Akce dokumentů

GAČR

spravuje: Alžběta DvořákováPoslední změna: Středa 20.12.2017 16:12

Grantová agentura ČR podporuje základní výzkum v rámci vyhlášených programů, které jsou určeny jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Aktuální informace

  • Grantová agentura ČR spolu s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) vyhlásily společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu s počátkem řešení v roce 2019. Konec lhůty pro podávání návrhů projektů je do 16. března 2018. Informace naleznete níže a na webových stránkách GAČRu.
  • Byly vyhlášeny výsledky veřejné soutěže GAČR 2018.
  • GAČR zveřejnil FAQ pro podávání DZ a ZZ v lednu 2018
  • Termín odevzdání zpráv GAČR datovou schránkou je pro dílčí zprávy do 16. 1. 2018 a pro závěrečné a odložené závěrečné zprávy do 31. 1. 2018
  • Vyhledávání citací a H-index

Pracovníci z Ústřední knihovny FF připravili uživatelský návod WoS pro získání citační zprávy pro konkrétního autora. Dostupné jsou také videotutoriál pro WoSči videotutoriál pro SCOPUS. V rámci dnů informačního vzdělávání na MU se také koná přednáška "Co se skrývá v citačních databázích?", která se koná 28. 3. - bližší informace naleznete zde.

 

 

Archiv aktualit


LA projekty 2019

 

Společný návrhy hodnotí pouze rakouská FWF. Návrhy mohou být maximálně tříleté, vědecká práce obou týmů musí být úzce propojena, oba týmy musí dostatečně spolupracovat a projekt musí vykazovat přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu.

Rozpočet projektu musí být navržen zvlášť pro rakouskou a českou stranu.

Harmonogram soutěže:

Sběr projektových záměrů - do 16. 3. 2018

Termín odevzdání návrhů na kontrolu (EO, VaV) - do 8. 3. 2018

Termín odevzdání finalizovaných návrhů na OVaV - do 14. 3. 2018

 

Dokumenty:

Pravidla pro nakládání s podporou

Formulář české části návrhu

FAQ LA 2019

 


Základní informace

Veřejné soutěže jsou vyhlašovány na podporu Standardních, Juniorských a Mezinárodních projektů (bilaterální a LA granty), dále pak postdoktorské projekty a projekty na podporu excelence v základním výzkumu. Informace k jednotlivým typům naleznete zde. Vědecké projekty jsou podporovány napříč všemi vědními obory, a jsou rozděleny do 39 hodnotících panelů.

 

Jedna osoba může být navrhovatelem nebo spolunavrhovatelem pouze jednoho projektu v rámci všech soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce. Technickou část projektu je třeba detailněji specifikovat či dodržet nová pravidla (např. definovat podrobný časový rozvrh a plánované výstupy za každý rok, výši mzdových nákladů stanovit na základě mzdy obvyklé na instituci).

K vyhlášeným soutěžím bude vydán Odborem výzkumu RMU metodický list. Jeho součástí je souhrn všech novinek v zadávacích dokumentacích, upozornění na interní pravidla MU a sekce FAQ. 

Obecný harmonogram: 

  • Termín podání návrhu: obvykle březen - duben
  • Zveřejnění výsledků: do konce roku
  • Zahájení grantu: leden následujícího roku
  • Čerpání grantu: do 15. listopadu roku, kdy grant začal, je třeba vyčerpat přidělené peníze a odevzdat účetní doklady na ekonomické oddělení
  • Odevzdání zpráv a výstupů: průběžné a závěrečné zprávy se odevzdávají v lednu vždy za uplynulý rok

Způsob podávání: 

Navrhovatel vyplní návrh do aplikace GRIS (dostupná zde, nebo na stránkách GAČR odkaz "Aplikace"). Příručku k aplikaci pro návrhy a správu grantů naleznete zdeNávrh odešle ke kontrole na OVaV FF MU a EO FF MU ve verzi "draft". Tato verze přihlášky má přes své stránky vodotisk draft. 

Po zvolení finalizace návrhu se objeví tlačítko "finalizované pdf" pomocí kterého vygenerujete finální verzi návrhu - POZOR - nepřepisujte vygenerovaný název dokumentu!

Pdf s vygenerovaným názvem zašle navrhovatel příslušnému pracovníkovi (Ing. Alžběta Dvořáková) na Oddělení výzkumu a vývoje emailem. Ten zajistí odeslání přes datovou schránku. V současné době se v GAČRu nic netiskne.


Vyplňování ISEP:

Návrhy se musí zapisovat do ISEPu - Editor návrhů projektů (viz návod). Navrhovatel po uložení základních údajů vyplní jednotlivé záložky - rozpočet, příjemci/partneři, lidé, dokumenty. V záložce schvalování uzavřete projekt a předáte ke schválení (tlačítko "Uzavřít návrh"), poté vytisknete Evidenční záznam 3A a 3B, který předáte na Oddělení výzkumu a vývoje opatřený Vaším podpisem a podpisem vedoucího pracoviště. Podpisy je možné zajistit elektronicky, a to uzavřením návrhu pomocí tlačítka "Uzavřít návrh a schvalovat elektronicky". Po dokončení elektronického podepisování vytisknete vytisknete Evidenční záznam 3A a 3B a předáte na Oddělení výzkumu a vývoje.

 

Etická komise pro výzkum:

Způsob podávání žádostí o posouzení

- při zakládání návrhu projektu v ISEPu (Editor návrhů projektů) označíte možnost "Etika"

- po uložení návrhu se Vám rozbalí jednotlivé záložky - v záložce "Etika" vyplníte dotazník pro stanovení dotčených etických otázek

- vložíte dokumenty potřebné pro posouzení a stisknete tlačítko "Uzavřít a předat etické komisi pro výzkum MU"

O přijetí návrhu k posouzení budete obratem informováni tajemnicí EKV.

 

Podklady potřebné pro posouzení

- část C návrhu (součástí nemusí být přehled problematiky a reference)

- informace pro účastníky výzkumu vč. formuláře informovaného souhlasu

- přip. souhlas partnerské organizace na účasti ve výzkumu, pokud tato organizace není v roli spolunavrhovatele

 


Dokumenty a další informace

OV RMU upozorňuje na informaci týkající se uvádění odborných spolupracovníků juniorských projektů - informace je zveřejněna na webových stránkách GA ČR.

Nejčastěji kladené otázky ze soutěže GAČR - projekty se začátkem řešení 2017.

Metodický list OV RMU pro soutěž GAČR - projekty se začátkem řešení 2017. 

 

Zadávací dokumentace

Standardní projekty

         

Juniorské projekty

Vyhlášení 2018

Vyhlášení 2017

 

Vyhlášení 2018

Vyhlášení 2017

 

Mezinárodní projekty

         

 

LA projekty 2019

 

 

 

 

Vyhlášení 2018

Vyhlášení 2017

Checklist k návrhu projektu - pro rok 2018 GAČR nebude vytvářet

 

 

 


Osobní nástroje