Nacházíte se zde: FF Publikační činnost Časopisy Musicologica Brunensia
Akce dokumentů

Musicologica Brunensia

spravuje: Webeditor FFPoslední změna: Středa 14.10.2015 15:12

Vědecký časopis vydávaný Masarykovou univerzitou.
ISSN 1212-0391 (print), ISSN 2336-436X (online).

ISSN 1212-0391
e-ISSN 2336-436X


Musicologica Brunensia
je mezinárodní recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje původní výsledky bádání v oblasti hudební vědy a příbuzných disciplín. Zaměření časopisu pokrývá širokou oblast zahrnující jak historickou, tak systematickou oblast muzikologie. Z hlediska geografické orientace není časopis nijak regionálně lokalizován. Recenzní řízení probíhá systémem double-blind peer review.

Časopis vydává Masarykova univerzita (Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) od r. 2009. Vychází dvakrát ročně.

 

Abstrakty a fulltextové verze studií jsou dostupné online v Digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na adrese: digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/111872.

 

Indexace v databázích

Časopis Musicologica Brunensia je indexován v mezinárodních databázích Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI); RILM (Répertoire International de Littérature Musicalethe World's Most Comprehensive Music Bibliography): RILM Abstracts of Music Literature, RILM Full-Text Music Journals Collection; EBSCO, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), Ulrich's web Global Serials Directory a je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktových periodik vydávaných v ČR.

Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR pod č. E 18711.

 

Historie časopisu

Časopis Musicologica Brunensia navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada hudebněvědná (H) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series musicologica (H), ISSN 0231-522X a ISSN 1212-0391, které vycházelo v letech 1966-2008 (od r. 1997 již se souběžným názvem Musicologica Brunensia).

Časopis vychází z tradice Brněnské muzikologické školy, která byla založena Vladimírem Helfertem a od šedesátých let 20. století se rozvíjela pod vlivem osobních kontaktů se světovými představiteli hudební vědy, jako byli nebo C. Dahlhaus, H. H. Eggebrecht, Z. Lissa, J. Tyrrell, M. Beckermann a další.

 

Redakční rada

Miloš Štědroň (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Petr Macek (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Martin Eybl (Musikhochschule Wien, Rakousko)
Mikuláš Bek (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Jitka Bajgarová (Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika)
Geoffrey Chew (University of London, Velká Británie)
Lubomír Spurný (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
John Tyrrell (Cardiff University, Velká Británie)
Vladimír Zvara (Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko)

 

Výkonní redaktoři

Petr Macek (macek@phil.muni.cz)
Martin Flašar (flasar@phil.muni.cz)
Jan Karafiát (karafiat@phil.muni.cz)

Instrukce pro přispěvatele

Podmínky přijímání příspěvků

Přijímány jsou rukopisy v češtině, slovenštině, angličtině, němčině a francouzštině. Rukopisy zasílejte na emailovou adresu musicologica.brunensia@phil.muni.cz v textovém formátu Word. Současně musejí být na adresu redakce zaslány dvě totožné vytištěné verze, přičemž volný okraj by měl mít šířku minimálně 4 cm. Rozsah příspěvků, včetně poznámek pod čarou je maximálně 15 stran v úpravě podle normy ČSN ISO 690. Rukopisy statí musí vedle vlastního textu zahrnovat afiliaci autora, anglický abstrakt, klíčová slova v angličtině a bibliografii.

Podrobné informace pro autory: www.phil.muni.cz/music/mb.

Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy všech textů, veškeré stylistické i jiné úpravy má autor možnost posoudit při korektuře.

Autoři rukopisů nemohou vystupovat anonymně, zároveň s prvním rukopisem, jejž redakci nabízejí, dávají k dispozici i svou plnou adresu včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.

Publikační etika

Povinnosti redaktora

Recenzní řízení

Všechny stati publikované v tomto časopisu prošly důkladným recenzním řízením, jehož součástí je prvotní posouzení redaktorem a anonymizované recenzní posouzení minimálně dvěma anonymními recenzenty.

Rozhodnutí o publikování práce

O tom, který z článků předložených časopisu bude publikován, rozhoduje redakce časopisu Musicologica Brunensia. Redakce se řídí politikou redakční rady časopisu a postupují také v souladu s platnými právními předpisy, pokud jde o urážku na cti, porušení autorských práv a plagiátorství. Redakce může své rozhodnutí konzultovat s recenzenty.

Fair play

Redakce hodnotí rukopis dle jeho intelektuálního obsahu bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, etnický původ, občanství nebo politické smýšlení autora.

Mlčenlivost

Redaktor ani kterýkoli jiný člen redakce nesmí sdělit žádné informace o předloženém rukopisu nikomu jinému než korespondujícímu autorovi, recenzentům, potencionálním recenzentům, dalším redakčním poradcům a vydavateli.

Zveřejnění, střet zájmů a další otázky

Při rozhodování o stažení článku, zveřejnění upozornění na možné pochybení v článku a zveřejnění oprav článku vydaného v časopise Musicologica Brunensia se redaktor řídí Pravidly pro stahování článků Výboru pro publikační etiku (COPE). Redaktor nesmí bez výslovného písemného souhlasu autora(ů) použít nepublikované materiály obsažené v předloženém rukopise pro účely svého vlastního výzkumu. Chráněné informace nebo myšlenky získané v rámci recenzního řízení musí být považovány za důvěrné a nesmí být použity pro osobní užitek. Redaktor odpovídá za to, že redakční rozhodnutí nebudou žádným způsobem ovlivněna příjmy z inzerce, reprintu a dalších komerčních aktivit.

Redakce je povinna zajistit spravedlivé a odpovídající recenzní řízení. Redaktor je povinen odmítnout účast na posuzování rukopisů (tj. je povinen požádat jiného redaktora nebo jiného člena redakční rady o zajištění recenze a posouzení), jestliže v daném případě dochází ke střetu zájmů v důsledku konkurenčních vztahů, vztahů založených na spolupráci či jiných vztahů nebo spojení s kterýmkoli z autorů, společností nebo (případně) institucí spjatých s danou prací. Redaktor je povinen požadovat, aby všichni přispěvatelé uvedli příslušné střety zájmů, a uveřejnit opravy, jestliže střet zájmů vyjde najevo až poté, co je příspěvek publikován. V případě potřeby mohou být podniknuty další kroky, jako například zveřejnění oznámení o stažení článku nebo upozornění na možné pochybení v článku.

Povinnosti recenzentů

Podíl na redakčním rozhodování

Recenzní řízení napomáhá redaktorovi v redakčním rozhodování a prostřednictvím komunikace s autorem může také přispět ke zkvalitnění rukopisu.

Způsobilost

Oslovený recenzent, který se necítí být dostatečně kvalifikovaný k posouzení výzkumu, jímž se příslušný rukopis zabývá, nebo který ví, že nebude moci vyhotovit recenzní posudek v požadovaném termínu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat redaktora, tak aby mohli být kontaktováni jiní recenzenti.

Mlčenlivost

S každým rukopisem určeným k recenzování musí být nakládáno jako s důvěrným dokumentem. Nesmí být ukázán dalším osobám ani s nimi diskutován bez schválení redaktorem.

Objektivita

Recenze musí být prováděny objektivně. Osobní kritika autora(ů) je nevhodná. Recenzenti by měli vyjadřovat svoje názory jasně a podložit je příslušnými argumenty.

Uvádění zdrojů

Recenzenti jsou povinni uvést relevantní publikované práce, které nebyly autorem(y) citovány. Tvrzení o tom, že konkrétní pozorování, odvození nebo argument byly již dříve publikovány, musí být doplněno příslušnou citací. Recenzenti jsou dále povinni upozornit redaktora na jakoukoli podstatnou podobnost nebo překrývání se mezi posuzovaným rukopisem a jakýmikoli jinými publikovanými daty, kterých jsou si osobně vědomi.

Zveřejnění a střet zájmů

Chráněné informace nebo myšlenky získané v rámci recenzního řízení musí být považovány za důvěrné a nesmí být použity pro osobní užitek. Recenzenti jsou povinni zdržet se posuzování rukopisů, jestliže v daném případě dochází ke střetu zájmů z důvodů konkurenčních vztahů, vztahů založených na spolupráci či jiných vztahů nebo spojení s autory, společnostmi nebo institucemi spjatými s předloženou prací.

Povinnosti autorů

Publikační standardy

Autoři prací prezentujících původní výzkum jsou povinni poskytnout přesné údaje o provedeném výzkumu a také objektivní zhodnocení jeho významu. V článku by měla být přesně uvedena také podkladová data. Článek by měl obsahovat dostatečné údaje a reference, aby bylo možné jeho obsah replikovat. Podvodná nebo vědomě nepřesná tvrzení představují neetické chování a jsou nepřijatelná.

Originalita a plagiátorství

Autoři odpovídají za to, že jejich práce je zcela původní, a v případě, že použili dílo a/nebo slova jiných autorů, nesou odpovědnost za jejich řádné ocitování.

Mnohonásobné, duplicitní nebo souběžné publikování

Obecně platí, že autor nesmí publikovat rukopis popisující v podstatě stejný výzkum ve více než jednom časopise nebo primární publikaci. Souběžné předložení stejného rukopisu do více než jednoho časopisu představuje neetické publikační chování a je nepřijatelné.

Uvádění zdrojů

Autoři musí v každém případě uvést autory použitých prací. Autoři jsou povinni uvést publikace, které významnou měrou ovlivnily povahu předkládané práce.

Autorství rukopisu

Autorství by mělo být přisouzeno pouze těm, kteří významně přispěli ke koncepci, podobě, provedení nebo interpretaci předkládané studie. Všichni, kteří významněji přispěli, by měli být uvedeni jako spoluautoři. V případě, že se na určitých podstatných aspektech výzkumného projektu podílely další osoby, měly by být zmíněny v části věnované přispěvatelům. Korespondující autor dbá na to, aby v seznamu autorů rukopisu byli uvedeni všichni příslušní spoluautoři (dle výše uvedené definice), a naopak, aby na tomto seznamu nebyli uvedeni spoluautoři, kteří tam nepatří. Rovněž zajistí, aby všichni spoluautoři měli k dispozici a schválili finální verzi příspěvku a souhlasili s předložením této finální verze k publikaci. Všichni spoluautoři musí být jednoznačně uvedeni v okamžiku předložení rukopisu. Žádosti o doplnění spoluautorů poté, co byl rukopis přijat, podléhají schválení redaktorem.

Zveřejnění a střet zájmů

Všichni autoři jsou povinni uvést v rukopise jakékoli finanční nebo jiné podstatné střety zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky uvedené v rukopise nebo jejich interpretaci. Veškeré zdroje finanční podpory musí být zveřejněny.

Chyby zásadního významu v publikovaných pracích

Pokud autor objeví významnou chybu či nepřesnost ve své publikované práci, je jeho povinností okamžitě uvědomit redaktora nebo vydavatele časopisu a spolupracovat s nimi na stažení článku nebo uveřejnění oznámení o opravě článku.

Povinnosti vydavatele

Redakční autonomie

Časopis Musicologica Brunensia dbá na to, aby ve spolupráci s redaktory byly jasně definovány role vydavatele a redaktorů, tak aby byla zajištěna autonomie redakčních rozhodnutí, a to bez ovlivnění inzerenty nebo dalšími partnery z komerční sféry.

Duševní vlastnictví a autorská práva

Chráníme duševní vlastnictví a autorská práva časopisu Musicologica Brunensia, jeho značek, autorů a publikačních partnerů tím, že prezentujeme a uchováváme finální publikovanou verzi každého článku. Časopis Musicologica Brunensia zaručuje integritu a transparentnost jednotlivých publikovaných článků s ohledem na: střety zájmů, financování publikace a výzkumu, publikační a výzkumnou etiku, případy publikačního a výzkumného pochybení, důvěrnost informací, autorství, opravy, objasnění a stažení článků a včasné publikování obsahu.

Vědecká pochybení

V případě domnělého nebo prokázaného vědecké pochybení, podvodného publikování nebo plagiátorství podnikne vydavatel, v úzké spolupráci s redaktory, veškeré kroky nezbytné k vyjasnění situace a opravě předmětného článku. Součástí tohoto postupu je bezodkladné publikování oznámení o opravě, případně, v nejzávažnějších případech, stažení dotčené práce.


Zdroje:
Etický kodex Výboru pro publikační etiku (COPE): www.publicationethics.org,
Etický kodex České asociace pedagogického výzkumu: www.capv.cz,
Publikační etika: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica.

Kontaktní informace

Musicologica Brunensia
Ústav hudební vědy FF MU

Arna Nováka 1

602 00 Brno

PhDr. Petr Macek, Ph.D., výkonný redaktor
Telefon/Fax: +420 549 49 7478
E mail: musicologica.brunensia@phil.muni.cz

 

Objednávky přijímá

Knihkupectví Hana Smílková
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Veveří 26
602 00 Brno
tel. 549 49 8734
e-mail: knihysmilkova@atlas.cz


Osobní nástroje