Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Volby

  

Oznámení o vyhlášení voleb do AS FF MU a AS MU na volební období 2018-2020

 

1. Volby do AS FF MU („malý“ senát)

V souladu s čl. 6 Volebního řádu AS FF MU vyhlásila předsedkyně AS FF MU 30. 9. 2017 volby do AS FF MU pro funkční období 2018-2020.

Harmonogram voleb:

- odevzdání kandidatury: do 3. listopadu 2017 (viz čl. 9 Volebního řádu)

- zveřejnění kandidátů v jednotlivých obvodech: 11. listopadu 2017

- datum a místo konání voleb: volby se uskuteční elektronicky v aplikaci E-volby IS MU v termínu 18.-24. listopadu 2017

- vyhlášení výsledků voleb: 1. prosince 2017

 

Odkaz na Volební řád AS FF MU: (https://is.muni.cz/go/Volebni_rad_AS)

 

Způsob hlasování:

Akademičtí pracovníci volí 12 členů Komory akademických pracovníků.

Studenti volí 7 členů Studentské komory. 

 

Kdo může kandidovat a jak:

- Právo kandidovat mají všichni členové akademické obce fakulty. U akademických pracovníků platí toto právo pro Komoru akademických pracovníků, u studentů pro Studentskou komoru.

- Ti, kteří jsou současně studenty i akademickými pracovníky, mohou kandidovat jen do jedné komory.

- Kandidaturu může podat sám kandidát nebo může být navržen jiným členem akademické obce.

- Návrhy kandidátů jsou předkládány volební komisi písemně prostřednictvím elektronické pošty na adresu volebni.komise@phil.muni.cz.

 

Návrhy musí obsahovat:

a) jméno, příjmení, tituly, pracoviště nebo studijní obor a ročník studia kandidáta;

b) příslušný senát a komoru, jichž se kandidatura týká;

c) čestné prohlášení navrhovatele, že kandidát s kandidaturou souhlasí, je‑li kandidát navržen jinou osobou.

 

- Volební komise si vyžádá od všech kandidátů souhlas prostřednictvím elektronické pošty a tím ověří platnost kandidátní listiny.

 

2. Volby do AS FF MU („velký“ senát) 

V souladu s čl. 6 Volebního řádu AS MU vyhlásil předseda AS MU 21. 9. 2017 volby do AS MU pro funkční období 2018-2020, které se uskuteční v jednotném termínu ve všech volebních obvodech MU.

Harmonogram voleb:

- odevzdání kandidatury na adresu volebni.komise@phil.muni.czdo 31. října 2017

- zveřejnění kandidátů v jednotlivých obvodech: od 1. do 9. listopadu 2017

- datum a místo konání voleb: volby se uskuteční elektronicky v aplikaci E-volby IS MU v termínu 20.-24. listopadu 2017

Způsob hlasování:

Volby proběhnou v 19 volebních obvodech - na každé z fakult v obvodu akademických pracovníků, v němž jsou voleni tři členové AS MU, a v obvodu studentů fakulty, kde se volí dva (na ESF a FF tři) členové AS MU; další tři zástupce volí obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť. Každý člen akademické obce přísluší pro účely voleb jednomu volebnímu obvodu (podrobněji viz čl. 2 VŘ AS MU).

 

Bližší informace o volbě do AS MU viz: https://senat.muni.cz/

 

Volební komise AS FF MU pro volby do AS

Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (ÚČJ FF MU)

PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (PÚ FF MU)

Matěj Zháňal (KAA FF MU)

 

Volby 2014

Volby do Akademického senátu FF a Akademického senátu MU

 

Vážení akademičtí pracovníci a studenti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,

členové akademické obce,

v souladu s Čl. 1 Volebního řádu AS FF MU (http://is.muni.cz/do/phil/vnitrnipredpisy/Volebni_rad_AS_FF_MU.pdf) vyhlašuje volební komise FF MU volby do Akademického senátu FF MU pro funkční období 2015-2017, které se uskuteční v jednotném termínu společně s volbami do AS MU (https://is.muni.cz/auth/bb/MU/ak_senat/).

