Akce dokumentů

Stipendia

spravuje: David TaranzaPoslední změna: Středa 27.09.2017 12:17

Pravidla a podmínky přiznávání stipendií


V souladu s novým Stipendijním řádem MU, který vstoupil v platnost 1. července 2006, může fakulta vyplácet stipendia:

 1. v rámci vyhlášených stipendijních programů (viz dále body 1–6)
 2. mimo vyhlášené stipendijní programy (viz dále body 7–11).

O mimořádná stipendia mimo vyhlášené programy se žádá prostřednictvím studijního oddělení fakulty. Formulář žádosti najdete zde. Na přiznání mimořádného stipendia neexistuje právní nárok.

 

1) Podpora studentských vědeckých sil

Účelem tohoto stipendia je podporovat činnost prospěšnou pro jednotlivé obory, která je realizována prostřednictvím tzv. studentských vědeckých sil. Stipendium dostane student, který byl na základě rozhodnutí příslušného ústavu vybrán jako pomocná vědecká síla a který se věnuje činnostem důležitým pro zajištění chodu oboru resp. ústavu pod vedením habilitovaného pracovníka, případně vedoucího ústavu (např. práce v knihovně, výpomoc s administrativou, organizací akcí pořádaných ústavem atd.). O tento druh stipendia nežádají studenti individuálně. Návrh na přiznání stipendia podává vedoucí ústavu na standardizovaném formuláři, v souladu se Směrnicí děkana č. 1/2014.

 

2) Podpora publikační činnosti

Filozofická fakulta MU dále vyhlášuje Stipendijní program na podporu publikační činnosti. Účelem tohoto programu je ocenění publikačních výstupů, jejichž autory jsou studenti všech typů a forem studia na Filozofické fakultě s výjimkou posluchačů zapsaných v celoživotním vzdělávání. Stipendium dostane student, který na standardizovaném formuláři v příslušné lhůtě zažádá o stipendium prostřednictvím studijního oddělení fakulty a svou žádost doloží požadovaným způsobem.

 

3) Podpora mimořádných závěrečných prací

Děkan fakulty vyhlašuje každoročně soutěž o Cenu děkana FF MU za vynikající diplomovou práci v bakalářském a v magisterském studiu a disertační práci ve studiu doktorském. Návrh na udělení Ceny může podat proděkan nebo vedoucí pracoviště, jehož je navrhovaný studentem, případně školitel doktoranda. Součástí návrhu musí být odborné hodnocení práce.

 

4) Prospěchové stipendium

Od ak. roku 2013/2014 se vyhlašuje prospěchový stipendijní program. Stipendium 5000 Kč získá student, který v posuzovaném semestru splní podmínky stanovené v čl. 3 Směrnice. V případě, že student se v posuzovaném semestru zúčastnil celosemestrální zahraniční studijní stáže (např. Erasmus) a nesplní podmínku počtu kreditů (přičemž ostatní podmínky musí být splněny), může požádat o zařazení do programu individuálně na základě této žádosti.

 

5) Podpora spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů FF MU

Filozofická fakulta nabízí také stipendia v rámci Stipendijního programu pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů Filozofické fakulty MU. Jeho účelem je podpoření a oceňování mimořádných výkonů studentů ve výše uvedených oblastech, které zároveň přispívají k rozvoji spolkového života fakulty a k šíření jejího dobrého jména. Podporovanými aktivitami jsou například organizace diskuzí a přednášek, pořádání výstav, koncertů a divadelních představení, vydávání studentských časopisů nebo spolková činnost s celofakultním dosahem. Tento stipendijní program je vyhlášen na dobu neurčitou. Žádosti se hodnotí dvakrát za akademický rok, vždy v únoru a v září podle stanovených kritérií. O přidělení stipendia poté rozhoduje děkan na návrh Stipendijní komise Akademického senátu Filozofické fakulty MU.

Aktuální složení Stipendijní komise studentské komory Akademického senátu FF MU je následující:

 • Předseda: Mgr. et Mgr. Tomáš Varga (učo 361474) 
 • Místopředsedkyně: Bc. Tereza Dřevová (učo 428907) 
 • Členové: Bc. Josef Jaroš (učo 419097), Mgr. Jan Karafiát (učo 178756), Bc. Petr Kopáček (učo 261108)

6) Kompenzační podpora mobilit Erasmus+

Účelem tohoto programu je kompenzovat negativní dopady paušalizačních změn ve výši stipendií přiznávaných z programu Erasmus+. Účast v programu začíná studijními pobyty v období Jaro 2016. Podmíky účasti a formulář přihlášky najdete ve Směrnici děkana č. 4/2015.

 

7) Podpora zahraničních studijních pobytů

Student může požádat o přiznání mimořádného stipendia na pokrytí nezbytných nákladů spojených se zahraničním studijním pobytem, reprezentací na konferenci atp. Žadatel je povinen doložit spolu s žádostí fotokopie všech dokladů, které jsou relevantní pro přiznání stipendia – výši stipendia či podpory od jiných institucí a rozpis jednotlivých výdajových položek, které jsou nezbytné (popř. žádoucí) k uskutečnění cesty (např. jízdenky do cílové destinace, ubytování, pojištění, vakcinace atp.). Za irelevantní jsou pak považovány náklady, které by studentovi vznikly i při pobytu v ČR (typicky stravování, MHD).
Toto stipendium lze přiznat také v případě, kdy studentovi byla zkrácena podpora od jiných institucí z důvodu ekonomických úspor na vyšší úrovni (např. při vypovězení bilaterálních smluv ČR s jinými státy, vícesemestrální výměnné pobyty atd.).
 

POZOR! Stipendium se NEPŘIZNÁVÁ v případech, kdy studentovi bylo přiděleno stipendium na celou délku jeho nominace (typicky jednosemestrální pobyty Erasmus, s výjimkou kompenzací dle bodu 6).

 

8) Podpora odborných exkurzí

Fakulta aktivně podporuje účast studentů na odborných exkurzích, které se pořádají v rámci vyučovaných předmětů (bloků) a pod záštitou lektora. Obsahová náplň exkurze a cílová destinace musí mít přímý vztah k vyučovanému předmětu (oboru studia). Návrh předkládá lektor nebo jím pověřený zástupce z řad zúčastněných studentů po návratu z exkurze (ex post). Návrh povinně obsahuje: základní informace o exkurzi (délka trvání, destinace, náplň), seznam zúčastněných studentů (jméno, příjmení a učo), rozpis nezbytných nákladů (cestovné, ubytování, příp. další). Po posouzení návrhu proděkanem je lektor (zástupce) vyrozuměn o výsledku formou e-mailu.
Poznámka: Výše stipendií dle bodů 7 a 8 se rámcově posuzuje podle předem daných vnitřních pravidel FF. Přiznaná částka slouží jako příspěvek na pokrytí nákladů, účelem není kompletní úhrada výdajů vynaložených studentem.

 

9) Odvrácení tíživé životní situace

Účelem tohoto druhu stipendia je zmírňovat nepříznivou sociální situaci u studentů, kteří se neúčastní programu Sociální stipendium vyhlášeného Rektorátem MU. Více informací k dispozici ve Směrnici děkana č. 1/2016. Formulář žádosti najdete zde.

 

10) Pro zahraniční studenty

 1. Vybraným studentům zahraničních univerzit přiznává děkan fakulty tříměsíční stipendium (8 000 Kč měsíčně) na studium českého jazyka, literatury a kultury. Žadatel by měl mít dobrou znalost českého jazyka (na takové úrovni, aby byl schopen účastnit se přednášek a seminářů konaných v češtině). Stipendisté mohou využívat stravování v menze a ubytování na kolejích, které pro ně je zajištěno. Stipendium nezahrnuje zdravotní pojištění.
  Žádost o stipendium se stručným životopisem a nejméně jedním doporučujícím dopisem profesora češtiny domovské univerzity se zasílá vždy nejpozději do 30. dubna daného roku na kontaktní adresu uvedenou na webových stránkách Kabinetu češtiny pro cizince.
 2. Zahraničním studentům v rámci výměnného programu CEEPUS přispívá fakulta formou stipendia na podporu studia češtiny.

 

11) Podpora mezinárodní mobility studentů doktorských studijních programů

Stipendium je určeno výhradně studentům doktorských studijních programů. Cílem je podpořit aktivní účasti na zahraničních vědeckých konferencích, event. podpořit možnost krátkodobých studijních pobytů na partnerských institucích v zahraničí (do 1 měsíce trvání). Podávání žádostí je možné po celý akademický rok.

Stipendium je určeno pro řádné studenty doktorských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia. Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty. Podmínky pro přiznání stipendia najdete zde

 

12) Další aktivity, které fakulta aktivně podporuje:

 1. účast vybraných studentů na vysoce odborných praktických stážích u komerčních subjektů
 2. spolupráci na fakultní mutaci brožury Prvákoviny
 3. odměňování studentů, kteří se umístí na předních příčkách celostátních soutěží
 4. a další aktivity hodné zřetele

 

 


Osobní nástroje