Nacházíte se zde: FF Přijímací řízení bakalářské Požadavky k přijímacím zkouškám pro ak. rok 2015/2016
Akce dokumentů

Požadavky k přijímacím zkouškám pro ak. rok 2015/2016

spravuje: Monika BystráPoslední změna: Pátek 22.05.2015 09:14

Uchazeči o tříleté bakalářské programy budou přijímáni na základě výsledků
a) Testu studijních předpokladů
nebo
b) Testu studijních předpokladů a oborového testu

nebo

c) Testu studijních předpokladů, oborového testu a ústního pohovoru (obor Psychologie).

Test studijních předpokladů (TSP) –> podrobné informace

Pro cizí státní příslušníky platí uvedené podmínky přijímacího řízení v plném rozsahu.

Používané zkratky:
PS – předpokládané počty zapsaných studentů v prezenčním studiu
KS – předpokládané počty zapsaných studentů v kombinovaném studiu  


Pro rychlejší nalezení svého oboru využijte tuto navigaci.

A | B | C | D | E | F | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T


Anglický jazyk a literatura (PS 150, KS 30)

Test studijních předpokladů a oborový test.

 

Oborový test:
Obor vyžaduje pokročilou znalost jazyka (nad úrovní FCE). Test z jazyka anglického je pouze písemný (délka trvání 60-70 minut) a zahrnuje:

 • porozumění čtenému (testuje  porozumění, slovní zásobu, schopnost logického myšlení)
 • doplňování výrazů do souvislého textu (tzv. cloze test, testuje porozumění, mluvnici, slovní zásobu)
 • literární, kulturně-historický přehled týkající se převážně Velké Británie a USA

Doporučená literatura:
Ready for FCE, ready for CAE

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 60 bodů.
Oborový test AJ 2014

Přípravný kurz AJ

Archeologie (PS 25)

Test studijních předpokladů. 

Archivnictví (PS 30)

Test studijních předpokladů.

Balkanistika (PS 25)

Test studijních předpokladů.

Baltistika (PS 50)

Test studijních předpokladů.

Bulharský jazyk a literatura (PS 12)

Test studijních předpokladů.

Český jazyk a literatura (PS 110)

Test studijních předpokladů.

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (PS 20)

Test studijních předpokladů a oborový test.

 

Oborový test:

Písemný test ověřující znalosti v rozsahu středoškolské výuky českého jazyka a matematiky a elementární znalost angličtiny.

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Dějiny starověku (PS 30)

Test studijních předpokladů.

Dějiny umění (PS 50)

Test studijních předpokladů.

Estetika (PS 45)

Test studijních předpokladů.  

Etnologie (PS 35)

Test studijních předpokladů. 

Filologicko-areálová studia (PS 25)

Test studijních předpokladů.

U studentů, kteří si hodlají jako dominantní jazyk volit ruštinu, se předpokládá vstupní znalost na úrovni prvních 12 lekcí z učebnice Ruština (nejen) pro samouky (A. Vasiljevová, I. Camutaliová, V. Nekolová. LEDA 2007)

Filozofie (PS 60, KS 25)

Test studijních předpokladů.

Francouzský jazyk a literatura (PS 60, KS 30)

Test studijních předpokladů a oborový test.

 

Oborový test:

Písemný gramatický test odpovídající jazykové úrovni B1 a test z oblasti reálií (dějiny, zeměpis, literatura a kultura) v rozsahu SŠ znalostí.

 Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 %.

Oborový test FJ 2014 varianta A

Oborový test FJ 2014 varianta B

Historie (PS 120, KS 35)

Test studijních předpokladů a oborový test.

 

Oborový test:

Písemný test, v němž budou prověřeny znalosti českých a světových dějin od doby stěhování národů do roku 1989 v rozsahu gymnaziální látky. Součástí testu bude také ověření základního přehledu o historické literatuře a organizaci historické práce.

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Doporučená literatura:

Popelka, Miroslav. Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověk. Praha : SPN, 2001.

Čornej, Petr. Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk. Praha : SPN, 2001.

Hlavačka, Milan. Dějepis 3 pro gymnázia a střední školy - Novověk. Praha : SPN, 2001.

Kuklík, Jan. Dějepis 4 pro gymnázia a střední školy - Nejnovější dějiny. Praha : SPN, 2002. 

Oborový test HI 2014

Hudební věda (PS 75, KS 75)

Test studijních předpokladů.

Humanitní studia (mezifakultní studium s ESF)

Test studijních předpokladů + požadavky viz příslušné obory FF.

Chorvatský jazyk a literatura (PS 22)

Test studijních předpokladů.

Informační studia a knihovnictví (PS 70, KS 30)

Test studijních předpokladů.

Italský jazyk a literatura (PS 30)

Test studijních předpokladů.

Japanistika (PS 60)

Test studijních předpokladů a oborový test.

 

Oborový test:

Přijímací zkouška proběhne ve formě písemného testu. Test bude rozdělen do dvou částí - v první části uchazeč prokáže znalost slabičných abeced hiragany a katakany, ve druhé části základní orientaci ve všeobecných reáliích (literatura, historie, geografie, politika). První část testu zaměřená na slabičné abecedy hiraganu a katakanu bude koncipována tak, že uchazeč z nabízených variant transkripce vybere správnou odpověď – normou je tzv. Hepburnova transkripce.

Doporučená literatura:

 • Líman, Antonín. Kouzlo šerosvitu. Praha : DharmaGaia, 2008.
 • Vasijlevová, Zdeňka. Dějiny Japonska. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1986.
 • Kol. autorů. (ed. Jaroslav Bařinka). Kulturní tradice Dálného východu. Praha : Odeon, 1980.
 • Líman, Antonín. Mezi nebem a zemí. Praha : Academia, 2001.
 • Earhart H. Byron. Náboženství Japonska. Př. R. Heřman. Praha : Prostor, 1998.
 • Reischauer E., Craig A. Dějiny Japonska. Př. Labus, Sýkora. Praha : Lidové noviny, 2000.
 • Švarcová, Zdenka. Japonská literatura 712–1868. Praha : Karolinum, 2005.
 • Boháčková, Winkelhöferová. Vějíř a meč. Praha : Panorama, 1987.
 • A Guide to Learning Hiragana and Katakana by Kenneth G. Henshall. Tuttle Publishing (1990).
 • Janoš, J. 99 zajímavostí z Japonska. Praha : Albatros, 1984.
 • Nymburská, Vostrá, Sawatari. Japonština. Praha : LEDA, 2007.
 • Collcutt, Martin a kol. Svět Japonska. Přel. R. Duroňová. Praha : Knižní klub, 1997.

Celkový počet otázek: 25.

Celkový počet bodů: 100 (4 body/otázka)

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Oborový test JA 2014

Oborový test JA 2014 - metodika hodnocení

Přípravný kurz JA

Klasická archeologie (PS 22)

Test studijních předpokladů.

Klasický řecký jazyk a literatura (PS 10)

Test studijních předpokladů.  

Kulturní studia Číny (PS 50)

Test studijních předpokladů.

Latinský jazyk a literatura (PS 20)

Test studijních předpokladů.

Makedonský jazyk a literatura (PS 10)

Test studijních předpokladů.

Mediteránní studia (PS 30)

Test studijních předpokladů.

Muzeologie (PS 15, KS 25)

Test studijních předpokladů.

Nizozemský jazyk a literatura (PS 25)

Test studijních předpokladů a oborový test.

 

Písemný oborový test ověřuje způsobilost kandidáta ke studiu nizozemštiny a rovněž jeho cit pro jazyk obecně. Znalost nizozemštiny se nepožaduje.

Písemná zkouška sestává ze čtyř částí:

 1. všeobecný kulturní přehled a znalost dějin a reálií Nizozemska a Belgie (Vandeputte, internet)
 2. znalost českého jazyka a stylistiky, cit pro jazykovou kulturu a styl
 3. rozbor jednoho literárního díla v překladu - výběr viz seznam beletrie
 4. motivace ke studiu

Povinná literatura:

 • Vandeputte, Omer, Krijtová, Olga: Nizozemština, jazyk dvaceti miliónů Nizozemců a Vlámů. Rekkem: Stichting Ons Erfdeel, 1993.

 

Seznam beletrie:

 • Grunberg, Arnon: Tirza. Praha: Argo, 2009.
 • Koch, Herman: Večeře. Brno: Barrister and Principal, 2013.
 • Verbeke, Annelies: Spi! Zlín: Kniha Zlín, 2010.

 

Další doporučené zdroje:

 

 Hranice úspěšnosti u oborového testu: 60 bodů.

 

Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu (PS 10)

Test studijních předpokladů a oborový test.

 

Požadavky k přijímací zkoušce jsou totožné s požadavky pro obor Nizozemský jazyk a literatura.

Německý jazyk a literatura (PS 60)

Test studijních předpokladů a oborový test.  

 

Oborový test:

písemná přijímací zkouška.

1. gramatická část

2. samostatné řešení úkolů na základě daného textu

Doporučená literatura:

 • Povejšil, M. Mluvnice současné němčiny. Praha 1987. (poslední vydání 1994)

popř.

 • Baumbach, R., Václavková, G. Mluvnice němčiny (včetně kapitoly o nové úpravě německého pravopisu). Olomouc : Fin, 1997.

nebo jiná spolehlivá středoškolská příručka gramatiky obdobného rozsahu.

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Oborový test NJ 2014

Oborový test NJ 2014 klíč

Oborový test NJ 2014 - metodika hodnocení

Norský jazyk a literatura (PS)

Test studijních předpokladů a oborový test.

Požadavky k přijímací zkoušce - NO 2015

Novořecký jazyk a literatura (PS 30)

Test studijních předpokladů.

Obecná jazykověda (PS 65)

Test studijních předpokladů.

Pedagogika (PS 45, KS 30)

Test studijních předpokladů.

Polský jazyk a literatura (PS 25)

Test studijních předpokladů.

Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu (PS 25)

Test studijních předpokladů.

Pomocné vědy historické (PS 30)

Test studijních předpokladů.

Portugalský jazyk a literatura (PS 30)

Test studijních předpokladů.

Pravěká archeologie Předního východu (PS 7)

Test studijních předpokladů a oborový test.

 

Oborový test:

Písemný test s tématikou archeologie (pravěk až novověk) a její metodologie, historie, dějin umění a geografie Předního východu.

Doporučená literatura:

 • Burian J., Oliva P. Civilizace starovekého Stredomorí. Praha 1984.
 • Pečírka, J. a kol. Dějiny pravěku a starověku. I. – II. 3. vydání, Praha 1989.
 • Rahman, Nováková, Pecha. Dějiny Mezopotámie. Praha : Karolinum, 1998.
 • Roaf M. Svět staré Mezopotámie a starověkého Blízkého východu. Praha 1998.

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Oborový test PAPV A

Oborový test PAPV A klíč

Oborový test PAPV B

Oborový test PAPV B klíč

 

Psychologie (PS 30)

Test studijních předpokladů, oborový test, ústní pohovor.

 

Oborový test se skládá ze dvou oddílů - psychologie (30 položek) a biologie (15 položek). Oddíl psychologie ověřuje znalosti uchazeče z jednotlivých psychologických disciplín, zejména dějin psychologie, obecné psychologie, vývojové psychologie, psychologické metodologie, sociální psychologie, psychopatologie a jednotlivých aplikačních disciplín. Test je koncipován tak, aby zachytil spíše široký přehled o psychologické problematice, proto doporučená literatura zahrnuje zejména přehledové práce. Biologický oddíl ověřuje tyto okruhy znalostí: biologie člověka - anatomie a fyziologie, obecná biologie, historie biologie, členění biologie, obecná charakteristika živých soustav, buňka a buněčná teorie, vznik a vývoj života, genetika. Délka trvání testu je 35 minut.

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: percentil 65.

Ústní pohovor má komisionální povahu. Komise sestává ze tří členů. Součástí ústní zkoušky je rozprava nad zvoleným psychologickým tématem, která je zaměřena na posouzení schopnosti uchazeče kriticky uvažovat v daném kontextu.

Hranice úspěšnosti u ústního pohovoru: 25 bodů (max. 50).

