Nacházíte se zde: FF Věda a výzkum Projekty, granty a záměry
Akce dokumentů

Projekty, granty, záměry

spravuje: Alžběta DvořákováPoslední změna: Středa 06.09.2017 10:02

Poskytovatel Filozofická fakulta MU

Studenti

Veškeré informace o fakultní stipendijní podpoře najdete na webových stránkách studijního oddělení.

Akademičtí pracovníci

Podpora vědeckého růstu odborných asistentů

V roce 2017 nevypsáno. Grant je určen odborným asistentům, jejichž badatelské úsilí souvisí s dlouhodobější přípravou k plánovanému habilitačnímu řízení.

Kontaktní osobou je Mgr. Marie Zagorová.

Děkanský grant

Grantový fond pro akademické pracovníky FF MU - na podporu tvůrčí činnosti akademických pracovníků Filozofické fakulty.

Kontaktní osobou je Ing. Bc. Markéta Jurášová.

 

Poskytovatel Masarykova univerzita

FRMU

Interní soutěž na podporu projektových záměrů vyhlašovaná rektorem Masarykovy univerzity dle Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro daný kalendářní rok ze strany Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Soutěž na rok 2018 bude vyhlášena 11. 9. 2017.

Kontaktní osobou je Ing. Alžběta Dvořáková.

GAMU - Specifický výzkum

Program na podporu posílení samostatné tvůrčí činnosti studentů v oblasti výzkumu a vývoje směřující k intenzivnímu zapojení studentů do problematiky řešené zejména v rámci týmové výzkumné a vývojové činnosti na fakultách.

Kontaktní osobou je Ing. Bc. Markéta Jurášová. 

GAMU - Program podpory výzkumu

Program podpory výzkumu je určen pro posílení kvality a prestiže výzkumné práce na MU, pro zvýšení úspěšnosti univerzity při získávání mezinárodních prestižních grantů a pro stimulaci mezioborového inovativního výzkumu s vysokou přidanou hodnotou.

Kontaktní osobou je Ing. Alžběta Dvořáková. 

 

Čeští poskytovatelé

MŠMT - OP VVV

Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání pro programové období 2014 - 2020.

Kontaktní osobou je Ing. Táňa Sochorová.

MŠMT - OP Z

Operační program Zaměstnanost pro programové období 2014 - 2020.

Kontaktní osobou je Ing. Táňa Sochorová; Ing. Bc. Markéta Jurášová.

MŠMT - CRP

Centralizované rozvojové projekty vyhlašuje MŠMT pro každý rok. Vysoká škola se může zapojit max. do 3 projektů. O podávaných projektech rozhoduje vedení MU s přihlédnutím ke strategickým cílům a Dlouhodobému záměru univerzity. Výjimku tvoří tzv. rozsáhlé projekty", do kterých se zapojí min. 13 vysokých škol a nepočítají se do výše zmíněného limitu.

Kontaktní osobou je Ing. Alžběta Dvořáková.

MŠMT - MOBILITY

V rámci projektů programu MOBILITY jsou, na základě dvoustranných mezinárodních smluv o vědeckotechnické spolupráci mezi Českou republikou a partnerským státem, podporovány mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

 Kontaktní osobou je Ing. Alžběta Dvořáková.

MŠMT - INTER-EXCELLENCE

Program na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci českých vědeckých týmů do evropských i světových výzkumných struktur.

Kontaktní osobou je Mgr. Marie Zagorová.

GAČR

V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Aktuálně jsou vyhlášeny GA - Standardní projekty, GC - Mezinárodní projekty a GJ - Juniorské granty.

Kontaktní osobou je Ing. Alžběta Dvořáková.

TAČR

Technologická agentura České republiky - hlavním cílem je příprava a implementace programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a hospodářského růstu České republiky. Dalším významným úkolem je podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem.

Podprogram ÉTA pro humanitní a společenské vědy má otevřenu veřejnou soutěž od 15. 8. do 27. 9. 2017.

Kontaktní osobou je Mgr. Marie Zagorová.

MKČR

Ministerstvo kultury České republiky - poskytuje dotace v oblasti literatury, knihoven, kinematografie, památek, galerií a další. Aktuálně je vyhlášena 2. VS v NAKI II od 14. 3.-2. 5. 2017.

Kontaktní osobou je Mgr. Marie Zagorová.

Interreg

Programy regionální spolupráce na úrovni Evropy, Střední Evropy, Podunajské oblasti nebo spolupráce sousedních zemí. Podpora míří do oblasti vzdělávání, životního prostředí a infrastruktury.

Kontaktní osobou je Mgr. Marie Zagorová.

Velké výzkumné infrastruktury

Hodnocení návrhů nových velkých výzkumných infrastruktur.

Kontaktní osobou je Ing. Táňa Sochorová.

Zahraniční poskytovatelé

HORIZON 2020

Rámcový program pro výzkum a inovace, který navazuje na 7. rámcový program. 

Kontaktní osobou je Ing. Alžběta Dvořáková.

Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce.

Kontaktní osobou je Mgr. Marie Zagorová.

Ostatní 

Další granty a nadace v ČR

Další granty a nadace v zahraničí

 


Osobní nástroje