Předexilní náboženství Izraele
 • nejstarší náboženství Izraele v kontextu starověkých náboženství Předního východu
 • abrahámovský a mojžíšovský okruh tradic, Dekalog
 • dějiny královské doby a jejich obraz v biblických pramenech
 • proměny eschatologie v prorockém hnutí
 • Chizkijášova a Jóšijášova náboženská reforma
Prameny:

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona, ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost 31985 (1. vyd. ÚCN 1979).

Heller, Jan, „Sýrie“, in: Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997, s. 133-148 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982, s. 97-111).

Jepsen, Alfred, Královská tažení ve starém Orientu: Od Sinuheta k Nabukadnezarovi, Praha: Vyšehrad 21997 (1. vyd. 1987).

Stehlík, Ondřej, Ugaritské náboženské texty: Kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní doby bronzové, Praha: Vyšehrad 2003.

Literatura:

Bardtke, Hans, Příběhy ze starověké Palestiny: Tradice, archeologie, dějiny, Praha: Vyšehrad 1990.

Finkelstein, Israel – Neil Asher Silberman, Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, Praha: Vyšehrad 2007.

Heller, Jan, Starověká náboženství: Náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu, Praha: ÚCN – Kalich 21988 (1. vyd. 1978).

Kotalík, František, Ras Šamra – Ugarit: Studie o významu a vztazích Ugaritu k prostředí a knihám starozákonním, Praha: ÚCN – Česká katolická charita 1955.

Lemaire, André, Dějiny hebrejského národa, Praha: ERM 1994.

Rendtorff, Rolf, Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Praha: Vyšehrad 1996.

Rogerson, John William, Svět Bible: Kulturní atlas, Praha: Knižní klub 1996.

Segert, Stanislav, Starověké dějiny Židů, Praha: Svoboda 1995.

2) Judaismus v období Druhého chrámu
 • náboženský význam babylónského exilu
 • judaismus v raně poexilním (perském) období, teokracie a mesianismus
 • helenizace judaismu, makabejské povstání
 • diferenciace judaismu za Hasmoneovců a pod římskou nadvládou
 • význam pádu Jeruzaléma (70) pro další vývoj judaismu
Prameny:

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona, ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost 31985 (1. vyd. ÚCN 1979).

Filón Alexandrijský, O stvořenosti světa, O gigantech, O neměnnosti boží, přel. Miroslav Šedina, Praha: Oikúmené 2001.

Josephus Flavius, Válka židovská I-II, přel. Jaroslav Havelka a Jaroslav Šonka, Praha: Academia 32004 (1. vyd. Praha: SNKLU 1965).

Josephus Flavius, O starobylosti Židů; Můj život, přel. Růžena Dostálová a Jaroslav Havelka, (Antická knihovna 75), Praha: Arista – Baset – Maitrea 22006 (1. vyd. Praha: Odeon 1998; Praha: Odeon 1973).

Rukopisy od Mrtvého moře: Hebrejsko-česky, (Knihovna antické tradice 4), přel. Stanislav Segert, Robert Řehák a Šárka Bažantová, Praha: Oikúmené 2007.

Soušek, Zdeněk (ed.), Knihy tajemství a moudrosti: Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy I-III, překlad Starozákonní překladatelské komise ČBS, Praha: Vyšehrad 1995, 1998, 1999.

Literatura:

Grant, Michael, Židé v římském světě, Praha: BB art 2003.

Jaffee, Martin S., Early Judaism, Upper Saddle River: Prentice Hall 1997.

Kaiser, Otto, Odkaz alexandrijských Židů: Úvod do deuterokanonických knih Starého zákona, Praha: Vyšehrad 2006.

Kovář, František, Filosofické myšlení hellenistického Židovstva, Praha: Herrmann & synové 21996 (1. vyd. Kladno: Šnajdr 1922).

Kroll, Gerhard, Po stopách Ježíšových, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 22002 (1. vyd. Praha: Zvon 1995).

Pokorný, Petr, Řecké dědictví v Orientu: Helénismus v Egyptě a Sýrii, Praha: Oikúmené 1993.

Schäfer, Peter, Dějiny Židů v antice: Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu, Praha: Vyšehrad 2003.

Tresmontant, Claude, Bible a antická tradice: Esej o hebrejském myšlení, Praha: Vyšehrad 21998 (1. vyd. 1970).

3) Tenach a Talmud
 • struktura a vývoj hebrejské Bible, kánon a apokryfy, překlady
 • písemná a ústní tóra, halacha a agada
 • formování Mišny
 • jeruzalémský a babylónský Talmud
 • gaonské období a navazující vývoj halachické tradice (Raši, Šulchan aruch)
Prameny:

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona, ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost 31985 (1. vyd. ÚCN 1979).

Pirkej avot – Výroky otců: Traktát Babylónského talmudu s paralelním českým překladem a komentářem, Texty 1), přel. Bedřich Nosek, Praha: Sefer 1994.

Soušek, Zdeněk (ed.), Knihy tajemství a moudrosti: Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy I-III, překlad Starozákonní překladatelské komise ČBS, Praha: Vyšehrad 1995, 1998, 1999.

Literatura:

Bič, Miloš, Ze světa Starého zákona I-II, Praha: ÚCN – Kalich 1986, 1989.

Cohen, Abraham, Talmud (pro každého): Historie, struktura a hlavní témata Talmudu, (Judaika 12), Praha: Sefer – European Jewish Publication Society 2006.

Finkelstein, Israel – Neil Asher Silberman, Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, Praha: Vyšehrad 2007.

Rendtorff, Rolf, Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Praha: Vyšehrad 1996.

Stemberger, Günter, Talmud a midraš: Úvod do rabínské literatury, Praha: Vyšehrad 1999.

4) Středověký judaismus
 • Aškenázové a Sefardové, rozdíly v historických podmínkách a náboženské kultuře
 • hnutí chasidej Aškenaz
 • novoplatónská a aristotelská linie židovské náboženské filozofie (Maimonides)
 • antické kořeny židovské mystiky, jihofrancouzská a španělská kabala 12. a 13. století
 • vrcholná kabala 16. století, luriánská kabala a její vliv na další vývoj judaismu
Prameny:

Moše ben Majmon, Osm kapitol o lidské duši a mravním konání, přel. Bedřich Nosek, Praha: Sefer 2001.

Moše ben Majmon, „O lidské povaze“, přel. Dita Rukriglová et al., in: Pavel Čech (ed.), Pocta profesoru Jaroslavu Oliveriovi, (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 2, 2001), Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum 2003, s. 177-202.

Literatura:

Idel, Moše, Kabala: Nové pohledy, Praha: Vyšehrad 2004.

Idel, Moše, Golem: Židovské magické a mystické tradice o umělém člověku, Praha: Vyšehrad 2007.

Maier, Johann, Die Kabbalah: Einführung, klassische Texte, Erläuterungen, München: C. H. Beck 1995.

Rukriglová, Dita, Náčrt dějin středověké židovské filosofie, Bratislava: Univerzita Komenského 1999.

Sadek, Vladimír, Židovská mystika v Praze: Myšlenky a duchovní hodnoty kabaly, Praha: Společnost židovské kultury 1992.

Sadek, Vladimír, Židovská mystika, Praha: Fra 2003.

Scholem, Gershom Gerhard, Major Trends in Jewish Mysticism, New York: Schocken Books 1995.

Scholem, Gershom Gerhard, Kabala a její symbolika, Praha: Volvox Globator 1999.

Tisíc rokov aškenázskej kultúry, Bratislava: Kalligram 2002.

5) Proměny východoevropského judaismu
 • postavení židovských obcí ve východní Evropě, Rada čtyř zemí
 • působení mesianistických hnutí 17. a 18. století (šabatiánství a frankismus)
 • chasidismus a jeho percepce ve střední Evropě (Jiří Langer, Martin Buber)
 • střety jednotlivých proudů východoevropského judaismu (chasidim, mitnagdim, maskilim)
Prameny:

Buber, Martin, Chasidská vyprávění, Praha: Kalich 22002 (1. vyd. 1990).

Langer, Jiří, Devět bran: Chasidů tajemství, Praha: Sefer 41996 (1. vyd. Praha: Evropský literární klub 1937).

Slova rabiho Nachmana: Chasidské příběhy, přel. Hana Kořínková a Michaela Váňová, Praha: Vyšehrad 2002.

(Ha-rav) Šneur Zalman z Ljady, Likutej amarim – Tanja, (Pontes Pragenses 46), přel. Markéta Holubová, Brno: L. Marek 2007.

Wiesel, Elie, Svět chasidů: Portréty a legendy, (Judaika 7), Praha: Sefer 1996.

Literatura:

Buber, Martin, Cesta člověka podle chasidského učení, Olomouc: Votobia 1994.

Buber, Martin, Život chasidů, Praha: Nadace Arbor vitae 1994.

Buber, Martin, Gog a Magog: Chasidská kronika, Praha: Mladá fronta 1996.

Haumann, Heiko, Dějiny východních Židů, Olomouc: Votobia 1997.

Scholem, Gershom Gerhard, Sabbatai Sevi: The Mystical Messiah, 1626-1676, Princeton: Princeton University Press 1973.

Tisíc rokov aškenázskej kultúry, Bratislava: Kalligram 2002.

6) Emancipace a diferenciace novověkého judaismu
 • haskala (Moses Mendelssohn)
 • reformní (liberální, progresivní) judaismus
 • konzervativní judaismus, rekonstrukcionismus
 • neoortodoxní judaismus
 • židovská věda, novodobá židovská filozofie (Martin Buber, Emmanuel Lévinas)
Prameny:

Buber, Martin, Já a ty, Praha: Kalich 32005 (1. vyd. Praha: Mladá fronta 1969).

Lévinas, Emmanuel, Etika a nekonečno, Praha: ISE 1994.

Lévinas, Emmanuel, Existence a ten, kdo existuje, Praha: Oikúmené1997.

Lévinas, Emmanuel, Totalita a nekonečno: Esej o exterioritě, Praha: Oikúmené 1997.

Literatura:

Hayoun, Maurice-Ruben, Židovské osvícenství mezi Cordóbou a Berlínem I-II, Praha: Volvox Globator 1998-2000.

Much, Theodor – Karl Pfeifer, Svár bratří v domě izraelském: Židovstvo mezi fundamentalismem a osvícenstvím, Praha: Themis 2000.

Wehr, Gerhard, Buber, Olomouc: Votobia 1995.

Tisíc rokov aškenázskej kultúry, Bratislava: Kalligram 2002.

7) Sionismus a Stát Izrael
 • formování a prvotní diferenciace sionismu
 • cesta k ustavení Státu Izrael
 • nástup náboženských stran v Izraeli, náboženský sionismus
 • náboženské aspekty arabsko-izraelského konfliktu
Prameny:

Mendel, Miloš, Židé a Arabové: Dialog idejí a zbraní, Prachatice: Rovina 1992.

Palestinská otázka v dokumentech, Praha: Orientální ústav ČSAV 1975.

Literatura:

Avineri, Shlomo, Zrození moderního sionismu, (Judaika 9), Praha: Sefer 2001.

Čejka, Marek, Judaismus, politika a stát Izrael, Brno: Masarykova univerzita 22003 (1. vyd. 2002).

Gilbert, Martin, Izrael: Dějiny, Praha: BB art 2002.

Hirst, David, Puška a olivová ratolest: Kořeny násilí na Blízkém východě, Praha: BB art 2005.

Kepel, Gilles, Boží pomsta: Křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět, Brno: Atlantis 1996.

Krupp, Michael, Sionismus a Stát Izrael: Historický nástin, Praha: Vyšehrad 1998.

Mendel, Miloš, Náboženství v boji o Palestinu: Judaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu, Brno: Atlantis 2000.

