Nacházíte se zde: CIT Počítače IT pro studenty
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

IT pro studenty

spravuje: Daniel MikšíkPoslední změna: Úterý 20.09.2016 11:28
spolupracovníci: Jiří Rambousek

Úvod do informačních technologií pro studenty FF MU

Vážení studenti,
během celého studia pro vás bude velmi důležité účelně využívat informační technologie jak k administrativě spojené se studijními povinnostmi, tak především k vlastnímu studiu. Na této stránce najdete orientační přehled informačních technologií na fakultě a odkazy na podrobnější návody ke každému tématu. Ve vlastním zájmu se s nimi seznamte – iniciativa v této oblasti se vám vrátí v podobě pohodlnějšího studia a lepšího přehledu o dění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (FF MU) i na celé Masarykově univerzitě (MU).
Níže najdete doporučené první kroky a také kontakty na podporu a pomoc pro případ, že byste potřebovali poradit.

Při studiu na FF MU pro vás budou důležité tyto možnosti využití informačních technologií:

Obsah

Obecně
IS MU (Informační systém MU)
E-mail
E-learning
WWW stránky
Přístup k počítačům a k síti
Připojení vlastního notebooku
Virtuální síť MU (VPN)
Aktualizace operačního systému a aplikací
Tisk, kopírování, skenování
Další služby
Přístup do učeben a budov
Podpora a pomoc
Doporučené první kroky

Tipy a triky, které by vás mohly potěšit

Zde uvádíme některé možnosti využití IT, o kterých možná nevíte a mohly by se vám hodit. Kliknutím můžete přejít přímo na příslušnou pasáž.

 • připojení notebooků k WiFi – prakticky na celé fakultě i na celé MU se můžete na svém notebooku připojit k univerzitní bezdrátové síti
 • virtuální síť MU (VPN) zajistí, že se váš domácí počítač považuje za součást sítě MU (např. kvůli přístupu ke zdrojům předplaceným univerzitou, připojování disků apod.); navíc se tím podstatně zvýší bezpečnost vašeho síťového provozu
 • z počítačů v síti MU lze přistupovat k řadě elektronických zdrojů – odborným databázím, plným textům článků, knih apod.
 • přes síť lze objednávat obědy v menzách 
 • na síti najdete i další služby

Obecně

Zajištění provozu

Provoz počítačů, sítí a dalších informačních technologií na FF MU zajišťuje po koncepční i provozní stránce Centrum informačních technologií FF MU (CIT). CIT sídlí ve 3.NP (nadzemním podlaží) budovy B1, ul. Arna Nováka 1.
Na úrovni MU poskytuje IT služby Ústav výpočetní techniky.
Za oblast IT zodpovídá na FF MU proděkan pro IT, na úrovni MU je mu nadřízen prorektor pro IT.

Pravidla

Užívání výpočetní techniky a provoz na síti se řídí následujícími směrnicemi rektora:

Užívání počítačové sítě Masarykovy univerzity

Provozní řád počítačových studoven Masarykovy univerzity

Ochrana osobních údajů na Masarykově univerzitě

Připomínky

Budeme rádi, když nás upozorníte na jakékoli nedostatky, nebo nám sdělíte náměty na další vylepšení našich služeb, nejlépe prostřednictvím formuláře.

Informační systém MU

IS MU je hlavní nástroj pro veškerou administrativu studia na celé MU – mimo jiné zcela nahradil tradiční vysokoškolský index. Vedle vlastní administrativy studia (registrace předmětů, evidence výsledků studia...) nabízí i další služby, např. níže zmíněný e-learning, diskusní fóra a mnoho dalších. Je nezbytné se s ním co nejdříve dobře seznámit a pravidelně ho využívat.
U zápisu jste dostali lístek s primárním heslem pro vstup do Osobní administrativy IS MU a s tzv. sekundárním heslem, které slouží k přístupu k dalším službám, např. do počítačů ve všech veřejných pracovnách, do fakultního e-learningového systému apod. Obě hesla si v IS MU co nejdříve změňte a nikomu je nesdělujte.
Správcem práv pro FF MU, který vám může přidělit heslo do IS, je Ing. Zdeněk Kubík.

Na FF MU působí IS-technička. Její hlavní pracovní náplní je sice podpora IS MU na straně administrativy a vyučujících, se svými problémy s IS MU se však na ni můžete obrátit i vy. Nejdříve se však pokuste vyřešit je s pomocí nápovědy či kolegů.

