Akce dokumentů

Uměnovědy

spravuje: Portal InstitutorPoslední změna: Středa 01.08.2007 22:28

uplatnění absolventů uměnovědných oborů

 

Dějiny umění (Bc.)

Pro všechny profese vyžadující aplikaci základní znalostí vývoje dějin umění a teoretického myšlení v oboru dějin umění, např. ve funkcích dokumentátorů a asistentů kurátorů v odborných organizacích památkové péče, ve státních, krajských a soukromých muzeích a galeriích, v obchodě s uměním a starožitnostmi, při prezentaci a propagaci výtvarného umění, v publicistice a redakční práci, v orgánech státní správy a samosprávy.

Dějiny umění (Mgr.)

Pro všechny profese vyžadující samostatné a tvůrčí uplatnění specializovaných znalostí v oboru dějin a teorie umění a aplikovaných disciplin (muzeologie a památková péče), zejména v odborných pracovištích památkové péče, ve státních, krajských a soukromých muzeích a galeriích a ve vědeckovýzkumných ústavech.

Estetika (Bc.)

Bakalář estetiky se naučil prakticky i teoreticky interpretovat umělecké a kulturní jevy. Dosažené vzdělání kvalifikuje absolventa pro zaměstnání redaktora, editora, kulturního zpravodaje, uměleckého kritika, managera, mluvčího či poradce. Dále může nalézt uplatnění ve veřejné správě kultury a umění, v médiích, v divadlech, v muzeích, galeriích a jiných státních i soukromých kulturních institucích.

Estetika (Mgr.)

Magistr estetiky je schopen provádět samostatný výzkum v oblasti teorie umění a kulturní historie. Dosažené vzdělání kvalifikuje absolventa pro zodpovědná místa ve veřejné i soukromé správě kulturních a uměleckých hodnot. Může se uplatnit jako editor, dramaturg, literární publicista i jako učitel estetické výchovy na školách; dále v profesích vyžadujících důkladné uměnovědné a kulturně historické znalosti v kombinaci s jazykovými a komunikačními dovednostmi jako jsou novinářství, knižní, rozhlasová i televizní tvorba, redakční práce, odborný i umělecký překlad. Absolvent získal široké interpretační schopnosti k předávání uměleckého dědictví i ke správě veřejných vztahů v rámci procesů evropské integrace.

Hudební věda

Absolvent získává znalosti v oblasti teorie a dějin hudby, jež mu umožňují uplatnění ve sféře základního a aplikovaného výzkumu(akademická pracoviště, archivy a muzea), managementu v hudebním průmyslu (elektronická média, zejm. rozhlas, hudební nakladatelství a gramofonové firmy), managementu koncertního provozu a ve sféře hudebního vzdělávání.

Sdružená uměnovědná studia

Absolvent oboru získává teoretické znalosti v řadě uměnovědných disciplin. Získané kompetence ve sféře kulturních studií mu umožňují uplatnit se zejména v oblasti managementu kultury, reklamy a public relations.

Teorie a dějiny divadla

Absolvent oboru najde uplatnění v tvořivé a kriticko-analytické činnosti v oblasti umění se zaměřením na divadlo v jeho nejrůznějších formách.

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Absolventi bakalářského a magisterského studia získávají dispozice pro kvalifikované profese v oblastech humanitních věd, umění, médií a kulturních institucí, které vyžadují samostatné kritické myšlení a systémový přístup. Bakalářské vzdělání je vhodné zejména k praxi v aplikovaných disciplinách; specializované magisterské vzdělání dále rozšiřuje kvalifikaci na oblast základního výzkumu. Hlavní okruhy praktického uplatnění: 1) Vědecká a pedagogická praxe v oboru teorie a dějin filmu, audiovizuální kultury, médií a filmového archivnictví: akademické instituce a školy, archivy, muzea (týká se zejména absolventů-magistrů). 2) Kulturní a filmová žurnalistika a publicistika v tištěných a elektronických médiích, public relations; ediční a překladatelská činnost. 3) Kulturní management: řídící pracovníci kin, kulturních a vzdělávacích institucí, pořadatelé filmových akcí. 4) Dramaturgická praxe: film, televize, rozhlas, kina, festivaly.

Teorie interaktivních médií

Absolvent oboru najde uplatnění v tvořivé a kriticko-analytické činnosti v oblasti umění se zaměřením na interaktivní nebo nová média v jejich nejrůznějších formách.

Teorie a provozovací praxe staré hudby

zpěv

Absolvent oboru získal potřebné teoretické znalosti v jednotlivých disciplínách teorie a provozovací praxe staré hudby a praktické dovednosti ve zpěvu. Má tak předpoklady uplatnit se ve všech profesích vyžadujících samostatné kritické myšlení a rozhodování, a to nejen v souvislosti s provozovací praxí staré hudby.

zobcová flétna

Absolvent oboru získal potřebné teoretické znalosti v jednotlivých disciplínách teorie a provozovací praxe staré hudby a praktické dovednosti ve hře na zobcovou flétnu. Má tak předpoklady uplatnit se ve všech profesích vyžadujících samostatné kritické myšlení a rozhodování, a to nejen v souvislosti s provozovací praxí staré hudby.

barokní příčná flétna

Absolvent oboru získal potřebné teoretické znalosti v jednotlivých disciplínách teorie a provozovací praxe staré hudby a praktické dovednosti ve hře na barokní příčnou flétnu. Má tak předpoklady uplatnit se ve všech profesích vyžadujících samostatné kritické myšlení a rozhodování, a to nejen v souvislosti s provozovací praxí staré hudby.

barokní housle

Absolvent oboru získal potřebné teoretické znalosti v jednotlivých disciplínách teorie a provozovací praxe staré hudby a praktické dovednosti ve hře na barokní housle. Má tak předpoklady uplatnit se ve všech profesích vyžadujících samostatné kritické myšlení a rozhodování, a to nejen v souvislosti s provozovací praxí staré hudby.

viola da gamba

Absolvent oboru získal potřebné teoretické znalosti v jednotlivých disciplínách teorie a provozovací praxe staré hudby a praktické dovednosti ve hře na violu da gamba. Má tak předpoklady uplatnit se ve všech profesích vyžadujících samostatné kritické myšlení a rozhodování, a to nejen v souvislosti s provozovací praxí staré hudby.

barokní violoncello

Absolvent oboru získal potřebné teoretické znalosti v jednotlivých disciplínách teorie a provozovací praxe staré hudby a praktické dovednosti ve hře na barokní violoncello. Má tak předpoklady uplatnit se ve všech profesích vyžadujících samostatné kritické myšlení a rozhodování, a to nejen v souvislosti s provozovací praxí staré hudby.

kontrabas

Absolvent oboru získal potřebné teoretické znalosti v jednotlivých disciplínách teorie a provozovací praxe staré hudby a praktické dovednosti ve hře na kontrabas. Má tak předpoklady uplatnit se ve všech profesích vyžadujících samostatné kritické myšlení a rozhodování, a to nejen v souvislosti s provozovací praxí staré hudby.

loutna

Absolvent oboru získal potřebné teoretické znalosti v jednotlivých disciplínách teorie a provozovací praxe staré hudby a praktické dovednosti ve hře na loutnu. Má tak předpoklady uplatnit se ve všech profesích vyžadujících samostatné kritické myšlení a rozhodování, a to nejen v souvislosti s provozovací praxí staré hudby.

cembalo

Absolvent oboru získal potřebné teoretické znalosti v jednotlivých disciplínách teorie a provozovací praxe staré hudby a praktické dovednosti ve hře na cembalo. Má tak předpoklady uplatnit se ve všech profesích vyžadujících samostatné kritické myšlení a rozhodování, a to nejen v souvislosti s provozovací praxí staré hudby.


Osobní nástroje