Nacházíte se zde: FF Přijímací řízení bakalářské Požadavky k přijímacím zkouškám pro ak. rok 2011-2012
Akce dokumentů

Požadavky k přijímacím zkouškám pro ak. rok 2011-2012

spravuje: machackovaPoslední změna: Úterý 22.11.2011 14:07

oborové testy, přípravné kurzy

Uchazeči o tříleté bakalářské programy a pětiletý magisterský studijní program Psychologie budou přijímáni na základě výsledků
a) Testu studijních předpokladů
nebo
b) Testu studijních předpokladů a oborového testu.

Test studijních předpokladů (TSP) –> podrobné informace

Pro cizí státní příslušníky platí uvedené podmínky přijímacího řízení v plném rozsahu.

Požadavky na jednotlivé obory Používané zkratky:
PS – předpokládané počty zapsaných studentů v prezenčním studiu
KS – předpokládané počty zapsaných studentů v kombinovaném studiu  


Pro rychlejší nalezení svého oboru využijte tuto navigaci.

A | B | C | D | E | F | H | CH | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T


Anglický jazyk a literatura (PS 175, KS 40)

Test studijních předpokladů a oborový test.
Oborový test:
Obor vyžaduje pokročilou znalost jazyka (nad úrovní FCE). Test z jazyka anglického je pouze písemný (délka trvání 60-70 minut) a zahrnuje:

 • porozumění čtenému (testuje  porozumění, slovní zásobu, schopnost logického myšlení)
 • doplňování výrazů do souvislého textu (tzv. cloze test, testuje porozumění, mluvnici, slovní zásobu)
 • literární, kulturně-historický přehled týkající se převážně Velké Británie a USA

Doporučená literatura:
Ready for FCE, ready for CAE

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 60 bodů.
Oborový test AJ
Přípravný kurs AJ

Archeologie (PS 35)

Test studijních předpokladů a oborový test.


Oborový test:

Písemný test, v němž budou prověřeny: dobrá znalost světových a zejména pak českých dějin (chronologie pravěku a středověku, české a obecné dějiny středověku, dějiny starověku nejméně v rozsahu gymnaziální látky), základní přehledné znalosti dějiny pravěku ČR, informativní vědomosti o odborné archeologické literatuře, znalost fyzického zeměpisu, základní znalosti hmotné kultury. Kromě toho je žádoucí přinést ke zkoušce doklad o a) studentské odborné činnosti k archeologické problematice nebo blízkým oborům (exemplář odevzdané práce, bibliografickou citaci),
b) spolupráce s muzejními nebo archeologickými pracovišti (potvrzení od archeologického pracoviště),
c) praxi na archeologickém výzkumu (potvrzení od vedoucího výzkumu).

Za takto doloženou odbornou činnost jsou započítány kladné body do celkového součtu v přijímacím řízení. Nebude-li tato odborná činnosti doložena, nemůžou být body připočítány do konečného výsledku.

Doporučená studijní literatura:

 • Pleiner, R. a kol. 1978: Pravěké dějiny Čech., Praha.
 • Podborský, V. a kol. 1993: Pravěké dějiny Moravy., Vlastivěda moravská, Země a lid., Nová řada, sv.3, Brno.
 • Podborský, V.: Dějiny pravěku., skripta FF MU, Brno 1997 (nebo jiná vydání).
 • Váňa, Z.: Svět dávných Slovanů., Praha 1983.
 • Chropovský, B.: Slované. Historický, politický a kulturní vývoj a význam., Praha 1989.
 • Poulík, J.: Mikulčice, sídlo a pevnost knížat velkomoravských., Praha 1975.

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Oborový test AE - verze A

Oborový test AE - verze A hist. část

Oborový test AE - verze B

Oborový test AE - verze B hist. část  

Archivnictví (PS 30)

Test studijních předpokladů.

Baltistika (PS 40)

Test studijních předpokladů.

