Nacházíte se zde: ASFF O senátu
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

O pracovišti

lokalita, profil, vnitřní členění, historie a tradice, ...

Profil pracoviště

 

Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je jedním z jeho samosprávních akademických orgánů, jenž volí na tři roky členové akademické obce fakulty ze svých řad. Skládá se z komory akademických pracovníků (12 členů) a ze studentské komory (7 členů). Členství v AS je čestné, nezastupitelné a neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana a proděkana. V čele AS FF stojí předseda zvolený senátem z akademických pracovníků a dva místopředsedové, z nichž první je z řad akademických pracovníků a druhý z řad studentů. Pro jednotlivé oblasti své činnosti senát zřizuje zvláštní komise: legislativní, volební, ekonomickou, smírčí a rozhodčí. AS FF se ve své činnosti řídí zákonem, statutem FF a volebním a jednacím řádem AS FF, který tvoří vnitřní předpis FF.

 

Mezi pravomoci akademického senátu FF MU patří schvalovat podle návrhu děkana vnitřní předpisy fakulty (ty pak AS FF postupuje schválení AS MU), schvalovat rozdělení finančních prostředků fakulty a kontrolovat jejich využívání, schvalovat výroční zprávu o činnosti a o hospodaření fakulty, schvalovat návrh děkana na jmenování a odvolávání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty. Akademický senát se rovněž usnáší o návrhu na jmenování děkana (popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce), na návrh děkana rovněž schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

 

Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná.

 

Historie a tradice

Historie předsedů

2014 - souč.   doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
2011 - 2014   prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
2008 - 2011   doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
2002 - 2008   Jeffrey A. Vanderziel, B.A.
2001 - 2002   doc. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
1999 - 2001   prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D.
1996 - 1999   PhDr. Thomas Donaldson Sparling, B.A.

  

 

 


Osobní nástroje