Nacházíte se zde: FF Věda a výzkum Projekty, granty a záměry Další granty a nadace v ČR
Akce dokumentů

Další granty a nadace v ČR

spravuje: Alžběta DvořákováPoslední změna: Úterý 10.01.2017 14:15

Kreativní Evropa 2014-2020

 

Program Evropské unie pro organizace z kulturních a kreativních odvětví (KKO). Záměrem programu je posílit konkurenceschopnost Evropy v kultuře, filmu a ostatních kreativních odvětví a zároveň podporovat zachování kulturní a jazykové rozmanitosti. 

Program Kreativní Evropa se člení na dva hlavní okruhy - Kultura a Média, dále jsou z prostředků programu podporovány aktivity jako Evropské hlavní město kultury, Cena EU za péči o kulturní dědictví/Cena Europa Nostra nebo Cena EU za literaturu.

Program Kreativní Evropa - Kultura

 1. Projekty evropské spolupráce 
  • Posílení kapacit evropských kulturních a kreativních odvětví pro nadnárodní působení - posílení dovedností kompetencí a know-how představitelů KKO, včetně využití digitálních technologií - podpora aktivit pro nadnárodní působení a mezinárodní pracovní uplatnění na úrovni EU i mimo ni - podpora organizací a mezinárodních sítí s cílem usnadnit přístup k profesním příležitostem.
  • Podpora mezinárodního oběhu a mobility - podpora mezinárodních kulturních aktivit, jako jsou výstavy, výměny a festivaly - podpora oběhu evropské literatury - podpora spolupráce s publikem za účelem zvýšení zájmu o evropská kulturní a kreativní díla a hmotné a nehmotné kulturní dědictví a zlepšení jejich dostupnosti.
  Podporovány jsou projekty - většího rozsahu: maximální výše grantu max. 2.000.000,- Eur (EU grant max 50%), délka projektu max. 4 roky, účast minimálně 6 organizací ze 6 zemí - projekty menšího rozsahu - maximální výše grantu max. 200.000,- Eur (EU grant max 60%), délka projektu max. 4 roky, účast minimálně 3 organizací ze 3 zemí.
 2. Výzvy do obou podoblastí by měly být vyhlášeny v červenci 2014 a uzávěrka podávání žádostí začátkem října 2014.
 3. Literární překlady - hlavním cílem je podpora kulturní a jazykové rozmanitosti v EU a v dalších zemích účastnících se programu Kreativní Evropa. Granty jsou udělovány nakladatelstvím a vydavatelstvím na částečné financování překladů evropské beletrie a jejich propagaci.
 4. Evropské sítě - mají za cíl posílit kapacitu KKO pro nadnárodní působení a přizpůsobení se změnám. Cílem je podpora propagace kulturní a jazykové rozmanitosti a posílení konkurenceschopnosti a inovací. 
 5. Výzva bude vyhlášena v červenci 2016 a uzávěrka bude v říjnu 2016.
 6. Evropské platformy - 

 

Program Kreativní Evropa - Média

Tento program je zaměřen na podporu producentů, distribuci evropských filmů v kinech, vzdělávání, festivaly a propagace, nové technologie, práce s publikem, kina a na podporu koprodukčních fondů. Aktuální výzvy naleznete na webových stránkách v záložce "Financování".

 


AKTION

Podmínkou je rakouský partner. Projekty mohou mít výzkumný charakter, ale častěji se jedná o projety typu exkurze studentů do Rakouska. Lze hradit pouze cestovné a v určitých případech publikační náklady. Úspěšnost na FF je zatím 100%.

Finanční rozsah grantů se pohybuje v desetitisících nebo statisících. Projekty jsou obvykle jednoleté, termín podání je čtyřikrát ročně, vždy se podává na určitou část roku. Lze plánovat i delší projekt, ale potom je potřeba každý rok podávat nový návrh.

Informace na www.dzs.cz

POZOR: Program vědecko-technické spolupráce není určen pro humanitní obory! Je třeba vždy podávat AKTION

 

Life-long learning program

Jedná se o velký program s mnoha podprogramy. V případě zájmu doporučuji projít stránky www.naep.cz.

Jedním z podprogramů jsou velké projekty s mnoha zahraničními partnery zaměřené na rozvoj vzdělávání. Projekty jsou podobně zaměřené jako např. OPVK, hlavní rozdíl je v mezinárodnosti a v odlišném způsobu řízení. Pokud se navrhovatel připojí jako partner, odpadá velká část administrativy.

POZOR: V projektech na rozvoj vzdělávání je obvykle spoluúčast. Spoluúčast znamená, že navrhovatel musí sehnat ještě další peníze k dofinancování grantu.

Dále je možno financovat například letní školy a různé mobility. Podporu na MU poskytuje Centrum zahraničních studií: http://www.muni.cz/czs

 

Ministerstvo kultury

MKČR má mimo NAKI několik malých grantových schémat, která mohou být zajímavá pro některé obory FF MU. Jsou to zejména oblasti knihovny, média a (lidová) kultura. Výzvy pro jednotlivá témata se objevují v průběhu celého roku. Více na www.mkcr.cz.

 

Vzdělávací nadace Jana Husa

 

Program Stipendium Husovy nadace má za cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) radostnější start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Jednoroční stipendium ve výši 80.000,- Kč na akademický rok 2017 je určeno pro žadatele do 35 let (včetně), působící v humanitních a společenskovědních oborech. 

Ceny IUS et SOCIETAS jsou udělovány za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd.

Grant Husovy nadace je určen pro projekty z oblasti vyššího vzdělávání, které rozvíjejí neaplikované humanitní, společenskovědní a příbuzné obory.

Bližší informace k jednotlivým programům a grantům naleznete na webových stránkách nadace, informace k cenám IUS et SOCIETAS naleznete zde.

 

Nadace Český literární fond

 

V rámci Nadačního programu Český literární fond poskytuje granty a stipendia v oblastech literatury, dramatické tvorby, publicistiky a vědy.  Podrobné informace o jednotlivých grantech a stipendiích naleznete na stránkách Českého literárního fondu v části Nadační program (pro aktuální rok). Uzávěrky odevzdávání žádostí se očekávají na začátku roku.

Ceny Nadace Český literární fond za vědeckou literaturu jsou od roku 2013 udělovány spolu s Cenami Josefa Hlávky. Aktuální informace naleznete rovněž na webových stránkách Českého literárního fondu (viz odkaz výše).

 

Nadace Český hudební fond

 

Nadace Český hudební fond vyhlašuje každoročně grantová řízení na projekty z oboru skladatelského, interpretačního, muzikologického a oboru hudby populární, jazzové a příbuzných žánrů. Příjem žádostí probíhá na jaře, bližší info zde.

 

 

 


Osobní nástroje