Balkanistika (PS 40)

Test studijních předpokladů.

Bulharský jazyk a literatura (PS 25)

Test studijních předpokladů.

Český jazyk a literatura (PS 150)

Test studijních předpokladů.

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (PS 40)

Test studijních předpokladů a oborový test v elektronické podobě.

Oborový test:

Znalost českého jazyka (pouze jazykové, ne literární složky) v rozsahu středoškolského učiva, elementární orientaci ve středoškolské matematice, základní dovednosti v práci s počítačem, základní znalost angličtiny.

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Oborový test PLIN

Čeština pro cizince (PS 10, obor je určen pro uchazeče s cizím státním občanstvím)

Oborový test. Uchazeči o tento obor nekonají Test studijních předpokladů.

Oborový test CC 07 - 1 .rtf

Oborový test CC 07 - 2 .rtf

Oborový test CC 07 - 3 .rtf

Dějiny umění (PS 70)

Test studijních předpokladů.

Estetika (PS 100)

Test studijních předpokladů.

Etnologie (PS 40)

Test studijních předpokladů a oborový test.

Oborový test:

bude ověřovat míru všeobecných znalostí z kulturní historie a fyzického zeměpisu v rozsahu středoškolského učiva. Vědomosti z oboru etnologie budou prověřeny v rozsahu

doporučené literatury:

 • Československá vlastivěda II Člověk. Národopis československý. Praha 1933, s. 305-472.
 • Československá vlastivěda III. Lidová kultura. Praha 1968, s. 15-390.
 • Jančář, J. (red.): Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská 10. Brno – Strážnice 2000.
 • Hubinger, V. – Honzák, F. – Polišenský, J.: Národy celého světa. Praha 1985.
 • Sociální a kulturní antropologie. Praha, SLON 1993.
 • Jeřábek, R. – Brouček, S. (red.): Lidová Kultura, Národopisná encxyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha, Mladá fronta 2007. R

Rozčlenění testu do tematických okruhů:

1. Etnický vývoj v Evropě ve vazbě na evropskou i světovou kulturní historii
2. Fyzický zeměpis (světový)
3. Formování a kulturní vývoj evropských národů (základní členění evropských etnik, historické země a jejich lokalizace, státoprávní vývoj, kulturní vazby)
4. Dějiny české etnologie/národopisu (významní představitelé, základní díla, oborové časopisy, instituce)
5. Reálie české lidové kultury (hmotná, sociální a duchovní kultura českého etnika, etnografická rajonizace a diferenciace českých zemí)
6. Základní pojmy oborů etnologie a kulturní antropologie (v rozsahu doporučené literatury) 

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Oborový test ET

Filologicko-areálová studia (PS 25)

Test studijních předpokladů.

Filozofie (PS 75, KS 25)

Test studijních předpokladů.

Francouzský jazyk a literatura (PS 70, KS 25)

Test studijních předpokladů a oborový test.

Oborový test:

gramatický doplňovací test.

Předepsaná literatura:

 • Le Nouveau sans Frontieres, I a II

nebo

 • Taišlová - Baranová - Cluse: En Francais (všechny díly), Hachete Livre Paris, 1991/Nakl. Fraus, Plzeň 1997

nebo

 • Courtillon - Salins: Libre Echange (všechny díly), Hatier/Didier, Paris, 1991
 • Miličková, L.: 223 cvičení z francouzské mluvnice, Brno, MC nakl. 1994

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 55 bodů.

Oborový test FJ

Přípravný kurs FJ 

Historie (PS 120, KS 35)

Test studijních předpokladů. 

Hudební věda (PS 75, KS 75)

Test studijních předpokladů.

Chorvatský jazyk a literatura (PS 25)

Test studijních předpokladů.

Informační studia a knihovnictví (PS 70, KS 40)

Test studijních předpokladů.

Italský jazyk a literatura (PS 35)

Test studijních předpokladů a oborový test.

Oborový test:

písemný gramatický test (doplňovací, transformační a kombinační cvičení)

v rozsahu L1 – L25 učebnice J. Janešová "Italština pro samouky", Praha, LEDA 1994.

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 55 bodů.

Oborový test IJ

Oborový test IJ - klíč

Přípravný kurs IJ

Japanistika (PS 40, obor je akreditován pouze v dvouoborovém studiu)

Obor Japanistika je v přijímacím řízení nabízen samostatně. V případě přijetí bude podmínkou zápisu do studia přijetí na další obor FF MU, který lze s tímto oborem kombinovat (uchazeč může být v tomto případě zapsán pouze do kombinace oborů).

Test studijních předpokladů a oborový test.

Oborový test:

Přijímací zkouška proběhne ve formě písemného testu. Test bude rozdělen do dvou částí - v první části uchazeč prokáže znalost slabičných abeced hiragany a katakany, ve druhé části základní orientaci ve všeobecných reáliích (literatura, historie, geografie, politika). První část testu zaměřená na slabičné abecedy hiraganu a katakanu bude koncipována tak, že uchazeč z nabízených variant transkripce vybere správnou odpověď – normou je tzv. Hepburnova transkripce.

Doporučená literatura:

 • Líman, Antonín. Kouzlo šerosvitu. Praha, DharmaGaia, 2008.
 • Vasijlevová, Zdeňka. Dějiny Japonska. 1. vyd. Praha, Nakladatelství Svoboda, 1986.
 • Kol. autorů. (ed. Jaroslav Bařinka) Kulturní tradice Dálného východu. Praha, Odeon, 1980.
 • Líman, Antonín, Mezi nebem a zemí. Praha, Academia, 2001.
 • Earhart H. Byron. Náboženství Japonska, př. R. Heřman. Praha, Prostor, 1998.
 • Reischauer E., Craig A. Dějiny Japonska, př. Labus, Sýkora. Praha, Lidové noviny, 2000.
 • Švarcová, Zdenka. Japonská literatura 712–1868, Praha, Karolinum, 2005.
 • Boháčková L, Winkelhöferová : Vějíř a meč. Praha, Panorama, 1987.
 • A Guide to Learning Hiragana and Katakana by Kenneth G. Henshall. Tuttle Publishing (1990).
 • Janoš J. 99 zajímavostí z Japonska. Praha, Albatros, 1984.
 • D. Nymburská, D. Vostrá, M. Sawatari Japonština. Leda 2007.
 • Collcutt, Martin a kol. Svět Japonska, přel. R. Duroňová. Praha, Knižní klub, 1997.

Celkový počet otázek: 25.

Celkový počet bodů: 100 (4 body/otázka)

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Oborový test JA

Přípravný kurs JA

Klasická archeologie (PS 20)

Test studijních předpokladů a oborový test.

Písemná zkouška – znalosti z oblasti antické kultury v rozsahu: zeměpis, historie antického světa, antická literatura a filozofie, antická mytologie, výtvarná kultura a reálie (dopor. lit.: Bouzek-Ondřejová: Periklovo Řecko, Praha 1989, Hošek-Marek: Řím Marka Aurelia, Praha 1990).
Písemná část obsahuje:

a) test z deseti otázek - ve stručných, ale výstižných odpovědích by měl uchazeč prokázat své vědomosti z těchto oblastí a schopnost rozvíjet svou zájmovou orientaci na tento obor. Otázky jsou vybírány z následujících okruhů: historický zeměpis, historie antického světa, antická literatura a filozofie, antická mytologie, výtvarná kultura a antické reálie.

b) Překlad úryvku odborného textu z vybraného světového jazyka. 

