Akce dokumentů

HORIZON 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace

spravuje: Alžběta DvořákováPoslední změna: Úterý 02.05.2017 11:26

H2020 má být největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014 - 2020. H2020 navazuje na rozvojové projekty, bude však klást větší důraz na podporu inovací.

Základní informace

 

Řízení a účtování projektů H2020 se na MU řídí Pokynem MU č. 11/2014 (Zásady řízení projektů H2020 Účtování a vykazování nákladů na MU). Přílohou č. 1 tohoto pokynu jsou příklady poměru rozložení základní mzdy.

 

ležitým dokumentem pro přípravu a podání návrhu projektu je Metodický list "H2020: Příprava a podání návrhu projektu v programu Evropské komise Horizon 2020", který připravily Mgr. Martincová a Mgr. Součková Olšová z Odboru výzkumu RMU. V dokumentu naleznete informace potřebné pro podání návrhu, včetně identifikačního čísla PIC pro MU.

 

Technologické centrum AV ČR vydalo publikaci Horizon 2020 - Pravidla financování projektů, která je dostupná na webových stránkách h2020.cz. Další publikace vydané TC AV ČR jsou dostupné zde.

 

Uživatelská příručka pro žadatele a příjemce - Annotated Model Grant Agreement (AGA) -  je relevantní pro všechny schémata programu Horizon 2020 včetně ERC grantů. Při přípravě projektu věnujte pozornost odpovídajícím kapitolám AGA.


Aktuální informace

  •  Workshop pro žadatele IF MSCA: "Jak na Horizont 2020?" 

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 23. 5. 2017 workshop pro výzkumné pracovníky, kteří připravují projekt do aktuální výzvy (uzávěrka 14. 9. 2017). Podrobný program a možnost registrace naleznete zde.

Otevřené výzvy

  • ERC pro rok 2017 - Advanced granty v květnu 2017 (uzávěrka srpen 2017)

Připravované výzvy

 

Další výzvy můžete vyhledávat na Participant portal.

Na následujících odkazech můžete vyhledávat realizované projekty H2020 a projekty ERC.


Schéma prioritních os

 

Stručný přehled struktury evropského rámcového programu pro výzkum a inovace - Horizon 2020 představuje dokument "H2020 v kostce". V dokumentu naleznete rovněž přehled základních pravidel financování, řešení duševního vlastnictví, etiky a otevřeného přístupu k publikacím a datům v projektech H2020.

Podpora excelentního výzkumu a vytváření podmínek pro jeho provozování. Podporovány budou vynikající projekty hraničního výzkumu, vývoj nových a ambiciózních technologií, mobilita vynikajících výzkumných pracovníků a špičkové infrastruktury.

Oblast zaměřená na společenské výzvy, které byly stanoveny ve strategickém plánu Evropské unie do roku 2020. Největší část navrhovaného rozpočtu pro program H2020 má připadnout na řešení sedmi identifikovaných společenských výzev.


Registrace do databáze expertů

 

Na Participant portal je možné se registrovat jako "Expert". Experti zařazeni do databáze mohou být vybráni pro hodnocení návrhů a výběru návrhů vhodných pro financování, monitorování pokroku u běžících projektů, hodnocení výzkumných a inovačních (R&I) programů a pro návrh R&I politik pro EU.

Podrobné informace (včetně možnosti registrace) naleznete v sekci "Experts" na Participant portal a v H2020 Online manuálu


Osobní nástroje