Müller, Zdeněk, Jeruzalém mezi minulostí a budoucností: Posvátné město, nebo ohnisko nepokojů, Praha – Litomyšl: Paseka 2004.

Sachar, Howard M., Dějiny Státu Izrael, Praha: Regia – Goldstein & Goldstein 1998.

8) Antisemitismus a mezináboženský dialog
 • tradiční podoby náboženského antisemitismu
 • nacionalismus a židovská otázka, spiklenecké teorie (Protokoly siónských mudrců)
 • významné případy moderního antisemitismu (Dreyfusova aféra, Hilsneriáda)
 • holocaust a jeho náboženská reflexe
 • židovsko-křesťanský dialog
 • judaismus a islám v moderním světě, otázka muslimského antisemitismu
Prameny:

Fryová, Helen P. (ed.), Čítanka židovsko-křesťanského dialogu, Praha: Kalich – Vyšehrad 2003.

Rohling, August, Talmudský Žid, Přerov: E. Dobrovolný [1924].

Tazbir, Janusz, Protokoly sionských mudrců: Pravda, nebo podvrh?, Olomouc: Votobia 1996.

Literatura:

Adler, Bruno, Boj o Polnou, Polná: Linda 1999.

Bauman, Zygmunt, Modernita a holocaust, Praha: Sociologické nakladatelství 2003.

Černý, Bohumil et al, Hilsneriáda, Polná: Linda 1999.

Červinka, František, Hilsnerova aféra a její literární dozvuk, Polná: Linda 1999.

Dreyfus, Mathieu, Dreyfusova aféra, jak jsem ji zažil, Praha: Odeon 1984.

Epsteinová, Helena, Děti holocaustu, Praha: Volvox Globator 1994.

Finkelstein, Norman G., Průmysl holocaustu: Úvahy o zneužívání židovského utrpení, Praha: Dokořán 2006.

Kárný, Miroslav, „Konečné řešení“, Praha: Academia 1991.

Kovtun, Jiří, Tajuplná vražda: Případ Leopolda Hilsnera, (Judaika 4), Praha: Sefer 1994.

Krejča, Aleš (ed.), Antisemitismus v posttotalitní Evropě, Praha: Nakladatelství Franze Kafky 1992.

Messadié, Gérald, Obecné dějiny antisemitismu, Praha: Práh 2000.

Pojar, Miloš, Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999, Praha: Židovské muzeum 1999.

Prudký, Martin, Zvláštní lid Páně: Křesťané a židé, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2000.

9) Rituální život judaismu
 • chrámový kult
 • synagogální kult
 • modlitba, šabat
 • svátky ročního cyklu (vysoké a poutní svátky, biblické a pobiblické svátky)
 • rituály životního cyklu (obřízka, bar micva, svatba, pohřeb)
Prameny:

pomocí Boží nová pražská pesachová Hagada, (Texty 2), přel. Bedřich Nosek, Praha: Sefer 1996.

Literatura:

Divecký, Jan, Židovské svátky: Kalendářem od Pesachu do Purimu, Praha: P3K 2005.

Di Sante, Carmine, Židovská modlitba: K počátkům křesťanské liturgie, Praha: Oikúmené 1995.

Stern, Marc, Svátky v životě Židů: Vzpomínání, slavení, vyprávění, Praha: Vyšehrad 2002.

10) Judaismus v českých zemích
 • Židé v českém středověku
 • rozkvět pražské židovské obce v 17. století (Jehuda Liva ben Becalel)
 • emancipace a postavení Židů v českých zemích 18.-20. století
 • aktuální situace českého judaismu (Federace židovských obcí v ČR)
 • hlavní židovské památky v České republice
Prameny:

Maharal (Rabi Löw), Ner micva: O svátku Chanuka, (Sifrej Maharal 1), přel. Jan Divecký, Praha: P3K 2006.

Maharal (Rabi Löw), Stezka návratu: Výběr z knihy Netivot olam, (Sifrej Maharal 2), přel. Jan Divecký, Praha: P3K 2007.

Literatura:

Bergerová, Natalia (ed.), Na křižovatce kultur: Historie československých Židů, Praha: Mladá fronta 1992.

Čapková, Kateřina, Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách: 1918-1938, Praha – Litomyšl: Paseka 2005.

Fiedler, Jiří, Židovské památky v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer 1992.

Heřman, Jan, Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě, Praha: ÚCN – Rada ŽNO 1980.

Klenovský, Jaroslav, Židovské památky Moravy a Slezska, Brno – Olomouc – Ostrava: ERA – Státní památkový ústav v Brně – Státní památkový ústav v Olomouci – Státní památkový ústav v Ostravě 2001.

Křesťan, Jiří – Alexandra Blodigová – Jaroslav Bubeník, Židovské spolky v českých zemích v letech 1918-1948, (Knižnice Institutu Terezínské iniciativy 2), Praha: Sefer 2001.

Neher, André, Studna exilu: Tradice a modernost. Myšlenkový svět Jehudy ben Becalel - rabi Löwa, pražského MaHaRaLa (1512-1609), (Judaika 4), Praha: Sefer 1993.

Pálka, Petr (ed.), Židé a Morava I-XIII, Kroměříž: Muzeum Kroměřížska 1994-2006.

Pěkný, Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, (Judaika 2), Praha: Sefer 22001 (1. vyd. 1993).

Petrův, Helena, Právní postavení Židů v Protektorátě Čechy a Morava (1939-1941), (Knižnice Institutu Terezínské iniciativy 1), Praha: Sefer 2000.

Rothkirchen, Livia – Eva Schmidt-Hartmann – Avigdor Dagan, Osud Židů v Protektorátu 1939-1945, Praha: Trizonia – Ústav pro soudobé dějiny 1991.

Křesťanství

Bakalářské předměty pokrývající téma

Základní bakalářské předměty
 • RLA06 Křesťanství I
 • RLA07 Křesťanství II
 • RLKA06 Křesťanství I
 • RLKA07 Křesťanství II
 • RLB306 Proseminář ke Křesťanství I
 • RLB307 Proseminář ke Křesťanství II
 • RLB38 Východní křesťanství
Rozšiřující bakalářské předměty
 • RLB16 Křesťanství a hereze
 • RLB36 Lidová religiozita
 • RLB41 Biblická archeologie
 • RLB45 Žena v křesťanství
 • RLB49 Česká reformace
 • RLB78 Aktuální náboženská situace v ČR
 • RLB94 Novokřtěnci
 • RLB209 Řehole a řády v českých zemích
 • RLB210 Křesťanské misie
 • RLB213 Magie ve středověkém křesťanství
 • RLB215 Náboženství v Polsku
 • RLB216 Náboženství v USA
 • RLB217 Mužské a ženské řehole v ČR
 • RLB259 Sexualita v dějinách křesťanství
 • RLB273 Vývoj křesťanského kultu

Základní studijní literatura

Povinná literatura

Franzen, August, Malé dějiny církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 32006.

Hazlett, Ian (ed.), Rané křesťanství: Počátky a vývoj církve do roku 600, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2009.

Papoušek, Dalibor, „Burton L. Mack a projekt religionistické reinterpretace počátků křesťanství“, Religio: Revue pro religionistiku 10/1, 2002, s. 95-112.

Doporučená obecná literatura
Slovníky a atlasy

Douglas, J. D. (ed.), Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů 1996.

Dué, Andrea, Obrazový atlas dějin křesťanské církve, Praha: Portál 1998.

Fouilloux, Danielle et al., Slovník biblické kultury, Praha: EWA Edition 1992.

Kowalski, Jan Wierusz, Encyklopedie papežství, Praha: Academia 1994.

Matthew, Donald, Svět středověké Evropy, Praha: Knižní klub 1996.

Novotný, Adolf, Biblický slovník I-II, Praha: Kalich 31992 (1. vyd. Hradec Králové: Svaz Nedělních škol v Československu 1935).

Pavlincová, Helena – Břetislav Horyna (eds.), Judaismus, křesťanství, islám, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 22003 (1. vyd. Praha: Mladá fronta 1994).

Pritchard, J. B. (ed.), Biblický atlas, Praha: Česká biblická společnost 1996.

Rogerson, John, Svět Bible, Praha: Knižní klub 1996.

Obecná pojednání

Denzler,Georg, Zakázaná slast: Dva tisíce let křesťanské sexuální morálky, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1999.

Denzler, Georg, Dějiny celibátu, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2000.

Dinzelbacher, Peter, Světice, nebo čarodějky? Osudy „jiných“ žen ve středověku a novověku, Praha: Vyšehrad 2003.

Frankielová, Sandra Sizer, Křesťanství: Cesta spásy, (Náboženské tradice světa 1), Praha: Prostor 21999 (1. vyd. 1996).

Fröhlich, Ronald, Dva tisíce let dějin církve, Praha: Vyšehrad 1999.      

Gelmi, Josef, Papežové: Od svatého Petra po Jana Pavla II., Praha: Mladá fronta 1994.

Jedin, Hubert, Malé dějiny koncilů, Praha: Česká katolická charita 1990.

Kadlec, Jaroslav, Dějiny katolické církve I-III, Olomouc: Palackého univerzita 31993.

Kadlec, Jaroslav, Přehled českých církevních dějin I-II, Praha: Zvon 1991.

Karfík, Filip – Václav Němec – František Vilím (eds.), Křesťanství a filosofie: Postavy latinské tradice, Praha: Česká křesťanská akademie 1994.

Lane, Tony, Dějiny křesťanského myšlení, Praha: Návrat domů 1996.

Lassus, Jean, Raně křesťanské a byzantské umění, Praha: Artia 1971.

Le Goff, Jacques, Kultura středověké Evropy, Praha: Vyšehrad 22005 (1. vyd. Praha: Odeon 1991).

Molnár, Amedeo, Pohyb teologického myšlení: Přehledné dějiny dogmatu, Praha: ÚCN – Kalich 1982.

North, James B., Dějiny církve od Letnic k dnešku, Praha: Návrat domů 2001.

Říčan, Rudolf – Amedeo Molnár, 12 století církevních dějin, Praha: ÚCN – Kalich 1989.

Spunar, Pavel, Kultura českého středověku, Praha: Odeon 1985.

Požadovaná znalost pramenů

Nový zákon

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona, ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost 31985 (1. vyd. Praha: ÚCN – Kalich 1979).

Učení dvanácti apoštolů (Didaché)

„Učení dvanácti apoštolů (Didaché)“, přel. Dan Drápal, in: Spisy apoštolských otců. Praha: ÚCN – Kalich 1986, s. 13-24.

Apokryfní evangelia dětství

„Protoevangelium Jakubovo“, „Pseudo-Tomášovo evangelium dětství“, přel. Petr Peňáz, in: Jan Dus – Petr Pokorný (eds.), Novozákonní apokryfy I, Neznámá evangelia, (Knihovna rané křesťanské literatury 1), Praha: Vyšehrad 22006, s. 253-286.

Gnostické Tomášovo evangelium (NHC II/2)

„Tomášovo evangelium“, přel. Petr Pokorný, in: Jan Dus – Petr Pokorný (eds.), Novozákonní apokryfy I, Neznámá evangelia, (Knihovna rané křesťanské literatury 1), Praha: Vyšehrad 22006, s. 77-153.

Raně křesťanská vyznání víry (1 K 15,3b-5; apoštolské; níkájsko-konstantinopolské; chalkedonské)

Říčan, Rudolf et al. (eds.), Čtyři vyznání: Vyznání augsburské, bratrské, helvetské a české se čtyřmi vyznáními staré církve a se čtyřmi články pražskými, (Spisy Komenského evangelické fakulty bohoslovecké 15), Praha: Komenského evangelická fakulta bohoslovecká 1951, s. 27-31 [apoštolské; níkájsko-konstantinopolské; chalkedonské].

Pokorný, Petr, Vznik christologie: Předpoklady teologie Nového zákona, Praha: ÚCN – Kalich 1988, s. 59-60 [1 K 15,3b-5].

Pokorný Petr, Apoštolské vyznání: Výklad nejstarších křesťanských věroučných textů, Třebenice: Mlýn 1994 [1 K 15,3b-5; apoštolské].

Aurelius Augustinus

Aurelius Augustinus, „O svobodném rozhodování“, in: Aurelius Augustinus: Říman, člověk, světec, přel. Radislav Hošek, Praha: Vyšehrad 2000, s. 124-251.

Aurelius Augustinus, Vyznání [Confessiones], přel. Mikuláš Levý, Praha: Kalich 41999, s. 186-224, 224-260 [Confessiones VII-VIII].

Anselm z Canterbury

Anselm z Canterbury, „Proslogion“, přel. Lenka Karfíková, in: Jan Sokol, Mistr Eckhart a středověká mystika, Praha: Vyšehrad 22000, s. 73-94.

Jan Hus

Hus, Jan, „O svatokupectví“, in: Jan Hus, O poznání cesty pravé ku spasení: [Dcerka], (Vybrané spisy 1), Jilemnice: A Neubert [1901].

Hus, Jan, Dcerka: O poznání cesty pravé ku spasení, ed. František Žilka, Praha: Kalich 21995 (1. vyd. Praha: Křesťanské knihkupectví a nakladatelství 1946).

Petr Chelčický

Chelčický, Petr, Síť víry, ed. František Šimek, Praha: Orbis 1950.

Martin Luther

Luther, Martin, O svobodě křesťanské; Babylónské zajetí, (Otázky a názory 69), přel. Bohumír Popelář a Rudolf Říčan, Praha: Jan Laichter 1935.

Jan Kalvín

Kalvín, Jan, Instituce učení křesťanského náboženství, přel. František Mrázek Dobiáš, Praha: Komenského evangelická fakulta bohoslovecká 1951.

Kalvín, Jan, Vzdělání ve víře: Katechismus a Vyznání víry z r. 1537, přel. Amedeo Molnár, Praha: ÚCN – Kalich 1953.

Protestantské konfese (augsburská, bratrská, helvetská, česká)

Říčan, Rudolf et al. (eds.), Čtyři vyznání: Vyznání augsburské, bratrské, helvetské a české se čtyřmi vyznáními staré církve a se čtyřmi články pražskými, (Spisy Komenského evangelické fakulty bohoslovecké 15), Praha: Komenského evangelická fakulta bohoslovecká 1951.

Ignác z Loyoly

Ignác z Loyoly, Duchovní cvičení, (Societas 20), přel. Robert Kunert, Velehrad: Refugium Velehrad-Roma 32005.

Rudolfův majestát

„Majestát Rudolfa na náboženské svobody“, in: Karel Doskočil (ed.), Listy a listiny z dějin československých, Praha: Státní nakladatelství 1938, s. 62-67.

„Majestát Rudolfa na náboženské svobody“, in: Zdeněk Veselý (ed.), Dějiny českého státu v dokumentech, Praha: Epocha 22003 (1. vyd. Praha: Victoria Publishing 1994).

„Majestát Rudolfa na náboženské svobody“, http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/majestat.htm.

Sociální učení katolické církve

Lev XIII., „Rerum novarum“ [1891], in: Sociální encykliky (1891-1991), Praha: Zvon 1996.

Jan XXIII., „Mater et magistra“ [1961];, in: Sociální encykliky (1891-1991), Praha: Zvon 1996.

Jan XXIII., „Pacem in terris“ [1963], in: Sociální encykliky (1891-1991), Praha: Zvon 1996.

Pavel VI., „Populorum progressio“ [1967], in: Sociální encykliky (1891-1991), Praha: Zvon 1996.

Jan Pavel II., „Laborem exercens“ [1981], in: Sociální encykliky (1891-1991), Praha: Zvon 1996.

Jan Pavel II., „Sollicitudo rei socialis“ [1987], in: Sociální encykliky (1891-1991), Praha: Zvon 1996.

Katolická církev ve 20. století

„Lumen gentium“ [1964], in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, přel Oto Mádr et al., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 22002 (1. vyd. Praha: Zvon 1995).

„Nostra aetate“ [1965], in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, přel Oto Mádr et al., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 22002 (1. vyd. Praha: Zvon 1995).

Tematické okruhy

11) Počátky křesťanství
 • křesťanství v kontextu helénistických náboženství
 • historický Ježíš, ježíšovská a kristovská hnutí, Pavel z Tarsu
 • křesťanská Bible, kánon a apokryfy, biblické překlady, spisy apoštolských otců, apologetika
 • utváření křesťanského kultu (křest, agapé, eucharistie)
 • utváření církevní organizace, formování monarchického episkopátu
Prameny:

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona, ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost 31985 (1. vyd. Praha: ÚCN – Kalich 1979).

Dus, Jan A. – Petr Pokorný (eds.), Novozákonní apokryfy I, Neznámá evangelia, (Knihovna rané křesťanské literatury 1), Praha: Vyšehrad 22006 (1. vyd. 2001).

Dus, Jan A. (ed.), Novozákonní apokryfy II, Příběhy apoštolů, (Knihovna rané křesťanské literatury 2), Praha: Vyšehrad 2003.

Dus, Jan A. (ed.), Novozákonní apokryfy III, Proroctví a apokalypsy, (Knihovna rané křesťanské literatury 3), Praha: Vyšehrad 2007.

Frolíková, Alena, Rané křesťanství očima pohanů: Svědectví řecky a latinsky píšících autorů 1. a 2. století, Jinočany: H & H 1992.

Pokorný Petr, Apoštolské vyznání: Výklad nejstarších křesťanských věroučných textů, Třebenice: Mlýn 1994.

Spisy apoštolských otců, přel. Ladislav Varcl, Dan Drápal a Jan Sokol, Praha: ÚCN – Kalich 1986.

Literatura:

Brown, Peter, Autorita a posvátné: Aspekty christianizace římského světa, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1999.

Brown, Peter, Tělo a společnost: Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2000.

Carpenter, Humphrey, Ježíš, Praha: Odeon – Argo 1994.

Dodds, Eric R., Pohané a křesťané ve věku úzkosti, Praha: Petr Rezek 1997.

Funda, Otakar A., Ježíš a mýtus o Kristu, Praha: Karolinum 2007.

Hengel, Martin, Evangelista Lukáš: První křesťanský dějepisec, Praha: Vyšehrad 1994.

Kratochvíl, Zdeněk, Studie o křesťanství a řecké filosofii, Praha: Česká křesťanská akademie 1994.

Kroll, Gerhard, Po stopách Ježíšových, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 32002 (1. vyd. Praha: Zvon 1995).

Markschies, Christoph, Mezi dvěma světy: Dějiny antického křesťanství, Praha: Vyšehrad 2005.

Martin, Luther H., Helénistická náboženství, (Religionistika 4), Brno: Masarykova univerzita 1997.

Papoušek, Dalibor, "Burton L. Mack a projekt religionistické reinterpretace počátků křesťanství", Religio: Revue pro religionistiku 10/1, 2002, s. 95-112.

Pokorný, Petr, Počátky gnose: Vznik gnostického mýtu o božstvu Člověk, (Studie ČSAV 6, 1969), Praha: Academia 1969.

Pokorný, Petr, Píseň o perle: Tajné knihy starověkých gnostiků, Praha: Vyšehrad 21998 (1. vyd. 1986).

Pokorný, Petr, Vznik christologie: Předpoklady teologie Nového zákona, Praha: ÚCN – Kalich 1988.

Pokorný, Petr, Literární a teologický úvod do Nového zákona, Praha: Vyšehrad 1993.

Pokorný, Petr, Ježíš Nazaretský: Historický obraz a jeho interpretace, Praha: Oikúmené 2005.

Souček, Josef Bohumil – Petr Pokorný, Teologie apoštola Pavla, Praha: ÚCN – Kalich 21982 (1. vyd. 1976).

Trilling, Wolfgang, Hledání historického Ježíše, Praha: Vyšehrad 1993.

Vouga, François, Dějiny raného křesťanství, Praha: Vyšehrad – Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1997.

12) Teologické myšlení starověku a středověku, ortodoxie a hereze
 • patristika
 • teologické myšlení ranějšího středověku (Dionýsios Areopagita, Jan Scotus Eriugena, Anselm z Canterbury)
 • scholastika (Petr Abélard, Albert Veliký, Tomáš Akvinský, Bonaventura, Jan Duns Scotus, Vilém Ockham, Jan Viklef)
 • mystika (Hildegarda z Bingenu, Alžběta z Schönau, Bernard z Clairvaux, Mistr Eckhart, Jan Tauler, bekyně)
 • ortodoxie a hereze v teologickém a religionistickém pohledu, přehled hlavních heterodoxních skupin (gnosticismus, montanismus, pelagianismus, arianismus, nestorianismus; kataři, valdenští, spirituální františkáni, lollardi), inkvizice
Prameny:

Abélard a Heloisa: Dopisy utrpení a lásky, přel. Jakub Pavel, Praha: Vyšehrad 22003 (1. vyd. Praha: Odeon 1976).

Augustinus, Aurelius, O Boží obci [De civitate Dei] I-II, přel. Julie Nováková, Praha: Vyšehrad 1950.

Augustinus, Aurelius, Vyznání [Confessiones], přel. Mikuláš Levý, Praha: Kalich 41999 (1. vyd. Praha: Ladislav Kuncíř 1926).

Augustinus, Aurelius, Aurelius Augustinus: Říman, člověk, světec, přel. Radislav Hošek, Praha: Vyšehrad 2000.

Dionysios Areopagita, Listy; O mystické teologii: Řecko-české vydání, (Knihovna raně křesťanské tradice 5), přel. Vojtěch Hladký a Martin Koudelka, Praha: Oikúmené 2005.

Eusebius Pamphili, Církevní dějiny [Ecclesiastica Historia], přel. Josef J. Novák, Praha: ÚCN – Česká katolická charita 1988.

Novák, Josef J., Patristická čítanka [I], Praha: ÚCN – Česká katolická charita 21988 (1. vyd. 1983).

Novák, Josef J., Patristická čítanka II, Praha: ÚCN – Česká katolická charita 1985.

Novák, Josef J., Patristická čítanka III, Praha: ÚCN – Česká katolická charita 1985.

Novák, Josef J., Patristická čítanka IV: [Tertullianus, Apologeticum], Praha: ÚCN – Česká katolická charita 1987.

Novák, Josef J., Patristická čítanka VI: [Aurelius Augustinus, Výklad k Prvnímu listu sv. Jana], Praha: ÚCN – Česká katolická charita 1989.

Novák, Josef J., Patristická čítanka VII: [Socrates Scholasticus, Církevní dějiny I], Praha: ÚCN – Česká katolická charita 1989.

Novák, Josef J., Patristická čítanka VIII: [Socrates Scholasticus, Církevní dějiny II], Praha: ÚCN – Česká katolická charita 1990.

Novák, Josef J., Patristická čítanka IX: [Evagrius Scholasticus, Církevní dějiny], Praha: Zvon 1991.

„Otázky Janovy“, přel. David Zbíral, in: Jan A. Dus (ed.), Novozákonní apokryfy III, Proroctví a apokalypsy, (Knihovna rané křesťanské literatury 3), Praha: Vyšehrad 2007, s. 198-203, 217-229.

Sokol, Jan (ed.), Mistr Eckhart a středověká mystika, přel. Lenka Karfíková, Miloš Dostál a Jan Sokol, Praha: Vyšehrad 22000 (1. vyd. Praha: Zvon 1993).

Tauler, Jan, Propast k propasti volá: Kázání, přel. Miloš Dostál a Martin Žemla, (Thesaurus 8), Praha: Krystal OP 2003.

Theologické summy svatého Tomáše Akvinského [Summa theologica] ... část I-III, ed. Emilián Soukup, Olomouc: Edice Krystal 1937-1940.

Tomáš Akvinský, Summa proti pohanům [Summa contra gentiles] I-IV, přel. Jiří Tomáš Bahounek, Olomouc: Matice cyrilometodějská 1993.

Literatura:

Brenonová, Anne, Kataři: Život a smrt jedné křesťanské církve, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2001.

Dachovský, Karel, Sv. Bernard z Clairvaux, Praha: Řád 1997.

Eco, Umberto, Umění a krása ve středověké estetice, Praha: Argo 22007 (1. vyd. 1998).

Given, James B., Inkvizice a středověká společnost: Moc, kázeň a odpor v Languedocu, Neratovice: Verbum 2008.

Heinzmann, Richard, Středověká filosofie, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2000.

Hošek, Radislav, Aurelius Augustinus: Říman, člověk, světec, Praha: Vyšehrad 2000.

Hroch, Miroslav – Anna Skýbová, Králové, kacíři, inkvizitoři, Praha: Československý spisovatel 1987.

Lambert, Malcom, Středověká hereze, (Historické myšlení 12), Praha: Argo 2000.

Le Goff, Jacques, Středověká imaginace, Praha: Argo 1998.

Le Goff, Jacques, Intelektuálové ve středověku, Praha: Karolinum 1999.

Libera, Alain de, Středověká filosofie: Byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie, Praha: Oikúmené 2001.

Machovec, Milan, Svatý Augustin, (Portréty 28), Praha: Orbis 1967.

Molnár, Amedeo, Valdenští: Evropský rozměr jejich vzdoru, Praha: ÚCN – Kalich 1973.

Pieper, Josef, Scholastika: Osobnosti a náměty středověké filosofie, Praha: Vyšehrad 1993.

Pieper, Josef, Tomáš Akvinský: Život a dílo, Praha: Vyšehrad 1997.

Rankin, David, Tertullianus a církev, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2002.

Ryś, Grzegorz, Inkvizice, Praha: Mladá fronta 2004.

Šindelář, Bedřich, Hon na čarodějnice: Západní a střední Evropa v 16.-17. století, Praha: Svoboda 1986.

Šmelhaus, Vratislav, Řecká patrologie, Praha: ÚCN – Kalich 1972.

Zbíral, David, Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy, (Každodenní život 37), Praha: Argo 2007.

13) Vývoj křesťanství ve 4.-15. století
 • konstantinovský obrat (Konstantin Veliký, ekumenické koncily)
 • christianizace Evropy
 • pravoslaví a staré východní církve (jakobité, arménská církev, koptská církev, etiopská církev, nestoriánská církev, malabarská církev, maronité), velké schizma, uniatství
 • proměny vztahu mezi světskou a církevní mocí, gregoriánská reforma a boj o investituru, velcí papežové středověku (Řehoř VII., Alexandr III., Inocenc III., Řehoř IX., Bonifác VIII.), papežské schizma a konciliarismus, významné koncily (3. a 4. lateránský koncil, kostnický koncil)
 • křížové výpravy, rytířské řády
Prameny:

Egeria, Púť do Svätej zeme: Itinerarium Egeriae, (Starokresťanská knižnica 1), přel. Helena Panczová, Bratislava: Dobrá kniha 2006.

Jean de Joinville, Paměti křižákovy, (Světová četba 347), přel. Václav Černý, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1965.

Hrochová, Věra (ed.), Křížové výpravy ve světle soudobých kronik, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1982.

Literatura:

Bednaříková, Jarmila, Stěhování národů, Praha: Vyšehrad 2003.

Bednaříková, Jarmila – Aleš Homola – Zdeněk Měřínský, Stěhování národů a Východ Evropy: Byzanc, Slované, Arabové, Praha: Vyšehrad 2006.

Boček, Pavel, Stát a církev v Rusku na přelomu 15. a 16. století, (Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta 297), Brno: Masarykova univerzita 1995.

Bradford, Ernle, Řádoví rytíři, Praha: Zvon 1996. 

Bridge, Antony, Křížové výpravy,Praha: Academia 1995.

Clauss, Manfred, Konstantin Veliký: Římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím, Praha: Vyšehrad 2005.

Češka, Josef, Římský stát a katolická církev ve 4. století, (Spisy FF UJEP v Brně 240), Brno: Univerzita J. E. Purkyně [Masarykova univerzita] 1983.

Češka, Josef, Zánik antického světa, Praha: Vyšehrad 2000.

Dvorník, František, Byzantské misie u Slovanů, Praha: Vyšehrad 1970.

Hrochová, Věra – Miroslav Hroch, Křižáci ve Svaté zemi, (Kolumbus 134), Praha: Mladá fronta 1996 (1. vyd. Křižáci v Levantě, [Kolumbus 70], Praha: Mladá fronta 1975).

Lášek, Jan Blahoslav, Počátky křesťanství u východních Slovanů, (Pontes Pragenses 3), Praha: Síť 1997.

Rapp, Francis, Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1996.

Read, Piers Paul, Templáři, Praha: BB art 2001.

Špidlík, Tomáš, Spiritualita křesťanského Východu: Systematická příručka, (Dílo Tomáše Špidlíka 1), Velehrad: Refugium Velehrad-Roma 22002 (1. vyd. [Náboženská edice 80], Řím: Křesťanská akademie 1983).

Špidlík, Tomáš, Spiritualita křesťanského Východu: Mnišství, (Souborné dílo Tomáše Špidlíka 4), Velehrad: Refugium Velehrad-Roma 2004.

Vopatrný, Gorazd, Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita, (Pontes Pragenses 22), Brno: L. Marek 2002.

Vopatrný, Gorazd, Hesychasmus jako tradiční křesťanská spiritualita: Pohled na člověka a duchovní život z pravoslavné perspektivy, (Pontes Pragenses 33), Brno: L. Marek 2003.

14) Křesťanské mnišství; lidová kultura v křesťanství
 • vznik mnišství, eremité a cenobité, pojetí celibátu
 • Benedikt z Nursie, benediktini, význam klášterů na Britských ostrovech
 • clunyjská reforma, poustevnické hnutí 11. a 12. století, řády vrcholného středověku, žebravé řády
 • mnišské řády od počátku novověku do současnosti
 • lidové podoby křesťanství
Prameny:

Augustinus, Aurelius, Řehole pro komunitu [Regula], přel. Vít Václav Mareček, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2004.

Benedikt z Nursie, Řehole Benediktova, přel. Alžběta Franecová, Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty 1998.

Literatura:

Brown, Peter, Tělo a společnost: Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2000.

Denzler,G., Zakázaná slast: Dva tisíce let křesťanské sexuální morálky, Brno Centrum pro studium demokracie a kultury 1999.

Denzler, Georg, Dějiny celibátu, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2000.

Duby, Georges, Vznešené paní z 12. století I-III, Brno: Atlantis 1997-1999.

Duby, Georges, Věk katedrál: Umění a společnost 980-1420, Praha: Argo 2002.

Ennenová, Edith, Ženy ve středověku, Praha: Argo 2001.

Frank, Karl Suso, Dějiny křesťanského mnišství, Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty 2003.

Fuhrman, Horst, Středověk je kolem nás, Jinočany: H & H 2006, s. 243-268.

Gurevič, Aron Jakovlevič, Kategorie středověké kultury, Praha: Mladá fronta 1978.

Gurevič, Aron Jakovlevič, Nebe, peklo, svět: Cesty k lidové kultuře středověku, Jinočany: H & H 1996.

Hinnebusch, William A., Dějiny Řádu kazatelů, Praha: Krystal OP 2002.

Kožiak, Rastislav – Vincent Múcska (eds.), Rehole a kláštory v stredoveku, Banská Bystrica – Bratislava: Chronos 2002.

Lawrence, Hugh, Dějiny středověkého mnišství, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury – Praha: Vyšehrad 2001.

Le Goff, Jacques, Svatý František z Assisi, Praha: Vyšehrad 2004.

Le Goff, Jacques, Zrození očistce, Praha: Vyšehrad 2003.

Pernoudová, Regine, Žena v době katedrál, Praha: Vyšehrad 2002.

Read, Piers Paul, Templáři, Praha: BB art 2001.

Sallmann, Jean, Čarodějnice – ďáblovy nevěsty, Bratislava: Slovart 1994.

15) Světová reformace
 • příčiny a podněty vzniku světové reformace (vazby na tzv. první reformaci, stav katolické církve na přelomu 15. a 16. století)
 • Martin Luther a německá reformace
 • Ulrich Zwingli, Jan Kalvín a švýcarská reformace
 • reformace v dalších částech Evropy (Anglie, Francie)
 • ohlasy světové reformace v českých zemích (proměny utrakvistické církve, Jednota bratrská)
Prameny:

Calvin: Kardinál a reformátor, (Otázky a názory 70), přel. František Mrázek Dobiáš, Praha: Jan Laichter 1936.

Kalvín, Jan, Instituce učení křesťanského náboženství, přel. František Mrázek Dobiáš, Praha: Komenského evangelická fakulta bohoslovecká 1951.

Kalvín, Jan, Vzdělání ve víře: Katechismus a Vyznání víry z r. 1537, přel. Amedeo Molnár, Praha: ÚCN – Kalich 1953.

Luther, Martin, Lutherův malý katechismus s výkladem, Český Těšín: Slezská církev evangelická 1995.

Luther, Martin, Malý katechismus Dr. Martina Luthera, Praha: ÚCN – Slezská církev evangelická a.v. 1966.

Luther, Martin, O svobodě křesťanské; Babylónské zajetí, (Otázky a názory 69), přel. Bohumír Popelář a Rudolf Říčan, Praha: Jan Laichter 1935.

Říčan, Rudolf et al. (eds.), Čtyři vyznání: Vyznání augsburské, bratrské, helvetské a české se čtyřmi vyznáními staré církve a se čtyřmi články pražskými, (Spisy Komenského evangelické fakulty bohoslovecké 15), Praha: Komenského evangelická fakulta bohoslovecká 1951.

Zwingli, Huldrych, Počet z víry a výklad víry: Dva vyznavačské listy curyšského reformátora, přel. J. B. Jeschke, Praha: ÚCN – Kalich 1953.

Literatura:

Albrecht, Michael J., Jsme žebráci: Martin Luther o umírání a smrti, Praha: Lutherova společnost 2007.

Collinson, Patrick, Reformácia, Bratislava: Slovart 2004.

Dobiáš, František Mrázek, Jan Kalvín, Praha: Vydavatelství oddělení KSML 1941.

Estep, William R., Příběh křtěnců: Radikálové evropské reformace, Praha: Evangelické nakladatelství 1991.

Chaunu, Pierre, Dobrodružství reformace: Svět Jana Kalvína, Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury 2001.

Mackenney, Richard, Evropa šestnáctého století, Praha: Vyšehrad 2001, s. 127-216.

Maur, Eduard, Tomáš Müntzer, Praha: Univerzita Karlova 1993.

Maurois, André, Dějiny Francie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1994, s. 123-139.

Maurois, André, Dějiny Anglie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1995, s. 181-210.

Molnár, Amedeo (ed.), Slovem obnovená: čtení o reformaci, Praha: ÚCN – Kalich 1977.

Molnár, Amedeo, Na rozhraní věků: cesty reformace, Praha: Vyšehrad 1985.

