Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 

 

loga

 

 

Projekt „Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe“ je realizován v období září 2009 až srpen 2012. Jeho smyslem je rozšířit vzdělávání studentů i akademických pracovníků oboru archeologie tak, aby rozvinul jejich konkurenceschopnost v evropském vědeckém prostředí. Nabízí teoretické i praktické vzdělávání v archeologických metodách na evropské úrovni a vzdělávání vyrovnávající jazykový handicap našich vědců v mezinárodní odborné komunikaci. Je určen pro všechny stupně studia s obousměrnou prostupností mezi aktivitami. Studenti vyšších stupňů mohou plně nebo výběrově absolvovat rozšířené vzdělávání určené pro studenty nižšího stupně studia. Studenti mohou v tříletém období realizace projektu projít během svého studia aktivitami zaměřenými na Bc. a Mgr. stupeň nebo na Mgr. a PGS stupeň. Trvání aktivit v přijatelném rozsahu i po ukončení projektu je garantováno minimálně po dobu 5 let.

 

Aktivita 1 Evropská metodologická studia pro archeology

 • cyklus přednášek zahraničních specialistů na konkrétní metody aplikované v archeologii

 • šest semestrů věnovaných jednotlivým okruhům archeologických metod

 • každý autor nejlepšího semestrálního projektu získá stipendium pro 14 ti denní zahraniční stáž zaměřenou na praktické osvojení zvolené metody

 • možnost zapojení absolventů stáže do vědeckých týmů ÚAM

 • kreditně bodovaný předmět v ISu AEB_122

 • vyhrazeno absolventům, doktorským a magisterským studentům

 

Aktivita 2 Using English and German for scientific purposes and in research – insight for archaeologists

 • kurz vědecké komunikace v anglickém a německém jazyce

 • tři semestry v každém z jazyků budou věnovány okruhům vědecké týmové komunikace v terénním výzkumu, vědecké prezentaci na konferencích a odborných setkáních a podávání grantů a žádostí o stipendia v cizím jazyce

 • účast na lekcích je vyhrazena akademickým pracovníkům a doktorským studentům, individuálně může být lekce doplněna zájemci z řad Mgr. studentů

 • e-lekce budou postupně zpřístupňovány na stránkách Aktivity 2 pro studenty všech stupňů

 

Aktivita 3 Geoprostorová archeologie

 • kurz teoretického i praktického osvojení většiny v Evropě používaných geoprostorových metod

 • magnetometrie, georadar, letecká prospekce, GIS, detektor, GPS, totální stanice

 • možnost zapojení do vědeckých týmů ÚAM

 • kreditově bodovaný předmět v ISu AEB_124

 • vyhrazeno Mgr. a PGS studentům

 

Aktivita 4 Metodologie archeologické prospekce a exkavace

 • teoretická a praktická průprava terénního výzkumu

 • workshop I prospekce zahrnuje 6 hodin teoretické průpravy a týden praktické prospekce povrchovým sběrem a detektorem

 • workshop II exkavace zahrnuje 2 hodiny teoretické přípravy v každém ročníku a třítýdenní praktickou exkavaci na letním výzkumu včetně specializovaných přednášek a demonstrací v terénu (antropologie, palynologie, pedologie, stratigrafie, 3D scanner)

 • kreditově bodovaný předmět v ISu AEA_73 a AEA_74

 • cílovou skupinou jsou Bc. studenti, plně nebo výběrově se mohou zúčastnit i studenti vyšších stupňů, bez nároku na kreditové hodnocení

 

 

 

Logo

 

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České Republiky.

 

 

 


Osobní nástroje