Nacházíte se zde: UAM-OA Publikační činnost Archaeologia historica - pokyny pro autory
Akce dokumentů

Archaeologia historica - pokyny pro autory

Základní informace

Jazyk: čeština, slovenština, polština, němčina, angličtina.

Rozsah: maximálně 30 NS (54 000 znaků včetně mezer) textu včetně soupisu literatury, odevzdání rozsáhlejších studií je třeba v předstihu konzultovat s redakční radou.

Identifikace: Na konci příspěvku uvést jména všech autorů včetně akademických titulů a kontaktních adres včetně elektronických.

Abstrakt: maximálně 900 znaků (včetně mezer) v jazyce příspěvku.

Klíčová slova: maximálně 5 v jazyce příspěvku.

Resumé: v rozsahu maximálně 10 % textu příspěvku bez soupisu literatury v jazyce příspěvku.

Forma odevzdání rukopisu: pouze v elektronické podobě (CD, DVD, případně zaslat elektronickou poštou).

Formát: soubory word.doc, word.docx, nepřevádět do pdf! Ve třech textových souborech v následující struktuře:

 1. Pro recenzi a jazykovou korekturu: název příspěvku, jméno autora, abstrakt, klíčová slova, text, seznam pramenů a literatury, číslovaný seznam popisů vyobrazení a příloh.
 2. Pro překlad do angličtiny: název příspěvku, abstrakt, klíčová slova.
 3. Pro překlad do němčiny: název příspěvku, resumé, číslovaný seznam popisů vyobrazení a příloh.

Přílohy: vytvořit seznam příloh, čísla v seznamu musí odpovídat číslům jednotlivých příloh; odkazy na přílohy musí být uvedeny v relevantních částech textu, např. (obr. 1); každá příloha musí být redakci odevzdána jako samostatný soubor ve zdrojovém formátu (např. hodnotové tabulky v excelu).

 1. foto: formát JPEG, TIFF v rozlišení nejméně 600 dpi při formátu 18 x 13; průběžně číslovaná fota odevzdat jako samostatné soubory (nevkládat do word, nepřevádět do pdf), barevná fota budou standardně tištěna černobíle; barevný tisk je výjimečně možno předem projednat s redakcí; při vpisování informací přímo do fotografie preferujeme zaslat i fotografii bez popisu (zdrojovou).
 2. kresby: formát JPEG, TIFF v rozlišení nejméně 600 dpi s použitím jednoho typu měřítka; průběžně číslované tabulky nebo jednotlivé pérovky odevzdat jako samostatné soubory (nevkládat do word, nepřevádět do pdf); legendu uvádět v popisce k obrázku v textovém souboru, ne do grafické přílohy.
 3. skeny: skeny barevné i ve stupních šedi v rozlišení nejméně 600 dpi ve formátu TIF, JPEG, výjimečně BMP, skeny kreseb ve stupních šedi nebo do černobílé bitmapy.
 4. vektory a jiná grafika: řezy, plány, rekonstrukce, mapy vytvořené v GISu či CADu exportovat do formátů JPEG, PDF, TIF, PNG. U dalších případných grafik možné zaslat i formáty EPS, AI, PSD, PNG, TIF. Formát PSD umožňuje zachovat vrstvy (také TIF). U vektorové grafiky zvážit tloušťku čar. Nesmí být menší než 0,25b.
 5. hodnotové tabulky: formát excel (zdrojový formát); průběžně číslovat.

Je třeba rozlišovat mezi tzv. "dlouhou a krátkou pomlčkou". "Dlouhá" (alt+0150 na numerické klávesnici: –) se používá při uvádění rozpětí dat, udání více autorů, zásadně bez odklepu! "Krátká", tzv. spojovník/rozdělovník (na klávesnici klávesa - ) dle zvyklostí v textu, např. Brno-město.
Rozměry, např. 198 x 45 x 30 cm se zapisují s odklepy mezi číslem a x! Podobně s odklepem % (5 % = pět procent, ale pětiprocentní = 5%, tedy bez odklepu), cm (5 cm) atd. U citací stran neuvádět n. apod. (např. 37 n.), ale rozepisovat rozsah (např. 34–45). Odkazy na vlastní dokumentaci v textu do závorek a malými písmeny (tab. I, obr. 1).