Harmonogram voleb:

  • Odevzdání kandidatury fakultní volební komisi v písemné formě prostřednictvím elektronické pošty (na adresu volebni.komise@phil.muni.cz) : do 10. listopadu 2014 (k náležitostem návrhů kandidátů viz čl. 1 (3) Volebního řádu AS FF MU).
  • Zveřejnění kandidátů do AS FF MU: 17. listopadu 2014.
  • Datum a místo konání voleb: volby se uskuteční elektronicky v aplikaci E-volby IS MU (https://is.muni.cz/auth/volby/) v termínu 24.-28. listopadu 2014.
  • Vyhlášení výsledků voleb: 5. 12. 2014

AS FF MU je dvoukomorovým orgánem: Komora akademických pracovníků má dvanáct členů, Studentská komora sedm. Akademičtí pracovníci budou volit senátory výhradně do Komory akad. pracovníků, studenti do Komory studentské. Každý volič volí nejvýše tolik senátorů, kolik odpovídá příslušné z komor, tj. do Komory akademických pracovníků 12, do Studentské komory 7 osob.

Nominace kandidátů: Studenti, kteří jsou současně pracovníky FF MU, mohou kandidovat pouze v jedné z komor (dle svého uvážení).

Volební právo členů akademické obce s příslušností k více volebním obvodům / pracovištím / s mezifakultním studiem je upraveno podle nového Studijního a jednacího řádu AS MU následujícím způsobem:

  • Student, který studuje současně na více fakultách, si vybere, na které bude volit. Pokud tak neučiní, automaticky bude zařazen k fakultě, na níž má starší datum nástupu do studia.
  • Akademický pracovník pracující na více fakultách si vybere, na které bude volit. Pokud tak neučiní, bude automaticky přidělen ke svému kmenovému pracovišti.
  • Akademický pracovník, který je současně studentem, náleží při volbě k obvodu akademických pracovníků (tj. volí do této komory), může se však rozhodnout volit místo akademických pracovníků studenty.

(viz Čl. 2. Volebního a jednacího řádu AS MU:
http://www.muni.cz/general/legal_standards/academic_senate_rules?lang=cs )

Volby bude řídit Volební komise AS FF MU, která byla ustavena na zasedání AS MU dne 20. října 2014 ve složení Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D., doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., a Mgr. Lenka Pokorná – Korytárová.

Veškeré informace k volbě budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách senátu (http://www.phil.muni.cz/wasf/). Senát zřídí za účelem volby diskusní fórum v informačním systému.

Velmi doufáme, že se prostřednictvím voleb zapojíte do veřejného života FF MU a svým rozhodnutím přispějete k dobrému fungování tohoto mimořádně důležitého zastupitelského orgánu akademické samosprávy FF MU.

                                                     Volební komise AS FF MU: Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D.,
                                                     doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., a Mgr. Lenka Pokorná – Korytárová


 

Protokol voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (AS FF MU) na volební období 2015-2017

Volební komise AS FF MU, jejíž členové jsou Lenka Pokorná Korytarová (SK AS FF), Miroslav Balaštík (KAP AS FF) a Katarina Petrovićová (KAP AS FF), vyzvala prostřednictvím hromadného emailu z 27. 10. 2014 členy akademické obce Filozofické fakulty, aby poslali nominaci kandidátů do těchto voleb na emailovou adresu volebni.komise@phil.muni.cz do 10. 11. 2011.

Volební komise obdržela emailem nominace 26 kandidátů do Komory akademických pracovníků AS FF MU (KAP AS FF MU) a 24 kandidátů do Studentské komory AS FF MU (SK AS FF MU). Všechny návrhy byly podány včas, obsahovaly veškeré náležitosti včetně prohlášení o souhlasu s kandidaturou, byl-li kandidát navržen jinou osobou. Ve všech takových případech volební komise souhlas ještě ověřila přímo u navrhovaných osob (opět emailem).