 

Doporučená literatura:

 • Frederickson, L. B., Loftus, G. R., Nolen-Hoeksema, S., Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál.
 • Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál.
 • Hayesová, N. (2013). Základy sociální psychologie. Praha: Portál.
 • Říčan, P. (2013). Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál.
 • Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada.
 • Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie - Dětství a dospívání. Praha: Karolinum.
 • Šmarda, J. a kol. (2004). Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál.
 • Kočárek, E. (2010). Biologie člověka 1. Praha: Scientia.
 • Kočárek, E. (2010). Biologie člověka 2. Praha: Scientia.

Religionistika (PS 50, KS 30)

 Test studijních předpokladů.

Ruský jazyk a literatura (PS 35)

Test studijních předpokladů.

 

Oborový test se nekoná, při nástupu do podzimního semestru 1. ročníku se předpokládá znalost  ruštiny v rozsahu 12 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky (V. Nekolová a kol., Praha : LEDA, 2002).

Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu (PS 35)

Test studijních předpokladů.

 

Oborový test se nekoná, při nástupu do podzimního semestru 1. ročníku se předpokládá znalost ruštiny v rozsahu 12 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky (V. Nekolová a kol., Praha : LEDA, 2002).

Sdružená uměnovědná studia (PS 75, KS 75)

Test studijních předpokladů.

Slovenský jazyk a literatura (PS 20)

Test studijních předpokladů.

Slovinský jazyk a literatura (PS 10)

Test studijních předpokladů.

Sociální pedagogika a poradenství (PS 45)

Test studijních předpokladů.

Srbský jazyk a literatura (PS 12)

Test studijních předpokladů.

Španělský jazyk a literatura (PS 70, KS 25)

Test studijních předpokladů a oborový test.

 

Oborový test:

Písemný gramatický test odpovídající jazykové úrovni B1 a test z oblasti reálií (dějiny, zeměpis, literatura a kultura) v rozsahu SŠ znalostí.

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 %.

Oborový test SJ 2014

Oborový test SJ 2014 klíč

Teorie a dějiny divadla (PS 35, KS 10)

Test studijních předpokladů a oborový test.

 

Oborový test:

Obecný přehled o dějinách divadla a evropské kultuře na úrovni absolventa střední školy. Orientace v současné kultuře.

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Oborový test DV 2014

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (PS 60, KS 20)

Test studijních předpokladů a oborový test.

 

Oborový test:

Hodnocení oborové části – testu: v oborové části se rozděluje celkem 100 bodů, z toho 80 bodů za otázky z teorie filmu a médií, z dějin a současnosti české a světové kinematografie a 20 bodů za znalost angličtiny (porozumění odbornému textu).

Základní literatura:

 • BORDWELL, David – THOMPSONOVÁ, Kristin (2011): Umění filmu. Úvod do studia formy a stylu. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, především kapitoly 1, 2, 3 a 12 (s. 21-155, 585-633).
 • LUKEŠ, Jan (2013): Diagnózy času: český a slovenský poválečný film (1945-2012). Praha: Slovart.

Doporučená literatura:

 • BORDWELL, David – THOMPSONOVÁ, Kristin (2007): Dějiny filmu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • SZCZEPANIK, Petr (2004): Úvod. Nová filmová historie, kulturní dějiny a archeologie médií. In: SZCZEPANIK, Petr (ed): Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann a synové, s. 9-41.
 • Časopisy (od roku 2009): Cinepur, Film a doba, Iluminace, Kino-Ikon.

Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Oborový test FAV 2012 A

Oborový test FAV 2012 A klíč

Oborový test FAV 2012 B

Oborový test FAV 2012 B klíč 

Teorie a provozovací praxe staré hudby (KS 25)

Talentová zkouška a oborový test.

Uchazeči o tento obor nekonají Test studijních předpokladů. Informace o talentových zkouškách a oborovém testu budou postupně aktualizovány na http://www.phil.muni.cz/wash/home/studium/nabidka/pro-uchazece

Teorie interaktivních médií (PS 75, KS 75)

Test studijních předpokladů.

Ukrajinský jazyk a literatura (PS 15)

Test studijních předpokladů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje