Nacházíte se zde: FF Publikační činnost Časopisy Études romanes de Brno
Akce dokumentů

Études romanes de Brno

spravuje: Webeditor FFPoslední změna: Úterý 16.12.2014 14:38

Vědecký časopis vydávaný na Filozofické fakultě MU. ISSN 1803-7399 (print), ISSN 2336-4416 (online).

Études romanes de Brno (ERB) je prestižní recenzovaný mezinárodní vědecký časopis, který uveřejňuje původní příspěvky z oblasti románských jazyků a literatur. V oddíle „Dossier thématique“ jsou řazeny příspěvky z lingvistiky či literární teorie a historie, které spolu tematicky souvisí, v oddíle „Études“ jsou zahrnuty původní studie bez další tematické souvislosti a v oddíle „Comptes rendus“ jsou uveřejňovány recenze na nedávno vydané publikace, které jsou předmětem zájmu časopisu. Studie a recenze jsou psány ve francouzštině, španělštině, italštině a portugalštině, výjimečně i v dalších románských jazycích.

Od r. 2009 vychází dvakrát ročně.

Časopis vychází od r. 2009 výhradně pod názvem Études romanes de Brno s ISSN 1803-7399. Navazuje na časopis Études romanes de Brno založený v r. 1965, jenž původně vycházel v monografické edici Spisy Univerzity J. E. Purkyně, Filozofická fakulta. Od r. 1979 až do r. 2008 pak vycházel v rámci Sborníku prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity (SPFFBU), řada L romanistická, ISSN 0231-7532. Podrobnosti viz níže: Informace k názvu časopisu a ediční řady.

Časopis je evidován MK ČR pod č. E 18714.

ERB je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktových periodik vydávaných v ČR a v databázích ERIH PLUS, EBSCO a Dialnet. 

ISSN 1803-7399 (print)
ISSN 2336-4416 (online)

 

Pokyny pro autory

Études romanes de Brno je recenzovaný vědecký časopis a jím vydávané příspěvky musí proto splňovat odborná i formální kritéria z této skutečnosti vyplývající. Redakční rada při rozhodování o uveřejnění rukopisu vychází z hodnocení členů recenzního sboru, příp. dalších nezávislých odborníků, pokud se jedná o příspěvek na úzce specifické téma, které však i přesto patří do okruhu zájmu časopisu. Dále redakční rada také zohledňuje formální stránku rukopisu (případně doporučuje autorovi formální úpravy). Redakční rada posuzuje též vhodnost termínů publikování jednotlivých textů. Příspěvky se přijímají průběžně a autoři jsou o výsledku recenzního řízení vyrozuměni v co nejkratším termínu, nejdéle však do tří měsíců. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, honoráře se nevyplácejí. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je v kompetenci redakční rady časopisu. Všechny původní odborné články v oddílech „Dossier thématique“ a „Études“ jsou recenzované (nerecenzované jsou příspěvky v oddíle „Comptes rendus“, redakční rada si však vyhrazuje právo odmítnout otisknout recenzi na knihu, která je starší než tři roky a není již proto aktuální).

 

Recenzní řízení

Každý příspěvek je po doručení redakci postoupen dvěma recenzentům. Recenzní řízení je oboustranně anonymní a je hodnocena původnost a celková kvalita příspěvku, aktuálnost vzhledem ke stavu poznání v oboru, argumentační výstavba textu, jazyková stránka, bibliografie a výstižnost abstraktu a klíčových slov. Na základě připomínek je autor příspěvku požádán o úpravu rukopisu. V případě protichůdného či nejednoznačného hodnocení redakce posílá příspěvek třetímu recenzentovi, v případě negativního doporučení dvou recenzentů je příspěvek vyřazen z dalšího posuzování. Recenzní formuláře ve francouzštině, španělštině, italštině a portugalštině ke stažení zde.

 
Pravidla publikování

Při publikování příspěvků v časopise  Études romanes de Brno je nezbytné dodržovat Pravidla a etiku publikování.

Redakční rada

Petr Kyloušek (předseda) (Masarykova univerzita v Brně)
Ivo Buzek (editor a výkonný redaktor) (Masarykova univerzita v Brně)
Lubomír Bartoš (Ostravská univerzita v Ostravě)
Francis Claudon (Université Paris XII)
Anna Housková (Karlova univerzita v Praze)
Bohdana Librová (Université de Nice)
Michael Metzeltin (Universität Wien)

Recenzní sbor

Zuzana Burianová (Univerzita Palackého v Olomouci)
Eunice Cabral (Universidade de Évora)
Luca Cignetti (Universität Basel)
Fernanda Gonçalves (Universidade de Évora)
Jan Holeš (Univerzita Palackého v Olomouci)
Jan Hricsina (Karlova univerzitav Praze)
Elzbieta Jamrozik (Uniwersytet Warszawski)
Jaroslava Jindrová (Karlova univerzitav Praze)
Pavol Koprda (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre)
Bohdana Librová (Université de Nice)
Jerzy Lis (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Eva Lukavská (Masarykova univerzita v Brně)
Cristina Mello (Universidade de Coimbra)
María del Mar Espejo Muriel (Universidad de Almería)
Alfred Noe (Universität Wien)
Jiří Pelán (Karlova univerzita v Praze)
Rosa Pellicer (Universidad de Zaragoza)
Štefan Povchanič (Universita Komenského v Bratislave)
María Dolores Pons Rodríguez (Universidad de Sevilla)
Paulína Šišmišová (Universita Komenského v Bratislave)
Jaroslav Štichauer (Karlova univerzita v Praze)
Daniel Vázquez (Masarykova univerzita v Brně)
Graźyna Vetulani (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Marie Voždová (Univerzita Palackého v Olomouci)
Krystyna Wojtynek-Musik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Lenka Zajícová (Univerzita Palackého v Olomouci)
José Luis Bellón Aguilera (Masarykova univerzita v Brně) 

Formální úprava článků

Recommandations aux auteurs

Raccomandazioni agli autori

Recomendações para os autores

Recomendaciones para los autores

  

Příspěvky (stati, návrhy recenzí) zasílejte elektronicky na adresu ibuzek@phil.muni.cz v běžných formátech (doc, docx, rtf, odt).

Kontaktní adresa

doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D
Ústav románských jazyků a literatur
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Gorkého 7
602 00 Brno
tel.: +420 549 493 389
e-mail: ibuzek@phil.muni.cz

Informace k názvu časopisu a ediční řady:

  • Časopis byl založen v r. 1965 jako Études romanes de Brno (ERB) a do r. 1977 vycházel v monografické edici Spisy Univerzity J. E. Purkyně, Filozofická fakulta (Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica) (čísla 1 až 9).
  • Od r. 1979 do r. 2008 vycházel v SPFFBU, řada L, ISSN 0231-7532. Proto se tyto názvy někdy objevují v citacích, např. SPFFBU L 1 = ERB 10.
  • Od r. 2009 vychází pouze opět pod názvem Études romanes de Brno (ERB), ISSN 1803-7399, avšak číslování navazuje na SPFFBU, řada L.

 

Archiv Études romanes de Brno

Archiv – obsah a plný text článků

 

 

 


Osobní nástroje