Nacházíte se zde: FF Věda a výzkum Archiv aktualit za rok 2013
Akce dokumentů

Archiv aktualit za rok 2013

spravuje: Alžběta DvořákováPoslední změna: Úterý 04.03.2014 10:13

Česko-norský výzkumný program - často kladené otázky

20. 12. 2013 - Další granty

MŠMT uveřejnilo často kladené otázky k výzvě k předkládání projektů. Často kladené otázky jsou k dispozici na webu MŠMT - Vyhlášení výzvy k předkládání projektů 2013.

Česko-norský výzkumný program - metodický list

19. 12. 2013 - Další granty

Zájemcům o podání návrhu projektu v rámci Česko-norského výzkumného programu. Celé znění výzvy, žádost a další dokumenty k výzvě v českém a anglickém jazyce naleznete zde

Metodický list oV RMU naleznete zde. OV RMU shrnuje často kladené dotazy a některé informace ze semináře o přípravě projektové žádosti (průběžně aktualizováno). MŠMT sekci často kladených dotazů připravuje.

Výzva k nominacím na členky a členy vybraných hodnotících panelů GA ČR

18. 12. 2013 - GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu k nominaci na členky a členy vybraných hodnotících panelů. Návrhy mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odbornic a odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků do 24. ledna 2014.

Podrobnosti naleznete zde.

Anonymní posudky návrhů projektů GA ČR

18. 12. 2013 - GA ČR

Anonymní posudky návrhů projektů s pořátkem řešení v roce 2014 budou všem oprávněným osobám (navrhovatelům) zpřístupněny automaticky, a to v nejbližších týdnech v návaznosti na schválení státního rozpočtu v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS). Není tedy třeba žádat o jejich zaslání, GA ČR je rozesílat nebude.

Podrobnosti naleznete na stránkách GA ČR.

Interní soutěž Fondu rozvoje Masarykovy univerzity

16. 12. 2013 - FRMU

Rektor Masarykovy univerzity dnešním dnem vyhlašuje interní soutěž na podporu projektů v rámci nového Fondu rozvoje Masarykovy univerzity (FRMU) v těchto tématických okruzích:

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole

B) Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

C) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Podrobná specifikace jednotlivých tematických okruhů a pravila soutěže jsou uvedena v následujících dokumentech: Pravidla soutěže FRMUVýzva soutěže FRMU.

Finanční rozmezí pro předkládané projekty je minimálně 50.000,- Kč, maximálně 100.000,- Kč. Sběr návrhů projektů na RMU bude od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014.

Aktuální pokyny a související informace naleznete na webových stránkáchOdboru pro rozvoj RMU.

První výzvy Horizon 2020

12. 12. 2013 - HORIZON 2020

Byly vyhlášeny první výzvy v programu Horizon 2020 na období 2014 - 2015. Podrobné informace o výzvách (pracovní programy, pokyny pro žadatele, termíny atd.) naleznete na účastnickém portálu. Seznam výzev a další informace můžete najít na webových stránkách Odboru výzkumu RMU nebo na stránkách TC AV ČR.

Mezi prvními bude uzavřena výzva ERC Starting Grants, a to 25. 3. 2014. Granty Evropské výzkumné rady (ERC) jsou určeny na podporu individuálních řešitelů a jediným hodnotícím kritériem je vědecká excelence (individuálního řešitele i projektu). ERC Starting Grants jsou určeny na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců (Ph.D. v rozmezí 2 - 7 let od data zveřejnění výzvy) ve fázi vytváření vlastních výzkumných týmů či programů.

V případě zájmu prosím kontaktujte oddělení VaV FF MU - Alžbětu Dvořákovou.

 

Fórum "Věda bez hranic" 2014

6. 12. 2013 - Jiné

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) pořádá 24. 4. 2014 od 13 hod. v Schönsee fórum přednášek a diskuzí. CeBB hledá studenty/studentky, absolventy/absolventky, pracovníky a pracovnice angažující se v univerzitních projektech, kteří by své práce představili na fóru "Věda bez hranic". Prostřednictvím fóra "Věda bez hranic" může široká veřejnost nahlédnout do aktuálních výzkumných projektů s přeshraniční tematikou. Fórum se koná za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

CeBB nabízí v roce 2014 studentům a absolventům možnost stáže v oblasti kulturního managemetnu a od července 2014 také nabídku roční spolupráce v rámci projektu Evropské dobrovolné služby (EVS).

Další informace naleznete v letácích či na webových stránkách CeBB.

Horizon 2020 - přehled termínů prvních výzev

5. 12. 2013 - HORIZON 2020

Technologické centrum AV ČR zveřejnilo na svých stránkách očekávané (neoficiální) termíny prvních výzev a uzávěrek programu Horizon 2020. Podrobnější informace je možno nalézt v předběžných pracovních programech. Finální verze pracovních programů jednotlivých oblastí budou zveřejněny 10. prosince 2013 a první výzvy budou vyhlášeny 11. prosince 2013. Další informace můžete nelézt na webových stránkách TC AV ČR.

 

Česko-norský výzkumný program - vyhlášení výzvy

2. 12. 2013 - Další granty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Norskou vědeckou radou vyhlašuje Výzvu k předkládání návrhů projektů 2013 v podporované oblasti Bilaterální spolupráce ve výzkumu v rámci Česko-norského výzkumného programu (dříve CZ09 Fond na podporu výzkumu) v Norském finančním mechanismu 2009-2014 (FM2).

Celé znění výzvy, žádost a další dokumenty k výzvě v českém a anglickém jazyce naleznete zde.

V souvislosti s touto výzvou MŠMT pořádá pro uchazeče Česko-norského výzkumného programu akci "Jak si podat přihlášku v Programu CZ09", která se koná opakovaně v prostorách ministerstva na adrese Karmelitská 7, Praha 1 ve dnech 6. a 9. prosince 2013.

Sledujte, prosím, stránky OV RMU, kde bude zveřejněn metodický list k této výzvě v sekci Česko-norský výzkumný program.

Příprava vyhlášení soutěže - česko-rakouské bilaterální projekty

26. 11. 2013 - GA ČR

Grantová agentura ČR s rakouskou agenturou The Austrian Science Fund (FWF) připravují vyhlášení společné soutěže pro podání česko-rakouských bilaterálních projektů v základním výzkumu. Soutěž bude probíhat od 15. prosince 2013 do 12. února 2014. Další informace jsou dosupné na webových stránkách GA ČR.

9th EDITION - SUMMER LAW INTSTITUTE IN CHINA 2014

25. 11. 2013 - Jiné

Peking University School of Goverment in Beijing (China) pořádá ve spolupráci s partnerskými univerzitami letní školu. Téma letní školy 2014 jsou Klimatické změny a ochrana životního prostředí a Práva spojená s duševním vlastnictvím v Číně. Letní škola je multidisciplinární - v minulých letech školu absolvovali i studenti a absolventi humanitních oborů. Další informace naleznete zde.

11th Annual International Conference on Religion

20. 11. 2013 - Jiné

Oxford Rund Table pořádá 11. výroční konferenci. Konference se koná ve dnech 23. - 27. března 2014 na Brasenose College, University of Oxford. Bližší informace naleznete zde.

Nový termín IPRM pro žádosti OP VK

20. 11. 2013 - OP VK

Byl vyhlášen nový termín zasedání Řídícího výboru IPRM. Žádost můžete zasílat Mgr. Vrchotové (v kopii na email alzbeta.dvorakova@phil.muni.cz) dopátku 6. 12. 2013 do 12 hodin. Formulář žádosti je ke stažení na stránkách Odboru pro rozvoj RMU - http://projekty.rect.muni.cz/cs/op-vk/pro-zadatele. Žádosti budou odeslány na magistrát hromadně za celou univerzitu.

Nové výzvy OP VK v prioritní ose 1

12. 11. 2013 - OP VK

Byly vyhlášeny dvě nové výzvy v prioritní ose 1 OP VK, a to 1.3 ve znění na stránkách MŠMT a 1.2 ve znění na stránkách MŠMT. Do výzvy v oblasti 1.2 je omezen počet žádostí na jeden projekt za žadatele - Odbor pro rozvoj RMU tedy bude předkládání projektu koordinovat.

Vzhledem k blízkému termínu zasedání Řídícího výboru IPRM je třeba v případě zájmu poslat žádost o zařazení IPRM na toto jednání do 17. 11. na adresu vaskova.lenka@brno.cz (v kopii vrchotova@rect.muni.cz a alzbeta.dvorakova@phil.muni.cz). Vyhotovíte-li žádost o zařazení do 15. 11. zašlete ji Mgr. Vrchotové (v kopii alzbeta.dvorakova@phil.muni.cz). 

Kvůli nutné koordinaci podávaných projektových žádostí (především do OP 1.2) prosíme o co nejrychlejší nahlášení do středy 13. 11., zda máte o podávání projektů (do obou výzev) zájem.

Týden vědy 2013

8. 11. 2013 - Jiné

Od 18. do 22. listopadu 2013 bude na Filozofické fakultě MU probíhat Týden vědy. Dalším informace najdete v podrobném programu.

Konference Korpusová lingvistika Praha 2014

18. 10. 2013 - Jiné

Ústav Českého národního korpusu FF UK v Praze zve na IV. konferenci korpusové lingvistiky, kterou pořádá u příležitosti 20. výročí založení Českého národního korpusu. Konference má podtitul "20 let mapování češtiny" a bude platformou pro prezentaci korpusového výzkumu češtiny z pohledu diachronního a synchronního. Vítané jsou i příspěvky z oblasti mluveného jazyka a z pohledu kontrastivního. Konference se bude konat 17. - 19. září 2014. 

Abstrakty můžete zasílat pomocí webového formuláře na adresehttp://www.korpus.cz/kl2014. Termín pro jejich přijetí je 30. 1. 2014. Další informace naleznete zde.

XIII. česko-slovenská konference - Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

7. 10. 2013 - Jiné

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Občanské sdružení Adam Česká republika organizují XII. česko-slovenskou konferenci s mezinárodní účastí - Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku na téma: "Tužka a papír, anebo počítač?". Konference se uskuteční 20. - 21. 1. 2014 v Českých Budějovicích.

Bližší informace a možnost registrace naleznete zde.

Prorektor pro výzkum MU vyhlašuje 2. výzvu k předkládání návrhů mezioborových výzkumných projektů s počátkem řešení 1. 3. 2014

2. 10. 2013 - Interní RMU

Příjem návrhů projektů bude probíhat prostřednictvím elektronické aplikace ISEP do 10. prosince 2013.

Podrobnější informace jsou obsaženy v aktualizovaných Pravidlech Programu podpory výzkumu pro rok 2014. Formulář návrhu projektu si můžete stáhnout v ISu. Postup předložení návrhů a harmonogram soutěže je též dostupný na stránkách OV.

S případnými dotazy se můžete obracet na Ing. Soňu Válekovou.

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výběrové dotační řízení pro rok 2014

30. 9. 2013 - MK ČR

Výzva k předkládání návrhů projektů se týká 2 programů:

1/ Veřejné informační služby knihoven – VISK

2/ Knihovna 21. století – K 21

Termín pro předkládání návrhů projektů pro rok 2014 končí 10. prosince 2013!

Bližší informace naleznete na stránkách VISK a na stránkách Informací pro knihovny.

International teacher education conference

24. 9. 2013 - Jiné

Konference ITEC se bude konat Dubai (Spojené arabské emiráty) v termínu 5. - 7. února 2013. Bližší informace, včetně příslušných termínů, naleznete zde.

International trends and issues in comunication and media conference

23. 9. 2013 - Jiné

Konference ITICAM se bude konat v Kyrenia (Kypr) v termínu 18. - 20. prosince 2013. Bližší informace, včetně příslušných termínů, naleznete zde

Centrum transferu technologií - Den otevřených dveří

18. 9. 2013 - Jiné

Dovoluji si Vás pozvat jménem CTT na TT DAY - den otevřených dveří pracoviště Centra transferu technologií, který se koná ve čtvrtek 26. 9. od 15 do 19 hodin. Jeho cílem je propojit profesionály na MU a přispět ke zvýšení povědomí o problematice duševního vlastnictví a transferu technologií na MU. Podrobnosti naleznete zde.

Výzva - mikroprojekty OP přeshraniční spolupráce SR-ČR

17. 9. 2013 - Jiné

V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje vedoucí partner projektu Region Bílé karpaty 14. výzvu v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektů na předkládání žádostí o finanční příspěvek.

Platnost výzvy od 9. září 2013, 14:00 do 21. října 2013, 14:00.

Zapojení investic do projektu je nutné konzultovat s panem tajemníkem.

Ke stažení:

text výzvy č. 14

pozvánka na seminář

NAEP - česko-švýcarská spolupráce

17. 9. 2013 - Jiné

NAEP zveřejnila výzvu týkající se česko-švýcarské spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. Výzva byla vyhlášena v rámci Fondu na stipendia SCIEX-NMS-Ch a je relevantní zejména pro doktorandy a post-doktorandy (příp. jejich školitele a partnery ve výzkumu) působících na českých VŠ a pracovištích AV ČR, kteří splňují kritéria pro oprávněné uchazeče a mají zájem o realizaci svého výzkumného záměru na švýcarské instituci. Termín pro předkládání projektových návrhů prostřednictvím zástupce švýcarské partnerské instituce je 1. 11. 2013.  Poslední připravovaná výzva v rámci Fondu je předběžně plánovaná k 1. 1. 2014 s uzávěrkou k 1. 4. 2014. Podrobnější informace naleznete na stránkách www.sciex.cz a www.sciex.ch. Na MU je organizace podávání žádostí v režii jednotlivých fakult.

Grantová agentura MU vyhlašuje

17. 9. 2013 - GA MU

17. 9. 2013 bude vyhlášena tradiční soutěž projektové podporySpecifického výzkumu. Bližší informace naleznete na stránkách Odboru výzkumu nebo kontaktujte Ing. Markétu Jurášovou (kl. 4722). Soutěž bude vyhlášena v následujících kategoriích:

- kategorie A (podpora grantových projektů specifického výzkumu),

- kategorie B (podpora organizace studentských vědeckých konferencí) 

17. 9. 2013 bude vyhlášena tradiční soutěž projektové podporyProgramů rektora. Bližší informace naleznete na stránkách Odboru výzkumu nebo můžete kontaktovat Ing. Soňu Válekovou.

- kategorie C (podpora vynikajících diplomových prací),

- kategorie D (podpora tvorby studentských časopisů). 

1. 10. 2013 bude vyhlášena druhá výzva k předkládání návrhů mezioborových projektů – Program podpory výzkumu (PPV). Bližší informace naleznete na stránkách Odboru výzkumu nebo můžete kontaktovat Ing. Soňu Válekovou. 

Ministerstvo kultury - VISK

17. 9. 2013 - MK ČR

 Ministerstvo kultury vyhlásí nejpozději 30. 9. 2013 další výzvu k dotačnímu programu VISK – „veřejné informační služby knihoven“. Potřebné informace budou zveřejněny zde

MŠMT - Česko-norský program

17. 9. 2013 - Další granty

Podle neoficiální informace z 22.8.2013 dojde s největší pravděpodobností k dalšímu odkladu vyhlášeni výzvy na podávání návrhů projektů; výzva bude určitě vyhlášena, ale pravděpodobně až v říjnu nebo v listopadu. MŠMT vyzývá uchazeče, aby tohoto času využili k přípravám a komunikaci s partnery. Provádění programu, včetně vyhlášení výzev a příslušné zadávací dokumentace, bude vycházet z rámcových dokumentů, které naleznete zde.V případě dotazů kontaktujte Mgr. Idu Součkovou Olšovou. 

Workshop: How to write competitive proposals

16. 9. 2013 - HORIZON 2020

Srdečně Vás zveme na interaktivní seminář k psaní projektů v programu H2020, který pod záštitou prorektora pro výzkum prof. Dvořáka pořádá MU a CEITEC.

Specializovaný jednodenní workshop povede expertka z holandské konzultační společnosti Yellow Research Lotte Jaspers. Cílem workshopu je v rámci 1 dne představit možnosti, které nový rámcový program EU H2020 nabízí a interaktivní formou se zaměřit na přípravu  kvalitních konkurenceschopných návrhů.

Workshop se uskuteční ve středu 2.10.2013Seminář bude zaměřen na společensko vědní obory (pozvánka zde). 

Z důvodu zachování interaktivní formy workshopu bude kapacita omezena. V případě velkého zájmu bude však seminář zopakován v nejbližším možném termínu. 

Registrace je otevřena do 27.9.2013. Odkaz na registraci naleznete v pozvánce.

Granty a stipendia Ministerstva kultury ČR

29. 8. 2013 - Jiné

Podpora prof. divadla, tance, hudby, výtvarného umění a projektů Roku české hudby v r. 2014

Vyhlášení výběrových dotačních řízení na rok 2014 pro oblast profesionálního divadla, tance, hudby, výtvarného umění a na podporu projektů Roku české hudby.
 
Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury ČR vypisuje na rok 2014 dotační výběrové řízení na podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí.
 

Program Podpora pro památky UNESCO na rok 2014 - výzva

Odbor památkové péče Ministerstva kultury ČR vyhlašuje výběrové dotační řízení − Program Podpora pro památky UNESCO pro rok 2014.
 

Jak propagovat výzkumné a vzdělávací projekty

12. 8. 2013 - Jiné

Získání grantu či projektu s sebou často nese nutnost jeho propagace. Ale jak na to? Jak oslovit novináře a přesvědčit je, že by se o váš projekt měli zajímat? Co čeká vědce, pokud je pozván do televize nebo rádia? A jak se na takovou návštěvu připravit?

Na všechny tyto otázky odpoví dvoudenní kurz, jehož cílem je naučit vědce, pedagogy i administrativní pracovníky, jak dostat informace o výzkumu a aktivitách Masarykovy univerzity i za hranice katedry či akademického světa.

Kurz se koná ve čtvrtek 19. a v pátek 20. září.

První den zahrnuje školení v budově rektorátu Masarykovy univerzity a prohlídku brněnského studia České televize. Školí redaktor České tiskové kanceláře Jan Tomandl.

Druhý den bude věnován praktickému nácviku vystoupení před televizní kamerou a rozhlasovým mikrofonem. Na fakultě sociálních studií ho povede vedoucí televizního studia Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Tomáš Šula.

Zájemci se mohou přihlašovat na e-mailu fojtu@rect.muni.cz.

 

Kurzy pro doktorandské studenty

9. 8. 2013 - Jiné

Vážení doktorandi,

v podzimním semestru připravuje Centrum jazykového vzdělávání pro doktorandy nejen tradiční kurz akademického psaní, který probíhá blokově několikrát za semestr, ale také kurzy jednorázové, ve kterých vyučují zahraniční experti.  Kurzy mají samostatné kódy, proto nic nebrání těm, kteří již absolvovali např. kurz DAJ1, absolvovat další kurzy z řady (DAJ2, DAJ3), případně, aby si zapsali více kurzů. Kurzy DAJ2 a dále nejsou dotovány kredity a jsou bezplatné.

 

Vaší pozornosti doporučujeme:

DAJ1 - Odborná jazyková příprava pro DSP - Academic Writing in English    -   již tradiční semestrální  blokový kurz,  jsou připraveny 2 seminární skupiny, kapacita kolem 30 míst

https://is.muni.cz/auth/predmet/cus/podzim2013/DAJ1

 

DAJ2 – Academic Writing II – o tomto kurzu jsme informovali již dříve, probíhá již 10.-11. 9.  a je obsazen

https://is.muni.cz/auth/predmet/cus/podzim2013/DAJ2

 

DAJ3 – Critical Thinking in the  Academic Context – novinka, zde je zatím dostatečná kapacita pro přihlášením, kurz probíhá ve dnech 1.-3. 10. 2013

https://is.muni.cz/auth/predmet/cus/podzim2013/DAJ3

 

DMAP –  Academic Presentation for Master's and Doctor's Degree  -novinka, pilotní kurz bude probíhat každý týden v úterý

https://is.muni.cz/auth/predmet/cus/podzim2013/DMAP

 

Průběžně připravujeme informace o dalších kurzech, doporučujeme  sledovat předměty s označením DAJ.

 

Přeji Vám  mnoho úspěchů ve studiu a věřím, že využijete naší nabídky.

S pozdravem

Marta Rybičková

za tým  CJV MU

Gaudeamus 2013 - expozice MU - popularizace

18. 7. 2013 - Jiné

Na vývěsce v ISu, na linkuhttps://is.muni.cz/auth/bb/MU/vnejsi_vztahy_marketing/#nova_zp_9224006můžete najít zprávu o chystané expozici v rámci veletrhu Gaudeamus.

Zpráva je současně výzvou pro zájemce-popularizátory, kteří by chtěli svoji vědeckou činnost představit zájemcům o studium na VŠ a možným budoucím studentům MU. V příloze posílám také přihlášku. Termín odevzdání je 9. srpna 2013.

TAČR vyhlásí soutěže v programu Alfa a Gama 

15. 7. 2013 - TA ČR

Na podzim tohoto roku vyhlásí Technologická agentura České republiky čtvrtou soutěž v programu Alfa a první soutěž v prvním podprogramu programu Gama.
Na jaře 2014 by podle plánu měly být vyhlášeny dvě další soutěže – první soutěž v druhém podprogramu programu Gama a první soutěž nového programu Epsilon, který nahradí program Alfa a program TIP Ministerstva průmyslu a obchodu. 
Podrobnější informace naleznete na stránkách TAČR.

Metodický list k nově vyhlášeným výzvám na MŠMT - VES 14 (EUPRO, EUREKA, KONTAKT, COST a INGO)

15. 7. 2013 - Další granty

Odbor výzkumu vydal metodický list k nově vyhlášeným výzvám na MŠMT - programy EUPRO, EUREKA, KONTAKT, COST a INGO. 

Uzávěrka přijímání návrhů je 6. září 2013. Interní termín pro odevzdání na OVaV FF MU je 26. srpna 2013. Máte-li zájem podávat návrhy do těchto programů, kontaktujte OVaV FF MU.

Seminář Orientujeme se v grantovém systému

10. 7. 2013 - Jiné

Realizační tým projektu RKO jižní Morava – ERA organizuje seminářOrientujeme se v grantovém systému.

Seminář se uskuteční 18. 7. 2013 od 9:00 na Útvaru transferu technologií VUT v Brně, posluchárna č. 103, Kounicova 67a, Brno. Přednášející představí možnosti zdrojů financování mobility VaV pracovníků a vědecko-výzkumných projektů.

BEZPLATNÝ seminář je určen především studentům doktorského studia a začínajícím vědecko-výzkumným pracovníkům.

Pozvánku naleznete zde.

Na seminář se můžete registrovat do úterý 16. července 2013 prostřednictvím emailové adresy rko.brno@rko-era.cz. Kapacita semináře je omezena.

Veřejné soutěže ve vývoji, výzkumu a inovacích vyhlášené MŠMT

3. 7. 2013 - Další granty

V pondělí 1. července 2013 vyhlásilo MŠMT výzvu k podávání návrhů projektů do programů KONTAKT II (LH), EUPRO II (LE), COST CZ (LD), INGO II (LG), EUREKA CZ (LF)Jedná se o programy podporující oblast základního výzkumu(COST, EUPRO,INGO), aplikovaného výzkumu (EUREKA) a základního a aplikovaného výzkumu současně (KONTAKT).

KONTAKT II (LH) - Cílem programu je podpořit dvoustrannou případně vícestrannou mezinárodní spolupráci institucí zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti základního a aplikovaného výzkumu České republiky s důrazem na spolupráci se státy, které nejsou členy Evropské unie. V rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 k programu KONTAKT II budou přijímány návrhy projektů mezinárodní dvoustranné spolupráce řešených s partnerskými pracovišti zabývajícími se výzkumem a vývojem ze států: Spojené státy americké, Japonsko, Čínská lidová republika, Jižní Korea a Ruská federace. Bližší informace najdete v zadávací dokumentaci nebo na stránkách MŠMT.

INGO II (LG) - Cílem programu na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO II je umožnit účast českých vědeckých pracovišť ve výzkumných programech prováděných špičkovými nevládními organizacemi výzkumu a účast českých vědeckých osobností řídících orgánech mezinárodních vědeckých organizací. Bližší informace najdete v zadávací dokumentaci nebo na stránkách MŠMT.

O ostatních programech (EUPRO II (LE)COST CZ (LD)EUREKA CZ (LF)) se bližší informace dozvíte na stránkách MŠMT. 

Uzávěrka přijímání návrhů je 6. září 2013. Interní termín pro odevzdání na OVaV FF MU je 26. srpna 2013.

Sledujte prosím stránky OV RMU, kde bude zveřejněna informace k podpisu rektora na návrh projektu a metodický list k programům - v sekci Ostatní mezinárodní granty -> Programy mezinárodní spolupráce MŠMT - výzvy programů (VES 14). 

 

Česko-norský výzkumný program - vyhlášení výzvy

28. 6. 2013 - Další granty

Podle dnes zveřejněné informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oficiálně oznamuje, že termín vyhlášení výzvy v Česko-norském výzkumném programu se posouvá na období měsíce srpna nebo září 2013.

Odkaz na oznámení naleznete zde.

O případných změnách či novinkách vás budeme neprodleně informovat.

V souvislosti s připravovanou výzvou upozorňujeme na přehled projektů, které byly schváleny v poslední výzvě Polsko-Norské spolupráce (Norské fondy) na jaře letošního roku.


KrÚ Vysočina vyhlašuje 3. výzvy k předkládání projektů OP VK

31. 5. 2013 - OP VK

KrÚ Vysočina vyhlašuje 3. výzvy k předkládání projektů OPVK do 1. prioritní osy, oblasti podpory 1.1 a 1.3 GG Vysočina. Termín k překládání žádostí je do 12. 7. 2013. Bližší informace naleznete přímo ve výzvách.

Věnujte pozornost specifikaci cílové skupiny - z větší části musí být podpořené osoby z kraje Vysočina. Za žadatele (Masarykova univerzita) může být předložena pouze jedna žádost do výzvy, kontaktujte proto v případě zájmu co nejdříve oddělení VaV.

 

Mezinárodní konference Demokracie v časech krize

24. 5. 2013 - Jiné

Abstrakty navrhovaných příspěvků pro konferenci Demokracie v časech krize (14. - 15. 11. 2013, Praha) můžete zasílat do 17. 6. 2013. Bližší informace naleznete zde.

 

Výzvy ERC programu Horizon 2020

20. 5. 2013 - HORIZON 2020

Evropská výzkumná rada (European Research Council) zveřejnila předpokládaný rozpis výzev pro granty ERC pro rok 2014 již pod připravovaným programem Horizon 2020. Výzva pro ERC Starting grants bude vyhlášena v první polovině roku 2014, výzva pro ERC Consolidator grants ve druhém čtvrtletí 2014 a výzva pro ERC Advanced grants bude vyhlášena v posledním čtvrtletí 2014. Informaci lze nalézt na stránkách ERC

 

Webový portál veda.muni.cz

20. 5. 2013 - Jiné

V rámci projektu na popularizaci vědy vznikl nový webový portál na adresewww.veda.muni.cz. Zájemci o prezentaci svého výzkumu, případně o další spolupráci při vytváření vlastních popularizačních textů mohou kontaktovat redakci na adrese science@rect.muni.cz

 

Norské fondy 2013

20. 5. 2013 - Další granty

Předpokládané vyhlášení výzev Česko-norského výzkumného programu je v červnu 2013. V přiloženém souboru  najdete užitečné informace. Prioritními oblastmi mezinárodní bilaterální spolupráce jsou sociální a humanitní vědy, zdraví, životní prostředí a projekty mezioborové spolupráce. 

 

Garanti aktivit pro mladé badatele

15. 5. 2013 - Jiné

Vedení projektu PERUN (Péče, rozvoj a uplatnění nadání; OP VK Národnío institutu dětí a mládeže MŠMT) vyhlašuje konkurz na účast ve výzkumné výpravě (dále T-Expedice). Na T-expedici TIS hledají aktivní garanty odborné aktivity v jednom (či více) následujících oborů: biologického, geografického, geologického a historického. Více informací naleznete v letáku.

 

Informace k podpisu rektora na návrhy projektů aktivity MOBILITY

10. 5. 2013 - MOBILITY

Pro projekty spolupráce s Argentinou (deadline 15. 5.) prosím o doručení návrhů nejpozději v úterý 14. 5. do 10:00 hodin. Pro projekty spolupráce s Rakouskem (deadline 28. 5.) prosím o doručení nejlépe do pátku 24. 5., nejpozději však do pondělí 27. 5. do 10:00. Ostatní návrhy – Slovinsko, Polsko a Francie (deadline 30-31. 5.) do úterý 28. 5. 10:00. V případě změny programu pana rektora Vás budu kontaktovat. Prosím o předání této informace zájemcům o MOBILITY na Vašem HS.

Vzhledem k množícím se dotazům na vyplnění formuláře jsem také dnes zveřejnila vzor pro vyplnění návrhu. Je dostupný na stránkách OV RMU v sekci Ostatní mezinárodní granty – Programy mez. spolupráce MŠMT – Aktivita Mobility.

 

Projekty na podporu excelence v základním výzkumu

17. 4. 2013 - GAČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2014. Soutěžní lhůta začíná 9. dubna 2013 a návrhy projektů je možné podávat do 22. května 2013. Zadávací dokumentace pro projekty na podporu excelence v základním výzkumu, podmínky grantu, checklisty a další najdete na webu GAČR.
 

Možnost získat grant od FNSNF

17. 4. 2013 - Další granty

Naskytla se mimořádná možnost získat grant od Swiss National Science Foundation, program SCOPES 2013 – 2016. Švýcarská národní grantová agentura (FNSNF) vypsala soutěže o granty na projekty založené na spolupráci mezi švýcarskými a východoevropskými badateli. Více informací zde.

 

Výsledky Ceny za výzkum 2012

15. 4. 2013 - Interní RMU

Rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. a Rada programu podpory výzkumu vyhlásili výsledky soutěže o ceny za výzkum pro rok 2012 v rámci Programu podpory výzkumu. Seznam oceněných naleznete v přiloženém dokumentu.

 

Výsledky soutěže mezioborových výzkumných projektů

15. 4. 2013 - Interní RMU

Rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. a Rada programu podpory výzkumu vyhlásili výsledky soutěže mezioborových výzkumných projektů v rámci Programu podpory výzkumu. Seznam podpořených projektů je dostupný v přiloženém dokumentu.
 

Seminář na téma Norské fondy

15. 4. 2013 - Semináře

Jihomoravské inovační centrum pořádá seminář na téma Norské fondy - program CZ09 Research Support Fund. Seminář se uskuteční  ve čtvrtek 9. května 2013 od 13:00 do 14:00 hodin v zasedací místnosti Jihomoravského inovačního centra, U Vodárny 2. Program a informaci o registraci naleznetezde. Hostem bude RNDr. Jana Bystřická z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Aktualizované informace o Norských fondech a odkazy k registraci v databázi Partner Search Database na vyhledávání partnerů naleznete na stránkáchOdboru výzkumu. Podle zatím dostupných informací připravuje MŠMT na konec května (pravděpodobně 30.-31. 5. 2013) setkání, jehož cílem bude  nalezení norského partnera (tzv. matchmaking event). O finálním termínu setkání vás budeme informovat. V případě dotazů kontaktujte Idu Součkovou Olšovou.

 

Poslední výzvy EK v podprogramu Lidé – akce Marie Curie

15. 4. 2013 - 7.RP

V březnu zveřejnila Evropská komise poslední výzvy v rámci podprogramu Lidé – akce Marie Curie 7. rámcového programu. Další výzvy budou otevřeny až v rámci programu Horizont 2020. Výzvy jsou otevřeny v těchto oblastech:

IEF – Intra-european fellowhips for career develompent – deadline 14. 8. 2013

IIF – International incoming fellowships – deadline 14. 8. 2013

IOF – International  outgoing fellowships – deadline 14. 8. 2013

CIG – Career integration grant – deadline 18. 9. 2013

Výzvy jsou zaměřeny na zkušené výzkumníky (držitele titulu PhD.) ve všech vědních oblastech. Více informací k akcím Marie Curie obecně naleznete zde. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Martinu Chýlkovou.

 

Metodický list k programu MOBILTY

4. 4. 2013 - MOBILITY

Metodický list k programu MOBILITY je dostupný na stránkách odboru výzkumu, v sekci Ostatní mezinárodní granty – Programy mezinárodní spolupráce MŠMT – Aktivita Mobility nebo po kliknutí přímo zde.

 

Vyhlášení 2. veřejné soutěže programu Centra kompetence

2. 4. 2013 - TA ČR

27. 3. 2013 byla vyhlášena druhá veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem „CENTRA KOMPETENCE“. Soutěž potrvá do 20. května.  Podrobné informace zadavatele včetně zadávací dokumentace naleznete natěchto webových stránkách.

Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky.  Metodický list k výzvě zpracuje OV RMU a bude co nejdříve k dispozici na webu Odboru výzkumu, v sekci TA ČR Centra kompetence.  S dotazy se můžete obracet na Mgr. Slámovou.

 

Výzva MŠMT k podávání návrhů CZ-FR výzkumných projektů

6. 3. 2013 - MOBILITY

MŠMT vyhlásilo v rámci aktivity MOBILITY výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2014-2015.  Podpořeny budou maximálně dvouleté projekty základního výzkumu, v nichž budou financovány cestovní a pobytové náklady výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí. Bližší informace k výzvě najdete na stránkách MŠMT.

Metodický list společný všem aktuálním výzvám aktivity MOBILITY vypracuje OV RMU a bude zveřejněn na stránkách odboru v sekci Ostatní mezinárodní granty - Programy mezinárodní spolupráce MŠMT.  V případě dotazů kontaktujte Mgr. Martinu Chýlkovou.

 

Výzva Artemis JU 2013

26. 2. 2013 - Další granty

26. února 2013 byla vyhlášena výzva ARTEMIS JU 2013 s uzávěrkou pro finální projekty 6. června 2013.  Do 8. března 2013 je doporučeno podat tzv.expression of interest (stručná informace o návrhu projektu místo "proposal outline"). Podrobné informace naleznete zde. V případě dotazů se obracejte na Idu Součkovou Olšovou.

 

Nové ročníky programů Vzdělávací nadace Jana Husa

14. 2. 2013 - Další granty

Jsou vyhlášeny nové ročníky programů Vzdělávací nadace Jana Husa, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol. Jedná se o program Stipendium Husovy nadace, který má za cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) důstojnější start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 60.000,- Kč je jednoroční na akademický rok 2013/2014 a je  určeno pro žadatele do 35 let, působícím v humanitních a společenskovědních oborech.

Dalším programem je otevřený grantový program Grant Husovy nadace pro projekty z oblasti vyššího vzdělávání, které rozvíjejí neaplikované humanitní, společenskovědní a příbuzné obory. Veškeré potřebné informace o vyhlášených programech včetně kontaktů jsou uvedeny na webových stránkách nadace, Cena IUS et SOCIETAS má své vlastní stránky. Kontaktní osobou zde je Mgr. Jana Švábová. 

 

Vědec před kamerou a mikrofonem

16. 4. 2013 - Semináře

Co čeká vědce, pokud je pozván na rozhovor do rádia či televize? A jak se na takovou návštěvu připravit? Na tyto otázky odpoví dvoudenní kurz, jehož cílem je pomoct propagovat výsledky vědy a výzkumu v médiích. Školí Mgr. Tomáš Šula, vedoucí televizního studia Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Kurz proběhne 26.–27. dubna od 9 do 17 hodin. První den bude věnován prohlídce brněnského studia České televize a Českého rozhlasu a krátkému školení v budově Rektorátu Masarykovy univerzity. Druhý den následuje workshop na fakultě sociálních studií, kde si každý z účastníků rozhovor před kamerou vyzkouší a následně jej s lektorem rozebere. Zájemci se mohou hlásit na e-mail fojtu@rect.muni.cz.

 

Seminář na téma Jak hodnotit projekt

4. 4. 2013 - Semináře

RKO jižní Morava – ERA pořádá dne 23.4. 2013 seminář Jak hodnotit projekt. V tomto praktickém kurzu máte jedinečnou příležitost vyzkoušet si „na vlastní kůži“ hodnocení kompletního projektového návrhu podle skutečné zadávací dokumentace. Na příkladu skutečného projektového návrhu si vyzkoušíte práci hodnotitele projektů. Zkušenosti a postřehy, získané na kurzu, můžete uplatnit při psaní vlastních projektových návrhů.

Více informací a pozvánku naleznete zde. Na seminář se můžete registrovat do pátku 19. dubna 2013 prostřednictvím emailové adresy rko.brno@rko-era.cz. Bezplatný seminář je určen všem zájemcům z řad začínajících vědecko-výzkumných pracovníků a studentům doktorského studia.

 

Termíny infoseminářů k veřejné soutěži Centra kompetence

2. 4. 2013 - Semináře, TA ČR

TA ČR vyhlásil termíny informačních seminářů k veřejné soutěži Centra kompetence. Semináře jsou až 18. 4. v Praze a 23. 4. v Brně, což je bohužel v dost pokročilé části soutěžní lhůty. Informaci o semináři najdete na webových stránkách Odboru výzkumu, podrobnosti najdete na stránkách TA ČR.

 

Nová veřejná soutěž rady NÚJH

13. 3. 2013 - Další granty

Rada NÚJH vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací v oblasti českého národního hospodářství. Bližší informace naleznete na webových stránkách Nadace, kde jsou zároveň předepsána podporovaná témata výzkumu. Přihlášky se zasílají do 30. dubna 2013.

 

Výzva MŠMT k podávání návrhů CZ-RU výzkumných projektů

25. 2. 2013 - Další granty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých webových stránkách výzvu k podávání návrhů výzkumných projektů v oblasti česko-ruské spolupráce. Návrhy projektů budou hodnoceny Smíšenou česko-ruskou komisí a vybrané projekty se budou moci přihlásit do veřejné soutěže KONTAKT II (předpokládané vyhlášení v červnu) s žádostí o podporu. Projekty, které neprojdou tímto prvním kolem, nebudou mít možnost se zapojit do VES KONTAKT II ČR-Rusko v roce 2013. 

Návrhy projektů se podávají současně na české i ruské straně, a to v písemné i elektronické podobě nejpozději do 15. 4. 2013. Informace k výzvě naleznete na stránkách MŠMT. Metodický list k výzvě vypracuje OV RMU a bude v nejbližší době k dispozici zde na webu. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Martinu Chýlkovou.

 

5. ročník fóra Věda bez hranic

21. 2. 2013 - Semináře

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee zve na 5. ročník fóra „Věda bez hranic – zaostřeno na přeshraniční studie“, které se bude konat ve čtvrtek 11. 4. 2013 od 10.00 do 18.00 hod. v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee.

Na akci se představí absolventské práce a výzkumné projekty s česko-německou tematikou. Kromě témat kulturně-hospodářských budou prezentovány také příspěvky týkající se např. německé menšiny. Své absolventské práce a výzkumné projekty představí patnáct referentů z různých částí Čech a Bavorska. Účastníci fóra budou mít také možnost získat nové kontakty a vyhledat nové partnery pro projekty.

Na fórum budou do Schönsee vypraveny autobusy z Plzně a Řezna. Přesný průběh, témata přednášek a informace  o dopravě naleznete v přiloženém programu nebo na webu. Akce bude simultánně tlumočena. Účastnící fóra, kteří budou využívat během prezentací sluchátka se simultánním tlumočením, nechť se z organizačních důvodů nahlásí nejpozději do 20. 3. 2013 v CeBB.


Probíhá nominační kolo Ceny za výzkum

20. 2. 20130 - Interní RMU

Máte ve svém okolí kolegu, který by za svou vědecko-výzkumnou činnost zasloužil uznání celé akademické obce Masarykovy univerzity? Právě probíhá nominační kolo nové soutěže Grantové agentury MU - Ceny za výzkum.      Program podpory výzkumu umožňuje docenit práci zaměstnanců univerzity ve výzkumu napříč všemi vědními obory. Ceny se udělují v následujících 4 kategoriích:

- Cena G. J. Mendela (hlavní cena za mimořádné výzkumné výsledky)

- Cena za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu

- Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let

- Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži

Každá cena zahrnuje i finanční odměnu. Konec předkládání nominací se blíží (tj. 28. 2. 2013). Kontaktní osobou je Ing. Váleková. Podrobné informace jsou k dispozici v záložce Grantová agentura MU.

 

EK hledá experty do poradních skupin HORIZON 2020

20. 2. 2013 - HORIZON 2020

Evropská komise hledá experty do poradních skupin k novému rámcovému programu HORIZON 2020, výzva je otevřena do 6. března 2013. Výzva bude otevřena po celé období trvání H2020, ale přihlášky expertů, kteří se přihlásí do 6. března 2013, budou brány v potaz při ustavení prvních poradních skupin H2020. Přihlášky po tomto datu budou zvažovány po skončení mandátu jednotlivých skupin. Podrobnosti naleznete zde, popřípadě kontaktujte Odbor výzkumu.

 

6. ročník konference Posolstvo Jána Pavla II.

14. 2. 2013 - Semináře

Ve dnech 21. a 22. 3. se na PF KU v Popradě koná 6. ročník mezinárodní multidisciplinární konference "Posolstvo Jána Pavla II.". Podrobnější informace nalezenete zde.

 

Druhá veřejná soutěž OMEGA

16. 1. 2013 - TA ČR

Dnes byla vyhlášena druhá veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA. Soutěž potrvá do 6. března.

Podrobné informace zadavatele včetně zadávací dokumentace naleznete na webových stránkách TA ČR. Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti. Metodický list k výzvě zpracuje OV RMU a bude co nejdříve k dispozici zde na webu Odboru výzkumu, v sekci TA ČR Omega. S dotazy se můžete obracet na Mgr. Slámovou.


Osobní nástroje