Zkratky: U obvykle uváděných zkratek je nutno řídit se jejich aktualizovaným seznamem na konci AH (vždy poslední vydané číslo). Nové zkratky i s jejich plným zněním je nutno uvést na konci práce před seznamem literatury. Poznámky pod čarou je možné zařadit jen v nezbytně nutných případech! V odevzdaném textu pak musí být poznámky umístěny samostatně za textem. Číslo poznámky se v textu vyznačí pomocí horního indexu. Pokud je číslo poznámky umístěno za slovem, za nímž následuje interpunkční znaménko, pak se číslice umístí za toto znaménko.

 

Vzory citací:

V textu:

 1. (Měřínský 2002, 16–20; 2002a, 49–50)
  - U citací obr. taktéž str., pokud je v publikaci u obr. uvedena (např. obr. č. 1 na s. 5). U citací literatury je nutné uvádět strany, pokud se nejedná o citaci celého článku k příslušnému tématu (týká se zejména syntéz, které není možno citovat, např. Plaček 2007, jedná-li se o konkrétní lokalitu – pak Plaček 2007, 475.)
 2. (Unger 1981, 63; Procházka–Doležel 2001, 37, 43, 58)
  - V závorkách citovat autora pouze jednou; potom již pouze rok a str. – např. Plaček 2006, 47; 2006a, 147; mezi citacemi musí být důsledně středníky; jestliže je autor uváděn v textu, není nutno opakovat jeho jméno: např. ...jak dovodil například M. Plaček (2007, 47).
 3. (CDB III, 252–255 č. 197; CDB V/1, 79–87 č. 17); (ZA OPAVA, SKS)
  - vždy v pořadí str. a č. v edici bez čárky mezi; V/1 pouze v případě stránkování vždy od str. 1
  - zkratka archivu, zkratka fondu, v případě více citací z jednoho fondu rozlišovat pomocí indexů a, b… (viz Rukopisy a archiválie)
 4. (Seznam archeologických lokalit 2009)
  - internetový zdroj bez uvedeného autora; v případě, že je autor uveden, citujeme v závorce příjmení autora a rok citace, v seznamu pak postupujeme dle bodu Internetové zdroje)

V seznamu Prameny a literatura:

 • Autor či autoři, rok vydání: Název. Místo vydání.
 • Důsledně psát čárku mezi iniciálou křestního jména a letopočtem.
 1. MĚŘÍNSKÝ, Z., 2002: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Praha.
 2. MĚŘÍNSKÝ, Z., 2002a: Rakousko před Rakouskem. In: Veber, V.–Hlavačka, M.–Vorel, P.–Polívka, M.–Wihoda, M.–Měřínský, Z., Dějiny Rakouska, 9–64. Praha.
 • Začínáme 2002 bez indexu, pak 2002a, 2002b a dále; v seznamu literatury již necitovat příslušné strany, ty jsou citovány v textu.
 • Citujeme-li celý sborník či jinou editovanou publikaci, citujeme podle názvu, nikoli podle editorů:
 1. KAREL IV., 2006: Karel IV. Císař z boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310–1437 (Fajt, J., ed.). Praha.
 2. CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae III/1–2, 1231–1240, (Friedrich G.–Kristen, Z., edd.). Pragae 1942–1962.
 • Vždy citovat stranu a číslo!

Více citací téhož autora:

 • řadit dle roku vydání, dále indexy a, b … (viz výše) řadit abecedně dle prvých písmen názvu článku;
 • ed. za samostatné práce autora;
 • při spoluautorech řadit rovněž za samostatné práce autora a ed., a to opět v abecední pořadí (např. Měřínský 2008; Měřínský (ed.), 2008; Měřínský–Cejnková–Sulitková, 1984; Měřínský–Plaček atd.).
 1. MĚŘÍNSKÝ, Z., 1977: Několik poznámek k počátkům města Jihlavy……
  1981: Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací…
  1983: K problematice archeologického výzkumu ….

Sborníky:

 • Autor, rok vyd.: Název. In: Název sborníku, strany. Místo vyd.
 1. RATKOŠ, P., 1965: Podmanenie Slovenska Maďarmi. In: O počiatkoch slovenských dejín. Sborník materiálov, 141–178. Bratislava.
 • Používáme výhradně pro neperiodické sborníky; v žádném případě ne pro periodika jako jsou PA, AH, AR atd.; dále je nutno vždy u neperiodických publikací s citací „In:“ citovat nejen autora a název článku, ale také strany (nebude-li tomu tak, redakce si vyhrazuje právo tyto články vracet, neboť dohledávání stran, zejména v případě regionálních periodik je velmi obtížné).

Editované sborníky:

 • jeden editor – ed., více editorů – edd.
 • ed. či edd. uvádíme i v případě, že je v publikaci uvedeno sestavili, zpracovali apod.
 1. BLÁHA, J., 1980: K počátkům slovanského osídlení olomouckého kopce – Zu den Anfängen der slawischen Besiedlung des ölmützer Hügels. In: K počátkům slovanského osídlení olomouckého kopce – Zu den Anfängen der slawischen Besiedlung des ölmützer Hügels (Dostál, B.–Vignatiová, J., edd.), 27–40. Brno.

Periodika: (časopisy + periodické sborníky):

 • Autor, rok vyd.: Název čl., AH 32, 28–50.
 • Číslo či sešit periodika citujeme pouze v případech, že tato jednotlivá čísla počínají vždy od str. 1
 • Citace ročníků periodik vždy tak, jak je uvedeno na titulní straně, tj. římsky nebo arabsky; podobně místo vydání uvádět vždy tak, jak je uvedeno, tzn. Prague, Prag či Praha.

Rukopisy a archiválie:

 1. RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA, 1980: Restaurátorská zpráva z 30. 11. 1980, rkp. ulož. v dokumentaci uměleckých sbírek Správy Pražského hradu, inv. č. PHA 4.
 2. AČ X: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích X (Kalousek, J. ed.). Praha 1890.
 3. ZA OPAVA, SKS: Zemský archiv Opava, fond Stabilní katastr slezský, inv. č. 102, sign. Sl. 155, č. kart. 27.
 4. SOAT, H: Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Historica, sign. 1996,
  http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-SOAT/Historica/1996/charter, cit. 30. 7. 2012.
 • Nevydané archivní prameny citujeme v pořadí: plný název místa uložení (archivu), plný název fondu, inventární číslo nebo signatura, folium (u rukopisů), případně karton
 • V případě více citací z jednoho archivního fondu přidáme za zkratku index – první citace ZA OPAVA, SKS; druhá citace ZA OPAVA, SKSa a dále
 • V případě citace pramene z internetového zdroje je nutno za plnohodnotnou citaci uvést adresu a datum stažení!

Internetové zdroje:

 1. SEZNAM ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT - Encyklopedie dějin města Brna,
  http://www.encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=seznam_lokalit, cit. 10. 4. 2009.
 • Citace názvu dané stránky (Seznam archeologických lokalit, viz vždy horní řádek na obrazovce), zdroje (Encyklopedie dějin města Brna, tamtéž) a datum citace.

Citace vždy v autentické podobě, tzn. bez úprav pravopisu včetně velkých a malých písmen.
Má-li příslušný český titul (monografie, článek) i cizojazyčné resumé, uvádějte v seznamu literatury vedle českého názvu i název daného titulu v jazyce tohoto resumé, např.:

 1. HANULIAK, M., 2007: Vrcholnostredoveká osada v Beckove – Die Hochmittelalter Siedlung in Beckov, AH 32, 335–349.


Rukopisy pro první číslo každého ročníku přijímá redakce vždy do 30. listopadu a pro druhé číslo do 31. března na adrese:

PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 BRNO
archaeologia.historica@phil.muni.cz

 


Osobní nástroje