Začínáme s is.muni.cz – úvodní text

Potíže s přístupem – časté problémy a jejich řešení

Stránky podpory IS MU, které připravila IS-technička působící na FF MU

Podrobné návody k registraci předmětů najdete na webu fakulty v sekci Studium > Předpisy, návody a rady, podrobnou nápovědu ke všem funkcím pak v samotném IS MU.
Pro vydání studentské karty ISIC je nutno se nechat vyfotografovat, viz návod. Fotografie bude použita také pro IS MU.

Vstup do IS MU: Veřejná část IS MUAutentizovaná část IS MU (= Osobní administrativa).

E-mail

1. Schránka na mail.muni.cz

Každému studentu i pracovníkovi MU je automaticky zřízena „povinná“ adresa ve tvaru UČO@mail.muni.cz. Tu také najde ten, kdo si vás vyhledá prostřednictvím IS MU. (UČO je univerzitní číslo osoby, které jste obdrželi a které je vhodné si zapamatovat.)

Tuto adresu můžete používat i jako svou jedinou poštovní schránku, má však některá omezení, pokud jde o práci s přílohami. Proto si uživatelé většinou zakládají ještě schránku další. Schránku na mail.muni.cz je však v každém případě velmi důležité číst, protože je na ni zasílána úřední pošta MU. Užíváte-li jinou hlavní poštovní schránku, je vhodné si na ni poštu z mail.muni.cz přesměrovat. Můžete to přímo udělat na této stránce (budete požádáni o přístupové heslo do IS MU).

Od r. 2013 můžete poštu přijímat také v prostředí Google Mail nebo Microsoft Office 365; popis služeb najdete v nápovědě IS MU (Google, Office 365), nastavení lze provést v IS MU na stránce Externí služby.

Místo UČO může být v univerzitní adrese použita přezdívka, kterou si můžete nastavit v IS MU.

2. Další poštovní schránky (zejména phil.muni.cz)

Jako hlavní schránku lze zvolit schránku na libovolném poštovním serveru, anebo schránku (poštovní účet) na fakultním serveru mail.phil.muni.cz (vaše adresa pak bude login@phil.muni.cz), kterou vám na požádání zřídí CIT. Stačí napsat na cit-sys@phil.muni.cz, a to nejlépe z vaší adresy v IS MU (tzn. UČO@mail.muni.cz), kvůli identifikovatelnosti.

Můžete samozřejmě užívat paralelně více adres. V každém případě dbejte, abyste tu, kterou budete používat pro školní účely, pravidelně četli a aby byla funkční a nepřeplněná.
Identifikovatelnost: Počítejte s tím, že při oficiální komunikaci s fakultou (s děkanátem, a podle uvážení ústavů a učitelů i s nimi) je třeba užívat identifikovatelnou adresu (mail.muni.cz nebo phil.muni.cz); z jiných adres se může vaším jménem ozývat kdokoliv.
Adresu na svoji hlavní poštovní schránku je také vhodné uvést mezi svými kontaktními údaji v IS MU.

Další informace o přístupu k fakultní elektronické poště si přečtěte na Pošta na FF MU.

E-learning

Elektronická podpora výuky (e-learning) je využívána na různých ústavech a katedrách v různé míře. Plně elektronické kurzy, kde je kontakt s vyučujícím omezen výhradně na elektronickou formu, jsou vzácností, nejblíže jim zřejmě budou kurzy v kombinovaném (dříve „dálkovém“) studiu, e-learning je však běžně využíván pro poskytování studijních materiálů, odevzdávání úkolů, ankety a testy a pro komunikaci mezi účastníky kurzů.
Na FF MU jsou využívány dva systémy pro elektronickou podporu výuky:

 • Fakultní systém ELF (E-Learning Filozofický): vznikl historicky dříve, je v něm v současnosti více kurzů. Je založen na mezinárodně rozšířeném systému Moodle. K přístupu do něj slouží sekundární heslo z IS. Další informace: První kroky v ELFu pro studenty.
 • Univerzitní systém LMS IS: oficiální systém MU, vyvíjený jako integrální součást IS MU. K jednotlivým e-learningovým aktivitám se dostanete po kliknutí na Student, najdete je v sekci Výuka.

WWW stránky

Pro vaši orientaci jsou důležité stránky univerzity (www.muni.cz), fakulty (www.phil.muni.cz) a stránky ústavů, kateder a seminářů, na kterých studujete.
POZOR: Pro téměř každou součást fakulty existují obvykle stránky dvoje: oficiální na www.muni.cz (spravované univerzitou) a vlastní stránky vedené pracovištěm (obvykle na www.phil.muni.cz) – vlastní stránky pracoviště obsahují obvykle také informace o aktuálním dění na ústavu/katedře.
Fakultní server můžete rovněž využít pro vytvoření svých vlastních www stránek.

Přístup k počítačům a k síti

Studenti FF MU mohou bezplatně používat počítače ve veřejných počítačových pracovnách MU a v Ústřední knihovně FF MU.

Ústřední knihovna FF MU: je vybavena 100 ks počítačů. Většina poskytuje plný přístup k internetu, menší část je omezena jen na elektronické katalogy knihoven MU.

Celouniverzitní počítačová studovna: budova na Komenského nám. 2 (přes 100 počítačů, non-stop provoz). Další informace: Počítačové studovny.

Pro všechny počítače ve veřejných pracovnách platí: (1) přístup prostřednictvím UČO a sekundárního hesla, (2) povinnost mít s sebou kartu ISIC. Podrobněji viz Provozní řád počítačových studoven Masarykovy univerzity.
Provoz v počítačové síti podléhá příslušným směrnicím rektora MU uvedeným v odstavci Pravidla výše.

Další možnosti přístupu k počítačům:

 • na některých ústavech/katedrách počítače v ústavních studovnách apod.
 • na některých kolejích je možnost připojení vlastního počítače
 • možnost připojení vlastního notebooku do univerzitní sítě – viz další bod.

Připojení vlastního notebooku

Síťovým kabelem. V Ústřední knihovně FF MU (ÚK FF MU) se lze snadno připojit běžným síťovým kabelem. Postup najdete na stránkách ÚK FF MU nebo CIT: Připojování notebooků.

Bezdrátová síť EDUROAM: Eduroam je společný projekt evropských univerzit, které si navzájem „vyměňují“ přihlašovací služby. Student nebo zaměstnanec kterékoli univerzity se tak může plnohodnotně připojit k bezdrátové síti na jiné univerzitě (ale také například v knihovnách apod, viz MZK), aniž musí podnikat jakékoli administrativní nebo technické kroky. Je jen třeba provést správně první nastavení, které je poněkud složitější než u obyčejné bezdrátové sítě; pak se budete moci volně pohybovat mezi částmi MU i všech dalších univerzit, které již Eduroam zavedly. Na FF MU je tato síť dostupná na všech místech pokrytých signálem bezdrátové sítě, většinou souběžně s další bezdrátovou sítí MUNI. Postup nastavení pro různé operační systémy je přehledně popsán na stránkách Ústavu výpočetní techniky MU: Wi-Fi – Eduroam, MUNI.

Bezdrátová síť MUNI: doporučujeme používat přednostně progresivní řešení Eduroam (viz výše). Lze však použít také WiFi síť MUNI, dostupnou na FF MU i v jiných areálech MU. Vyžaduje méně specifické nastavení. Samotné připojení je bez hesla, při pokusu o přístup na libovolný web pak budete vyzváni k zadání UČO a sekundárního hesla. Postup pro připojení k síti MUNI je rovněž uveden na stránce Ústavu výpočetní techniky MU: Wi-Fi – Eduroam, MUNI.

Návod k nastavení tisku z notebooku na veřejných tiskárnách najdete zde.

VPN – Virtual Private Network

Virtuální síť Masarykovy univerzity umožňuje „uznat“ libovolný počítač oprávněné osoby (notebook, domácí PC) za součást sítě MU. Hlavní využití tedy má při připojování z domácího počítače. VPN si můžeme představit jako jakousi nadstavbu nad běžným síťovým připojením. Po připojení přes VPN získáte například

 • přístup k informačním zdrojům, které má MU předplaceny (databáze textů, odborných článků apod.)
 • možnost připojování disků
 • správnou funkci některých aplikací a služeb omezených jen na MU nebo FF MU (např. fakultní Wiki)
 • zvýšení bezpečnosti vašeho síťového provozu

VPN je třeba na počítač nejprve nainstalovat (viz další odstavec). Při dalších užitích ji pak už jen spustíte poklepáním na ikonu OpenVPN, která se po nainstalování programu objeví vpravo dole na liště Windows. Na ikonu kliknete pravým tlačítkem myši, zvolíte „Connect“ a zadáte svoje UČO a sekundární heslo. Tím je počítač plnohodnotně připojen jako počítač sítě MU. Odpojit jej lze opět přes ikonu na liště.

Pokud ještě OpenVPN na notebooku nemáte, musíte ji předem instalovat – návod pro Windows najdete zde.
Další informace najdete na přehledové stránce CIT: Virtuální privátní síť nebo na stránkách ÚVT: VPN.

Aktualizace (update) operačního systému a aplikací

Ve vlastních počítačích je naprosto nezbytné pravidelně kontrolovat a provádět aktualizace odstraňující bezpečnostní i jiné chyby používaných operačních systémů (Windows) a aplikací (MS Office [tj. např. Word, Excel, PowerPoint], OpenOffice/LibreOffice, internetové prohlížeče [např. Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome], poštovní a komunikační klienti [např. Thunderbird, ICQ, Skype], aplikace pro přehrávání zvukových souborů či videí [např. Winamp] atp.).

Pro produkty firmy Microsoft je nejlépe použít nástroj „Windows Update“; aplikace jiných dodavatelů často používají podobné systémy kontroly a instalace aktualizací. V případě problémů či nejasností se obraťte na CIT.
U počítačů fakultních provádí toto nastavení jejich správci a CIT, někdy se ale nepodaří vyhnout tomu, že vás budou aktualizace chvíli zdržovat při práci (například požadavky na restartování počítače).

Aktualizaci používaných aplikací si můžete usnadnit např. pomocí softwaru Personal Software Inspector (PSI) firmy Secunia, který dokáže zkontrolovat a upozornit na chybějící aktualizace MS Windows a nejdůležitějších programů.

Tisk, kopírování, skenování

Na FF MU je možné tisknout a kopírovat na strojích zapojených do systému SafeQ. Stránky se k vytištění odesílají do společné tiskové fronty a vytisknout si je můžete na kterékoliv veřejné tiskárně přiložením své karty ISIC, kterou jste si předem „nabili“ finanční zálohou. Stejná záloha umožní u týchž strojů také přímo kopírovat nebo skenovat; skenování (a zaslání na Váš e-mail) je zdarma, takže se žádná částka nestrhne, přesto je ale nutné mít SUPO aktivováno (viz dále).

Přehledný návod na vlastní tisk, kopírování a skenování je vyvěšen u jednotlivých kopírek (kopírka v přízemí ÚK FF MU neumožňuje skenování, proto v návodu není obsaženo).

Další informace, přehled tiskáren/kopírek i jejich umístění a také vstup do administrativního rozhraní najdete na stránce CIT: Tiskový systém SafeQ.

Tisknout na veřejných tiskárnách můžete i z vlastního notebooku připojeného do sítě. Návod najdete zde.

Fakultní systém SafeQ je součástí celouniverzitního systému SUPO (systém úhrad pohledávek za osobami), proto je možné používat stejnou zálohu na ISIC kartě na různých univerzitních pracovištích. Svůj SUPO účet je však třeba si předem aktivovat (provádí se online v INET) a vložit si na něj peníze.
Finanční zálohu si můžete na kartu ISIC vložit v automatu pro příjem bankovek (na FF MU jsou tři: v 1.NP Ústřední knihovny FF MU, v knihovně Historického ústavu v 5.NP budovy B2, v prodejně knih v 1.NP budovy L na Veveří 28) nebo bezhotovostním převodem na účet SUPO.
Podrobnosti o SUPO najdete v univerzitním systému INET, přehledně jsou odkazy shrnuty také na vývěsce fakultních stránek.

Další služby

Služeb spojených s informačními technologiemi stále přibývá a dochází k jejich rychlým změnám. Uvítáme upozornění na případy, kdy naše návody zůstávají pozadu nebo jsou nesprávné, i informace o vašich potřebách.
Mezi další služby patří například:

 • elektronické informační zdroje
  – katalogy
  : Filozofická fakulta má kompletně elektronicky katalogizován veškerý knižní fond uložený v Ústřední knihovně FF MU; některé ústavy však mají vlastní pobočkové knihovny, jejichž fond ještě plně elektronicky katalogizován není.
  – databáze: Masarykova univerzita zajišťuje přístup k řadě specializovaných odborných databází, které jsou jako zdroj odborných informací obvykle cennější než materiály veřejně dostupné na internetu; prozkoumat je musíte sami, dobrým startovacím bodem je přehled elektronických informačních zdrojů MU
 • skenování – skener lze použít v 1. patře Ústřední knihovny FF MU. Skenování navíc umožňují i některé kombinované tiskárny/kopírky; ty vám pak zašlou naskenované stránky e-mailem jako obrázky, služba je bezplatná
 • objednávání obědů v menzách MU - opět kreditní systém na kartu ISIC: bližší informace na stránkách Správy kolejí a menz)

Přístup do učeben a budov

Přístup do mnoha učeben (především těch, které nejsou vybaveny multimediální technikou) a budov je volný (v rámci organizačního řádu); přístup do některých učeben (hlavně těch, které jsou vybaveny multimediální technikou, obsahují sbírky apod. či seminárních a jiných pracoven) a budov je omezen a (nebo) řízen přístupovým systémem, a to pomocí seznamů osob s povoleným přístupem do daných prostor, uložených a spravovaných Informačním systémem Masarykovy univerzity (IS MU) a pomocí technických zařízení – snímačů čipových karet (ISIC, ITIC, zaměstnanecké karty), elektromagnetických zámků a další zařízení.

K nastavení povolení přístupu do daných prostor jsou většinou používány tzv. plnicí funkce IS MU, které automaticky vybírají z osob v IS MU podle zadaných kritérií. Obvykle jde o osoby, které v daných prostorách pracují, vyučují nebo se přicházejí učit.

Např. v budově N (a učebnách v budově N) jsou to jednak učitelé předmětů FF MU vyučovaných v budově, dále pak studenti mající v aktuálním období zapsán nebo zaregistrován aspoň jeden předmět vyučovaný v učebnách v budově N.

Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny a není-li osoba na příslušný seznam osob s povolením přístupu do daných prostor doplněna jiným způsobem, přístupový systém přístup nepovolí.

Pro vstup do prostor řízených přístupovým systémem je nutno použít platnou čipovou kartu (ISIC, ITIC, zaměstnanecké karty).

Podpora a pomoc

Podporu v oblasti IT poskytuje Centrum informačních technologií (CIT), sídlící ve 3.NP (nadzemním podlaží) budovy B1 v areálu FF MU na Arna Nováka 1 (dále jsou zřízena dvě detašovaná pracoviště: v 2.NP budovy K na Veveří 28, v 2.NP budovy J v areélu Gorkého-Jaselská).

Než požádáte o technickou pomoc, je vhodné:

 • přečíst si pozorně zprávy a systémová hlášení, která problém provázejí
 • pročíst si návody a informace na stránkách CIT
 • požádat o pomoc zkušenější kolegy
 • připravit si co nejpřesnější popis problému a okolností, za kterých nastal (datum a čas, jaké připojení, který počítač, co přesně nefunguje, jaká jsou systémová hlášení, zda je stejný problém i z jiného počítače apod.)

Pracovníci CIT se vám budou snažit vyjít vstříc, z kapacitních důvodů však nemohou suplovat funkci opraven soukromých PC nebo poskytovat výuku základů výpočetní techniky apod.

V otázkách administrativy studia se můžete obracet na Studijní oddělení FF MU. 

Doporučené první kroky

 • pročíst si podrobně tento návod a postupně podle potřeby ostatní informace
 • změnit si primární heslo pro IS MU
 • změnit nebo zřídit si sekundární heslo
 • seznámit se s pravidly užívání sítě (nepodceňujte je, jejich nedodržování vede k vážným postihům!)
 • nechat se vyfotografovat pro IS MU
 • upřesnit v IS MU své osobní údaje a uživatelsky se s IS seznámit
 • přesměrovat si poštu z mail.muni.cz, případně zřídit novou schránku na phil.muni.cz
 • vyzkoušet si přístup do fakultní a univerzitní veřejné pracovny
 • vyzkoušet si připojení notebooku
 • seznámit se s knihovními katalogy a elektronickými informačními zdroji nabízenými na MU
 • pokud se připojujete k fakultní (univerzitní) síti ze soukromého notebooku, dbejte o jeho pravidelnou aktualizaci (operační systém, antivir/antimalware atp., aplikace), abyste nebyli ohroženi sami, ale ani neohrožovali jiné

 


Osobní nástroje