Mystika a reformace: Theologia Deutsch – text a dějinný kontext, Praha: Vyšehrad 2007.

Rozehnalová, Jana, „Gabrielité na jižní Moravě čili novokřtěnci, jak je neznáme“, Religio 10/1, 2002, s. 25-44.

Říčan, Rudolf, Kapitoly z církevních dějin II: Od úsvitu reformace k dnešku, Praha: YMCA 1948.

Vlnas, Vít, Novokřtěnci v Münsteru, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2002.

Válka, Josef, Dějiny Moravy 2. Morava reformace, renesance a baroka, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost 1996, s. 13-19.

Wellman, Sam, Jan Kalvín, Jindřichův Hradec: Stefanos 2006.

Žilka, František, Jan Kalvín: Život a dílo, Praha: Comenium 1909.

16) Katolická reakce a reforma
 • nové mnišské řády, jezuité a jezuitská reforma katolicismu
 • tridentský koncil, reforma papežství
 • katolická reakce v 17. a 18. století
 • barokní zbožnost, španělská mystika
 • jezuitské misie v Latinské Americe a Asii (Indie, Čína Japonsko), problém akomodace
Prameny:

František Saleský, Duchovní nauka, přel. Ivo Císař, Brno: Cesta 1990.

František Saleský, Úvod do zbožného života, přel. Otomar Radina, Praha: Zvon 1990.

František Xaverský (1506-1552): Výběr z korespondence jezuitského misionáře Dálného Východu, (Societas 19), přel. Danuše Šťavíková, Velehrad: Refugium Velehrad-Roma 2005.

Las Casas, Bartolomé de, O zemí Indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější, přel. František Gel, Praha: Lidová demokracie 1954.

Ignác z Loyoly, Duchovní cvičení, (Societas 20), přel. Robert Kunert, Velehrad: Refugium Velehrad-Roma 32005.

Ignác z Loyoly, Souborné dílo, (Societas 22), Velehrad: Refugium Velehrad-Roma 2005.

Jan od Kříže, Temná noc, (Karmelitánská spiritualita 41), přel. Věra Anežka Michaela Kofroňová, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 1995.

Jan od Kříže, Živý plamen lásky, (Karmelitánská spiritualita 58), přel. Terezie Brichtová, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2001.

Kalista, Zdeněk (ed.), České baroko: Studie, texty, poznámky, Praha: Evropský literární klub 1941.

Kalista, Zdeněk (ed.), Cesty ve znamení kříže: Dopisy a zprávy českých misionářů 17. a 18. věku ze zámořských krajů, Praha: Katolický literární klub 21947 (1. vyd. Praha: Evropský literární klub 1941).

Terezie od Ježíše, Cesta k dokonalosti, přel. Josef Koláček, (Karmelitánská spiritualita 62), Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 32002 (1. vyd. Řím: Velehrad – Křesťanská akademie 1990).

Terezie od Ježíše, Hrad v nitru, přel. Josef Koláček, (Karmelitánská spiritualita 64), Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 32003 (1. vyd. Řím: Velehrad – Křesťanská akademie 1986).

Terezie od Ježíše, Kniha o zakládání, (Karmelitánská spiritualita 7), Vimperk: Nakladatelství Tiskárny Vimperk – Kostelní Vydří: Generální delegatura Řádu karmelitánů 21991 (1. vyd. Řím: Velehrad – Křesťanská akademie 1990).

Terezie od Ježíše, Život, (Karmelitánská spiritualita), přel. Josef Koláček, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 22006 (1. vyd. Život: Vlastní životopis, [Karmelitánská spiritualita 3], Vimperk: Nakladatelství Tiskárny Vimperk – Kostelní Vydří: Generální delegatura Řádu karmelitánů 1991).

Literatura:

Čornejová, Ivana, Tovaryšstvo Ježíšovo: Jezuité v Čechách, Praha: Hart 2002.

Greenblatt, Stephen, Podivuhodná vlastnictví: Zázraky Nového světa, Praha: Karolinum 2004.

Mikulec, Jiří, Barokní náboženská bratrstva v Čechách, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2000.

Komorovský, Ján, „Akulturačné strety v kresťanských misiách Ázie“, in: Viktor Krupa (ed.), Orient a Okcident v kontaktoch a konfrontáciách, Bratislava: Veda 1999, s. 102-105.

Kubíková, Jiřina, Křesťanská misie v 16.-18. století, (Pontes Pragenses 18), Brno: L. Marek 2001.

Ravier, André, Ignác z Loyoly zakládá Tovaryšstvo Ježíšovo, Velehrad: Refugium Velehrad-Roma 2002.

Válka, Josef, Dějiny Moravy II: Morava reformace, renesance a baroka, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost 1996, s. 48-60.

Wright, Jonathan, Jezuité: Misie, mýty a dějiny, Praha: BB art 2006.

17) Křesťanství na prahu modernismu
 • osvícenství a jeho kritika náboženství
 • vztah státu a církve v 17. a 18. století (galikanismus, jansenismus, episkopalismus, febronianismus)
 • pietismus a probuzenecká hnutí
 • křesťanství v Severní Americe (náboženská situace v britských a francouzských koloniích v 16. až 18. století)
 • náboženské myšlení 17. a 18. století
Prameny:

Pascal, Blaise, Listy proti jesuitům, přel. Vratislav Čechal, Praha: J. Hencl 1926.

Pascal, Blaise, Listy proti jezuitom: Listy vidiečanovi o dišputách na Sorbonne a iných zaujímavostiach, přel. Ján Žigo, Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry 1965.

Pascal, Blaise, „Listy venkovanovi“, in: Petr Horák, Svět Blaise Pascala: Absolutismus Ludvíka XVI., jezuité, jansenismus, Port Royal, Praha: Vyšehrad 1985.

Literatura:

Horák, Petr, Svět Blaise Pascala: Absolutismus Ludvíka XVI., jezuité, jansenismus, Port Royale, Praha: Vyšehrad 1985.

Nešpor, Zdeněk R., Víra bez církve? Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století, Ústí nad Labem: Albis international 2004.

Nešpor, Zdeněk R., Náboženství na prahu nové doby: Česká lidová zbožnost 18. a 19. století, Ústí nad Labem: Albis international 2006.

Nešpor, Zdeněk R. (ed.), Čeští nekatolíci v 18. století: Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí, Ústí nad Labem: Albis international 2007.

18) Křesťanství v 19. a 20. století
 • katolický modernismus a antimodernistická reakce
 • protestantský liberalismus
 • křesťanství a nacionalismus, křesťanství a totalitární režimy (nacismus, komunismus)
 • křesťanský fundamentalismus a křesťanský revivalismus
 • ekumenismus
Prameny:

Balthasar, Hans Urs von, Síla křesťanské naděje, přel. Jan Spousta, Olomouc: Velehrad 1995.

Balthasar, Hans Urs von, Cesty k ujasnění: Rozlišování duchů, přel. Lea Švancarová, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1998.

Barth, Karl, Základy dogmatiky, (Skripta Komenského evangelické fakulty bohoslovecké A1), přel. J. B. Jeschke a Josef Bohumil Souček, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1952.

Barth, Karl, Protestantská teologie v devatenáctém století I-II, přel. Bohuslav Vik, Praha: ÚCN – Kalich 1995-1988.

Barth, Karl, Stručný výklad Listu Římanům: Řím 1,1-16, přel. Josef Šplíchal, Praha: ÚCN – Kalich 1989.

Barth, Karl, Boží božství a Boží lidství: Sedm kratších textů, přel. Petr Gallus a Jan Štefan, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2005.

Blondel, Maurice, Pravda poznání a činu: Studie z let 1896-1906, přel. Jaroslav Kohout, Hana Uhlířová a Jan Sokol, Praha: Vyšehrad 1971.

Blondel, Maurice, Logika činu, (Studium 147), přel. Karel Říha, Svitavy: Trinitas – Řím: Křesťanská akademie 2001.

Bonhoeffer, Dietrich, Následování: Výklad Kázání na hoře, přel. František D. Dobiáš a Amedeo Molnár, Praha: ÚCN – Kalich 1962.

Bonhoeffer, Dietrich, Na cestě k svobodě: Listy z vězení, (Cesty 1), přel. Miloš Černý, Miroslav Heryán a Jan Šimsa, Praha: Vyšehrad 1997.

Bonhoeffer, Dietrich, Etika, přel. Bohuslav Vik, Praha: Kalich 2007.

Bultmann, Rudolf Karl, Dějiny a eschatologie, přel. Břetislav Horyna, Praha: ISE 1994.

Bultmann, Rudolf Karl, Ježíš Kristus a mytologie, přel. Ivo Tretera, Praha: Oikúmené 1995.

Codex iuris canonici / Kodex kanonického práva, přel. Miroslav Zedníček, Praha: Zvon 1994.

Dokumenty II. vatikánského koncilu, přel. Oto Mádr et al., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 22002 (1. vyd. Praha: Zvon 1995).

Florenskij, Pavel Aleksandrovič, Sůl země, aneb Příběh o životě starce Getsemanského skitu, kněze a mnicha abby Isidora, jak ho sepsal a vyložil jeho nehodný duchovní syn, přel. Ján Komorovský a Andrej Šefanovič, Brno: Bonus Aurum 1997.

Florenskij, Pavel Aleksandrovič, Ikonostas, (Pontes Pragenses 13), přel. Hanuš Nykl, Brno: L. Marek 2000.

Florenskij, Pavel Aleksandrovič, Sloup a opora pravdy, (Studie 15), Velehrad: Refugium Velehrad-Roma 2003.

Gabriel, Marcel, K filosofii naděje, přel. Věra Dvořáková a Miloslav Žilina, Praha: Vyšehrad 1971.

Gabriel, Marcel, Přítomnost a nesmrtelnost: Výbor textů, (Váhy 16), přel. Peluška Bendlová, Praha: Mladá fronta 1998.

Gabriel, Marcel, Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela, přel. Peluška Bendlová, Praha: Academia 2003.

Gabriel, Marcel, Od názoru k víře, (Krystal 5), přel. Tomáš Chudý, Praha: Vyšehrad 2004.

Gilson, Étienne, Bůh a filosofie, přel. Miloš Calda, Praha: ISE 1994.

Gilson, Étienne, Bytí a někteří filosofové, přel. Václav Frei, Praha: Oikúmené 1997.

Guardini, Romano, Konec novověku: Pokus o orientaci, (Váhy 2), přel. Otakar Veselý, Praha: Mladá fronta 1992.

Jaspers, Karl, Filosofická víra, přel. Aleš Havlíček et al., Praha: ISE 1994.

Kierkegaard, Søren Aabye, Bázeň a chvění; Nemoc k smrti, přel. Marie Mikulová-Thulstrupová, Praha: Svoboda-Libertas 1993.

Kierkegaard, Søren Aabye, Současnost, přel. Miloslav Žilina, (Malá díla 60), Olomouc: Votobia 21996 (1. vyd. [Váhy 6], Praha: Mladá fronta 1969).

Kierkegaard, Søren Aabye, Okamžik, (Kairos 1), přel. Milada Krausová-Lesná, Praha: Kalich 22005 (1. vyd. 1911).

Küng, Hans, Světový étos: Projekt, přel Karel Floss a Břetislav Horyna, Zlín: Archa 1992.

Küng, Hans, Co je církev?, přel. František Matula a Jiří Hanuš, Brno: Cesta 2000.

Küng, Hans, Být křesťanem: Křesťanská výzva, přel. Stanislav Štýs, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2000.

Küng, Hans, Malé dějiny katolické církve, přel. Anna Mikulová, Brno: Barrister & Principal – Praha: Vyšehrad 2005.

Küng, Hans, Krédo: Apoštolské vyznání víry dnes?, přel. Břetislav Horyna, Praha: Vyšehrad 2007.

Lacroix, Jean, Smysl člověka, přel. Jiří Beran a Věra Dvořáková, Praha: Vyšehrad 1970.

Maritain, Jacques, Integrální humanismus, (Studium 8), přel. Josef Petr, Řím: Křesťanská akademie 1967.

Maritain, Jacques, Člověk a stát, (Delfín 73), přel. Karel Šprunk, Praha: Triáda 2007.

Metz, Johann Baptist, Úvahy o politické theologii, přel. Břetislav Horyna a Lenka Karfíková, Praha: ISE 1994.

Mounier, Emmanuel, Místo pro člověka: Manifest personalismu, přel. Rudolf Černý, Praha: Vyšehrad 1948.

Renan, Ernest, Život Ježíšův, přel. Adolf Gottwald, Praha: J. Otto 1918.

Smolík, Václav (ed.), Encyklika J. S. Papeže Pia X. „Pascendi Dominici gregis: O učení modernistův“, Praha: Dědictví sv. Prokopa 1911.

Sociální encykliky (1891-1991), Praha: Zvon 1996.

Solov’jev, Vladimir Sergejevič, Duchovní základy života, (Studie 2), přel. Ivan Ondavan, Velehrad: Refugium Velehrad-Roma – Olomouc: Centrum Aletti Velehrad-Roma 1996.

Solov’jev, Vladimir Sergejevič, Legenda o antikristu, (Studie 3), přel. Eva Strnadová, Velehrad: Refugium Velehrad-Roma – Olomouc: Centrum Aletti Velehrad-Roma 1996.

Solov’jev, Vladimir Sergejevič, Idea nadčlověka, (Velká řada 36), přel. Alan Černohous, Olomouc: Votobia 1997.

Solov’jev, Vladimir Sergejevič, Čtení o boholidství, přel. Pavel Hroch, Velehrad: Refugium Velehrad-Roma – Olomouc: Centrum Aletti Velehrad-Roma 2000.

Solov’jev, Vladimir Sergejevič, Krize západní filosofie, (Studie 10), přel. Alan Černohous, Velehrad: Refugium Velehrad-Roma – Olomouc: Centrum Aletti Velehrad-Roma 2001.

Solov’jev, Vladimir Sergejevič, Filosofické základy komplexního vědění, (Studie 11), přel. Alan Černohous, Velehrad: Refugium Velehrad-Roma – Olomouc: Centrum Aletti Velehrad-Roma 2001.

Solov’jev, Vladimir Sergejevič, Ospravedlnění dobra, (Studie 13), přel. Alan Černohous, Velehrad: Refugium Velehrad-Roma 2002.

Solov’jev, Vladimir Sergejevič, Teoretická filosofie, Velehrad: Refugium Velehrad-Roma – Olomouc: Centrum Aletti Velehrad-Roma 2006.

Solov’jev, Vladimir Sergejevič, Vybrané stati I-II, (Studie 21, 25), přel. Alan Černohous, Velehrad: Refugium Velehrad-Roma – Olomouc: Centrum Aletti Velehrad-Roma 2006-2007.

Strauss, David Friedrich, „Život Ježíšův“, in: Jiří Pešek (ed.), Výbor z filozofických spisů mladohegelovců I, Praha: Svoboda 1989.

Teilhard de Chardin, Pierre, Místo člověka v přírodě: Výbor studií, (Filosofie a současnost 10), přel. Jiří Němec a Jan Sokol, Praha: Svoboda-Libertas 21993 (1. vyd. 1967).

Teilhard de Chardin, Pierre, Chuť žít: Výbor studií a meditací, přel. Václav Frei a Jan Sokol, Praha: Vyšehrad 1970.

Teilhard de Chardin, Pierre, Vesmír a lidstvo, přel. Jan Sokol, Praha: Vyšehrad 1990.

Tillich, Paul, Biblické náboženství a ontologie: Výbor ze studií, esejů a kázání, přel. Milena Bartlová, Praha: ÚCN – Kalich 1990.

Tillich, Paul, Lidské tázání po nepodmíněném, (Pontes Pragenses 2), přel. Jan B. Lášek a Zdeněk Kučera, Praha: 3K 1997.

Tillich, Paul, Odvaha být, (Cogitatio religionis 1), přel. Daniel Mikšík, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2004.

Tresmontant, Claude, Základní pojmy křesťanské metafyziky, přel. Josef Mlejnek, Praha: Aula – Řím: Křesťanská akademie 1994.

Tresmontant, Claude, Dějiny vesmíru a smysl stvoření, přel. Josef Mlejnek, Praha: Academia 22002 (1. vyd. Praha: ERM 1993).

Tresmontant, Claude, Základy teologie, přel. Ivo Lukáš a Andrea Rezová, Brno: Barrister & Principal 22000 (1. vyd. Brno: Barrister & Principal – Centrum pro studium demokracie a kultury 1995).

Wust, Peter, Nejistota a odhodlání, přel. František Marek, Praha: Vyšehrad 1970.

Literatura:

Brož, Luděk, Cesta Karla Bartha: Uvedení do evangelické teologie, přel. Samuel Verner, Praha: ÚCN – Kalich 1988.

Casalis, Georges, Karl Barth: Život a dílo, Praha: ÚCN – Kalich 1968.

Krejčí, František, David Bedřich Strauss: Ke 100. výročí jeho narozenin, (Knihovna Volné myšlenky 8), Praha: Volná myšlenka 1908.

Kuschel, Karl-Josef, Teologie 20. století: Antologie, (Studium 3), Praha: Vyšehrad 22007 (1. vyd. Praha: Vyšehrad – Křesťanská akademie 1995).

Schoof, Ted Mark, Aggiornamento na prahu 3. tisíciletí?: Vývoj moderní katolické teologie, (Studium 9), Praha: Vyšehrad 2004.

Štefan, Jan, Karl Barth a ti druzí: Pět evangelických theologů 20. století: Barth, Brunner, Tillich, Althaus, Iwand, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2005.

19) Křesťanství v českých zemích
 • christianizace českých zemí, Bible v českých zemích
 • předchůdci Husovi, Jan Hus, husitství, Petr Chelčický a Jednota bratrská
 • protestantismus v českých zemích, pobělohorská rekatolizace
 • osvícenství, josefínské reformy
 • vývoj křesťanství od vzniku ČSR (1918) do současnosti
Prameny:

Bidlo, Jaroslav (ed.), Akty Jednoty bratrské I-II, Brno: Historická komise při Matici moravské 1915-1923.

Farský, Karel, Postily, (Z díla 1), ed. Miloslav Kaňák et al., Praha: Blahoslav 1952.

Hus, Jan, O církvi, (Památky staré literatury české 29), přel. František M. Dobiáš a Amedeo Molnár, Praha: Nakladatelství ČSAV 1965.

Hus, Jan, Dcerka: O poznání cesty pravé ku spasení, ed. František Žilka, Praha: Kalich 21995 (1. vyd. Praha: Křesťanské knihkupectví a nakladatelství 1946).

Chaloupecký, Václav, Legendy o sv. Ludmile, o sv. Václavu a sv. Cyrilu a Metodějovi, Praha: vlastním nákladem 1939.

Chelčický, Petr, O boji duchovním a o trojím lidu, ed. Kamil Krofta, Praha: J. Otto [1911].

Chelčický, Petr, Drobné spisy, (Památky staré literatury české 30), ed. Eduard Petrů, Praha: Academia 1966.

Chelčický, Petr, Síť víry, ed. Emil Smetánka, Praha: Melantrich 21929 (1. vyd. Praha: Comenium 1912).

Chelčický, Petr, Síť víry, ed. František Šimek, Praha: Orbis 1950.

Kolár, Josef (ed.), Středověké legendy o českých světcích, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1998.

Komenský, Jan Ámos, Vyznání víry Jednoty Bratří Českých vyd. J. A.Komenským r. 1662, Praha: Kalich 1918.

Králík, Oldřich, Nejstarší legendy přemyslovských Čech, Praha: Vyšehrad 1969.

Ludvíkovský, Jaroslav, Kristiánova legenda: Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily, Praha: Vyšehrad 1978.

Masaryk, Tomáš Garrigue, Moderní člověk a náboženství, (Spisy T. G. Masaryka 8), Praha: Masarykův ústav AV ČR – Ústav T. G. Masaryka 22000.

Vašica, Josef, Literární památky epochy velkomoravské 863-885, Praha: Vyšehrad – Řím: Křesťanská akademie 21996 (1. vyd. Praha: Lidová demokracie 1966).

Vavřínek, Vladimír, Staroslověnské životy Konstantina a Metoděje, Praha: ČSAV 1963.

Literatura:

Balík, Stanislav – Jiří Hanuš, Katolická církev v Československu 1945-1989, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2007.

Bartoš, František Michálek, Bojovníci a mučedníci: Obrázky z dějin české reformace, Praha: Kalich 1939.

Bartoš, František Michálek, Ze zápasů české reformace, Praha: ÚCN – Kalich 1959.

Bartoš, František Michálek, Petr Chelčický: Duchovní otec Jednoty bratrské, Praha ÚCN – Kalich 1958.

Buben, Milan M., Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích I: Řády rytířské a křižovníci, Praha: Libri 2002.

Buben, Milan M., Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích II/1: Řeholní kanovníci, Praha: Libri 2003.

Buben, Milan M., Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích II/2: Mnišské řády, Praha: Libri 2004.

Buben, Milan M., Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III/1: Žebravé řády, Praha: Libri 2006.

Dvorník, František, Byzantské misie u Slovanů, Praha: Vyšehrad 1970.

Dvorník, František, Svatý Vojtěch, druhý pražský biskup, Olomouc: Matice Cyrilometodějská 21997 (1. vyd. Řím: Křesťanská akademie 1983.

Dvorník, František, Život svatého Václava, Praha: Dědictví Svatováclavské 22001 (1. vyd. 1929).

Fasora, Lukáš – Jiří Hanuš – Jiří Malíř (eds.), Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914, (Quaestiones quodlibetales 3), Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2007.

Fiala, Petr – Hanuš, Jiří (eds.), Katolická církev a totalitarismus v českých zemích, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2001.

Fiala, Petr – Hanuš, Jiří, Skrytá církev: Felix M. Davídek a společenství Koinótés, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1999.

Hanuš, Jiří (ed.), První sněm celosvětové církve: První vatikánský koncil 1869-1870, (Historia ecclesiastica 8), Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2001.

Hanuš, Jiří, Tradice českého katolicismu ve 20. století, (Dějiny a kultura 11), Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2005.

Hanuš, Jiří, Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, (Dějiny a kultura 10), Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2005.

Hrejsa, Ferdinand, Česká konfese: Její vznik podstata a dějiny, Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1912.

Hrejsa, Ferdinand, Dějiny křesťanství v Československu I-VI, Praha: Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká 1947-1950.

Hošna, Jiří, Kníže Václav v obrazu legend, (Acta Universitatis Carolinae. Philologica, Monographia 85, 1981), Praha: Univerzita Karlova 1985.

Hrudníková, Mirjam (ed.), Řeholní život v českých zemích: Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnost apoštolského života v České republice, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 1997.

Jan, Libor (ed.), České církevní dějiny ve II. polovině 20. století, (Historia ecclesiastica 5), Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2000.

Jirásko, Luděk, Církevní řády a kongregace v českých zemích, Praha: Klášter premonstrátů na Strahově 1991.

Kadlec, Jaroslav, Přehled českých církevních dějin I-II, Praha: Zvon 1991.

Kalivoda, Robert, Husitská ideologie, Praha: Academia 1967.

Kalivoda, Robert, Husitská epocha a J. A. Komenský, Praha: Odeon 1992.

