Akce dokumentů

Archaeologia historica

ah_logo.png 

 

ISSN 0231-5823 (print), ISSN 2336-4386 (online)
Časopis je evidován MK ČR pod č. E 19435, vychází dvakrát ročně.
Časopis je vydáván Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity.

Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a do mezinárodních databází Ulrich's web Global Serials Directory, EBSCOERIH PLUS a SCOPUS.

Komise (Content Selection & Advisory Board) hodnotila časopis velmi kladně:


"This is a strong and well organized journal of regional significance with an impressive homepage and citations well above the average for this kind of research." 

Archaeologia historica

je prestižní recenzovaný odborný časopis zveřejňující původní studie zaměřené na archeologii středověku a spolupracující obory. V oddílech Zprávy a Kronika stručně informuje o aktuálních edičních, konferenčních či výstavních počinech a významných osobnostech. U zrodu časopisu, původně periodického sborníku příspěvků z celostátních a mezinárodních konferencí archeologie středověku, stála v roce 1976 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Od roku 2007 byl (po smrti zakladatele celé ediční řady prof. PhDr. Vladimíra Nekudy, DrSc.) jmenován výborem Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně odpovědným redaktorem časopisu prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., místopředseda MVS, a redakční práce převzal Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

 • ROČNÍKY ARCHAEOLOGIA HISTORICA
  Doposud vydané ročníky Archaeologia historica. Více...
   

 • POKYNY PRO AUTORY
  Archaeologia historica je recenzovaný vědecký časopis, a jím vydávané příspěvky musí proto splňovat odborná i formální kritéria z této skutečnosti vyplývající. Redakční rada při rozhodování o uveřejnění rukopisu vychází z hodnocení nezávislých odborníků, současně však zohledňuje také formální stránku rukopisu (případně doporučuje autorovi formální úpravy). Redakční rada posuzuje též vhodnost termínů publikování jednotlivých textů. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, honoráře se nevyplácejí. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je v kompetenci redakční rady periodika Archaeologia historica. Všechny odborné články v hlavních tematicky zaměřených sekcích časopisu jsou recenzované (nerecenzované jsou další příspěvky v sekcích Kronika a Zprávy). Více...
   

 • RECENZNÍ ŘÍZENÍ
  Každý příspěvek je po doručení redakci postoupen dvěma recenzentům. Recenzní řízení je oboustranně anonymní a tvoří je dvě části, adresné posouzení určené pro redakci (z hlediska původnosti příspěvku a jeho kvality) a anonymní poznámky směřované autorovi příspěvku (hodnocena je argumentační výstavba příspěvku, jeho jazyková stránka, výstižnost abstraktu a klíčových slov, bibliografie, kvalita a relevantnost obrazové dokumentace apod.). Na základě připomínek je autor příspěvku požádán o úpravu rukopisu, v případě negativního doporučení recenzentů je příspěvek vyřazen z dalšího posuzování. Recenzní formulář ke stažení zde

 • PRAVIDLA A ETIKA PUBLIKOVÁNÍ
  Při publikování příspěvků v časopise Archaeologia historica jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat následující pravidla a povinnosti. Více…

   

Editoři:

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (ARÚ AV ČR Brno, v. v. i., ČR)

 

prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (ÚAM FF MU Brno, ČR)

 

Redakční rada:

 


prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
(ÚPA FF KU a ARÚ AV ČR Praha, v. v. i., ČR)


doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
(ARÚ SAV Nitra, SR)


doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.
(KA FF UK Bratislava, SR)


prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
(CMS a ARÚ AV ČR Praha, v. v. i, ČR


Univ.- Prof. Dr. Falko Daim
(Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz, SRN)

 

prof. dr hab. Jerzy Piekalski
(Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polsko)

 

Výkonná redakce:

 


PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
(ÚAM FF MU, Brno, ČR)


PhDr. Miroslava Pluháčková
(ÚAM FF MU, Brno, ČR)


Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.
(ARÚ AV ČR Brno, v. v. i., ČR)


doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.
(AÚ FF JČ v Českých Budějovicích, ČR)

Odpovědná redaktorka:

PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (ÚAM FF MU, Brno, ČR)

Technická redakce:

PhDr. Miroslava Pluháčková (ÚAM FF MU, Brno, ČR)

Sazba:

Bc. Šárka Trávníčková (ÚAM FF MU, Brno, ČR)

 


Osobní nástroje