Kandidáti do AS FF MU

Do KAP AS FF MU bylo nominováno celkem 26 zaměstnanců FF:


1.     doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

2.     Mgr. et Mgr. Klára Brožovičová, Ph.D.

3.     doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

4.     Mgr. Petr Elbel, Ph.D.

5.     doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.

6.     prof. PhDr. Jiří Hanuš, PhD.

7.     doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.

8.     Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

9.     Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

10.  PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D.

11.  Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.

12.  Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.

13.  PhDr. Petr Macek, Ph.D.

14.  Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

15.  Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

16.  prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

17.  Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.

18.  doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.

19.  doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

20.  Mgr. Jan Špaček

21.  doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

22.  Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

23.  Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.

24.  prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.

25.  Mgr. Petr Vurm, Ph.D.

26.  doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

 


Do SK AS FF MU bylo nominováno celkem 24 studentů FF:


1.     Nikolas Dimitriadis

2.     Tereza Dřevová

3.     Jana Horáková

4.     JUDr. Miroslav Frýdek

5.     Milan Janota, DiS.

6.     Mgr. Zdeněk Ježek

7.     Mgr. Jan Karafiát

8.     Mgr. Bc. Josef Jan Kovář

9.     Mgr. et Mgr. Marek Lollok

10.  Natálie Lorencová

11.  Mgr. Jiří Pešek

12.  Daniel Přikryl

13.  Denisa Sloupová

14.  Mgr. Michal Stránský

15.  Mgr. Petr Sucháček

16.  Bc. et Bc. Zuzana Šalplachtová

17.  Mgr. Pavel Ševčík

18.  Mgr. Jaroslav Šiler

19.  Václav Štefela

20.  Bc. Barbora Šulcová

21.  Bc. Matouš Vencálek

22.  Mgr. Martin Vitko

23.  Mgr. Miloš Zapletal

24.  Bc. Matej Žitňanský

 


Seznam kandidátů volební komise zveřejnila 17. 11. 2014 v aplikaci E-volby a také hromadným emailem.

U všech kandidátů byl spolu se jménem zveřejněn volební program, tak jak jej doručili kandidáti. Ti byli také vyzváni ke včasné kontrole programu (tj. před zahájením voleb dne 24. 11. 2014).

Výsledky voleb do KAP AS FF MU:

Ve volbách do KAP AS FF MU, které byly zahájeny 24. 11. 2011 v 0,00 hodin a ukončeny 28. 11. 2011 ve 24,00, volilo 250 akademických pracovníků FF MU (údaj o zdržení se hlasování aplikace E-volby nenabízí, bude připojen, jakmile ho IS dodá, ve zvláštní příloze k protokolu), což představuje volební účast 72,05 %. Výsledky hlasování jsou následující:

1.       

137 hlasů

doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.

2.       

98 hlasů

prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

3.       

94 hlasů

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

4.       

89 hlasů

Mgr. Petr Vurm, Ph.D.

5.       

87 hlasů

doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

6.       

86 hlasů

Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.

7.       

82 hlasů

prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.

8.       

81 hlasů

Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

9.       

78 hlasů

doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

10.    

76 hlasů

Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

11.    

70 hlasů

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

12.    

68 hlasů

Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.

13.    

68 hlasů

Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

14.    

65 hlasů

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

15.    

64 hlasů

doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

16.    

59 hlasů

doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.

17.    

58 hlasů

Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

18.    

52 hlasů

Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.

19.    

52 hlasů

doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.

20.    

51 hlasů

PhDr. Petr Macek, Ph.D.

21.    

51 hlasů

Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

22.    

49 hlasů

Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.

23.    

38 hlasů

Mgr. Jan Špaček

24.    

34 hlasů

Mgr. Petr Elbel, Ph.D.

25.    

34 hlasů

PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D.

26.    

