Akce dokumentů

Studium

formy studia, nabídka studia, studijní předpisy, studijní materiály, ...

příbuzné: studium

Oddělení pravěké archeologie Předního východu nabízí studium založené na kreditním systému rozloženém do dvou stupňů. Jedná se o bakalářské studium s titulem Bc. a navazující magisterské studium s titulem Mgr.

Jednou z největších výhod studia u nás je pestrá nabídka předmětů vyučovaných zahraničními specialisty z celého světa. Studium probíhá v anglickém a českém jazyce. Od uchazečů o studium a studentů se očekává: proaktivní přístup, aktivní účast v seminářích, schopnost dorozumět se v anglickém jazyce.

Hlavním posláním oboru Pravěká archeologie Předního východu (Prehistoric Archaeology of the Near East – PANE) je výchova prakticky orientovaných odborníků, kteří budou ve svém oboru vynikat a budou schopni se uplatnit na domácím a evropském trhu práce. Díky komplexnímu programu ušitému na míru jsou studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia vzděláváni vedle archeologie Předního východu také v hraničních a příbuzných oborech:

 • v aplikované kulturní antropologii,
 • experimentální archeologii,
 • přírodních vědách,
 • informatice,
 • základech organizace a vedení projektů,
 • v arabštině a turečtině.

Důraz je kladen na interkulturní komunikaci, týmovou práci, mediální kompetenci, společenskou etiketu, samostatnost a orientaci v současných kulturně‐společenských trendech.

K výchově kvalitních absolventů způsobilých důstojně obstát v konkurenčním boji by mělo přispět také aktivní používání anglického jazyka (výuka větší části odborných předmětů v angličtině, možnost psaní závěrečných diplomových prací v angličtině, terénní praxe a studijní pobyty v zahraničí). Prostřednictvím externích lektorů, kteří jsou ve většině případů nejlepšími specialisty svých oborů, mají studenti PANE možnost seznámit se s různými výukovými metodami a s nároky na studenty jejich mateřských univerzit (Yale, Berlín, Leiden, Varšava, Florenc, Vídeň, Barcelona), což jim usnadní přípravu na možné studium nebo práci v zahraničí.

Absolventi oboru by měli být schopni aktivně se zapojit do mezinárodního vědeckého a terénního archeologického výzkumu (absolventi magisterského studia). Uplatnit se mohou také v muzeích, v kulturně‐vzdělávacích institucích, v oblasti cestovního ruchu, v diplomatických službách, publicistice nebo v humanitárně či charitativně zaměřených organizacích.

Studijní referentka: Mgr. Lucia Miškolciová

Studijní obory

 Bakalářské studium

 • jednooborová prezenční forma studia
 • dvouoborová prezenční forma studia

Posluchači jednooborového bakalářského studia archeologie během studia získají celkem 180 kreditů:

 • 2 kredity za dva povinné kurzy z tělesné výchovy – sport a hry
 • 4 kredity za semestrální kurz filozofie pro posluchače nefilozofických oborů
 • 4 kredity za zkoušku z 1. světového jazyka – němčina, angličtina (případně jiného po dohodě s vedoucím ústavu)
 • 155 kreditů za oborové předměty
 • 15 kreditů za bakalářský diplomový seminář

Posluchači dvouoborového bakalářského diplomového studia archeologie během studia získají celkem 95 kreditů:

 • 1 kredit za povinné kurzy z tělesné výchovy – sport a hry
 • 2 kredity za semestrální kurz filozofie pro posluchače nefilozofických oborů
 • 2 kredity za zkoušku z 1. světového jazyka – němčina, angličtina (případně jiného po dohodě s vedoucím ústavu)
 • 75 kreditů za oborové předměty
 • 15 kreditů za bakalářský diplomový seminář

V bakalářském studiu jsou mezi povinné předměty zařazeny kurzy, které studenty uvádějí do problematiky archeologie Předního východu a seznamují je s jednotlivými obdobími dané oblasti od paleolitu po dobu železnou. Druhou skupinu předmětů tvoří předměty zabývající se samotným archeologickým výzkumem a jeho dokumentací jak v terénu, tak následným zpracováním získaných dat. Studenti jsou seznámeni se specifiky výzkumu na Předním východě a školeni v týmové práci na výzkumu v zahraničí. Významnou součástí je výuka moderní spisovné arabštiny. Mezi povinné předměty také patří úvod do kulturní antropologie a exkurze.

Mezi povinně volitelné předměty jsou zařazeny rozšiřující kurzy věnující se problematice archeologie Předního východu, hmotné kultuře, zaniklým jazykům starověké Mesopotámie a přednášky spjaté s kulturní antropologií. Kromě výše zmíněného arabského jazyka mohou studenti také navštěvovat kurz turečtiny. I když je kladen důraz na tyto předměty, studenti mají možnost si vybrat i z nabídky volitelných předmětů oborů Archeologie a Klasické archeologie.

Bakalářská diplomová práce a ukončení studia

Informace o náležitostech k ukončení studia naleznete na těchto odkazech:

 

Navazující magisterské studium

 • jednooborová prezenční forma studia
 • dvouoborová prezenční forma studia

Posluchači jednooborového magisterského studia archeologie během studia získají celkem 120 kreditů:

 • 4 kredity za zkoušku z 2. světového jazyka – němčina, angličtina (případně jiného po dohodě s vedoucím ústavu)
 • 116 kreditů za oborové předměty

V navazujícím magisterském studiu jsou povinné předměty zaměřeny na prohloubení znalostí arabského jazyka. Studenti se dále věnují své diplomové práci. V rámci povinně volitelných či volitelných předmětů si pak vybírají z nabídky kurzů, které jim pomáhají při práci na diplomové práci a taky prohlubují jejich zájmovou oblast. Kurzy si mohou vybírat nejen v rámci Oddělení pravěké archeologie Předního východu, ale také v rámci Oddělení archeologie, klasické archeologie, muzeologie či dějin starověku.

Ukončení magisterského studia

Na níže uvedených odkazech naleznete všechny informace potřebné pro úspěšné ukončení studia a odevzdání diplomové práce:

Požadavky k přijetí

aktuální informace pro zájemce a uchazeče o studium

Bakalářské studium:

 • Všeobecné Testy studijních předpokladů (TSP).
 • Oborový písemný test s tematikou Předního východu: archeologie (pravěk až novověk) a její metodologie, historie, dějiny umění a geografie (viz doporučená literatura). Součástí testu je posouzení jazykových schopností formou překladu cizojazyčného odborného textu (angličtina, němčina a francouzština) a otázky zaměřené na mezilidské kompetence a sociální inteligenci uchazeče.

 • Jazyková vybavenost studentů je nutná pro jazykovou náročnost samotného oboru.

Navazující magisterské studium:

 • Studenti, kteří ukončí studium oboru Pravěké archeologie Předního východu státní závěrečnou bakalářskou zkouškou ohodnocenou celkovou výslednou známkou nejméně stupněm C (dobře), jsou k navazujícímu magisterskému studiu přijati bez přijímacího řízení.
 • Studenti, kteří složí státní závěrečnou bakalářskou zkoušku s výslednou známkou horší než C (dobře), nebo kteří studovali bakalářské studium na jiné fakultě či univerzitě, musí projít přijímacím řízením. Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru, kdy musí student prokázat znalosti z archeologie Předního východu (do konce doby železné), základů kulturní antropologie a arabštiny. Uchazeč o magisterské studium by měl být rovněž schopen zformulovat téma nebo oblast, které se bude týkat jeho diplomová práce.
 • informace pro uchazeče o studium ze zahraničí

Předměty vyučované v anglickém jazyce

K výchově kvalitních absolventů způsobilých důstojně obstát v konkurenčním boji by mělo přispět aktivní používání anglického jazyka, ve kterém probíhá výuka větší části našich odborných předmětů, terénní praxe a odborné zahraniční stáže. Také závěrečné diplomové práce píše většina studentů v angličtině. To vše přispívá k neustálému zdokonalování se v užívání angličtiny obecně. Studenti tak jsou mnohem lépe připraveni v angličtině nejen komunikovat, ale i přemýšlet, což ocení při tvorbě odborných publikací, při účasti na zahraničních konferencích, či na mezinárodních projektech.

Povinné exkurze a praxe

 

Součástí studia oboru Pravěká archeologie Předního východu jsou i dvě odborné exkurze, jež umožní poznat významné sbírkové fondy obsahující předměty ze zájmového území nejen v České republice, ale i v přilehlých zemích, a tři několikatýdenní terénní praxe, které budou zajištěny nejen na archeologických výzkumech vedených Ústavem archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v České republice a v Sýrii, ale i při archeologických misích v zahraničí. 

Granty a stipendia pro studenty

V případě účasti na konferencích, workshopech, exkurzích si mohou studenti zažádat o mimořádné stipendium. Podmínky a pravidla pro přiznávaní stipendií naleznete zde:

Informace o dalších projektech a grantech pro studenty FF MU:

Další informace ke studiu

Veškeré své dotazy můžete směřovat na studijní referentku Mgr. Lucii Miškolciovou (UČO: 341776), nebo Mgr. Lenku Tkáčovou (UČO: 362654). Rádi Vám pomůžeme nalézt odpovědi na Vaše dotazy. Využít můžete také našich FAQ: najdete je zde (na dotazy odpovídali studenti oboru PAPV, věříme, že vám tyto informace pomůžou).

Online podpora

 

Osobní nástroje