Doporučená literatura:

 • D.E. Strong: Antické umění, Praha 1970
 • J. Boardman: Řecké umění, Praha 1973
 • J. Bouzek - I. Ondřejová: Periklovo Řecko, Praha 1989
 • R. Hošek - V. Marek: Řím Marka Aurelia, Praha 1990
 • F. Durando: Řecko: Úsvit západní civilizace. Praha 1998.
 • A. M. Liberati – F. Bourbon: Starověký Řím. Praha 1998.
 • kol.: Encyklopedie antiky. Praha 1973.
 • P. Devambez a kol.: Slovník gréckej civilizácie. Bratislava 1977.
 • kol.: Slovník antické kultury. Praha 1973.

Případně další dostupné publikace podobného zaměření.

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Oborový test KL

Klasický řecký jazyk a literatura (PS 10)

Test studijních předpokladů.  

Kulturní studia Číny (PS 50)

Test studijních předpokladů.  

Latinský jazyk a literatura (PS 30)

Test studijních předpokladů.

Při nástupu do podzimního semestru 1. ročníku se předpokládá znalost latiny nejméně v rozsahu prvních šesti lekcí učebnice: A. Bartoněk: Latina pro posluchače filozofické fakulty, Brno 1996 a pozdější vydání.

Mediteránní studia (PS 60)

Test studijních předpokladů.

Muzeologie (PS 15, KS 20)

Test studijních předpokladů a oborový test.

Oborový test:

obecný kulturně historický přehled (významní panovníci, skladatelé, umělci, architekti, termíny, atd.)
- znalosti muzeí v České republice, zejména v místě bydliště a okolí, tedy výstav a expozic, které v nich jsou nebo byly v nedávné minulosti
- obecné znalosti muzejní a muzeologické problematiky.

Doporučená literatura:

 • Beneš, Josef: Muzeum a výchova. Praha 1980.
 • Beneš, Josef: Muzeum a sbírky. Praha 1980
 • Beneš, Josef: Muzejní prezentace. Praha 1981.
 • Špét , Jiří: Přehled vývoje českého muzejnictví I. (do roku 1945). Praha 1979. Sběratelství. Praha 1983.
 • Upozornění uchazečům: součástí písemné zkoušky bude překlad z cizího jazyka (navýběr AJ, NJ, FJ, SJ, IJ, RJ) - možnost použití slovníku.

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Oborový test MU

Německý jazyk a literatura (PS 80)

Test studijních předpokladů a oborový test.  

Oborový test:

písemná přijímací zkouška.

1. gramatická část

2. samostatné řešení úkolů na základě daného textu

Doporučená literatura:

 • Povejšil, M.: Mluvnice současné němčiny, Praha 1987. (poslední vydání 1994)

popř.

 • Baumbach, R., Václavková, G.: Mluvnice němčiny (včetně kapitoly o nové úpravě německého pravopisu), Fin Olomouc, 1997

nebo jiná spolehlivá středoškolská příručka gramatiky obdobného rozsahu.

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Oborový test NJ

Nizozemský jazyk a literatura (PS 20)

Test studijních předpokladů a oborový test.

Přijímací zkouška je písemná, znalost nizozemštiny se nepožaduje. Přijímací zkouška ověřuje nejen způsobilost kandidáta ke studiu nizozemštiny, ale také jeho cit po jazyk obecně.

Zkouška sestává ze tří částí:

1) Znalost Nizozemí/Belgie (historie, zeměpis, politika, kultura, jazyk...)

2) porozumění textu vybraných literárních děl – doporučená literární díla najdete v bibliografii časopisu Plav 3/2009 a 7-8/2007 na www.svetovka.cz a dále na stránce www.iliteratura.cz.

3) znalost českého jazyka a stylistiky, cit pro jazykovou kulturu a styl Doporučená literatura:

 • Sklenářová, Sylva: Nizozemsko. Edice: Stručná historie států, Praha: Libri, 2006.
 • Vandeputte, Omer, Krijtová, Olga: Nizozemština jazyk dvaceti miliónů Nizozemců a Vlámů. Stichting Ons Erfdeel 1993.
 • Van Istendael, Geert: Belgický labyrint. Praha: Cinemax, 1998.
 • Van Istendael, Geert: Moje Nizozemsko. Praha: NLN, 2007.

+ průvodci po Nizozemsku a Belgii  

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 60 bodů.

Oborový test NZ

Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu (PS 5)

Test studijních předpokladů a oborový test.

Přijímací zkouška je písemná, znalost nizozemštiny se nepožaduje. Přijímací zkouška ověřuje nejen způsobilost kandidáta ke studiu nizozemštiny, ale také jeho cit po jazyk obecně.

Zkouška sestává ze tří částí:

1) Znalost Nizozemí/Belgie (historie, zeměpis, politika, kultura, jazyk...)

2) porozumění textu vybraných literárních děl – doporučená literární díla najdete v bibliografii časopisu Plav 3/2009 a 7-8/2007 na www.svetovka.cz a dále na stránce www.iliteratura.cz.

3) znalost českého jazyka a stylistiky, cit pro jazykovou kulturu a styl Doporučená literatura:

 • Sklenářová, Sylva: Nizozemsko. Edice: Stručná historie států, Praha: Libri, 2006.
 • Vandeputte, Omer, Krijtová, Olga: Nizozemština jazyk dvaceti miliónů Nizozemců a Vlámů. Stichting Ons Erfdeel 1993.
 • Van Istendael, Geert: Belgický labyrint. Praha: Cinemax, 1998.
 • Van Istendael, Geert: Moje Nizozemsko. Praha: NLN, 2007.

+ průvodci po Nizozemsku a Belgii  

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 60 bodů.

Novořecký jazyk a literatura (PS 50)

Test studijních předpokladů.

Obecná jazykověda (PS 40)

Test studijních předpokladů.

Pedagogika (PS 45, KS 30)

Test studijních předpokladů.

Polský jazyk a literatura (PS 25)

Test studijních předpokladů.

Polština se zaměřením na hospodářskou praxi (PS 20)

Test studijních předpokladů.

Pomocné vědy historické (PS 30)

Test studijních předpokladů.

Portugalský jazyk a literatura (PS 35)

Test studijních předpokladů.

Pravěká archeologie Předního východu (PS 15)

Test studijních předpokladů a oborový test.

Oborový test:

Písemný test s tématikou archeologie (pravěk až novověk) a její metodologie, historie, dějin umění
a geografie Předního východu.

Doporučená literatura:

 • Burian J., Oliva P., Civilizace starovekého Stredomorí, Praha, 1984.
 • Pečírka, J. a kol.: Dějiny pravěku a starověku. I. – II. 3. vydání, Praha 1989.
 • Rahman, F. – Nováková, N. – Pecha, L. 1998: Dějiny Mezopotámie. Praha: Karolinum.
 • Roaf M., Svět staré Mezopotámie a starověkého Blízkého východu, Praha, 1998.

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Oborový test PAPV - A

Oborový test PAPV - B  

Psychologie (PS 85)

Test studijních předpokladů a oborový test.

Oborový test:

Skládá se ze 45 položek, uchazeč volí vždy mezi 4 možnostmi, z nichž právě jedna je správná. Časový limit 35 minut.

Část psychologie:

Písemná zkouška ověřuje znalosti uchazeče z jednotlivých psychologických disciplín, zejména dějin psychologie, obecné psychologie, vývojové psychologie, psychologické metodologie, sociální psychologie, psychopatologie a jednotlivých aplikačních disciplín. Test je koncipován tak, aby zachytil spíše široký přehled o psychologické problematice, proto doporučená literatura zahrnuje zejména přehledové práce.

Doporučená literatura:  

 • Atkinsonová, R. L. a kol.: Psychologie. Praha, Portál, 2008.
 • Hill, G.: Moderní psychologie, Portál, Praha 2004.
 • Říčan, P.: Psychologie. Portál, Praha 2005. 
 • Plháková, A.: Dějiny psychologie. Grada Publishing, Praha 2006.
 • Vágnerová, M.: Úvod do psychologie. Praha, Karolinum 1997.
 • Výrost, J., Slaměník, I.: Sociální psychologie. Grada Publishing, Praha 2008.
 • Hunt, M.: Dějiny psychologie. Praha, Portál 2000.
 • Říčan, P.: Psychologie osobnosti. Grada Publishing, Praha 2007.
 • Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Academia 1993.
 • Cumminsová, D. D.: Záhady experimentální psychologie. Portál, Praha 1998.
 • Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha, Portál 2000.
 • Říčan, P.: Cesta životem. Portál, Praha 2004.
 • Hayesová, N.: Aplikovaná psychologie. Portál, Praha 2003.
 • Hartl, J., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Portál, Praha 2004.  

Část biologie:

U přijímací zkoušky se budou zkoušet tyto okruhy znalostí: biologie člověka - anatomie a fyziologie, obecná biologie, historie biologie, členění biologie, obecná charakteristika živých soustav, buňka a buněčná teorie, vznik a vývoj života, genetika.

Doporučená literatura:

 • Šmarda, J.: Biologie pro psychology a pedagogy. Praha, Portál 2004.
 • Rosypal, S. a kol.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha 2003.
 • Novotný, I., Hruška, M.: Biologie člověka. Praha, Fortuna 1999.

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: percentil 65.

Oborový test PS

Přípravný kurs PS

Religionistika (PS 90, KS 40)

Test studijních předpokladů.

Ruský jazyk a literatura (PS 45)

Test studijních předpokladů.

Oborový test se nekoná, při nástupu do podzimního semestru 1. ročníku se předpokládá znalost  ruštiny v rozsahu 12 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky (V. Nekolová a kol., LEDA, Praha2002)

Ruština se zaměřením na hospodářskou praxi (PS 45)

Test studijních předpokladů.

Oborový test se nekoná, při nástupu do podzimního semestru 1. ročníku se předpokládá znalost ruštiny v rozsahu 12 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky (V. Nekolová a kol., LEDA, Praha2002)

Sdružená uměnovědná studia (PS 75, KS 75)

Test studijních předpokladů.

Skandinávská studia (PS 25)

Test studijních předpokladů a oborový test.

Znalost švédského nebo jiného skandinávského jazyka není podmínkou přijetí.
Celkový počet možných bodů v oborovém testu – 100

Oborový test bude obsahovat následující části, v nichž se uděluje maximální počet bodů v níže uvedeném poměru:

 1. Všeobecný kulturní, historický a společenský rozhled o Skandinávii (Švédsko, Norsko, Dánsko, Island), o aktuálních reáliích z cizojazyčných a česky přístupných materiálů nejrůznějšího charakteru (knihy, noviny, internet). + 25 %
 2. Překlad kratšího textu z angličtiny nebo němčiny do češtiny nebo slovenštiny, a to se slovníkem, který si uchazeči sami přinesou. Doporučená úroveň jazyka: maturita, státní zkouška. + 10 %
 3. Čtení s porozuměním (angličtina nebo němčina) + 10 %
 4. Motivační dopis psaný v mateřském jazyce. Vypracovaný dopis pošlete, prosím, před realizovanou přijímací zkouškou elektronickou
  formou na adresu kempe@phil.muni.cz a ve vytištěné podobě přineste s sebou. + 15 %
 5. Vlastní četba beletrie v českém překladu (nejméně sedm titulů ze švédské, norské, dánské nebo islandské beletrie, ať už z klasického nebo moderního období). + 10 %
 6. Analýza přečtené literatury: Na základě jednoho nebo více přečtených titulů a dostupných odborných textů, internetu atd. vypracovat

  buď

  a) text, ve kterém budou zmíněny důležité společensko-historické události související s dobou, ve které se děj odehrává a popsat, jak se dané události odrážejí v obsahu knihy.

  nebo

  b) text, ve kterém postihnete vztahy mezi postavami v jedné knize nebo porovnáte vztahy lidí ze dvou knih. Zamyslete se také nad tím, co je v jejich životě zavedlo tam, kde se právě nacházejí.

