Akce dokumentů

GAČR

spravuje: Alžběta DvořákováPoslední změna: Pátek 31.03.2017 11:21

Grantová agentura ČR podporuje základní výzkum v rámci vyhlášených programů, které jsou určeny jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Aktuální informace

 • Vyhledávání citací a H-index

Pracovníci z Ústřední knihovny FF připravili uživatelský návod WoS pro získání citační zprávy pro konkrétního autora. Dostupné jsou také videotutoriál pro WoSči videotutoriál pro SCOPUS. V rámci dnů informačního vzdělávání na MU se také koná přednáška "Co se skrývá v citačních databázích?", která se koná 28. 3. - bližší informace naleznete zde.

 • Další důležité doplňující informace potřebné k podávání návrhu projektu naleznete v ISu (zde). V případě potřeby budou informace doplňovány ve stejném html souboru (dostupný ze stejného odkazu).
 • Důležitá informace personálního oddělení

Nastala změna v uvádění mezd v tabulce "Rozpis mzdových nákladů a odměn z DPP/DPČ pro všechny roky řešení", která vyplývá ze zadávací dokumentace - obraťte se prosím na Ing. Albíniovou (vedoucí PO), která Vám sdělí potřebné informace.

 • Etická komise pro výzkum

Termín podání žádostí o posouzení projektů GAČR Etickou komisí pro výzkum MU je nejpozději do 22. 3. 2017 - informace se vyplňují v ISEPu v návrhu projektu (přesný postup naleznete níže na této stránce)

 • Interní termíny odevzdávání návrhů 

- odevzdání návrhů (vodotisk DRAFT) ke kontrole na EO a VaV do 27. 3. 2017

- odevzdání Evidenčních záznamů 3A a 3B do 27. 3. 2017

- odevzdání finálních verzí (vodotisk FINAL) na odeslání do 3. 4. 2017 do 12:00

 • Vyhlášení veřejné soutěže GAČR 2018

Byly vyhlášeny veřejné soutěže na podporu standardních, mezinárodních a juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018. Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017. Zadávací dokumentace jsou přístupné ke stažení níže na této stránce.

Interní termíny budou zveřejněny v týdnu od 27. 2. 2017.

 • Setkání fakultní veřejnosti

Setkání k fakultní veřejnosti k nově vyhlášeným veřejným soutěžím GAČR proběhne dne 6. 3. 2017 od 12:30 v místnosti B2.23 za účasti předsedů a členů hodnotících panelů GAČR.

prezentace Ing. Alžběty Dvořákové

 

 

Archiv aktualit


Základní informace

Veřejné soutěže jsou vyhlašovány na podporu Standardních, Juniorských a Mezinárodních projektů (bilaterální a LA granty), dále pak postdoktorské projekty a projekty na podporu excelence v základním výzkumu. Informace k jednotlivým typům naleznete zde. Vědecké projekty jsou podporovány napříč všemi vědními obory, a jsou rozděleny do 39 hodnotících panelů.

 

Jedna osoba může být navrhovatelem nebo spolunavrhovatelem pouze jednoho projektu v rámci všech soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce. Technickou část projektu je třeba detailněji specifikovat či dodržet nová pravidla (např. definovat podrobný časový rozvrh a plánované výstupy za každý rok, výši mzdových nákladů stanovit na základě mzdy obvyklé na instituci).

K vyhlášeným soutěžím bude vydán Odborem výzkumu RMU metodický list. Jeho součástí je souhrn všech novinek v zadávacích dokumentacích, upozornění na interní pravidla MU a sekce FAQ. 

Obecný harmonogram: 

 • Termín podání návrhu: obvykle březen - duben
 • Zveřejnění výsledků: do konce roku
 • Zahájení grantu: leden následujícího roku
 • Čerpání grantu: do 15. listopadu roku, kdy grant začal, je třeba vyčerpat přidělené peníze a odevzdat účetní doklady na ekonomické oddělení
 • Odevzdání zpráv a výstupů: průběžné a závěrečné zprávy se odevzdávají v lednu vždy za uplynulý rok

Způsob podávání: 

Navrhovatel vyplní návrh do aplikace GRIS (dostupná zde, nebo na stránkách GAČR odkaz "Aplikace"). Příručku k aplikaci pro návrhy a správu grantů naleznete zdeNávrh odešle ke kontrole na OVaV FF MU a EO FF MU ve verzi "draft". Tato verze přihlášky má přes své stránky vodotisk draft. 

Po zvolení finalizace návrhu se objeví tlačítko "finalizované pdf" pomocí kterého vygenerujete finální verzi návrhu - POZOR - nepřepisujte vygenerovaný název dokumentu!

Pdf s vygenerovaným názvem zašle navrhovatel příslušnému pracovníkovi (Ing. Alžběta Dvořáková) na Oddělení výzkumu a vývoje emailem. Ten zajistí odeslání přes datovou schránku. V současné době se v GAČRu nic netiskne.


Vyplňování ISEP:

Návrhy se musí zapisovat do ISEPu - Editor návrhů projektů (viz návod). Navrhovatel po uložení základních údajů vyplní jednotlivé záložky - rozpočet, příjemci/partneři, lidé, dokumenty. V záložce schvalování uzavřete projekt a předáte ke schválení (tlačítko "Uzavřít návrh"), poté vytisknete Evidenční záznam 3A a 3B, který předáte na Oddělení výzkumu a vývoje opatřený Vaším podpisem a podpisem vedoucího pracoviště. Podpisy je možné zajistit elektronicky, a to uzavřením návrhu pomocí tlačítka "Uzavřít návrh a schvalovat elektronicky". Po dokončení elektronického podepisování vytisknete vytisknete Evidenční záznam 3A a 3B a předáte na Oddělení výzkumu a vývoje.

 

Etická komise pro výzkum:

Způsob podávání žádostí o posouzení

- při zakládání návrhu projektu v ISEPu (Editor návrhů projektů) označíte možnost "Etika"

- po uložení návrhu se Vám rozbalí jednotlivé záložky - v záložce "Etika" vyplníte dotazník pro stanovení dotčených etických otázek

- vložíte dokumenty potřebné pro posouzení a stisknete tlačítko "Uzavřít a předat etické komisi pro výzkum MU"

O přijetí návrhu k posouzení budete obratem informováni tajemnicí EKV.

 

Podklady potřebné pro posouzení

- část C návrhu (součástí nemusí být přehled problematiky a reference)

- informace pro účastníky výzkumu vč. formuláře informovaného souhlasu

- přip. souhlas partnerské organizace na účasti ve výzkumu, pokud tato organizace není v roli spolunavrhovatele

 


Dokumenty a další informace

OV RMU upozorňuje na informaci týkající se uvádění odborných spolupracovníků juniorských projektů - informace je zveřejněna na webových stránkách GA ČR.

Nejčastěji kladené otázky ze soutěže GAČR - projekty se začátkem řešení 2017.

Metodický list OV RMU pro soutěž GAČR - projekty se začátkem řešení 2017. 

 

Zadávací dokumentace

Standardní projekty

         

Juniorské projekty

Vyhlášení 2018

Vyhlášení 2017

 

Vyhlášení 2018

Vyhlášení 2017

 

Mezinárodní projekty

         

 

Vyhlášení 2018

Vyhlášení 2017

Metodický list OV RMU k LA grantům 2017

  Checklist k návrhu projektu - pro rok 2018 GAČR nebude vytvářet

 

 

 


Osobní nástroje