Kalivoda, Robert, Husitské myšlení, (Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích 3), Praha: Filosofia 1997.

Kaňák, Miloslav, Dr Karel Farský: O životě a díle prvního patriarchy církve československé, Praha: Blahoslav 1951.

Kejř, Jiří, Husův proces, Praha: Vyšehrad 2000.

Kejř, Jiří, Z počátků české reformace, Brno: L. Marek 2006.

Koláček, Josef, 200 let jezuitů v Brně, Velehrad: Velehrad Refugium-Roma 2002.

Kybal, Vlastimil, Sv. Anežka Česká: Historický obraz ze 13. století, (Pontes Pragenses 8), Brno: L. Marek 2001.

Liška, Ondřej, Církev v podzemí a společenství Koinótés, [Brno]: Sursum 1999.

Loskot, František, Konrad Waldhauser: Řeholní kanovník sv. Augustina, předchůdce Mistra Jana Husa, Praha: Volná myšlenka 1909.

Macek, Josef, Víra a zbožnost jagellonského věku, (Každodenní život 9), Praha: Argo 2001.

Marek, Pavel, Český katolicismus 1890-1914: Kapitoly z dějin českého katolického tábora na přelomu 19. a 20. století, Olomouc: Univerzita Palackého – Rosice u Brna: Gloria 2003.

Melmuková, Eva, Patent zvaný toleranční, (Kolumbus 143), Praha: Mladá fronta 1999.

Nešpor, Zdeněk R., Víra bez církve? Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století, Ústí nad Labem: Albis international 2004.

Nešpor, Zdeněk R., Náboženství na prahu nové doby: Česká lidová zbožnost 18. a 19. století, Ústí nad Labem: Albis international 2006.

Nešpor, Zdeněk R. (ed.), Čeští nekatolíci v 18. století: Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí, Ústí nad Labem: Albis international 2007.

Pajer, Jiří, Studie o novokřtěncích, Strážnice: Etnos 2006.

Pánková, Eva, Anežka Česká, Olomouc: Matice cyrilometodějská 1993.

Polc, Jaroslav V., Česká církev v dějinách, Praha: Akropolis 1999.

Říčan, Rudolf, Dějiny Jednoty bratrské, Praha: ÚCN – Kalich 1957.

Šmahel, František, Husitská revoluce I-IV, Praha: Karolinum 21995-1996 (1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR 1993).

Šmahel, František, Husův proces v Kostnici, (Slovo k historii 18), Praha: Melantrich 1988.

Šolle, Miloš, Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu, Praha: Vyšehrad: 1996.

Třeštík, Dušan – Josef Žemlička (eds.), Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997.

Válka, Josef, Dějiny Moravy II: Morava reformace, renesance a baroka, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost 1996, s. 13-19, 48-60, 78-82, 102-106, 151-166, 236-244.

Vavřínek, Vladimír, Církevní misie v dějinách Velké Moravy, Praha: Lidová demokracie 1963.

Zelinka, Timoteus Č., Cesty Českých bratří Matěje Červenky a Jana Blahoslava, Praha: Laichter 1942.

20) Rituální život křesťanství
 • utváření a vývoj křesťanského kultu
 • nejdůležitější křesťanské obřady, jejich dějinné proměny a jejich teologická systematizace
 • mše svatá, svatá liturgie, bohoslužba v protestantismu
 • kult svatých, mariánský kult, liturgický rok, relikvie, poutnictví
 • sakrální architektura (typy sakrálních staveb, utváření sakrálního prostoru), sakrální umění
Prameny:

Bouše, Bonaventura, Malá katolická liturgika: Tradice, kritika, budoucnost, Praha: Vyšehrad 2004.

Literatura:

Adam, Adolf, Liturgický rok: Historický vývoj a současná praxe, Praha: Vyšehrad 1998.

Adam, Adolf, Liturgika: Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Praha: Vyšehrad 2001.

Frolcová, Věra, Velikonoce v české lidové kultuře, Praha: Vyšehrad 2001.

Frolec, Václav et al., Vánoce v české kultuře, Praha: Vyšehrad 32001 (1. vyd. 1988).

Minařík, Metoděj, Mariina dogmata, (Karmelitánská spiritualita 10), Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 1991.

Navrátilová, Alexandra, Narození a smrt v české lidové kultuře, Praha: Vyšehrad 2004.

Ullmann, Ernst, Svět gotické katedrály, Praha: Vyšehrad 1987.

Vondruška, Vlastimil, Církevní rok a lidové obyčeje, České Budějovice: DONA 1991.

Islám

Bakalářské předměty pokrývající téma

Základní bakalářské předměty
 • RLA08 Islám
 • RLKA08 Islám
 • RLB308 Proseminář k islámu
Rozšiřující bakalářské předměty
 • RLB05 Středověké islámské myšlení
 • RLB07 Náboženské souvislosti arabsko-izraelského konfliktu
 • RLB230 Středověká muslimská společnost

Základní studijní literatura

Povinná literatura

Kropáček, Luboš, Duchovní cesty islámu, Praha: Vyšehrad 42006 (1. vyd. 1993).

Pavlincová, Helena – Břetislav Horyna (eds.), Judaismus, křesťanství, islám, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 22003 (1. vyd. Praha: Mladá fronta 1994).

Doporučená obecná literatura
Slovníky a atlasy

Pavlincová, Helena – Břetislav Horyna (eds.), Judaismus, křesťanství, islám, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 22003 (1. vyd. Praha: Mladá fronta 1994).

Robinson, Francis, Svět islámu: Kulturní atlas, Praha: Knižní klub 1996.

Obecná pojednání

Denny, Frederick M., Islám a muslimská obec, (Náboženské tradice světa 5), Praha: Prostor 32003 (1. vyd. 1998).

Gombár, Eduard, Úvod do dějin islámských zemí, Praha: Najáda 1994.

Gombár, Eduard, Moderní dějiny islámských zemí, Praha: Karolinum 1999.

Grube, Ernst J., Islámské umění, Praha: Artia 1973.

Hrbek, Ivan et al., Dějiny Afriky I-II, Praha: Svoboda 1966.

Kovář, Jindřich, Islám a muslimské země, Praha: Svoboda 1984.

Křikavová, Adéla – Miloš Mendel – Zdeněk Müller, Islám: Iideál a skutečnost, Praha: Baset 22002 (1. vyd. Praha: Panorama 1990).

Lewis, Bernard, Dějiny Blízkého východu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997.

Mendel, Miloš – Zdeněk Müller, Svět Arabů, Praha: Svoboda 1989.

Mendel, Miloš, Hidžra: Náboženská emigrace v dějinách islámských zemí, Praha: Orientální ústav AV ČR 2006.

Müller, Zdeněk, Islám: Historie a současnost, Praha: Svoboda 1997.

Neužil, Oldřich – Alena Mizerová (eds.), Islám a jeho svět, Brno: Moravské zemské muzeum – Litera 1995.

Tauer, Felix, Svět islámu: Jeho dějiny a kultura, Praha: Vyšehrad 22006 (1. vyd. 1984).

Veselý, Rudolf, Přehled politických a kulturních dějin islámských zemí od vzniku islámu do konce 18. století I-II, Praha: Karolinum 21991 (1. vyd. 1971).

Veselý, Rudolf, Úvod do studia dějin zemí Předního východu: Pomocné vědy historické, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1988.

Weithmann, Michael W., Balkán: 2000 let mezi Východem a Západem, Praha: Vyšehrad 1996.

Požadovaná znalost pramenů

Korán

Korán, přel. Ivan Hrbek, Praha: Academia 32000 (1. vyd. Praha: Odeon 1972).

Z prorockých tradic

Ibn Ishák, Život Muhammada Posla Božieho, Ibn Challikán, Zprávy o synoch času, přel. Ján Pauliny, Bratislava: Tatran 1967.

Al-Kisáí, Abú Al-Hasan, Kniha o počiatku a koncu a rozprávania o prorokoch: Islamské mýty a legendy, přel. Ján Pauliny, Bratislava: Tatran 1980.

Islámská filozofie

Al-Ghazzálí, Abú Hámid Muhammad, Zachránce bloudícího, (Krystal 7), přel. Luboš Kropáček, Praha: Vyšehrad 2005.

Ibn Síná, Abú Alí, Z díla, (Živá díla minulosti 7), přel. Karel Petráček a Věra Kubíčková-Stivínová, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1954.

Tematické okruhy

21) Duchovní život v předislámské Arábii
 • autochtonní náboženské projevy
 • vlivy okolních semitských náboženských systémů
 • vztah starých Arabů k judaismu a křesťanství
 • odraz staroarabských náboženských představ v islámu
Prameny:

Šanda, Vojtěch, Starosemitské nápisy, Praha: V. Kotrba 1912.

Literatura:

Moscati, Sabatino, Staré semitské civilizace, Praha: Odeon 1969, s. 221-274.

Zbíral, David, "Náboženství předislámské Arábie", Nový Orient 63/3, 2008, s. 17-20.

22) Muhammad
 • sociální poměry v Mekce v době vystoupení proroka Muhammada
 • jednotlivé fáze jeho působení
 • Muhammad jako prorok, sociální reformátor, politik a vojevůdce
Prameny:

Korán, přel. Ivan Hrbek, Praha: Academia 32000 (1. vyd. Praha: Odeon 1972).

Ibn Ishák, Život Muhammada Posla Božieho, Ibn Challikán, Zprávy o synoch času, přel. Ján Pauliny, Bratislava: Tatran 1967.

Literatura:

Cook, Michael, Muhammad, Praha: Odeon – Argo 1994.

Hrbek, Ivan – Karel Petráček, Muhammad, (Portréty 24), Praha: Orbis 1967.

Hrbek, Ivan, „Muhammad a Korán“, in: Korán, přel. Ivan Hrbek, Praha: Academia 32000, s. 9-106.

23) Korán
 • Korán jako základní zdroj islámské věrouky a práva
 • formální a obsahové aspekty Koránu
 • redakce Koránu
Prameny:

Korán, přel. Ivan Hrbek, Praha: Academia 32000 (1. vyd. Praha: Odeon 1972).

Literatura:

Hrbek, Ivan, „Muhammad a Korán“, in: Korán, přel. Ivan Hrbek, Praha: Academia 32000, s. 9-106.

Kropáček, Luboš, Duchovní cesty islámu, Praha: Vyšehrad 42006 (1. vyd. 1993), s. 28-46.

Oliverius, Jaroslav, Svět klasické arabské literatury, Brno: Atlantis 1995.

24) Formování a zdroje islámského práva
 • sunna (prorocká tradice) a její utváření
 • diskuse o pravosti hadíthů v kontextu raných dějin islámského chalífátu
 • islámská právní věda (fiqh), její metodické nástroje a právní školy
 • islámské duchovenstvo (ulamá), rozdíl mezi sunnitským a ší’itským pojetím
Prameny:

Kouřilová, Iveta – Miloš Mendel (eds.), Cesta k prameni: Fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne, Praha: Orientální ústav AV ČR 2003.

Literatura:

Kropáček, Luboš, Duchovní cesty islámu, Praha: Vyšehrad 42006 (1. vyd. 1993, s. 117-146).

Mendel, Miloš, „Základní rysy islámského práva“, in: Iveta Kouřilová – Miloš Mendel (eds.), Cesta k prameni: Fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne, Praha: Orientální ústav AV ČR 2003, s. 11-31.

25) Islámské „schizma“ a diferenciace islámu
 • cháridža, počátky hlavního proudu nábožensko-politické opozice vůči sunnitské moci
 • vysvětlení ší’itského dogmatu
 • vývoj ší’itského islámu ve vrcholném středověku
 • štěpení ithná ašaríje na jednotlivé odnože a sekty (ismá’ílíja, drúzové, assasíni, karmaté, alawité)
Prameny:

Ibn Battúta, Muhammad ibn Abdalláh, Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325-1354, (Živá díla minulosti 29), přel. Ivan Hrbek, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1961.