Rozsah textu: 1 500-1 800 znaků

Vypracovaný text pošlete, prosím, před realizovanou přijímací zkouškou elektronickou formou na adresu kempe@phil.muni.cz a ve vytištěné podobě přineste s sebou. +30 %

 

Příklady dostupných studijních pramenů

 

 • Busck, S., Poulsen, H.: Dějiny Dánska. Praha 2007
 • Gustafson, A.: Dějiny švédské literatury. Brno 1998
 • Hartlová, D. a kol.: Slovník severských spisovatelů. Praha 1998 a 2004
 • Humpál, M.: Moderní skandinávské literatury 1870-2000. Praha 2006
 • Kadečková, H.: Soumrak bohů. Praha 1998
 • Kadečková, H.: Dějiny Islandu. Praha 2001
 • Kadečková, H.: Dějiny Norska. Praha 2005
 • Severské balady. Praha 2000
 • Časopisy: Lidé a země, Země světa, National Geographic, Severské listy aj.

www.si.se
www.sweden.se
www.noramb.cz
www.iliteratura.cz
http://www.ambprag.um.dk/en/
http://www.skandinavskydum.cz/
http://www.swedenabroad.com/Start____14895.aspx

Hranice úspěšnosti oborového testu: 60 bodů

 

Slovinský jazyk a literatura (PS 25)

Test studijních předpokladů.

Sociální pedagogika a poradenství (PS 45)

Test studijních předpokladů.

Srbský jazyk a literatura (PS 25)

Test studijních předpokladů.

Španělský jazyk a literatura (PS 70, KS 25)

Test studijních předpokladů a oborový test.

Oborový test:

písemný gramatický test. Vyžaduje se znalost španělského jazyka v rozsahu učebnice španělština pro samouky.

Doporučená literatura:

 • Libuše Prokopová, Španělština pro samouky, SPN, Praha 1990 nebo pozdější vydání.

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Oborový test ŠJ

Přípravný kurs ŠJ  

Teorie a dějiny divadla (PS 65, KS 25)

Test studijních předpokladů a oborový test.

Oborový test:

Základní znalosti z českého a světového divadla v rozsahu knihy: Bernard, Jan: Co je divadlo?. Praha 1983.

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Oborový test DV 2011

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (PS 60, KS 30)

Test studijních předpokladů a oborový test.

Oborový test:

Hodnocení oborové části – testu: V oborové části se rozděluje celkem 100 bodů: z toho 80 bodů za otázky z teorie filmu a médií, z dějin a současnosti české a světové kinematografie a 20 bodů za znalost angličtiny (porozumění odbornému textu).

Základní literatura:

 • Monaco,  James (2006): Jak číst film. Praha: Albatros.

Doporučená literatura:

 • Bordwell, David - Thompsonová, Kristin (2007): Dějiny filmu. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny.
 • Časopisy (od roku 2006): Cinepur, Film a doba, Iluminace, Kino-Ikon

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Oborový test FAV

Oborový test FAV - B

Přípravný kurs FAV

Teorie a provozovací praxe staré hudby (PS 25, KS 25)

Talentová zkouška a oborový test.

Uchazeči o tento obor nekonají Test studijních předpokladů. Informace o talentových zkouškách a oborovém testu budou postupně aktualizovány na http://www.phil.muni.cz/wash/home/studium/nabidka/pro-uchazece

Teorie interaktivních médií (PS 75, KS 75)

Test studijních předpokladů.

Ukrajinský jazyk a literatura (PS 25)

Test studijních předpokladů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje