Akce dokumentů

Děkanský grant

spravuje: Markéta JurášováPoslední změna: Čtvrtek 17.08.2017 09:12

Vyhlášení soutěže pro rok 2018

Děkan FF MU prof. PhDr. Milan Pol, CSc., vyhlašuje další ročník soutěže Grantového fondu pro akademické pracovníky Filozofické fakulty MU pro rok 2018. Podmínky vyhlášené soutěže naleznete ve Statutu.

 

Výsledky soutěže 2017

Děkan FF MU prof. PhDr. Milan Pol, CSc., rozhodl na základě doporučení hodnoticí komise o výběru návrhů projektů z Grantového fondu pro akademické pracovníky Filozofické fakulty MU pro rok 2017. V přiloženém souboru naleznete seznam podpořených projektů.

 

 


Základní informace

Účelem fondu je finanční podpora tvůrčí činnosti akademických pracovníků Filozofické fakulty MU. Grantový fond podporuje badatelské a publikační aktivity. Podpora je určena především projektům, které mohou v některých případech doplňovat náročnější projekty podporované některou z grantových agentur.


Harmonogram:

  • Konečný termín pro podání návrhu: 10. listopadu 
  • Zveřejnění výsledků: do konce roku v zápise z kolegia a na stránkách FF                            
  • Zahájení grantu:  únor následujícího roku
  • Čerpání grantu: Do 30. listopadu roku, kdy grant začal, je třeba vyčerpat přidělené peníze a odevzdat účetní doklady na ekonomické oddělení.                   
  • Odevzdání zpráv a výstupů: Závěrečná zpráva se podává k 28. únoru roku následujícího po zahájení grantu. Publikační výstup musí být napsán do konce roku, kdy grant začal, a publikován do konce následujícího roku. 


Důležité odkazy:


Osobní nástroje