Mas’údí, Abu’l-Hasan, Rýžoviště zlata a hory drahokamů, (Živá díla minulosti 94), přel. Ivan Hrbek, Praha: Odeon 1983.

Literatura:

Kropáček, Luboš, Duchovní cesty islámu, Praha: Vyšehrad 42006 (1. vyd. 1993, s. 177-207).

Obuchová, Ľubica (ed.), Variace na Korán: Islám v diaspoře, Praha: Orientální ústav AV ČR 1999.

26) Pět sloupů víry
 • formální projevy religiozity a jejich právní ukotvení (vyznání víry, modlitba, půst, almužna, pouť do Mekky)
 • princip „konání dobra a bránění zlu“
 • islámské pojetí misie (da’wa)
 • komplexní pojetí džihádu jako právní kategorie
Prameny:

Mendel, Miloš, Džihád: Islámské koncepce šíření víry, Brno: Atlantis 1997.

Literatura:

Kropáček, Luboš, Duchovní cesty islámu, Praha: Vyšehrad 42006 (1. vyd. 1993, s. 91-116).

Mendel, Miloš, Džihád: Islámské koncepce šíření víry, Brno: Atlantis 1997.

27) Základy islámské věrouky, náboženská filozofie a mystika
 • kosmologie, angelologie, predestinace, nauka o prorocích, eschatologie
 • islámská náboženská filozofie
 • súfismus
 • lidové podoby religiozity
Prameny:

Džaláleddín Balchí Rúmí, Masnaví, přel. Jiří Bečka a Josef Hiršal, Praha: Protis 1995.

Al-Ghazzálí, Abú Hámid Muhammad, Zachránce bloudícího, (Krystal 7), přel. Luboš Kropáček, Praha: Vyšehrad 2005.

Al-Kisáí, Abú Al-Hasan, Kniha o počiatku a koncu a rozprávania o prorokoch: Islamské mýty a legendy, přel. Ján Pauliny, Bratislava: Tatran 1980.

Ostřanský Bronislav, Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky: Úradky boží pro nápravu lidského království šajcha Muhjiddína ibn ’Arabího, Praha: Orientální ústav AV ČR 2004.

Ibn Síná, Abú Alí, Z díla,(Živá díla minulosti 7), přel. Karel Petráček a Věra Kubíčková-Stivínová, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1954.

Ibn Síná, Abú Alí, Kniha definic, přel. Jarmila Štěpková, Praha: Státní nakladatelství politické literatury 1954.

Ibn Sírín, Muhammad, Snár arabských mudrcov (Kniha prvá, Kniha druhá), (přel. Ján Pauliny), Bratislava: Nestor 1996.

Ibn Tufail, Abú Bakr, Živý syn Bdícího, (Živá díla minulosti 13), přel. Ivan Hrbek, Praha: Státní nakladatelství politické literatury 1957.

Literatura:

Kadyrov, A. A., Abú Alí Ibn Síná, Praha: Avicenum 1988.

Kropáček, Luboš, Duchovní cesty islámu, Praha: Vyšehrad 42006 (1. vyd. 1993, s. 58-90, 155-176).

Kropáček, Luboš, Súfismus: Dějiny islámské mystiky, Praha: Vyšehrad 2008.

Ostřanský, Bronislav, Arabská oneirokritika ve středověku a v současnosti: Studie o středověké arabské oneirokritice a jejím vnímání v současnosti z pohledu moderní psychologie a soudobého islámského myšlení, Praha: Orientální ústav AV ČR 2005.

28) „Temná staletí“ islámských dějin a reformistická hnutí do 18. století
 • křížové výpravy z pohledu islámu
 • příčiny a podoby tzv. „temných století“ islámských dějin
 • Almorávidé a Almohádé
 • fulbské džihády, wahhábíja
Prameny:

Hansen, Thorkild, Nešťastné putování do Šťastné Arábie, (Poznání světa 1), Praha: Orbis 21970 (1. vyd. 1960).

Hrochová, Věra (ed.), Křížové výpravy ve světle soudobých kronik, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1982.

Ibn Chaldún, Abdarrahmán ben Muhammad, Čas království a říší Mukaddima: Úvod do historie, (Živá díla minulosti 64), přel. Ivan Hrbek, Praha: Odeon 1972.

Ibn Chaldún, Abdarrahmán ben Muhammad, Al-Mukaddima: Úvod do historie, (Svetová tvorba 159), přel. Ladislav Drozdík, Bratislava: Tatran 1984.

Usáma Ibn-Munkiz, Kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky, (Světová četba 430), přel. Rudolf Veselý, Praha: Odeon 1971.

Literatura:

Duggan, Alfred, Křižácké výpravy, Praha: Orbis 1973.

Gombár, Eduard, Úvod do dějin islámských zemí, Praha: Najáda 1994.

Gombár, Eduard, Moderní dějiny islámských zemí, Praha: Karolinum 1999.

Hrochová, Věra – Miroslav Hroch, Křižáci ve Svaté zemi, Praha: Mladá fronta 21996 (1. vyd. Křižáci v Levantě, 1975).

Kaufmann, Hans, Maurové a Evropa: Cesty arabské vědy a kultury, Praha: Panorama 1982

Kropáček, Luboš, Duchovní cesty islámu, Praha: Vyšehrad 42006 (1. vyd. 1993, s. 208-219).

Kropáček, Luboš, Blízký východ na přelomu tisíciletí: Dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy, (Moderní dějiny 2), Praha: Vyšehrad 1999.

Palmer, Alan W., Úpadek a pád Osmanské říše, (Zániky říší 3), Praha: Panevropa 1996.

Runciman, Steven, Pád Cařihradu, Praha: Epocha 22003 (1. vyd. Praha: Mladá fronta 1970).

29) Moderní islám
 • islámský reformismus 19. a 20. století
 • sekularizační procesy v islámských zemích (Turecko)
 • islámský fundamentalismus
 • vztahy islámu k Západu
Prameny:

Mendel, Miloš, Židé a Arabové: Dialog idejí a zbraní, Prachatice: Rovina 1992.

Palestinská otázka v dokumentech, Praha: Orientální ústav ČSAV 1975.

Literatura:

Barša, Pavel, Západ a islamismus: Střet civilizací, nebo dialog kultur?, (Politologická řada 13), Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2001

Durman, Karel, Blízký východ ve světové politice 1918-1959, Praha: Nakladatelství politické literatury 1966.

Gombár, Eduard, Úvod do dějin islámských zemí, Praha: Najáda 1994.

Gombár, Eduard, Moderní dějiny islámských zemí, Praha: Karolinum 1999.

Huntigton, Samuel P., Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu, Praha: Rybka 2001.

Kepel, Gilles, Boží pomsta: Křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět, Brno: Atlantis 1996.

Kropáček, Luboš, Moderní islám I-II, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1971-1972.

Kropáček, Luboš, Islámský fundamentalismus, Praha: Vyšehrad 1996.

Kropáček, Luboš, Blízký východ na přelomu tisíciletí: Dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy, (Moderní dějiny 2), Praha: Vyšehrad 1999.

Kropáček, Luboš, Islám a Západ: Historická paměť a současná krize, (Moderní dějiny 3), Praha: Vyšehrad 2002.

Mendel, Miloš, Islámská výzva: Z dějin a současnosti politického islámu, Brno: Atlantis 1994.

Mendel, Miloš, Džihád: Islámské koncepce šíření víry, Brno: Atlantis 1997.

Mendel, Miloš, Náboženství v boji o Palestinu: Judaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu, Brno: Atlantis 2000.

Müller, Zdeněk, Jeruzalém mezi minulostí a budoucností: Posvátné město, nebo ohnisko nepokojů, Praha – Litomyšl: Paseka 2004.

Muzikář, Josef (ed.), Islám v politice, Praha: Svoboda 1987.

Muzikář, Josef (ed.), Islám a současnost, Praha: Academia 1985.

Muzikář, Josef (ed.), Palestinská otázka, Praha: Academia 1983.

Muzikář, Josef (ed.), Zápas o novodobý stát v islámském světě: Od mešity k parlamentu,Praha: Academia 1989.

Palmer, Alan W., Úpadek a pád Osmanské říše, Praha: Panevropa 1996.

Petráček, Karel – Jaroslav Oliverius, Myšlenkové proudy v současném Egyptě, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1969.

Petráček, Karel, Islám a obraty času, Praha: Svoboda 1969.

Wanner, Jan, Írán a německý imperialismus 1934-1941, Praha: Univerzita Karlova 1973.

30) Islám na Západě
 • kontakty Západu s islámem v období středověku, cesty do muslimských zemí, muslimské Španělsko
 • pronikání Osmanských Turků na Balkán, islám na Balkáně
 • muslimská imigrace do Evropy a Ameriky ve 20.-21. století, třecí plochy
 • islám v českých zemích
Prameny:

Budovec z Budova, Václav, Antialkorán, ed. Noemi Rejchrtová, Praha: Odeon 1989.

Harant z Polžic a Bezdružic, Kryštof, Cesta z království českého do Benátek, odtud do země svaté, země judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v pusté Arabii I, (Staročeská bibliothéka 4), Praha: České museum – František Řivnáč 1854 (převyprávěl František Kožík, Praha: Panorama 1988).

Harant z Polžic a Bezdružic, Kryštof, Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic Cesta po Egyptě: Výbor z druhého dílu jeho Putování aneb Cesta z království českého do Benátek..., (Vybraná díla 6), ed. Karel Hrdina, Praha: Profesorské nakladatelství a knihkupectví 1926.

Hasištejnský z Lobkovic, Jan, Putování k svatému hrobu, ed. Fr. Maleček, Praha: Česká akademie 1902.

Paprocký z Hlohol, Bartoloměj, O válce turecké a jiné příběhy: Výbor z Diadochu, ed. Eduard Petrů, Praha: Odeon 1982.

Prefát z Vlkanova, Voldřich, Cesta z Prahy do Benátek ... až do Palestyny..., ed. Karel Hrdina, Praha: Vesmír 1947.

Vratislav z Mitrovic, Václav, Příhody, ed. Milada Nedvědová, Praha: Československý spisovatel 21976 (1. vyd. ed. Jiří Daňhelka, 1950).

Literatura:

Bečka, Jiří – Miloš Mendel, Islám a české země, Olomouc: Votobia 1998.

Cesari, Jocelyne, When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States, New York: Palgrave Macmillan 2004.

Haddad, Yvonne Yazbeck (ed.), Muslims in the West: From Sojourners to Citizens, Oxford: Oxford University Press 2002.

Klausen, Jytte, The Islamic Challenge: Politics and Religion in Western Europe , Oxford: Oxford University Press 2005.

Kopčan, Vojtech – Klára Krajčovičová, Slovensko v tieni polmesiaca, Martin: Osveta 1983.

Kopčan, Vojtech, Turecké nebezpečenstvo a Slovensko, Bratislava: Veda 1986.

Králík, Jindřich, Historická skutečnost a postupná mytizace mongolského vpádu na Moravu roku 1241, Olomouc: Socialistická akademie 1969.

McCarthy, Justin, „Muslims in Ottoman Europe: Population from 1800-1912“, Nationalities Papers 28/1, 2000, 29-42 (EBSCO).

Mendel, Miloš – Bronislav Ostřanský – Tomáš Rataj, Islám v srdci Evropy: Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí, Praha: Academia 2007.

Salih, Ruba, „The Backward and The New: National, Transnational and Post National Islam in Europe“, Journal of Ethnic and Migration Studies 30/5, 2004, 995-1011.