24 hlasů

Mgr. et Mgr. Klára Brožovičová, Ph.D.

VK AS FF konstatuje, že do KAP AS FF MU bylo přímo zvoleno 11 kandidátů, kteří obdrželi nejvíc hlasů. Na 12. místě se umístili 2 kandidáti, Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D., a Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. Dne 2. 12. se oba kandidáti zúčastnili doplňkového losování, z něhož vzešel 12. senátor: Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. Seznam nových členů KAP AS FF MU na volební období leden 2015 – prosinec 2017 je:

doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.

prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

Mgr. Petr Vurm, Ph.D.

doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.

prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.

Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.

 

Náhradníky jsou: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., případně další nezvolení kandidáti v pořadí podle výsledků voleb, jak stanoví Článek 1, odstavec 11 platného Volebního řádu AS FF MU (v platnosti a účinnosti od 2. 12. 2013).

Výsledky voleb do SK AS FF MU:

Ve volbách do SK AS FF MU, které byly zahájeny 24. 11. 2011 v 0,00 hodin a ukončeny 28. 11. 2011 ve 24,00, volilo 1534 studentů FF MU (údaj o zdržení se hlasování aplikace E-volby nenabízí, bude připojen, jakmile ho IS dodá, ve zvláštní příloze k protokolu), což představuje volební účast 16,53 %.

Výsledky hlasování jsou následující:

1.      

343 hlasů

Bc. Barbora Šulcová

2.      

283 hlasů

Natálie Lorencová

3.      

282 hlasů

Bc. Matej Žitňanský

4.      

274 hlasů

Mgr. Zdeněk Ježek

5.      

214 hlasů

Mgr. Petr Sucháček

6.      

200 hlasů

Denisa Sloupová

7.      

197 hlasů

Jana Horáková

8.      

195 hlasů

Tereza Dřevová

9.      

188 hlasů

Mgr. Bc. Josef Jan Kovář

10.   

163 hlasů

Mgr. Miloš Zapletal

11.   

148 hlasů

Nikolas Dimitriadis

12.   

147 hlasů

JUDr. Miroslav Frýdek

13.   

141 hlasů

Mgr. Jan Karafiát

14.   

137 hlasů

Václav Štefela

15.   

134 hlasů

Mgr. Michal Stránský

16.   

125 hlasů

Mgr. Jiří Pešek

17.   

125 hlasů

Mgr. Pavel Ševčík

18.   

124 hlasů

Mgr. et Mgr. Marek Lollok

19.   

118 hlasů

Mgr. Martin Vitko

20.   

98 hlasů

Bc. Matouš Vencálek

21.   

87 hlasů

Bc. et Bc. Zuzana Šalplachtová

22.   

85 hlasů

Daniel Přikryl

23.   

63 hlasů

Milan Janota, DiS.

24.   

19 hlasů

Mgr. Jaroslav Šiler

 

VK AS FF konstatuje, že do SK AS FF MU bylo zvoleno 7 kandidátů, kteří obdrželi nejvíc hlasů. Seznam nových členů SK AS FF MU na volební období leden 2015 – prosinec 2017 je:

Bc. Barbora Šulcová

Natálie Lorencová

Bc. Matej Žitňanský

Mgr. Zdeněk Ježek

Mgr. Petr Sucháček

Denisa Sloupová

Jana Horáková

 

Náhradníky jsou: Tereza Dřevová a Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, případně další nezvolení kandidáti v pořadí podle výsledků voleb, jak stanoví Článek 1, odstavec 11 platného Volebního řádu AS FF MU (v platnosti a účinnosti od 2. 12. 2013).

 

Průběh voleb do AS FF MU se řídil Článkem 1 platného Volebního řádu AS FF MU (v platnosti a účinnosti od 2. 12. 2013). Volební komise AS FF MU dosud neobdržela ve věci voleb do AS FF MU žádnou věcnou stížnost.

 

V Brně dne 2. 12. 2014

 

Volební komise AS FF MU:

Miroslav Balaštík,

Katarina Petrovićová,

Lenka Pokorná Korytarová.


 

Protokol o dodatečném losování o 12. místo v KAP AS FF MU

 

Dne 2. 12. 2014 ve 12, 30 proběhlo losování o 12. místo v KAP AS FF MU. Na tomto místě se umístili dva kandidáti, Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D., a Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Losem byl/a vybrán/a následující kandidát/ka, který/á obsadí 12. místo v KAP AS FF MU:

Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.,

Další kandidát/ka se stává prvním náhradníkem / náhradnicí do KAP FF MU:

Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

 

Oba kandidáti byli losování přítomni a s výsledkem losování souhlasí.

 

V Brně dne 2. 12. 2014

 

Katarina Petrovićová

 

 

Markéta Kulhánková

 

Roman Švaříček

 

 

 


 

Volby 2011

Volby do Akademického senátu FF a Akademického senátu MU

 

Seznamy kandidátů

 

Výsledky voleb

 

Výsledky doplňujících voleb do Komory akademických pracovníků AS FF a AS MU

20. 12. 2011 12:48, Jeffrey Alan Vanderziel, B.A. (KAA FF MU)

Volby do Komory akademických pracovníků Akademického senátu Filozofické fakulty

V doplňujících volbách do Komory akademických pracovníků AS FF, které byly zahájeny 9. 12. 2011 ve 18 hodin a ukončeny 16. 12. 2011 v 9 hodiny, volilo 206 zaměstnanců FF, což představuje volební účast 63%. Výsledky hlasování jsou následující:

1. Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (UČO 23659) (hlasů: 48)

2. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (UČO 13678) (hlasů: 41)

3. doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (UČO 2058) (hlasů: 37)

4. Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (UČO 16710) (hlasů: 28)

5. prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (UČO 17132) (hlasů: 27)

6. doc. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (UČO 18094) (hlasů: 23)

7. doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (UČO 1752) (hlasů: 21)

8. prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (UČO 2161) (hlasů: 20)

9. Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (UČO 39781) (hlasů: 20)

10. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (UČO 52251) (hlasů: 19)

11. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (UČO 1567) (hlasů: 19)10.

12. doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (UČO 17406) (hlasů: 13)

13. Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D. (UČO 21167) (hlasů: 13)

14. Mgr. Jan Špaček (UČO 23816) (hlasů: 12)

15. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (UČO 24238) (hlasů: 5)

16. Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (UČO 18733) (hlasů: 5)

zdržel/a se hlasování (hlasů: 6)

 

Volební komise AS FF konstatuje, že do KAP AS FF nebyl zvolen žádný kandidát, neboť nikdo neobdržel podporu od minimálně 30% hlasujících (62 hlasů).


Volby do Komory akademických pracovníků Akademického senátu Masarykovy univerzity

V doplňujících volbách do Komory akademických pracovníků AS MU, které byly

zahájeny 9. 12. 2011 ve 18 hodin a ukončeny 16. 12. 2011 v 9 hodiny, volilo 204

zaměstnanců FF, což představuje volební účast 62%. Výsledky hlasování jsou

následující:

1. doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (UČO 827) (hlasů: 57)

2. doc. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (UČO 2750) (hlasů: 51)

3. Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D. (UČO 21167) (hlasů: 29)

4. prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. (UČO 989) (hlasů: 26)

5. doc. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (UČO 18094) (hlasů: 15)

6. Mgr. Jan Špaček (UČO 23816) (hlasů: 14)

zdržel/a se hlasování (hlasů: 12)

 

Volební komise AS FF konstatuje, že do KAP AS MU nebyl zvolen žádný kandidát, neboť nikdo neobdržel podporu od minimálně 30% hlasujících (62 hlasů).

 

Volební komise AS FF:

Barbora Knápková (SK AS FF)

Petr Skyřík (KAP AS FF)

Jeffrey A. Vanderziel (KAP AS FF)

 

 

 


Výsledky voleb do Studentské komory AS FF a AS MU

Volební komise oznamuje akademické obci Filozofické fakulty MU, že z důvodu stížnosti na průběh voleb do Studentské komory není zatím možné zveřejnit oficiální výsledky. VK AS FF zveřejní výsledky v nejbližší době, nejpozději však do pátku 16. prosince 2011. Děkujeme za pochopení. Výsledky voleb do Komory akademických pracovníků AS FF a AS MU byly již zveřejněny na vývěsce IS MU.

Volební komise AS FF:
Barbora Knápková (SK AS FF)
Petr Skyřík (KAP AS FF)
Jeffrey A. Vanderziel (KAP AS FF)

 

Oficiální výsledky voleb do Studentské komory AS FF a AS MU

12. 12. 2011 16:27, Jeffrey Alan Vanderziel, B.A. (KAA FF MU)

Výsledky voleb do Studentské komory AS MU:

Ve volbách do SK AS MU, které byly zahájeny 29. 11. 2011 ve 14 hodin a ukončeny 6. 12. 2011 v 17 hodin, volilo 1961 studentů FF, což představuje volební účast 20%. Výsledky hlasování jsou následující:

1. Mgr. Martin Mazánek (hlasů: 419)
2. Mgr. Jiří Žoudlík (hlasů: 353)
3. Mgr. Lenka Korytarová (hlasů: 304)
4. Bc. Eva Vahalíková (hlasů: 247)
5. Mgr. Martin Bernátek (hlasů: 178)
6. Nikolas Dimitriadis (hlasů: 165)
7. Bc. Michal Stránský (hlasů: 164)
8. Marek Hutko (hlasů: 147)
9. Pavel Theimer (hlasů: 132)
10. Bc. Miloš Zapletal (hlasů: 124)
11. Bc. Václav Uzel, DiS. (hlasů: 119)
12. Vladan Klement (hlasů: 68)
13. Lukáš Lichter (hlasů: 45)

zdržel/a se hlasování (hlasů: 297)

VK AS FF konstatuje, že jako zástupci FF do SK AS MU byli zvoleni kandidáti, kteří se umístili do druhého místa a přitom obdrželi podporu od minimálně 10% hlasujících (196 hlasů). Seznam nových členů SK AS FF na volební období leden 2012 – prosinec 2015 je:

Mgr. Martin Mazánek
Mgr. Jiří Žoudlík

Náhradní senátoři jsou ti kandidáti, kteří se neumístili do druhého místa, ale přitom obdrželi podporu od minimálně 10% hlasujících (196 hlasů). Tito studenti mohu být kooptováni do SK AS MU v případě odstoupení některého ze senátorů z SK AS MU během tohoto volební období. Seznam náhradních senátorů a jejích pořadí je:
1. Mgr. Lenka Korytarová (hlasů: 304)
2. Bc. Eva Vahalíková (hlasů: 247)

Ostatní kandidáti nebyli zvolení.

Během voleb do SK AS FF a SK AS MU byla volební komisi doručena jedna stížnost na průběh voleb. Týkala se faktu, že jeden z kandidátů, Mgr. Martin Mazánek, rozeslal prostřednictvím hromadné pošty IS email, ve kterém vyzval studenty FF k účasti na volbách a ucházel se tímto způsobem také o jejich podporu. Mgr. Mazánek využil pravomocí doktorského studenta, tedy rozesílání hromadné pošty, což je funkce, která je studentům Bc. a Mgr. oborů znemožněna. Volební komise se obrátila na předsedu AS MU a požádala Mgr. Mazánka o písemné vyjádření. Stížnost byla po projednání shledána jako neoprávněná, neboť nedošlo k porušení žádného zákona ani pravidla IS. VK nicméně hodnotí takovou kampaň jako nekolegiální a je toho názoru, že podobný krok měl být předem diskutován, neboť bylo zjevné, že může být vnímán jako sporný. Tato zkušenost vedla VK k rozhodnutí, že do budoucna bude způsob organizování volební kampaně upraven směrnicí, která předejde podobným situacím.

 


Výsledky voleb do KAP Akademického senátu FF

Ve volbách do Komory akademických pracovníků AS FF, které byly zahájeny 29. 11. 2011 ve 13 hodin a ukončeny 5. 12. 2011 v 4 hodiny, volilo 236 zaměstnanců FF, což představuje volební účast 72%. Výsledky hlasování jsou následující:

1. Jeffrey A. Vanderziel. B.A. (hlasů: 107)
2. prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (hlasů: 105)
3. doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. (hlasů: 96)
4. doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (hlasů: 88)
5. doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (hlasů: 84)
6. doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D. (hlasů: 82)
7. prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. (hlasů: 79)
8. Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D (hlasů: 77)
9. doc. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (hlasů: 74)
10. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (hlasů: 71)
11. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (hlasů: 65)
12. Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (hlasů: 58)
13. PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (hlasů: 57)
14. doc. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (hlasů: 54)
15. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (hlasů: 54)
16. doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (hlasů: 54)
17. doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (hlasů: 45)
18. doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (hlasů: 42)
19. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D (hlasů: 41)
20. Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D (hlasů: 40)
21. PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D. (hlasů: 39)
22. Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D (hlasů: 39)
23. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (hlasů: 37)
24. Mgr. Daniel Vázquez, Ph.D (hlasů: 35)
25. Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (hlasů: 34)
26. Mgr. Jan Špaček (hlasů: 29)
27. Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (hlasů: 28)
28. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (hlasů: 21)
29. Nikola Fořtová, B.A. (hlasů: 20)

zdržel/a se hlasování: 2

Volební komise AS FF konstatuje, že do KAP AS FF byli zvoleni kandidáti, kteří obdrželi podporu od minimálně 30% hlasujících (71 hlasů). Bylo zvoleno pouze 10 kandidátů (2 místa zůstávají zatím neobsazená). Seznam nových členů KAP AS FF na volební období leden 2012 – prosinec 2015 je:

Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D.
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Jeffrey A. Vanderziel. B.A.
doc. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.

Ostatní kandidáti nebyli zvolení.

Volební komise AS FF:
Barbora Knápková (SK AS FF)
Petr Skyřík (KAP AS FF)
Jeffrey A. Vanderziel (KAP AS FF)

 


Výsledky voleb do KAP Akademického senátu MU

Ve volbách do KAP AS MU, které byly zahájeny 29. 11. 2011 ve 14 hodin a ukončeny 5. 12. 2011 v 5 hodiny, volilo 218 zaměstnanců FF, což představuje volební účast 66 %. Výsledky hlasování jsou následující:

1. Jeffrey A. Vanderziel. B.A. (hlasů: 95)
2. prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (hlasů: 82)
3. doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc (hlasů: 63)
4. doc. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D (hlasů: 61)
5. prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. (hlasů: 52)
6. Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (hlasů: 47)
7. doc. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (hlasů: 28)
8. Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D (hlasů: 25)
9. Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (hlasů: 23)
10. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. (hlasů: 22)
11. PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D. (hlasů: 21)
12. Mgr. Jan Špaček (hlasů: 16)

zdržel/a se hlasování (hlasů: 2)

Volební komise AS FF konstatuje, že do KAP AS MU byli zvoleni kandidáti, kteří obdrželi podporu od minimálně 30% hlasujících (66 hlasů). Bylo zvoleno pouze 2 kandidáty (1 místo zůstává zatím neobsazené). Seznam nových členů KAP AS MU na volební období leden 2012 – prosinec 2015 je:

prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Jeffrey A. Vanderziel, B.A.

Ostatní kandidáti nebyli zvolení.

Volební komise AS FF:
Barbora Knápková (SK AS FF)
Petr Skyřík (KAP AS FF)
Jeffrey A. Vanderziel (KAP AS FF)

 

 

 

 

 


Osobní nástroje